502/2004

Given i Helsingfors den 16 juni 2004

Justitieministeriets förordning om konkursärenden

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av konkurslagen av den 20 februari 2004 (120/2004):

1 §
Kungörelse om att konkursen har börjat

Domstolen skall se till att en kungörelse om att konkursen har börjat publiceras i den officiella tidningen. I kungörelsen skall nämnas

1) domstolen och ärendets nummer,

2) datum och klockslag när beslutet att försätta gäldenären i konkurs har fattats samt datum när konkursansökan blev anhängig,

3) gäldenärens namn eller firma och hemort samt gäldenärens personbeteckning eller företags- och organisationsnummer eller någon annan motsvarande beteckning,

4) gäldenärens tidigare namn och hemort, om namnet eller hemorten har ändrats under de två år som föregått konkursens början,

5) boförvaltarnas namn och kontaktuppgifter samt beslut om fördelning av uppdraget mellan boförvaltarna.

I kungörelsen skall dessutom meddelas att ett särskilt meddelande lämnas om konkursbevakningen, om inte bevakning är obehövlig därför att tillgångarna i boet är obetydliga eller av någon annan orsak.

2 §
Meddelande om att konkursen har börjat

Boförvaltaren skall utan dröjsmål lämna ett meddelande om att en konkurs har börjat

1) till utsökningsmyndigheten på gäldenärens bonings- och hemort och på den ort där gäldenären äger en fastighet,

2) till den inskrivningsmyndighet inom vars domkrets gäldenären har en fastighet eller någon inskriven särskild rättighet,

3) till fartygsregistret eller fartygsbyggnadsregistret, om konkursboet omfattar ett fartyg som har införts i fartygsregistret eller fartygsbyggnadsregistret,

4) till luftfartygsregistret, om konkursboet omfattar ett registrerat luftfartyg,

5) till värdeandelsregistret, om konkursboet omfattar en värdeandel,

6) till den behöriga lönegarantimyndigheten,

7) till den behöriga näringsmyndigheten, om gäldenären idkar näring som förutsätter tillstånd eller registrering

Boförvaltarens meddelande skall innehålla de uppgifter som avses i 1 § 1 mom.

Angående domstolens skyldighet att meddela att konkursen har börjat föreskrivs särskilt.

3 §
Kungörelse om konkursbevakning

Boförvaltaren skall se till att en kungörelse om konkursbevakningen publiceras i den officiella tidningen. I kungörelsen skall nämnas

1) domstolen och ärendets nummer,

2) de uppgifter om gäldenären som avses i 1 § 1 mom. 3 och 4 punkten,

3) bevakningsdagen,

4) fristdagen för förslaget till utdelningsförteckning,

5) namnet på och kontaktuppgifterna för den boförvaltare som tar emot bevakningsskrifterna.

Av kungörelsen skall framgå att

1) borgenären för att få utdelning skall bevaka sin konkursfordran genom att tillställa boförvaltaren en bevakningsskrift senast på bevakningsdagen,

2) borgenären efter bevakningsdagen bara kan anmäla sin fordran vid efterbevakning för vilken det debiteras en avgift i enlighet med vad som föreskrivs i 12 kap. 16 § konkurslagen (120/2004),

3) fristdagen för bestridande av fordringar är en månad efter den dag då förslaget till utdelningsförteckning blev klart.

Om ett i lagen om företagssanering (47/1993) avsett förfarande varit anhängigt för gäldenärens del och konkursen börjar innan saneringsprogrammet avslutats eller inom tre månader efter att förfarandet upphört utan att ett saneringsprogram fastställts, skall i kungörelsen nämnas den dag saneringsförfarandet inletts och den dag det upphört.

4 §
Kungörelse och meddelande om att konkursen avslutas i vissa fall

Domstolen skall se till att en kungörelse publiceras i den officiella tidningen, om beslutet om att försätta en gäldenär i konkurs upphävs eller konkursen läggs ner. I kungörelsen skall nämnas domstolen och ärendets nummer, den tidpunkt vid vilken konkursen har börjat, avgörandet i ärendet och tidpunkten för avgörandet, samt de uppgifter om gäldenären som avses i 1 § 1 mom. 3 och 4 punkten.

Boförvaltaren skall utan dröjsmål underrätta i 2 § avsedda myndigheter eller registerförare, om konkursen förfaller eller behandlingen av ett konkursärende avslutas på något annat sätt än genom ett godkännande av slutredovisningen.

Om konkursen förfaller eller förlikning fastställs i konkursen, skall domstolen på begäran av gäldenären se till att en kungörelse publiceras i den officiella tidningen. I kungörelsen skall nämnas de uppgifter som avses i 1 mom.

5 §
Meddelande om godkännande av slutredovisningen

I det meddelande om godkännande av slutredovisningen som boförvaltaren skall lämna Rättsregistercentralen, skall nämnas tidpunkten för konkursens början och tidpunkten för det borgenärssammanträde vid vilket slutredovisningen har godkänts, samt anges om utdelning betalats i konkursen och om egendom återstår efter konkursens slut.

6 §
Förvaring av handlingarna

Boförvaltaren skall i minst tio år efter godkännandet av slutredovisningen bevara följande handlingar:

1) boförteckningen och gäldenärsutredningen,

2) protokollen från borgenärssammanträdet och handlingar som gäller annat beslutsförfarande,

3) årsredogörelserna,

4) slutredovisningen,

5) viktiga handlingar som gäller försäljning av för konkursboet betydelsefull egendom,

6) konkursboets bokföringsböcker eller annat viktigt bokföringsmaterial, om det inte bevaras i enlighet med vad som föreskrivs i bokföringslagen (1336/1997).

7 §
Handlingar som gäller en häktad gäldenärs ärende

Den domstol som har fattat beslut om häktning av en gäldenär med stöd av 4 kap. 11 § konkurslagen, skall se till att kopior av de handlingar som gäller den häktade gäldenärens ärende tillställs centralkriminalpolisen, om detta är behövligt för att trygga den fortsatta behandlingen av ärendet i en jourhavande tingsrätt som avses i 1 kap. 9 § 1 mom. tvångsmedelslagen (450/1987).

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

Helsingfors den 16 juni 2004

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsråd
Liisa Lehtimäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.