513/2004

Given i Helsingfors den 16 juni 2004

Lag om delegationen för personskadeärenden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Delegation

För att främja enhetligheten i rätts- och ersättningspraxis vid ersättning av personskador och lidande finns i samband med justitieministeriet en delegation för personskadeärenden.

2 §
Delegationens uppgifter

Delegationen har till uppgift att

1) följa utvecklingen av rätts- och ersättningspraxis vid ersättning av personskador och lidande,

2) ge allmänna rekommendationer om beloppen av de ersättningar som betalas för sveda och värk och andra tillfälliga men, bestående men samt lidande enligt bestämmelserna i 5 kap. i skadeståndslagen (412/1974),

3) ta initiativ i frågor som gäller ersättning av personskador.

Delegationen har utan hinder av sekretessbestämmelser och domstolarnas föreskrifter om sekretess rätt att av domstolarna på begäran avgiftsfritt få domar genom vilka ersättning dömts att betalas för personskador eller lidande. Detsamma gäller delegationens rätt att av den i 1 § i lagen om trafikskadenämnden (441/2002) avsedda trafikskadenämnden, den i 11 § i patientskadelagen (585/1986) avsedda patientskadenämnden och den i 14 § 2 mom. i brottsskadelagen (935/1973) avsedda brottsskadenämnden få deras utlåtanden om ersättning för personskador eller lidande.

3 §
Delegationens sammansättning

Delegationen för personskadeärenden består av en ordförande och sex medlemmar.

Ordföranden och tre av medlemmarna skall vara ordinarie domare, vilka statsrådet förordnar till uppgiften för högst fem år i taget. Medlemmar i delegationen är dessutom ordföranden för trafikskadenämnden, ordföranden för patientskadenämnden och ordföranden för brottsskadenämnden.

Om delegationens ordförande eller en medlem som statsrådet förordnat till uppgiften avgår eller avlider under mandatperioden, förordnar justitieministeriet i dennes ställe en ny ordförande eller medlem för den mandatperiod som återstår.

4 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om tillsättandet av delegationen och om dess beslutförhet och organiseringen av dess verksamhet utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 167/2003
LaUB 1/2004
RSv 60/2004

Helsingfors den 16 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.