496/2004

Given i Helsingfors den 10 juni 2004

Statsrådets förordning om den högsta räntan för vissa statliga bostadslån

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 45 § 3 mom. aravalagen av den 17 december 1993 (1189/1993):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på de räntor på bostadslån, ombyggnadslån, statliga primärlån samt inlösningslån som anges i

1) statsrådets beslut om räntan på vissa bostadslån och grundförbättringslån (1081/1999),

2) förordningen om ändring av räntorna enligt 28 § förordningen om bostadsproduktion (237/1997),

3) förordningen om ändring av räntorna enligt 29 § bostadsproduktionsförordning (191/1996),

4) förordningen om ändring av räntorna enligt 5 § förordningen om inlösen av hyresbostäder (192/1996),

5) förordningen om ändring av räntorna enligt 31 § förordningen om bostadsproduktion (1080/1999).

2 §
Referensräntan på bostadslån

Som grund för beräkningen av räntan på ett lån används en räntefot som motsvarar den genomsnittliga räntan under tre år på statens tioåriga obligationslån i euro.

Statskontoret fastställer årligen med en hundradedels procentenhets noggrannhet den räntesats som avses i 1 mom. den 36 månaders tidsperiod som gått ut i slutet av juli för den räntejusteringsperioden som börjar följande kalenderår.

3 §
Högsta ränta

Den årliga räntan på lån som avses i 1 § är tills vidare högst 4,25 procent av det återstående lånebeloppet.

Om den i 2 § avsedda referensräntan stiger eller sjunker mer än 0,5 procentenheter, stiger eller sjunker den årliga högsta räntan. Då man utreder huruvida den högsta räntan skall höjas eller sänkas skall den gällande referensräntan jämföras med den referensränta som gällde då denna förordning trädde i kraft, eller, om den högsta räntan senare har ändrats, med den referensränta som gällde då den högsta räntan senast ändrades.

4 §
Justeringen av räntan

Statskontoret justerar årligen räntor som avses i 1 § 1―5 punkten räknat från den 1 april.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Förordningen tillämpas från och med den 1 oktober 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 juni 2004

Minister
Hannes Manninen

Överinspektör
Anu Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.