418/2004

Given i Helsingfors den 19 maj 2004

Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) 28 § 1 mom., 30 § 2 och 3 mom. samt 46 §,

av dessa lagrum 28 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1206/1998 och 46 § sådan den lyder i lag 359/2002, samt

fogas till lagen en ny 30 a § som följer:

28 §
Representationens grundkapital

Ett försäkringsbolag från tredje land skall för den direkta försäkringsrörelse som bolaget driver i Finland alltid här ha tillgångar som uppgår till minst

1) 3 000 000 euro för livförsäkringsrörelse och försäkringsrörelse som hör till skadeförsäkringsklasserna 10―16, samt

2) 2 000 000 euro för annan försäkringsrörelse.


30 §
Representationens verksamhetskapital

Verksamhetskapitalets minimibelopp, som fastställs på grundval av den direkta försäkringsrörelse som ett skadeförsäkringsbolag från tredje land bedriver i Finland, beräknas enligt 11 kap. 7 § lagen om försäkringsbolag (1062/1979) och garantibeloppet enligt 11 kap. 8 § lagen om försäkringsbolag. Minimigarantibeloppet är dock hälften av vad som krävs i 11 kap. 8 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.

Verksamhetskapitalets minimibelopp, som fastställs på grundval av den direkta försäkringsrörelse som ett livförsäkringsbolag från tredje land bedriver i Finland, beräknas enligt 11 kap. 9 § lagen om försäkringsbolag och garantibeloppet enligt 11 kap. 10 § lagen om försäkringsbolag. Minimigarantibeloppet är dock hälften av vad som krävs i 11 kap. 10 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.

30 a §
Överlämnandet av beräkning som avser verksamhetskapitalet till Försäkringsinspektionen

Vid en tidpunkt som Försäkringsinspektionen bestämmer skall ett försäkringsbolag från tredje land till inspektionen överlämna en uträkning över att kraven som gäller verksamhetskapitalet har uppfyllts. Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om hur denna uträkning skall göras.

46 §
Saneringsplan och finansieringsplan

Om verksamhetskapitalet för en representation som ett försäkringsbolag från tredje land har i Finland understiger minimibeloppet av verksamhetskapitalet enligt 30 § 2 eller 3 mom., skall bolaget utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen för godkännande överlämna en plan för återställande av en sund finansiell ställning för representationen.

Om verksamhetskapitalet för en representation som ett försäkringsbolag från tredje land har i Finland underskrider garantibeloppet enligt 30 § 2 eller 3 mom., skall bolaget utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen för godkännande överlämna en plan avseende kortfristig finansiering för representationen.

Om Försäkringsinspektionen annars anser att försäkringstagarnas eller de försäkrades förmåner är hotade hos en representation i Finland i ett försäkringsbolag från tredje land, kan inspektionen kräva att representationen till inspektionen för godkännande överlämnar en plan för återställande av en sund finansiell ställning för representationen.

Som en del av den plan för återställande av en sund finansiell ställning som avses i 1 och 3 mom. kan Försäkringsinspektionen höja kravet i fråga om minimibeloppet av verksamhetskapitalet för en representation för ett försäkringsbolag från tredje land för att säkerställa att representationen i framtiden kan uppfylla de krav som gäller verksamhetskapitalet.

Försäkringsinspektionen kan kräva att värdet av de i verksamhetskapitalet ingående poster som avses i 11 kap. 2 § lagen om försäkringsbolag nedskrivs i den uträkning som avses i 30 a §, i synnerhet i de fall då marknadsvärdet av dessa poster har förändrats i betydande utsträckning mellan tidpunkten för granskningen och tidpunkten för uträkningen.

Försäkringsinspektionen kan antingen delvis eller helt och hållet förbjuda en representation som ett försäkringsbolag från tredje land har i Finland att hänföra de poster som avses i 11 kap. 2 § 6 och 8 punkten lagen om försäkringsbolag till representationens verksamhetskapital.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter de planer som avses i denna paragraf skall innehålla.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004. Lagen tillämpas första gången på tillsynen över bokslut för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2004 eller därefter.

Utan hinder av vad som bestäms i 30 § kan ett utländskt försäkringsbolags representation i Finland på ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer tillämpa de bestämmelser i 11 kap. 2―6 § lagen om försäkringsbolag som gäller när denna lag träder i kraft fram till den 19 mars 2007. Därefter kan bolagets representation i Finland på ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer tillämpa de bestämmelser i 11 kap. 2―6 § lagen om försäkringsbolag som gäller när denna lag träder i kraft fram till den 19 mars 2009, under förutsättning att representationen har gett in en sådan plan som avses i 46 § om åtgärder som representationen ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.

På ansökan av det utländska försäkringsbolagets representation i Finland och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer används fram till den 19 mars 2007 i de begränsningar som anges i 11 kap. 4 § lagen om försäkringsbolag verksamhetskapitalet enligt 11 kap. 1 § lagen om försäkringsbolag i stället för minimibeloppet av verksamhetskapitalet. På representationens ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer används därefter fram till den 19 mars 2009 i de begränsningar som anges i 11 kap. 4 § lagen om försäkringsbolag verksamhetskapitalet enligt 11 kap. 1 § lagen om försäkringsbolag i stället för minimibeloppet av verksamhetskapitalet, under förutsättning att representationen har gett in en sådan plan som avses i 46 § om åtgärder som representationen ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.

På ansökan av ett utländskt skadeförsäkringsbolags representation i Finland och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer kan representationen låta bli att uppfylla det krav som nämns i 11 kap. 6 § lagen om försäkringsbolag fram till den 19 mars 2007. Därefter kan representationen på ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer låta bli att uppfylla kravet i 11 kap. 6 § lagen om försäkringsbolag fram till den 19 mars 2009, under förutsättning att representationen har gett in en sådan plan som avses i 46 § om åtgärder som representationen ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.

På ansökan av ett utländskt livförsäkringsbolags representation i Finland och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer kan representationen uppfylla det krav som nämns i 11 kap. 6 § lagen om försäkringsbolag fram till den 19 mars 2007 på så sätt att kravet endast gäller hälften av representationens garantibelopp enligt 6 kap. 30 §. Därefter kan representationen på ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer tillämpa det krav som nämns i 11 kap. 6 § lagen om försäkringsbolag fram till den 19 mars 2009 på så sätt att kravet endast gäller hälften av representationens garantibelopp enligt 6 kap. 30 §, under förutsättning att representationen har gett in en sådan plan som avses i 7 kap. 46 § om åtgärder som representationen ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.

RP 161/2003
EkUB 6/2004
RSv 36/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG (32002L0083); EGT nr L 345, 19.12.2002, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/13/EG (32002L0013); EGT nr L 077, 20.3.2002, s. 17

Helsingfors den 19 maj 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.