417/2004

Given i Helsingfors den 19 maj 2004

Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 1 kap. 1 § 4 mom. och 3 § 2 mom., 2 kap. 5 §, 10 a kap. 1―3 och 6 §, 11 kap. 3 § 1 mom. och 6 § 2 mom. samt 12 kap. 6 b §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 kap. 1 § 4 mom., 3 § 2 mom., 11 kap. 3 § 1 mom. och 6 § 2 mom. samt 12 kap. 6 b § i lag 340/2000, 2 kap. 5 § och 10 a kap. 6 § i lag 1207/1998, 10 a kap. 1 § i lag 81/1999, 10 a kap. 2 § i lag 483/1993 och i nämnda lagar 1207/1998 och 340/2000 samt 10 a kap. 3 § i nämnda lagar 483/1993 och 1207/1998, samt

fogas till 10 a kap. nya 2 a och 2 b § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Stora försäkringsföreningar enligt denna lag är föreningar vilkas årliga premieinkomst överstiger 5 000 000 euro eller vilka bedriver ansvarsförsäkring i annan form än som anknuten försäkring eller av vilkas premieinkomst minst hälften kommer från andra än föreningens medlemmar. Övriga försäkringsföreningar är små försäkringsföreningar enligt denna lag. Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om när en stor försäkringsförening blir en liten försäkringsförening eller vice versa. Dessutom kan Försäkringsinspektionen meddela närmare föreskrifter om när en förening skall uppfylla kraven på en stor förening efter att den har ändrats från en liten till en stor försäkringsförening.


3 §

Om en försäkringsförenings eget kapital på grund av uppkommen förlust eller av någon annan orsak inte längre uppfyller kraven enligt 10 a kap. 2 a § 2 mom. eller 10 a kap. 4 § eller om en stor försäkringsförenings verksamhetskapital är mindre än garantibeloppet enligt 10 a kap. 3 § eller om tillgångarna i en förening som har trätt i likvidation eller försatts i konkurs inte räcker till för betalning av skulderna, skall delägarna i försäkringsföreningen utan dröjsmål påföras en tilläggsavgift. Tilläggsavgiften skall vara minst så stor som uppfyllandet av ovan avsedda krav förutsätter. En försäkringstagardelägare svarar för föreningens förbindelser till beloppet av högst ett års försäkringspremier.


2 kap.

Bildande av en försäkringsförening

5 §

En försäkringsförenings garantikapital och grundfond (grundkapital) skall sammanlagt uppgå till minst 42 000 euro. Grundkapitalet i en försäkringsförening som bildas skall inbetalas i pengar.

Om föreningens verksamhet omfattar personförsäkring eller dess verksamhetsområde omfattar flera än 25 kommuner, skall grundkapitalet uppgå till minst 84 000 euro.

För en garantiandel kan i föreningens stadgar bestämmas ett nominellt belopp. Om något nominellt belopp inte har bestämts, beräknas för garantiandelen ett bokföringsmässigt motvärde genom att garantikapitalet divideras med antalet garantiandelar. På det bokföringsmässiga motvärdet tillämpas bestämmelserna om nominellt belopp, om inte något annat bestäms någon annanstans i lag.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan de i euro angivna beloppen i denna paragraf ändras så att de motsvarar de ändringar som skett i den allmänna prisnivån.

10 a kap.

Verksamhetskapital

1 §

Med en försäkringsförenings verksamhetskapital avses det belopp med vilket föreningens tillgångar anses överstiga föreningens skulder och andra därmed jämförbara förbindelser, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i 11 kap. 2―5 § lagen om försäkringsbolag bestäms om skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital.

Av en stor försäkringsförenings verksamhetskapital skall ett belopp som motsvarar det garantibelopp som anges i 3 § bestå av de poster som avses i 11 kap. 2 § 1 och 3―7 punkten lagen om försäkringsbolag, med avdrag för de poster som avses i 11 kap. 5 § lagen om försäkringsbolag.

2 §

På stora försäkringsföreningar tillämpas vad som i 11 kap. 7 § 1―9 mom. och 14 § lagen om försäkringsbolag bestäms om skadeförsäkringsbolag.

En stor försäkringsförenings verksamhetskapital skall alltid uppgå till minst det minimigarantibelopp som anges i 3 § 2 mom.

2 a §

En liten försäkringsförenings verksamhetskapital skall uppgå till minst 84 000 euro ökat med 24 procent av medeltalet av premieinkomsterna enligt föreningens bokslut för de tre senaste räkenskapsperioderna.

En liten försäkringsförenings eget kapital skall utgöra minst hälften av verksamhetskapitalets minimibelopp.

2 b §

Vid en tidpunkt som Försäkringsinspektionen bestämmer skall försäkringsföreningen till inspektionen överlämna en uträkning över att kraven som gäller verksamhetskapitalet har uppfyllts. Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om hur denna uträkning skall göras.

3 §

En stor försäkringsförenings garantibelopp utgörs av en tredjedel av det i 2 § föreskrivna minimibeloppet av verksamhetskapitalet.

Minimigarantibeloppet är

1) 2 250 000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklasserna 10―15 eller den mottagna återförsäkringens andel av föreningens totala premieinkomst eller totala ansvarsskuld överstiger tio procent,

2) 1 500 000 euro i övriga fall.

6 §

De i euro angivna beloppen i 3 § i detta kapitel kan genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet justeras enligt förändringar i det europeiska konsumentprisindexet, som offentliggörs av Europeiska gemenskapernas statistikkontor (Eurostat). Det justerade beloppet kan avrundas uppåt till närmaste hela 100 000 euro.

Det i euro angivna beloppet i 2 a § kan genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet ändras så att det motsvarar de ändringar som skett i den allmänna prisnivån. Det justerade beloppet kan avrundas uppåt till närmaste hela 1 000 euro.

11 kap.

Vinstutdelning och annan användning av föreningens tillgångar

3 §

En liten försäkringsförening vars i 10 a kap. 2 a § 2 mom. nämnda egna kapital är mindre än det dubbla minimibeloppet av detta egna kapital, skall årligen öka reservfonden med minst tio procent av den vinst som rörelsen har avkastat.


6 §

Föreningsstämman kan dock genom ett beslut, som har biträtts av delägare med minst två tredjedelar av de vid stämman avgivna rösterna, av vinsten till något allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål anslå belopp som i förhållande till det i 10 a kap. 2 a § 2 mom. eller 10 a kap. 4 § angivna egna kapitalet inte är av nämnvärd betydelse.

12 kap.

Tillsynen över försäkringsföreningarna

6 b §

En stor försäkringsförening vars verksamhetskapital underskrider minimibeloppet enligt 10 a kap. 2 § och en liten försäkringsförening vars verksamhetskapital underskrider minimibeloppet enligt 10 a kap. 2 a § skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen för godkännande överlämna en plan för återställande av en sund finansiell ställning för föreningen.

En stor försäkringsförening vars verksamhetskapital är mindre än garantibeloppet enligt 10 a kap. 3 §, eller en försäkringsförening vars eget kapital inte uppfyller minimikraven i 10 a kap. 2 a § 2 mom. eller 10 a kap. 4 § skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen för godkännande överlämna en plan för kortfristig finansiering.

Om Försäkringsinspektionen annars anser att en försäkringsförenings försäkringstagares eller försäkrades förmåner hotas, kan inspektionen kräva att försäkringsföreningen till inspektionen för godkännande överlämnar en plan för återställande av en sund finansiell ställning för föreningen.

Som en del av den plan för återställande av en sund finansiell ställning som avses i 1 och 3 mom. kan Försäkringsinspektionen höja kravet i fråga om minimibeloppet av en försäkringsförenings verksamhetskapital för att säkerställa att föreningen i framtiden kan uppfylla de krav som gäller verksamhetskapitalet.

Försäkringsinspektionen kan kräva att värdet av de i verksamhetskapitalet ingående poster som avses i 11 kap. 2 § lagen om försäkringsbolag nedskrivs i den uträkning som avses i 10 a kap. 2 b §, i synnerhet i de fall då marknadsvärdet av dessa poster har förändrats i betydande utsträckning mellan tidpunkten för granskningen och tidpunkten för uträkningen.

Försäkringsinspektionen kan antingen delvis eller helt och hållet förbjuda en förening att hänföra de poster som avses i 11 kap. 2 § 6 och 8 punkten lagen om försäkringsbolag till föreningens verksamhetskapital.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter de planer som avses i denna paragraf skall innehålla.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004. Denna lag tillämpas första gången på tillsynen över bokslut för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2004 eller därefter.

Genom denna lag upphävs förordningen av den 12 mars 1999 om poster som skall hänföras till försäkringsförenings verksamhetskapital (314/1999) jämte ändringar.

Om en förening är en liten försäkringsförening enligt 1 kap. 1 § 4 mom. i den lag som gäller när denna lag träder i kraft skall det, utan hinder av vad som bestäms i 10 a kap. i denna lag, på föreningens ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer inte ställas krav på verksamhetskapitalet och i fråga om föreningens eget kapital kan föreningen tillämpa 2 kap. 5 § 3 mom. som gäller vid denna lags ikraftträdande fram till den 19 mars 2007. Därefter skall på föreningens ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer inte ställas krav på föreningens verksamhetskapital och föreningen kan tillämpa 2 kap. 5 § 3 mom. som gäller vid denna lags ikraftträdande fram till den 19 mars 2009, under förutsättning att föreningen har gett in en sådan plan som avses i 12 kap. 6 b § om åtgärder som föreningen ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.

Om en förening är en stor försäkringsförening enligt 1 kap. 1 § 4 mom. i den lag som gäller när denna lag träder i kraft kan föreningen, utan hinder av vad som bestäms i 10 a kap. i denna lag, på föreningens ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer tillämpa de bestämmelser i 10 a kap. 2―4 § som gäller vid denna lags ikraftträdande fram till den 19 mars 2007. Därefter kan föreningen på ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer tillämpa de bestämmelser i 10 a kap. 2―4 § som gäller när denna lag träder i kraft fram till den 19 mars 2009, under förutsättning att föreningen har gett in en sådan plan som avses i 12 kap. 6 b § om åtgärder som föreningen ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.

På försäkringsföreningens ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer används fram till den 19 mars 2007 i de begränsningar som anges i 11 kap. 4 § lagen om försäkringsbolag verksamhetskapitalet enligt 11 kap. 1 § lagen om försäkringsbolag i stället för minimibeloppet av verksamhetskapitalet. På försäkringsföreningens ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer används därefter fram till den 19 mars 2009 i de begränsningar som anges i 11 kap. 4 § lagen om försäkringsbolag verksamhetskapitalet enligt 11 kap. 1 § lagen om försäkringsbolag i stället för minimibeloppet av verksamhetskapitalet, under förutsättning att föreningen har gett in en sådan plan som avses i 12 kap. 6 b § om åtgärder som föreningen ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.

På ansökan av en stor försäkringsförening och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer kan föreningen låta bli att uppfylla det krav som nämns i 10 a kap. 1 § 2 mom. fram till den 19 mars 2007. Därefter kan föreningen på ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer låta bli att uppfylla kravet i 10 a kap. 1 § 2 mom. fram till den 19 mars 2009, under förutsättning att föreningen har gett in en sådan plan som avses i 12 kap. 6 b § om åtgärder som bolaget ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.

RP 161/2003
EkUB 6/2004
RSv 36/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG (32002L0083); EGT nr L 345, 19.12.2002, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/13/EG (32002L0013); EGT nr L 077, 20.3.2002, s. 17

Helsingfors den 19 maj 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.