510/2004

Given i Helsingfors den 16 juni 2004

Lag om ändring av 6 § i trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959) 6 § 2 mom. och

ändras 6 § 1 mom., sådant det lyder i lag 361/1993, som följer:

6 §

Ersättning för en trafikskada bestäms med tillämpning av 5 kap. 2, 2 a―2 d, 3, 4, 4 a, 4 b, 5, 7 och 8 § samt 7 kap. 3 § i skadeståndslagen (412/1974). Rätt till ersättning för sveda och värk och andra tillfälliga men finns dock inte, om personskadan är obetydlig. Bestämmelsen i 5 kap. 5 § i skadeståndslagen tillämpas dock inte i de fall som avses i 3 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas på ersättning av skador till följd av användning av motorfordon i trafik efter lagens ikraftträdande. Hänvisningen till 5 kap. 8 § i skadeståndslagen tillämpas dock också på engångsersättningar för skador till följd av användning av motorfordon i trafik före lagens ikraftträdande.

På ändring av ersättning som fastställts som periodisk ersättning innan lagen träder i kraft tillämpas 6 § 2 mom. sådant det lyder när denna lag träder i kraft.

RP 167/2003
LaUB 1/2004
RSv 60/2004

Helsingfors den 16 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.