487/2004

Given i Helsingfors den 11 juni 2004

Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 12 mars 1999 om gränsbevakningsväsendet (320/1999) en ny 9 a § som följer:

9 a §
Gränsbevakningsväsendets uppgifter och särskilda befogenheter för ökande av säkerheten ombord på fartyg och i hamnanläggningar

I fråga om gränsbevakningsväsendets uppgifter för ökande av säkerheten ombord på fartyg och i hamnanläggningar bestäms i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004), nedan lagen om sjöfartsskydd.

Gränsbevakningsväsendet är utan hinder av vad som i denna lag bestäms om gränsbevakningsväsendets bevakningsområde behörigt att utföra de i lagen om sjöfartsskydd avsedda uppgifter som gäller säkerheten ombord på ett fartyg eller i en hamn.

Gränsbevakningsväsendet har i de situationer som avses i lagen om sjöfartskydd och i vilka ett sådant hot mot säkerheten som avses i lagen har uppdagats sådana befogenheter som polisen enligt 2 kap. i polislagen har för att avvärja ett sådant hot mot säkerheten som riktar sig mot ett fartyg som är till havs och mot dess passagerare, om befogenheterna inte begränsas av en polisman som tillhör befälet.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 59 2004
KoUB 14/2004
RSv 79/2004
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 (32004R0725); EGT nr L 129, 29.4.2004, s. 6

Helsingfors den 11 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.