466/2004

Given i Helsingfors den 9 juni 2004

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Kommunikationsverkets avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i kommunikationsministeriets förordning av den 11 december 2002 om Kommunikationsverkets avgifter (1126/2002) 9 § samt

ändras 2 § samt 7 § 1 mom. som följer:

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Kommunikationsverket uppbär fasta avgifter som bestäms i 6 §, 10―13 § och 16–17 b § i denna förordning, är:

1) givande av rätt att inneha och använda andra radiosändare som är beroende av tillstånd än sådana som avses i 4 §,

2) typgodkännande eller godkännande av radioanläggningar,

3) kontroll av radiostationer,

4) behörighetsexamen för radiokommunikation och examen för erhållande av intyg om erkännande,

5) behörighetsintyg för radiokommunikation och intyg om erkännande,

6) rätt att använda ett kommunikationsnäts nummerkod eller abonnentnummer,

7) beviljande, ändring eller överföring av en nätkod eller annan kod för ett informationsnät,

8) upprätthållande av användningsrätten för en nätkod eller annan kod,

9) registrering av certifikatutfärdare som tillhandahåller kvalificerade certifikat som hänför sig till elektroniska signaturer,

10) bedömning av överensstämmelse med kraven av kontrollorgan som bedömer anordningar för framställning av elektroniska signaturer.

7 §
Frekvensavgifter

För rätten att inneha och använda radiosändare som är beroende av tillstånd och anslutna till basstationer i mobilnät, radiosystem i fasta accessnät som fungerar inom de frekvensområden som Kommunikationsverket fastställer eller myndighetsradionätet (VIRVE) eller GSM-R-radiosystemet för järnvägarna eller tillståndspliktiga radiosändare när dessa är anslutna till radiosondsystem inom meteorologisk radiokommunikation uppbärs årligen en frekvensavgift enligt följande:

1) mobiltelenät K1 * K2 * K3 * (frekvensband/25 kHz) * 1716,20 euro

2) radiosystem i fasta accessnät K1 * K2 * (frekvensband/25 kHz) * 1716,20 euro

3) myndighetsradionätet (VIRVE) K1 * K2 * K3 * K4 * (frekvensband/25 kHz) * 1716,20 euro

4) radiosondsystemet K1 * K4 * (frekvensband/25kHz) * 1716,20 euro

5) GSM-R-radiosystemet för järnvägarna K1 * K2 * K3 * K4 * (frekvensband/25 kHz) * 1716,20 euro.Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2004 och gäller till slutet av år 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 9 juni 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Konsultativ tjänsteman
Juha Perttula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.