421/2004

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 6 maj 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 25 juli 1986 om smittsamma sjukdomar (583/1986), sådant detta lagrum lyder i lag 935/2003:

1 kap.

Vaccinationer

1 §

De vaccin som används i det allmänna vaccinationsprogrammet och de vaccinationer som ges för att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar räknas upp i bilagan.

2 §

Persongrupper för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan vaccineras årligen mot influensa innan en epidemiperiod börjar. Folkhälsoinstitutet skall årligen bestämma vilket vaccin som används och indikationerna för vaccination.

Personer som på grund av sina levnadsförhållanden löper ökad risk att få hepatit A-eller hepatit B-infektion, skall vaccineras mot hepatit enligt Folkhälsoinstitutets indikationer för vaccination.

Vaccinationerna räknas upp i bilagan.

3 §

De vaccinationer som har utförts skall antecknas i journalhandlingar antingen på en uppföljningsblankett för vaccinationer eller på motsvarande ställe i ett elektroniskt datasystem. På blanketten eller i datasystemet antecknas vaccinationsdatum, vaccinets namn, satsnummer, injektionsställe, vaccinationssätt och vaccinatör. Anteckning om vaccination av barn görs också på det hälsokort som ges till föräldrarna. Vaccinationer av vuxna antecknas i ett personligt hälsokort.

4 §

Folkhälsoinstitutet skall kontrollera omfattningen av vaccinationerna.

5 §

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården skall till Folkhälsoinstitutet anmäla allvarliga eller oväntade biverkningar av vaccinationer på en blankett som är avsedd för ändamålet. I brådskande fall kan anmälan också göras per telefon. Även icke-allvarliga biverkningar av vaccinationer kan anmälas till Folkhälsoinstitutet.

2 kap.

Screening av smittsamma sjukdomar under graviditet

6 §

I samband med hälsokontrollen av en gravid kvinna tas med hennes samtycke ett blodprov för att förebygga smittsamma sjukdomar hos det nyfödda barnet.

Blodprovet undersöks för tidigt konstaterande av syfilis och hiv-infektion samt för konstaterande av om kvinnan är bärare av hepatit B-virus.

3 kap.

Ikraftträdande

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets anvisningar av den 18 oktober 2002 om anordnande av allmänna frivilliga vaccinationer nr 2002:1 samt punkt 4 i social- och hälsovårdsministeriets anvisningar av den 17 juni 1993 om anordnande av allmänna frivilliga hälsokontroller nr 1993:26 jämte ändringar.

Vaccinationer som har inletts före den 1 januari 2005 i enlighet med det vaccinationsprogram som tillämpas då denna förordning träder i kraft fortsätter med individuell tillämpning av det vaccinationsprogram som avses i 1 §.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 6 maj 2004

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Medicinalråd
Merja Saarinen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.