419/2004

Given i Helsingfors den 19 maj 2004

Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 1 § 3 mom., 16 och 17 § samt 33 b § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 3 mom. i lag 419/2003, 16 § och 33 b § 2 mom. i lag 83/1999 och 17 § delvis ändrad i lag 640/1997, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Lagens tillämpningsområde

På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 3, 3 a och 4 a §, 2 kap. 2 § 1, 2 och 5 mom., 2 a §, 4 § 1 mom. 3 punkten och 5 § 1 och 5 mom., 2 a kap., 3 kap. 1 § 1 mom., 1 a, 3, 4 och 7 §, 7 kap. 1 a § 1 och 2 mom., 2 §, 3 § 2―4 mom., 3 a §, 7 § 1, 3 och 4 mom., 10 kap. 2, 3 a, 3 b, 4 d och 7 §, 11 kap. 1 och 6―14 §, 12 kap. 1 § 2 mom. och 4 och 5 §, 13 kap., 14 kap. 1 § 2 mom., 4 § 2 mom., 5 b, 6 och 7 §, 14 a kap. 7 § 4 mom. och 8 §, 15 kap. 25 § 3 mom., 26 och 27 § och 34 § 2 mom., 16 kap. 13 § 4 mom., 16 a kap. 9 § 4 mom. samt 10 och 13―15 §, 16 b kap. 4 § 3 mom. samt 18 kap. 9 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.

16 §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital

Med ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital avses det belopp med vilket försäkringsbolagets tillgångar skall anses överstiga dess skulder och andra därmed jämförbara förbindelser, enligt vad som bestäms i 11 kap. 2―5 § lagen om försäkringsbolag. Det i 14 § 2 mom. avsedda ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret räknas härvid till arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital och avdras från bolagets ansvarsskuld.

17 §
Solvensgräns och verksamhetskapitalets minimibelopp

Minimibeloppet av ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital är två tredjedelar av solvensgränsen, dock minst två procent av försäkringsbolagets ansvarsskuld för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare. Solvensgränsen fastställs riskteoretiskt så att den motsvarar behovet av verksamhetskapital för ett år, med beaktande av fördelningen av placeringarna mellan olika tillgångsslag. Närmare bestämmelser om beräkningen av solvensgränsen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags garantibelopp är hälften av verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 1 mom. Det belopp av verksamhetskapitalet som motsvarar garantibeloppet skall bestå av poster som avses i 11 kap. 2 § 1 och 3―5 punkten lagen om försäkringsbolag och ofördelat tilläggsförsäkringsansvar som avses i 14 § 2 mom. i denna lag, med avdrag för de poster som avses i 11 kap. 5 § lagen om försäkringsbolag.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags eget kapital skall motsvara minst två procent av garantibeloppet enligt 2 mom. På de villkor som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer skall vid tillämpningen av denna paragraf kapitallån enligt 1 kap. 4 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag jämställas med eget kapital.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan bestämmas att masskuldebrev och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument värderas med avvikelse från deras gängse värde när de ingår i ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital.

33 b §
Tillämpning av bestämmelserna på Försäk- ringsinspektionen

På Försäkringsinspektionen tillämpas inte vad som i 6 § 3 mom., 14 § 2 mom., 15 § 2 mom., 17 § 3 och 4 mom., 18 § 4 mom., 19 § 2 mom., 21 § 2 mom., 23 § 2 mom., 25 § 1 mom. och 27 § 5 mom. i denna lag föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004. Lagen tillämpas första gången på tillsynen över bokslut för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2004 eller därefter.

På ett arbetspensionsförsäkringsbolags ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer används fram till den 19 mars 2007 i de begränsningar som anges i 11 kap. 4 § lagen om försäkringsbolag verksamhetskapitalet enligt 7 kap. 16 § i denna lag i stället för minimibeloppet av verksamhetskapitalet. På arbetspensionsförsäkringsbolagets ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer används därefter fram till den 19 mars 2009 i de begränsningar som anges i 11 kap. 4 § lagen om försäkringsbolag verksamhetskapitalet enligt 7 kap. 16 § i stället för minimibeloppet av verksamhetskapitalet, under förutsättning att bolaget har gett in en sådan plan som avses i 14 kap. 5 b § lagen om försäkringsbolag om åtgärder som bolaget ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.

På ett arbetspensionsförsäkringsbolags ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer kan bolaget låta bli att uppfylla det krav som nämns i 7 kap. 17 § 2 mom. i denna lag fram till den 19 mars 2007. Därefter kan arbetspensionsförsäkringsbolaget på ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer låta bli att uppfylla kravet i 7 kap. 17 § 2 mom. i denna lag fram till den 19 mars 2009, under förutsättning att bolaget har gett in en sådan plan som avses i 14 kap. 5 b § lagen om försäkringsbolag om åtgärder som bolaget ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.

RP 161/2003
EkUB 6/2004
RSv 36/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG (32002L0083); EGT nr L 345, 19.12.2002, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/13/EG (32002L0013); EGT nr L 077, 20.2.2002, s. 17

Helsingfors den 19 maj 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.