511/2004

Given i Helsingfors den 16 juni 2004

Lag om ändring av 3 § i patientskadelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i patientskadelagen av den 25 juli 1986 (585/1986) 3 §, sådan den lyder i lag 879/1998, som följer:

3 §
Bestämning av ersättning

Ersättning för en patientskada bestäms med tillämpning av 5 kap. 2, 2 a―2 d, 3, 4, 7 och 8 §, 6 kap. 1 § samt 7 kap. 3 § i skadeståndslagen (412/1974). Ersättningen kan dock inte jämkas på basis av att den skadelidande själv bidragit till skadan, om inte den skadelidande har förfarit uppsåtligen eller med grov oaktsamhet. Ersättning betalas inte för en obetydlig skada.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas på ersättning av skador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård efter lagens ikraftträdande. Hänvisningen till 5 kap. 8 § i skadeståndslagen tillämpas dock också på ersättningar för skador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård före lagens ikraftträdande.

RP 167/2003
LaUB 1/2004
RSv 60/2004

Helsingfors den 16 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.