430/2004

Given i Helsingfors den 27 maj 2004

Statsrådets förordning om ändring av kärnenergiförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i kärnenergiförordningen av den 12 februari 1988 (161/1988) 1 § 1 mom. 4 punkten, 8 § 1―3 mom., 18, 54 b och 54 d §, 63 § 1 mom., 71 § 1 mom., 131 §, 133―135 § det inledande stycket och 136 § 2 mom. samt bilaga A och B till förordningen,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. 4 punkten, 8 § 1―3 mom., 18, 54 b och 54 d §, 131 §, 133―135 § det inledande stycket och 136 § 2 mom. samt bilaga B sådana de lyder i förordning 473/1996 och bilaga A sådan den lyder i förordning 1224/1996, samt

fogas till förordningen en ny 9 a, 10 c, 18 a, 18 b, 130 a, 135 b och 135 c § samt till 136 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 473/1996, ett nytt 5 mom. som följer:

1 §

I denna förordning avses med


4) effektivt kilogram en särskild måttenhet som används vid tillsynen över kärnämne; ämnets mängd i effektiva kilogram erhålls genom att dess massa i kilogram multipliceras

a) i fråga om plutonium och isotopen uran 233, med talet 1,

b) i fråga om sådant uran vars anrikningsgrad vad gäller isotopen uran 235 är 0,01 (1 %) eller större, med anrikningsgraden i kvadrat,

c) i fråga om sådant uran vars anrikningsgrad vad gäller isotopen uran 235 är mindre än 0,01 (1 %), men större än 0,005 (0,5 %), med talet 0,0001,

d) i fråga om sådant utarmat uran vars anrikningsgrad vad gäller isotopen uran 235 är 0,005 (0,5 %) eller mindre, med talet 0,00005, och

e) i fråga om torium, med talet 0,00005.


8 §

I 2 § 1 mom. 4 punkten kärnenergilagen avsedda

1) ämnen, i fråga om vilka kärnenergilagen tillämpas på innehav, tillverkning, överlåtelse, införsel och utförsel, är de i punkt 2.2 i bilaga A till denna förordning nämnda ämnena,

2) anordningar och aggregat, i fråga om vilka kärnenergilagen tillämpas på innehav, tillverkning, montering, överlåtelse, införsel och utförsel, är de i punkterna 1.2 och 2.3 i bilaga A nämnda anordningarna och aggregaten samt komponenter till dem, samt

3) informationsmaterial på kärnenergiområdet, i fråga om vilka kärnenergilagen tillämpas på innehav, överlåtelse, införsel och utförsel, är informationsmaterial som nämns i punkterna 1.3 och 2.4 i bilaga A.

Kärnenergilagen tillämpas dock på innehav, överlåtelse och införsel av sådant informationsmaterial som avses i 1 mom. 3 punkten endast, om ursprungslandsbegränsningar gäller för dylikt informationsmaterial.

Kärnenergilagen tillämpas inte på de ämnen som nämns i punkt 2.2, de anordningar och aggregat samt komponenter till dem, vilka nämns i punkt 2.3 eller på det informationsmaterial som nämns i punkt 2.4 i bilaga A, om de från en stat som är medlem i Europeiska unionen förs via finskt territorium till en tredje medlemsstat.


9 a §

Forsknings- och utvecklingsverksamhet som är relaterad till kärnbränslecykeln och avses i 2 § 1 mom. 6 punkten kärnenergilagen och på vilken kärnenergilagen tillämpas är den verksamhet som särskilt rör en process eller systemutveckling i fråga om någon av följande bränslecykelfaser:

omvandling av kärnämne;

anrikning av kärnämne;

framställning av kärnbränsle;

reaktorer;

kritiska anläggningar;

upparbetning av kärnbränsle; och

behandling, förutom ompackning eller bearbetning som inte omfattar separation av grundämnen, för lagring eller slutförvaring, av mellanaktivt eller högaktivt avfall innehållande plutonium, uran vars anrikningsgrad i fråga om isotopen 235 är större än 0,20 (20 %) eller uran med isotopen 233.

Forsknings- och utvecklingsverksamhet som avses i 2 § 1 mom. 6 punkten kärnenergilagen är dock inte verksamhet som rör teoretisk forskning, grundläggande vetenskaplig forskning eller forskning och utveckling rörande industriell användning av radioisotoper, tillämpningar inom medicin, hydrologi eller lantbruk, hälso- och miljöeffekter samt service och underhåll.

3 kap.

Från tillståndsplikt befriad användning av kärnenergi

10 c §

När inga ursprungslandsbegränsningar gäller för ett kärnämne som nämns i punkt 2.1 i bilaga A, behövs inget tillstånd enligt kärnenergilagen för införsel av ämnet från eller utförsel av det till en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

För varje införsel och utförsel som avses i 1 mom. skall en anmälan göras till strålsäkerhetscentralen enligt det tillsynssystem för kärnmaterial som avses i 118 §.

18 §

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för överlåtelse och införsel av ett sådant ämne som avses i punkterna 2.2.1 och 2.2.2 i bilaga A, om

1) inga ursprungslandsbegränsningar gäller för ämnet,

2) mängden av ämnet är mindre än den mängd M1 som i bilagan anges för detta ämne och

3) ingen på detta sätt under samma kalenderår till samma mottagare överlåter eller i landet för in en mängd som är större än den mängd M2 som i bilagan anges för detta ämne.

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för innehav och tillverkning av ett sådant ämne som avses i punkterna 2.2.1 och 2.2.2 i bilaga A, om

1) inga ursprungslandsbegränsningar gäller för ämnet,

2) ingen på detta sätt på en gång innehar en mängd som är större än den mängd M2 som i bilagan anges för detta ämne.

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för utförsel av ett sådant ämne som avses i punkterna 2.2.1 och 2.2.2 i bilaga A, om

1) inga ursprungslandsbegränsningar gäller för ämnet och

2) rådets förordning (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden inte förutsätter tillstånd för utförsel eller utförsel är möjlig med stöd av ett generellt tillstånd enligt bilaga II till förordningen i fråga.

I stället för ansökan om tillstånd skall en anmälan som avses i 17 kap. göras till strålsäkerhetscentralen i de fall som avses i 1―3 mom.

18 a §

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för tillverkning eller montering av en anordning som avses i punkt 1.2 eller 2.3 till bilaga A.

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte heller för innehav, överlåtelse, införsel eller utförsel av en anordning som avses i punkt 2.3.4 eller 2.3.5 i bilaga A.

I stället för ansökan om tillstånd skall en anmälan som avses i 17 kap. göras till strålsäkerhetscentralen i de fall som avses i 1 mom.

18 b §

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för införsel från eller utförsel till en annan medlemsstat i Europeiska unionen av sådant informationsmaterial på kärnenergiområdet som anknyter till utvecklande, produktion eller användning av ett ämne som avses i punkt 2.1 i bilaga A.

I stället för ansökan om tillstånd skall en anmälan som avses i 17 kap. göras till strålsäkerhetscentralen om utförsel som avses i 1 mom.

54 b §

I en ansökan om tillstånd enligt 54 och 54 a § skall de uppgifter som behövs för att det formulär som avses i 54 d § 1 mom. skall kunna fyllas i samt annan utredning som myndigheten anser nödvändig ingå.

Till ansökan skall fogas ett ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag eller någon annan motsvarande utredning om sökanden och sökandens nationalitet. Om ansökan gäller utförsel utanför gemenskapen, skall till ansökan fogas en utredning om att sökanden har etablerat sig i Finland.

54 d §

Ett positivt tillståndsbeslut meddelas på ett formulär enligt en modell som läggs fram i bilaga III a till rådets förordning (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden; vid behov kompletteras detta formulär med en bilaga, av vilken framgår övriga nödvändiga tillståndsvillkor.

Som tillståndsvillkor för tillstånd som gäller sådan utförsel som avses i 54 § eller 54 a § 1 mom. skall ställas en skyldighet att över kärnämnen, andra ämnen, anordningar, aggregat och informationsmaterial som tillståndshavaren för ut ur landet hålla ett detaljerat register eller en detaljerad förteckning enligt artikel 16 i den förordning som nämns i 1 mom.

63 §

Utöver vad som bestäms i lagen skall handels- och industriministeriet begära utlåtande om ansökan av åtminstone den länsstyrelse, det landskapsförbund och den miljöcentral på vars verksamhetsområde den planerade gruvans eller det planerade anrikningsverkets förläggningskommun eller grannkommuner finns samt av social- och hälsovårdsministeriet, säkerhetsteknikcentralen, gruvans eller anrikningsverkets förläggningskommun och grannkommuner och av den delegation som avses i 56 § 1 mom. kärnenergilagen.


71 §

Då tillstånd söks hos strålsäkerhetscentralen för innehav eller överlåtelse av informationsmaterial som avses i denna förordning eller hos handels- och industriministeriet för ingående och fullgörande av privaträttsliga avtal, skall i ansökan åtminstone uppges

1) sökandens namn eller den firma som används i affärsverksamheten och hemorten samt,

2) för vilken verksamhet tillstånd söks.


17 kap.

Anmälningsförfarande

130 a §

Den anmälan som skall göras på basis av 8 § 2 mom. kärnenergilagen skall innehålla namnet på den som gör anmälan eller den firma som används i affärsverksamheten, hemorten och följande uppgifter:

1) den plats där verksamheten bedrivs,

2) en allmän beskrivning av verksamheten,

3) uppgift om till vilken av de i 9 a § 1 mom. avsedda bränslecykelfaserna verksamheten är anknuten samt

4) övriga uppgifter som strålsäkerhetscentralen anser nödvändiga.

131 §

En utövare av verksamhet som befriats från tillståndsplikt skall i de fall som avses i detta kapitel till strålsäkerhetscentralen göra en anmälan som innehåller namnet på den som gjort anmälan eller den firma som används i affärsverksamheten samt hemorten och de uppgifter som avses i 132―135 c §.

133 §

Om det är fråga om införsel som avses i 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 mom. eller 18 § 1 mom., skall den anmälan som avses i 131 § innehålla följande uppgifter:


134 §

Om det är fråga om överlåtelse som avses i 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 15 § eller 18 § 1 mom., skall den anmälan som avses i 131 § dessutom innehålla följande uppgifter:


135 §

Om det är fråga om innehav, lagring, hantering, användning eller tillverkning som avses i 12 § 2 mom., 13 § 1 mom. eller 18 § 2 mom., skall den anmälan som avses i 131 § dessutom innehålla följande uppgifter:


135 b §

Om det är fråga om utförsel som avses i 13 § 1 mom., 18 § 3 mom. eller 18 b §, skall den anmälan som avses i 131 § dessutom innehålla följande uppgifter:

1) mängden och arten av samt ursprungslandet för ämnet

2) det land till vilket ämnet skall exporteras samt mottagarens namn och adress,

3) ämnets slutliga användning och slutanvändare, om dessa är kända samt

4) tidpunkten för utförseln.

Den som gör anmälan skall i fem år förvara de kommersiella dokument som anmälan baserar sig på.

135 c §

Om det är fråga om tillverkning och montering av ämnen, anordningar eller aggregat som avses i 18 a § 1 mom., skall den anmälan som avses i 131 § dessutom innehålla en beskrivning av verksamhetens omfattning samt övriga uppgifter som strålsäkerhetscentralen anser nödvändiga.

136 §

De anmälningar som avses i 135 a och 135 b § skall lämnas till strålsäkerhetscentralen senast två veckor innan ämnena eller produkterna förs in på finskt territorium eller, om utförsel sker från Finland, två veckor innan ämnena eller produkterna förs ut ur landet. Dessutom skall till strålsäkerhetscentralen inom två veckor från utförseln ur landet sändas en bekräftelse av utförseldatumet.


De anmälningar som avses i 130 a och 135 c § skall lämnas till strålsäkerhetscentralen årligen före utgången av februari.


Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2004.

På tillståndsansökningar som har lämnats in innan denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft.

Ifall sådan utförsel som avses i 135 b § i denna förordning och för vilken ingen anmälan har behövt göras före denna förordnings ikraftträdande sker inom två veckor från denna förordnings ikraftträdande, skall anmälan enligt 136 § 2 mom. göras inom två veckor från utförseln.

En anmälan enligt 135 c § i denna förordning för verksamhet för vilken anmälan inte har krävts före denna förordnings ikraftträdande skall lämnas till strålsäkerhetscentralen första gången inom 60 dagar från den tidpunkt då förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 maj 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Äldre regeringssekreterare
Minna Hyttinen

Bilaga A

De strecksatser som förekommer i denna bilaga är huvudsakligen sammanfattningar av rubrikerna för strecksatserna i kategori 0 i bilaga I (nedan förteckningen) till förordningen (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden.

1. SENSITIVA PRODUKTER

1.1. Kärnämnen

1.1.1 Uran vars anrikningsgrad i fråga om uran med isotopen 235 och uran med isotopen 233 är större än 0,20 (20 %) samt separerat plutonium.

1.2. System, utrustningar och komponenter till dem

1.2.1 Anläggningar för separation av isotoper ur naturligt uran, utarmat uran och särskilt klyvbart material och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för dem enligt definition under produktnummer 0B001 i förteckningen.

1.2.2 Särskilt konstruerade eller iordningställda hjälpsystem, utrustning och komponenter för isotopseparationsanläggningar som är tillverkade av eller skyddade mot material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 enligt definition under produktnummer 0B002 i förteckningen.

1.2.3 Anläggning för produktion eller koncentrering av tungt vatten, deuterium eller deuteriumföreningar och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för detta enligt definition under produktnummer 0B004 i förteckningen.

1.2.4 Anläggning som är särskilt konstruerad för tillverkning av bränsleelement som innehåller plutonium för kärnreaktorer och utrustning särskilt konstruerad eller iordningställd för detta enligt definition under produktnummer 0B005 i förteckningen

1.2.5 Anläggning för upparbetning av bestrålade bränsleelement för kärnreaktor och utrustning och komponenter särskilt konstruerade eller iordningställda för detta enligt definition under produktnummer 0B006 i förteckningen.

1.2.6 Anläggning för konvertering av plutonium och utrustning särskilt konstruerad eller iordningställd för detta enligt definition under produktnummer 0B007 i förteckningen.

1.3. Informationsmaterial som anknyter till punkterna 1.1 och 1.2

1.3.1 Programvara som är särskilt konstruerad eller modifierad för utveckling, produktion eller användning av varor som definieras i punkterna 1.1 och 1.2 enligt definition under produktnummer 0D001 i förteckningen.

1.3.2 Teknik för utveckling, produktion eller användning av varor som definieras i punkterna 1.1 och 1.2 enligt definitionen på teknik under produktnummer 0E001 i förteckningen.

2. ÖVRIGA PRODUKTER

2.1. Kärnämnen

2.1.1 Kärnråämne

2.1.2 Annat än i punkt 1.1 avsett särskilt klyvbart ämne.

2.2. Övriga ämnen

2.2.1 Deuterium, tungt vatten (deuteriumoxid) och andra deuteriumföreningar samt blandningar och lösningar som innehåller deuterium, i vilka isotopförhållandet deuterium-väte överstiger 1:5 000 (produktnummer 0C003).

M1 20 kg

M2 200 kg

2.2.2 Grafit av kärnteknisk kvalitet som har en renhetsgrad som är bättre än 5 delar per miljon "borekvivalenter" och en densitet som är större än 1,5 g/cm enligt mera exakt definition under produktnummer 0C004 i förteckningen.

M1 3 000 kg

M2 30 000 kg

2.2.3 Speciellt förberedda föreningar eller pulver avsedda för tillverkning av gasdiffusionsmembran som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 enligt mera exakt definition under produktnummer 0C005 i förteckningen.

2.3. System och utrustning samt komponenter till dem

2.3.1 Kärnreaktorer och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för dessa enligt mera exakt definition under produktnummer 0A001 i förteckningen.

2.3.2 Anläggning för konvertering av uran och utrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för detta enligt närmare definition under produktnummer 0B003 i förteckningen.

2.3.3 Anläggning särskilt planerad för tillverkning av bränsleelement till kärnreaktor (av andra slag än sådana element som innehåller plutonium) och system som är särskilt konstruerade eller iordningställda för detta enligt närmare definition under produktnummer 0B005 i förteckningen.

2.3.4 Behållare för bestrålat bränsle, med vilka avses ett sådant kärl för transport och/eller lagring av bestrålat bränsle som ger kemiskt, termiskt och radiologiskt skydd och som leder bort sönderfallsvärme under hantering, transport och lagring.

2.3.5. Högaktiva celler med vilka avses en cell eller ett antal med varandra förbundna celler med en total volym om minst 6 m3 och skärmning som motsvarar minst 0,5 m betong med en densitet om minst 3,2 g/cm3, utrustad för fjärrhantering.

2.4. Informationsmaterial som anknyter till punkterna 2.1, 2.2 och 2.3

2.4.1 Programvaror som är särskilt konstruerade eller modifierade för utveckling, produktion eller användning av varor som definieras i punkterna 2.1, 2.2 och 2.3 enligt mera exakt definition under produktnummer 0D001.

2.4.2 Teknik för utveckling, produktion eller användning av varor som definieras i punkterna 2.1, 2.2 och 2.3 enligt definition på teknik under produktnummer 0E001 i förteckningen.

Bilaga B

Argentina

Australien

Brasilien

Bulgarien

Förenta Staterna

Japan

Kanada

Kazakstan

Norge

Nya Zeeland

Rumänien

Republiken Korea

Republiken Sydafrika

Ryska federationen

Schweiz

Turkiet

Ukraina

Vitryssland

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.