481/2004

Given i Helsingfors den 10 juni 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetarskyddsförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen den 12 februari 1993 om arbetarskyddsförvaltningen (176/1993) 5 § 1 mom. och 11 §, av dem 5 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 261/1997, samt

ändras 3 § 1 mom., 6 § 4 mom., 7 §, 8 § 2 mom. samt 9 och 10 §, av 7 § sådan den lyder i förordning 780/1997, 9 § sådan den lyder i förordning 1012/2000 och 10 § sådan den lyder i förordning 261/1997, som följer:

3 §

Varje arbetarskyddsbyrå leds av en distriktschef. Dessutom kan arbetarskyddsbyrån ha en biträdande distriktschef samt annan personal i tjänsteförhållande och i arbetsavtalsförhållande.


6 §

Arbetsordningen fastställs av distriktschefen.

7 §

Behörighetsvillkor för distriktschefen är högre högskoleexamen, god ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap samt god förtrogenhet med arbetarskyddsfrågor.

Behörighetsvillkor för biträdande distriktschefen är högre högskoleexamen och god förtrogenhet med arbetarskyddsfrågor. Vad som här bestäms om behörighetsvillkoren för biträdande distriktschefen skall i tillämpliga delar beaktas också när en ställföreträdare för distriktschefen utses.

8 §

Övriga tjänstemän vid arbetarskyddsbyråerna utnämns av distriktschefen, som också anställer personal i arbetsavtalsförhållande.


9 §

En distriktschefs ställföreträdare beviljar distriktschefen sådan tjänstledighet för högst en månad som han har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal av.

I fråga om annan tjänsteledighet för distriktschefen gäller vad som föreskrivs särskilt.

10 §

När distriktschefen har förhinder är biträdande distriktschefen eller någon annan tjänsteman som distriktschefen förordnar ställföreträdare.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 juni 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.