486/2004

Given i Helsingfors den 11 juni 2004

Lag om ändring av fartygsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i fartygsregisterlagen av den 11 juni 1993 (512/1993) 5 §,

ändras rubriken för 1 § samt 12 § och 43 § 2 mom. samt

fogas till 1 § ett nytt 4 mom., till 4 § ett nytt 4 mom., till lagen ett nytt 2 a kap. och till 43 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Fartygsregistret, registreringspliktiga fartyg och historikregistret

Över de finska passagerarfartyg och de finska lastfartyg med en bruttodräktighet på minst 500 som går i internationell fart och som införts i fartygsregistret skall också föras ett historikregister enligt 2 a kap.

4 §
Registermyndigheterna och register- områdena

Bestämmelser om registermyndigheternas uppgifter i egenskap av historikregisterförare finns i 2 a kap.

12 §
Rättande av fel

Vid rättande av ett felaktigt avgörande i ett registerärende eller av en felaktig registeruppgift iakttas förvaltningslagen (434/2003). Beträffande ärenden om rättande av fel gäller det som nedan föreskrivs om beslutsfattande i registerärenden. Om ett rättelseärende inte avgörs genast, skall det antecknas i registret att det är anhängigt.

Vid behandling av ärenden som gäller personuppgifter iakttas dessutom personuppgiftslagen (523/1999).

2 a kap.

Historikregistret

13 a §
Registerföring

Historikregistret skall innehålla en oavbruten sammanfattning av uppgifterna om de skeden som hör samman med äganderätten till fartyget. Sammanfattningen består av uppgifter som erhållits av redaren och den utländska registermyndigheten och av uppgifter som registermyndigheten skaffat. Till sammanfattningen fogas också motsvarande uppgifter som erhållits av myndigheten i fartygets tidigare flaggstat.

Syftet med registret är att utgöra en grund för att det fartyg som finns i registret förses med ett dokument som innehåller åtminstone de uppgifter som avses i 13 b §. Dokumentet skall alltid vara uppdaterat och ständigt förvaras ombord på fartyget.

Registret förs enligt en fastställd modell på engelska, men de uppgifter som erhållits av en utländsk registermyndighet får ingå i registret också på franska eller spanska. De uppgifter som skall föras in i registret kan tillställas registermyndigheten även på finska eller svenska. Rapporter och övriga dokument som innehåller registeruppgifter bildar fartygets akt.

Tidigare registeruppgifter får inte avlägsnas, ändras, raderas eller göras oläsliga.

13 b §
Registrets innehåll

I historikregistret antecknas för varje fartyg

1) flaggstaten och det datum då fartyget registrerades och upphörde att vara registrerat i staten i fråga,

2) IMO-nummer, fartygets namn och hemort,

3) den registrerade ägarens namn och adress,

4) namnet på den som eventuellt hyrt fartyget utan besättning och dennes adress,

5) redarens namn och adress samt sådana adresser från vilka redaren sköter säkerhetsledningsverksamheten,

6) namnet på det klassificeringssällskap som har klassificerat fartyget,

7) namnet på den administration eller den erkända organisation som till redaren utfärdat det intyg om överensstämmelse eller det interimistiska intyg om överensstämmelse eller för fartyget utfärdat det certifikat för säkerhetsledning eller det interimistiska certifikat för säkerhetsledning som avses i den internationella säkerhetsorganisationskoden (ISM-koden) som Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) utfärdat för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening, samt namnet på det organ som har utfört granskningen på basis av vilken intyget eller certifikatet utfärdats, ifall fartyget inte granskats av det organ som utfärdat intyget eller certifikatet, samt

8) namnet på den administration eller den erkända skyddsorganisation som har utfärdat det slutliga eller interimistiska internationella skyddscertifikat för fartyg som avses i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (EG) nr 725/2004 och namnet på det organ som har utfört verifieringen på basis av vilken certifikatet utfärdats, ifall fartyget inte granskats av det organ som utfärdat certifikatet.

13 c §
Redarens och befälhavarens skyldigheter

Redaren skall bevisligen till registermyndigheten anmäla

1) de uppgifter som anges i 13 b §, när registreringsskyldigheten börjar i och med att ett fartyg blir finskt,

2) ändringar i de uppgifter som anges i 13 b § senast 30 dagar efter att ändringen skett, samt

3) den nya flaggstaten, ifall redaren avför ett fartyg från det finska fartygsregistret.

Redaren eller fartygets befälhavare skall

1) förvara historikdokumentet ombord på fartyget och tillåta att en behörig inspektör när som helst granskar det, samt

2) lämna historikdokumentet ombord på fartyget när fartyget övergår till en annan flaggstat eller säljs till en ny ägare, när en ny hyrestagare hyr fartyget utan besättning eller när en annan redare tar över ansvaret för fartygets användning.

13 d §
Registermyndighetens skyldigheter

Registermyndigheten skall

1) i registret införa de uppgifter om fartyget som avses i 13 b § och de ändringar som skett i dessa uppgifter,

2) för fartyget utfärda ett historikdokument som grundar sig på registret,

3) genom att korrigera, uppdatera eller rätta dokumentet informera fartyget om ändringen av en registrerad uppgift så fort som möjligt och senast inom tre månader från det att ändringen skett,

4) när den i 3 punkten avsedda behandlingen fördröjs, vid behov ålägga redaren eller fartygets befälhavare att rätta det dokument som finns ombord på fartyget när en registrerad uppgift ändras och meddela registermyndigheten rättelsen,

5) i registret införa de relevanta uppgifter som ges av en utländsk myndighet när ett fartyg överförs till det finska registret, samt

6) så fort som möjligt sända de registeruppgifter som gäller ett fartyg som övergår till en annan stats flagg till administrationen i den nya flaggstaten.

13 e §
Tillämpningen av lagens övriga bestämmelser

Vad som bestäms i 1 § 3 mom., 4 § 1 och 3 mom., 12 och 13 §, 16 § 2 mom., 28 § 1 mom. samt 30―32, 42, 44 och 45 § tillämpas på motsvarande sätt på historikregistret. På en sådan anmälan som avses i detta kapitel tillämpas vad som i 22 § 1 mom. bestäms om komplettering av ansökan.

Kommunikationsministeriet fastställer det formulär som skall användas för historikregistret och historikdokumentet.

13 f §
Rättelseyrkande och ändringssökande

En part som är missnöjd med ett beslut som registermyndigheten fattat i ett ärende som gäller historikregistret får inom 30 dagar efter att ha fått del av beslutet yrka rättelse hos den som fattat beslutet.

I ett beslut genom vilket ett rättelseyrkande avslagits får ändring sökas hos förvaltningsdomstolen i enlighet med vad som i förvaltningsprocesslagen (586/1996) föreskrivs om sökande av ändring.

43 §
Straffstadganden

En redare som inte inom utsatt tid gör en anmälan som avses i 13 c § 1 mom. eller som bryter mot den förpliktelse om vilken föreskrivs i 13 c § 2 mom., eller ett fartygs befälhavare som bryter mot den förpliktelse om vilken föreskrivs i 13 c § 2 mom. skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för förseelse mot fartygsregisterlagen dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud som har meddelats eller en förpliktelse som har ålagts med stöd av denna lag och som förenats med vite, kan inte dömas till straff för samma gärning.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 59 2004
KoUB 14/2004
RSv 79/2004

Helsingfors den 11 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.