416/2004

Given i Helsingfors den 19 maj 2004

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 2 kap. 5 §, 10 kap. 7 § 1 mom., 11 kap., 12 kap. 2 § 4 mom., 14 kap. 5 b § samt 18 kap. 10 a § 2 mom.,

av dessa lagrum 2 kap. 5 § sådan den lyder i lag 318/1989, 752/1993, 611/1997, 1205/1998 och 484/2001, 10 kap. 7 § 1 mom. och 12 kap. 2 § 4 mom. sådana de lyder i nämnda lag 611/1997, 11 kap. sådant det lyder jämte ändringar, 14 kap. 5 b § sådan den lyder i lag 389/1995 samt 18 kap. 10 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 949/2000, som följer:

2 kap.

Försäkringsbolags bildande

5 §

Koncession skall beviljas om det på grundval av erhållen utredning om den tilltänkta försäkringsrörelsen och de delägare i försäkringsbolaget som avses i 2 § 4 mom. i detta kapitel kan anses att försäkringsbolaget i sin verksamhet följer sunda och försiktiga affärsprinciper, om försäkringsbolagets ledning uppfyller de krav som ställs på den i 7 kap. 3 § 2 mom. och om försäkringsbolagets aktiekapital eller garantikapital och grundfond sammanlagt (grundkapital) uppgår till minst följande belopp:

1) vid bedrivande av livförsäkringsrörelse och till skadeförsäkringsklasserna 10―16 hörande försäkringsrörelse 3 000 000 euro, samt

2) vid bedrivande av annan försäkringsrörelse 2 000 000 euro.

Bestämmelser om koncession för försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring finns i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997).

De i euro angivna beloppen i denna paragraf kan genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet ändras så att de motsvarar utvecklingen av den allmänna prisnivån. Vad som i denna paragraf bestäms om beviljande av koncession gäller på motsvarande sätt utvidgning av koncession.

10 kap.

Bokslut, koncernbokslut och täckning av ansvarsskuld

7 §

Av försäkringstagardelägarna i ett sådant ömsesidigt skadeförsäkringsbolag där de enligt bolagsordningen ansvarar för bolagets förpliktelser skall utan dröjsmål uttaxeras tilläggsavgift, om bolaget på grund av uppkommen förlust eller av någon annan orsak har ett verksamhetskapital som underskrider det garantibelopp som avses i 11 kap. 8 §, om bolagets eget kapital inte uppfyller minimikravet enligt 11 kap. 11 § eller om de tillgångar som ett bolag i likvidation eller konkurs har inte förslår till betalning av skulderna. Tilläggsavgiften skall vara minst så stor som fordras för uppnående av dessa syften och högst så stor som föreskrivs i 3 kap. 1 §.


11 kap.

Verksamhetskapital

1 §

Med ett försäkringsbolags verksamhetskapital avses det belopp med vilket bolagets tillgångar anses överstiga dess skulder och andra därmed jämförbara förbindelser, enligt vad som bestäms i 2―5 § i detta kapitel och i 14 kap. 5 b § 5 och 6 mom.

2 §

Till ett försäkringsbolags verksamhetskapital hänförs

1) med de begränsningar som bestäms i 4 § det betalda aktiekapitalet eller den betalda grundfonden och garantikapitalet,

2) med de begränsningar som bestäms i 4 § på ansökan av bolaget och med Försäkringsinspektionens samtycke, när 25 procent av aktiekapitalet eller summan av grundfonden och garantikapitalet har betalats, hälften av det obetalda aktiekapitalet eller av summan av grundfonden och garantikapitalet,

3) fonderna av bundet och fritt eget kapital,

4) räkenskapsperiodens vinst och vinst från tidigare räkenskapsperioder,

5) den avskrivningsdifferens som upptagits i balansräkningen med stöd av 5 kap. 12 § 1 mom. bokföringslagen samt de frivilliga reserver som avses i 5 kap. 15 § i samma lag,

6) skillnaden mellan tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden i balansräkningen om skillnaden är positiv, till den del skillnaden inte kan anses vara av exceptionell karaktär,

7) på ansökan av bolaget och med Försäkringsinspektionens samtycke på de villkor som bestäms i 3 § och med de begränsningar som bestäms i 4 § det till fullo betalda kapitalet av ett av bolaget för minst fem år eller med minst fem års uppsägningstid upptaget kapitallån,

8) med de begränsningar som bestäms i 4 § den tilläggsavgift enligt 10 kap. 7 § 1 mom. som ett verksamt ömsesidigt skadeförsäkringsbolag kan uttaxera för räkenskapsperioden i fråga; av tilläggsavgiften kan dock beaktas högst hälften av skillnaden mellan de högsta möjliga avgifterna och de uppburna avgifterna,

9) på ansökan av ett livförsäkringsbolag och med Försäkringsinspektionens samtycke, med de begränsningar som bestäms i 4 §, fram till den 31 december 2009 högst 50 procent av bolagets framtida överskott som har beräknats på ett sätt som inspektionen godkänner,

10) på ansökan av ett livförsäkringsbolag och med Försäkringsinspektionens samtycke det belopp av anskaffningsutgifterna för försäkringar som är möjligt enligt de kostnadsbelastningsgrunder som bolaget iakttar, beräknade på ett sätt som Försäkringsinspektionen godkänner, till den del utgifterna inte har avdragits från premieansvaret eller aktiverats bland aktiva i balansräkningen,

11) på ansökan av bolaget och med Försäkringsinspektionens samtycke övriga poster som är jämförbara med de ovan angivna.

3 §

För att ett sådant kapitallån som avses i 2 § 7 punkten skall kunna hänföras till verksamhetskapitalet, skall det utöver de villkor som ingår i de bestämmelser som nämns i 1 kap. 4 § 2 mom. uppfylla följande villkor:

1) förutom när försäkringsbolaget upplöses eller försätts i konkurs får lånekapitalet återbetalas, om bolaget efter att kapitalet har återbetalats uppfyller de solvenskrav som bestäms i detta kapitel,

2) låneavtalet får inte innehålla bestämmelser om att skulden skall betalas tillbaka före den avtalade förfallodagen i andra situationer än när försäkringsbolaget upplöses eller försätts i konkurs,

3) låneavtalet kan ändras endast på försäkringsbolagets ansökan och med Försäkringsinspektionens tillstånd.

4 §

Till ett försäkringsbolags verksamhetskapital får följande poster hänföras sammanlagt högst till ett belopp som motsvarar 50 procent av verksamhetskapitalets minimibelopp:

1) sådana kapitallån som avses i 2 § 7 punkten,

2) i 2 § 1 och 2 punkten avsedda sådana i 3 kap. 1 b § lagen om aktiebolag avsedda preferensaktier i fråga om vilka rätten till andelslös gottgörelse uppkommer per räkenskapsperiod, och för sådana räkenskapsperioders del när bolagets bokslut inte uppvisar såsom vinst utdelningsbara medel överförs till utbetalning efter fastställandet av följande bokslut som visar såsom vinst utdelningsbara medel (kumulativa preferensaktier).

Av ett sådant obetalt belopp som avses i 2 § 2 punkten får till verksamhetskapitalet hänföras högst ett belopp som motsvarar 50 procent av verksamhetskapitalets minimibelopp.

Av en sådan tilläggsavgift som avses i 2 § 8 punkten får till verksamhetskapitalet hänföras högst ett belopp som motsvarar 50 procent av verksamhetskapitalets minimibelopp.

Av ett sådant överskott som avses i 2 § 9 punkten får till ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital hänföras högst ett belopp som motsvarar 25 procent av verksamhetskapitalets minimibelopp.

Av de i 1 mom. angivna posterna får sådana kapitallån enligt 1 punkten som upptagits för viss tid och sådana kumulativa preferensaktier enligt 2 punkten som omfattas av den inlösningsföreskrift som avses i 6 kap. 9 § lagen om aktiebolag, till verksamhetskapitalet hänföras sammanlagt högst ett belopp som motsvarar 25 procent av verksamhetskapitalets minimibelopp. Det belopp av kapitallånen som hänförs till verksamhetskapitalet minskas jämnt för varje påbörjat år, om den återstående lånetiden är kortare än fem år.

5 §

Från verksamhetskapitalet skall följande poster avdras:

1) räkenskapsperiodens förlust och förlust från tidigare räkenskapsperioder,

2) skillnaden mellan tillgångarnas bokföringsvärden och gängse värden i balansräkningen, om skillnaden är positiv,

3) den del av bolagets fria egna kapital som föreslagits bli utdelad som vinst,

4) den andel av anskaffningsutgifterna för försäkringar som inte upptagits som kostnad i resultaträkningen till den del som den överskrider det belopp som bolagets kostnadsbelastningsgrunder tillåter,

5) den andel av anskaffningsutgifterna för immateriella tillgångar som inte har upptagits som kostnad i resultaträkningen,

6) om vid beräkning av bolagets ersättningsansvar diskontering tillämpas i fråga om skadeförsäkringsrörelse, skillnaden mellan det odiskonterade ersättningsansvaret och det diskonterade ersättningsansvaret för andra ansvar är pensionsansvar samt för skadeförsäkringsklasserna 1 och 2,

7) alla med skulder jämförbara poster som inte upptagits i balansräkningen och i fråga om vilka prestationsskyldigheten skall anses sannolik,

8) panter och inteckningar som ställts för främmande förbindelser,

9) antalet egna aktier eller garantiandelar som ägs direkt av försäkringsbolaget,

10) eventuell maximal förlust som derivatavtal kan orsaka försäkringsbolaget.

Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om vilka poster som enligt 2―5 § skall hänföras till eller avdras från verksamhetskapitalet.

6 §

Av ett försäkringsbolags verksamhetskapital skall ett belopp som motsvarar det garantibelopp som anges i 8 och 10 § bestå av de poster som avses i 2 § 1 och 3―7 punkten, med avdrag för de poster som avses i 5 §.

7 §

Minimibeloppet av ett skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital är det större av de två belopp som uträknats enligt 2―4 mom. och 5―7 mom.

Bolagets premieinkomst under den senaste räkenskapsperioden delas i två delar av vilka den första uppgår till högst 50 000 000 euro och den andra omfattar den överstigande delen varefter 18 procent av den första delen och 16 procent av den senare delen räknas samman. Resultatet av sammanräkningen multipliceras med ett relationstal som erhålls när bolagets egen andel av ersättningskostnaden för de tre senaste räkenskapsperioderna jämförs med motsvarande ersättningskostnad före avdrag av återförsäkrarnas andel. Relationstalet får inte vara mindre än 0,5.

I den ovan i 2 mom. angivna uträkningen höjs premieinkomsten i försäkringsklasserna 11, 12 och 13 med 50 procent. Vid behov kan statistiska metoder tillämpas för att omfördela premieinkomsten till dessa klasser.

Om bolagets premieintäkt under den senaste räkenskapsperioden är större än premieinkomsten, används premieintäkten i stället för premieinkomsten i den i 2 och 3 mom. angivna uträkningen.

Medelvärdet av bolagets ersättningskostnader under de tre senaste räkenskapsperioderna delas i två delar av vilka den första uppgår till högst 35 000 000 euro och den andra omfattar den överstigande delen varefter 26 procent av den första delen och 23 procent av den senare delen räknas samman. Resultatet av sammanräkningen multipliceras med ett relationstal som erhålls när bolagets egen andel av ersättningskostnaden för de tre senaste räkenskapsperioderna jämförs med motsvarande ersättningskostnad före avdrag av återförsäkrarnas andel. Relationstalet får inte vara mindre än 0,5.

Om försäkringarna huvudsakligen består av kredit-, storm-, hagel- eller frostförsäkringar, skall den i 5 mom. nämnda genomsnittliga ersättningskostnaden beräknas för de sju senaste räkenskapsperioderna.

I den ovan i 5 mom. angivna uträkningen höjs premieinkomsten i försäkringsklasserna 11, 12 och 13 med 50 procent. Vid behov kan statistiska metoder tillämpas för att omfördela premieinkomsten till dessa klasser.

Om återförsäkringsavtalens natur eller art har förändrats väsentligt sedan den närmast föregående räkenskapsperioden eller om återförsäkringsavtalen inte innebär faktisk risköverföring eller den är obetydlig, kan Försäkringsinspektionen kräva att det i de uträkningar som anges i 2 och 5 mom. används ett högre relationstal än det som erhålls när bolagets egen andel av ersättningskostnaden för de tre senaste räkenskapsperioderna jämförs med motsvarande ersättningskostnad före avdrag av återförsäkrarnas andel.

Om verksamhetskapitalets minimibelopp beräknat enligt 2―7 mom. dock är mindre än minimibeloppet för det föregående årets verksamhetskapital, skall verksamhetskapitalets minimibelopp vara minst minimibeloppet för det föregående årets verksamhetskapital multiplicerat med ett relationstal som erhålls när det egna ersättningsansvaret vid räkenskapsperiodens slut divideras med det egna ersättningsansvaret vid räkenskapsperiodens början. Detta relationstal får dock inte vara större än 1.

Ett skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital skall alltid uppgå till minst det minimigarantibelopp som avses i 8 § 2 mom.

8 §

Ett skadeförsäkringsbolags garantibelopp utgörs av en tredjedel av det i 7 § föreskrivna minimibeloppet av verksamhetskapitalet.

Minimigarantibeloppet är

1) 3 000 000 euro, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklasserna 10―15 eller den mottagna återförsäkringens andel av bolagets totala premieinkomst eller totala ansvarsskuld överstiger tio procent,

2) 2 000 000 euro i övriga fall.

9 §

Den andel som skall hänföras till minimibeloppet av ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital skall i fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklass 1 och 2, med undantag av sådana tilläggsförsäkringar som avses i livförsäkringsklass 1 c, bestämmas genom sammanräkning av de belopp som avses i 2 och 3 mom.

Uträknas 4 procent av summan av premieansvaret och ersättningsansvaret för de pensioner som löper vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden. Det sålunda erhållna resultatet multipliceras med ett relationstal som erhålls när summan av bolagets egen andel av premieansvaret och ersättningsansvaret för de pensioner som löper vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden jämförs med motsvarande summa före avdrag av återförsäkrarnas andel. Relationstalet får inte vara mindre än 0,85.

Uträknas 0,3 procent av risksumman vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden av de försäkringar vilkas risksumma är större än noll. I fråga om dödsfallsförsäkring som tecknats för högst tre år är andelen i stället för 0,3 procent dock 0,1 procent och, i fråga om försäkring som tagits för flera än tre men för högst fem år är andelen 0,15 procent. Det sålunda erhållna resultatet multipliceras med det relationstal som erhålls när den egna andelen av risksumman av ifrågavarande försäkringar för den närmast föregående räkenskapsperioden jämförs med motsvarande risksumma före avdrag av återförsäkrarnas andel. Relationstalet får inte vara mindre än 0,5.

Den andel som skall hänföras till minimibeloppet av ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital skall i fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklass 3 bestämmas genom sammanräkning av de belopp som avses i 5―8 mom.

Uträknas 4 procent av summan av premieansvaret för sådana försäkringar och ersättningsansvaret för sådana pensioner som löper vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden för vilka försäkringsbolaget bär placeringsrisken. Det sålunda erhållna resultatet multipliceras med ett relationstal som erhålls när summan av bolagets egen andel av premieansvaret och ersättningsansvaret för de pensioner som löper vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden jämförs med motsvarande summa före avdrag av återförsäkrarnas andel. Relationstalet får inte vara mindre än 0,85.

Uträknas 1 procent av summan av premieansvaret för sådana försäkringar och ersättningsansvaret för sådana pensioner som löper vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden, för vilka försäkringsbolaget inte bär placeringsrisken, och där försäkringsbolaget inte inom fem år har rätt att ändra belastningarna avsedda att täcka administrationskostnaderna. Det sålunda erhållna resultatet multipliceras med ett relationstal som erhålls när summan av bolagets egen andel av premieansvaret och ersättningsansvaret för de pensioner som löper vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden jämförs med motsvarande summa före avdrag av återförsäkrarnas andel. Relationstalet får inte vara mindre än 0,85.

Uträknas 0,3 procent av risksumman vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden av de försäkringar vilkas risksumma är större än noll. Det sålunda erhållna resultatet multipliceras med det relationstal som erhålls när bolagets egen andel av risksumman av ifrågavarande försäkringar för den närmast föregående räkenskapsperioden jämförs med motsvarande risksumma före avdrag av återförsäkrarnas andel. Relationstalet får inte vara mindre än 0,5.

Uträknas 25 procent av administrationskostnaderna för den närmast föregående räkenskapsperioden för sådana försäkringar för vilka försäkringsbolaget inte bär placeringsrisken och försäkringsbolaget inom fem år har rätt att ändra belastningarna avsedda att täcka administrationskostnaderna.

Den andel som skall hänföras till minimibeloppet av ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital skall i fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklass 6 bestämmas genom uträkning av 4 procent av premieansvaret för sådana försäkringar vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden för vilka försäkringsbolaget bär placeringsrisken. Det sålunda erhållna resultatet multipliceras med ett relationstal som erhålls när summan av bolagets egen andel av premieansvaret och ersättningsansvaret för de pensioner som löper vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden jämförs med motsvarande summa före avdrag av återförsäkrarnas andel. Relationstalet får inte vara mindre än 0,85. I fråga om sådana försäkringar för vilka försäkringsbolaget inte bär placeringsrisken tillämpas bestämmelserna om livförsäkringsklass 3 i enlighet med 4 mom. i denna paragraf.

I fråga om tilläggsförsäkringar som avses i livförsäkringsklass 1 c, försäkringar som hör till skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 samt återförsäkring bestäms den andel som skall hänföras till minimibeloppet av ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital på samma sätt som det i 7 § föreskrivna minimibeloppet av ett skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital.

Om återförsäkringsavtalens natur eller art har förändrats väsentligt sedan den närmast föregående räkenskapsperioden eller om återförsäkringsavtalen inte innebär faktisk risköverföring eller den är obetydlig, kan Försäkringsinspektionen kräva att det i de uträkningar som anges i 2, 5, 6 eller 9 mom. används ett högre relationstal än det som erhålls när bolagets egen andel av summan av premieansvaret och ersättningsansvaret för de pensioner som löper vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden jämförs med motsvarande summa före avdrag av återförsäkrarnas andel. På motsvarande sätt kan Försäkringsinspektionen kräva att ett större relationstal används vid de uträkningar som avses i 3 och 7 mom. än det relationstal som erhålls när bolagets egen andel av risksumman jämförs med motsvarande risksumma före avdrag av återförsäkrarnas andel.

Ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital skall alltid uppgå till minst det minimigarantibelopp som avses i 10 § 2 mom.

10 §

Ett livförsäkringsbolags garantibelopp utgörs av en tredjedel av det i 9 § föreskrivna minimibeloppet av verksamhetskapitalet.

Minimigarantibeloppet är 3 000 000 euro.

11 §

Ett försäkringsbolags eget kapital skall utgöra minst hälften av försäkringsbolagets garantibelopp enligt 8 och 10 §. Vid tillämpningen av denna paragraf skall kapitallån som upptagits av försäkringsbolaget jämställas med eget kapital.

12 §

Vid en tidpunkt som Försäkringsinspektionen bestämmer skall försäkringsbolaget till inspektionen överlämna en uträkning över att kraven som gäller verksamhetskapitalet har uppfyllts. Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om hur denna uträkning skall göras.

13 §

Ett försäkringsbolags verksamhetskapital, återförsäkring och övriga omständigheter som inverkar på bolagets solvens skall ordnas på ett sätt som tryggar de försäkrade förmånerna, med beaktande av sannolika växlingar i intäkterna och kostnaderna samt kalkylerbara övriga osäkerhetsfaktorer.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om ett bolags verksamhetskapital och andra faktorer som påverkar solvensen i syfte att tillgodose kraven i 1 mom. samt om de åtgärder som bolaget skall vidta om det inte uppfyller kraven i förordningen.

14 §

De i euro angivna beloppen i detta kapitel kan genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet justeras enligt förändringar i det europeiska konsumentprisindexet, som offentliggörs av Europeiska gemenskapernas statistikkontor (Eurostat). Det justerade beloppet avrundas uppåt till närmaste hela 100 000 euro.

12 kap.

Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar

2 §

Sådan vinstutdelning som avses i 1 mom. samt i 2 b § 2 mom. är förbjuden, om försäkringsbolagets eget kapital understiger minimibeloppet enligt 11 kap. 11 §. Med eget kapital jämställs härvid inte av försäkringsbolaget upptaget kapitallån.


14 kap.

Tillsynen över försäkringsbolag

5 b §

Ett skadeförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider minimibeloppet enligt 11 kap. 7 § eller ett livförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider minimibeloppet enligt 11 kap. 9 § skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen för godkännande överlämna en plan för återställande av en sund finansiell ställning för bolaget.

Ett skadeförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som anges i 11 kap. 8 § och ett livförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som anges i 11 kap. 10 § samt ett försäkringsbolag vars eget kapital inte uppfyller minimikravet i 11 kap. 11 § skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen för godkännande överlämna en plan för kortfristig finansiering.

Om Försäkringsinspektionen annars anser att ett försäkringsbolags försäkringstagares eller försäkrades förmåner hotas, kan inspektionen kräva att bolaget till inspektionen för godkännande överlämnar en plan för återställande av en sund finansiell ställning för bolaget.

Som en del av den plan för återställande av en sund finansiell ställning som avses i 1 och 3 mom. kan Försäkringsinspektionen höja kravet i fråga om minimibeloppet av ett försäkringsbolags verksamhetskapital för att säkerställa att försäkringsbolaget i framtiden kan uppfylla kraven som gäller verksamhetskapitalet.

Försäkringsinspektionen kan kräva att värdet av de i verksamhetskapitalet ingående poster som avses i 11 kap. 2 § nedskrivs i den uträkning som avses i 11 kap. 12 §, i synnerhet i de fall då marknadsvärdet av dessa poster har förändrats i betydande utsträckning mellan tidpunkten för granskningen och tidpunkten för uträkningen.

Försäkringsinspektionen kan antingen delvis eller helt och hållet förbjuda ett försäkringsbolag att hänföra de poster som avses i 11 kap. 2 § 6 och 8 punkten till bolagets verksamhetskapital.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter de planer som avses i denna paragraf skall innehålla.

18 kap.

Särskilda stadganden

10 a §

På Försäkringsinspektionen tillämpas inte vad som i 1 kap. 3 § 3 mom., 4 § 1 och 6 mom. samt 4 a § 1 och 3 mom., 2 kap. 1 a § 2 mom., 2 § 1 och 4―6 mom. samt 2 a och 5 a §, 9 kap. 5 §, 10 kap. 1 § 2 mom., 2 § 4 mom., 3 § 3 mom. 7 punkten, 4 mom. samt 5 mom. 12 punkten, 3 a § 2―5 mom., 4 b § 1 mom. 2 punkten, 4 c § 1 och 2 mom., 5 § 2 mom. och 14 §, 11 kap., 13 kap. 4 §, 14 kap. 3 §, 5 § 1 mom. och 5 a § 1 mom., 14 b kap. 5 och 6 §, 15 kap. 13 § samt 18 kap. 5 § 1 mom. 7 punkten, 6, 6 a, 6 b och 7 §, 8 § 1 mom. och 9 § 2 mom. i denna lag föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004. Lagen tillämpas första gången på tillsynen över bokslut för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2004 eller därefter.

Genom denna lag upphävs förordningen den 24 mars 1995 om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital (462/1995) jämte ändringar samt i social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter av den 23 december 1999, Dnr 60/02/1999, bestämmelsen om minimibeloppet av verksamhetskapitalet för ett livförsäkringsbolag i fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklasserna 3 och 6 samt skadeförsäkringsklasserna 1 och 2, tilläggsförsäkringar som avses i livförsäkringsklass 1 c samt återförsäkringar.

Utan hinder av vad som bestäms i 11 kap. 7―11 § i denna lag kan ett försäkringsbolag på ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer tillämpa de bestämmelser i 11 kap. 2―6 § som gäller när denna lag träder i kraft fram till den 19 mars 2007. Därefter kan bolaget på ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer tillämpa de bestämmelser i 11 kap. 2―6 § som gäller när denna lag träder i kraft fram till den 19 mars 2009, under förutsättning att bolaget har gett in en sådan plan som avses i 14 kap. 5 b § om åtgärder som bolaget ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.

På försäkringsbolagets ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer används fram till den 19 mars 2007 i de begränsningar som anges i 11 kap. 4 § verksamhetskapitalet enligt 11 kap. 1 § i stället för minimibeloppet av verksamhetskapitalet. På försäkringsbolagets ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer används därefter fram till den 19 mars 2009 i de begränsningar som anges i 11 kap. 4 § verksamhetskapitalet enligt 11 kap. 1 § i stället för minimibeloppet av verksamhetskapitalet, under förutsättning att bolaget har gett in en sådan plan som avses i 14 kap. 5 b § om åtgärder som bolaget ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.

På ett skadeförsäkringsbolags ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer kan bolaget låta bli att uppfylla det krav som nämns i 11 kap. 6 § fram till den 19 mars 2007. Därefter kan skadeförsäkringsbolaget på ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer låta bli att uppfylla kravet i 11 kap. 6 § fram till den 19 mars 2009, under förutsättning att bolaget har gett in en sådan plan som avses i 14 kap. 5 b § om åtgärder som bolaget ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.

På ett livförsäkringsbolags ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer kan bolaget uppfylla det krav som nämns i 11 kap. 6 § fram till den 19 mars 2007 på så sätt att kravet endast gäller hälften av bolagets garantibelopp enligt 11 kap. 10 §. Därefter kan livförsäkringsbolaget på ansökan och med Försäkringsinspektionens samtycke och på villkor som inspektionen bestämmer tillämpa det krav som nämns i 11 kap. 6 § fram till den 19 mars 2009 på så sätt att kravet endast gäller hälften av bolagets garantibelopp enligt 11 kap. 10 §, under förutsättning att bolaget har gett in en sådan plan som avses i 14 kap. 5 b § om åtgärder som bolaget ämnar vidta för att åstadkomma en situation som överensstämmer med denna lag.

RP 161/2003
EkUB 6/2004
RSv 36/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG (32002L0083); EGT nr L 345, 19.12.2002, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktviv 2002/13/EG (32002L0013); EGT nr L 077, 20.3.2002, s. 17

Helsingfors den 19 maj 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.