407/2004

Given i Helsingfors den 19 maj 2004

Statsrådets «förordning» «om» «Museiverket»

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 2, 4 och 6 § lagen den 23 april 2004 «om» «Museiverket» (282/2004) och 8 § 2 mom. statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994), sådant sistnämnda lagrum lyder i lag 281/2000:

Uppgifter och organisation
1 §

Utöver vad som förskrivs i lagen «om» «Museiverket» (282/2004), har «Museiverket» till uppgift att

1) leda och utveckla den allmänna museiverksamheten i landet,

2) sörja för skyddet av kulturmiljön och skyddsövervakningen samt för att kulturmiljöområdet utvecklas, «om» ärendet inte hör till ansvarsområdet för någon annan myndighet,

3) driva museer och ordna utställningar,

4) sörja för dokumentation och forskning som gäller arkeologi, historia, etnologi, sjöfartshistoria, numismatik, byggnadshistoria och konsthistoria samt bedriva publikationsverksamhet inom området,

5) sörja för konserveringen av arkeologiskt, marinarkeologiskt och kulturhistoriskt material samt meddela anvisningar «om» restaureringsverksamheten,

6) vara ett ämbetsverk som besitter statlig fastighetsförmögenhet samt byggherre i fråga «om» fornminnesobjekt och verkets fastigheter,

7) upprätthålla och främja internationella kontakter inom sitt område och främja kännedomen «om» det finländska kulturarvet utomlands,

8) förmedla information «om» andra folkslags kultur,

9) öka allmänhetens medvetenhet och kännedom «om» kulturarvet,

10) tillsammans med andra myndigheter och museiväsendet i övrigt sörja för att lagstiftningen «om» Museiverkets ansvarsområde iakttas,

11) sköta uppgifter som har samband med beviljande av statsunderstöd,

12) sköta andra uppgifter som föreskrivs för «Museiverket».

2 §

I «Museiverket» fattas beslut av ett särskilt sammanträde vars ordförande är generaldirektören och medlemmar överdirektören, förvaltningsdirektören och avdelningsföreståndarna.

3 §

Finlands nationalmuseum sköter de uppgifter som avses i 1 § till den del de inte hör till verksamhetsområdet för någon annan verksamhetsenhet.

Personalen och dess uppgifter
4 §

Museiverkets generaldirektör har titeln statsarkeolog.

Vid «Museiverket» finns dessutom en överdirektör och förvaltningsdirektör, avdelningsföreståndare och andra tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande.

5 §

Generaldirektören leder Museiverkets verksamhet samt svarar för att verkets uppgifter sköts på ett resultatgivande sätt.

Överdirektören, förvaltningsdirektören och avdelningsföreståndarna bistår generaldirektören vid ledningen av verket.

De som är i ledande ställning vid verket svarar för att de mål som uppställts för respektive verksamhetsenhet eller för verksamheten uppnås på ett effektivt och ekonomiskt sätt.

Handläggning och avgörande av ärenden
6 §

De ärenden som ankommer på «Museiverket» avgörs av det särskilda sammanträdet, generaldirektören, överdirektören, förvaltningsdirektören, en avdelningsföreståndare eller av någon annan i arbetsordningen förordnad tjänsteman.

I arbetsordningen bestäms vilka ärenden som avgörs på föredragning.

7 §

Vid Museiverkets särskilda sammanträde avgörs ärenden som gäller

1) underställning av verkets beslut till högre myndigheter samt ärenden som underställts «Museiverket»,

2) skydd av byggnader och fornlämningar i de fall då frågan är av stor betydelse,

3) sådana ansökningar «om» utförsel av kulturföremål från landet som är av stor vikt,

4) inlösning av fornlämningar och överföring av inlösningsrätten i de fall då frågan är av stor betydelse.

Museiverkets särskilda sammanträde är beslutfört när ordföranden och minst två andra medlemmar är närvarande. Vid det särskilda sammanträdet skall dock alltid förvaltningsdirektören och chefen för den verksamhetsenhet till vars ansvarsområde ifrågavarande ärende huvudsakligen hör vara närvarande.

«Om» det vid det särskilda sammanträdet uppstår meningsskiljaktighet «om» hur ett ärende skall avgöras, avgörs ärendet genom omröstning med iakttagande av samma förfarande som vid en kollegial domstol.

8 §

Utöver vad som bestäms i 4 § 3 mom. lagen «om» «Museiverket» avgör generaldirektören ärenden som gäller

1) Museiverkets verksamhets- och ekonomiplan,

2) Museiverkets budgetförslag och förslag till resultatmål för verket,

3) godkännande av Museiverkets bokslut,

4) allmänna principer för utställningsverksamheten,

5) utnämnande av ställföreträdare för överdirektören, förvaltningsdirektören och avdelningsföreståndarna,

6) andra ärenden enligt vad som närmare bestäms i arbetsordningen.

9 §

Generaldirektören och chefen för en verksamhetsenhet kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ärenden som annars ankommer på en underlydande.

Behörighetsvillkor för och besättande av tjänster samt tjänstledighet
10 §

Av generaldirektören, överdirektören, förvaltningsdirektören och avdelningsföreståndarna krävs i praktiken visad ledarförmåga samt av generaldirektören dessutom erfarenhet av ledarskap.

Dessutom krävs

1) av generaldirektören högre högskoleexamen samt förtrogenhet med Museiverkets ansvarsområde,

2) av förvaltningsdirektören högre högskoleexamen samt förtrogenhet med administrativa uppgifter,

3) av överdirektören och avdelningsföreståndarna högre högskoleexamen samt förtrogenhet med respektive enhets uppgiftsområde,

4) av övriga tjänstemän sådan utbildning som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

11 §

Generaldirektören utnämns av statsrådet utan att tjänsten förklaras ledig.

Överdirektören utnämns av undervisningsministeriet. Förvaltningsdirektören och avdelningsföreståndarna utnämns av generaldirektören.

Överdirektören utnämner tjänstemännen och anställer personal i arbetsavtalsförhållande vid Finlands nationalmuseum.

Den övriga personalen utnämns eller anställs av generaldirektören, «om» inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Ställföreträdare för generaldirektören utnämns av undervisningsministeriet.

12 §

Generaldirektören beviljas tjänstledighet av undervisningsministeriet. Vid tjänstledighet som varar högst en månad eller grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal, beviljas dock generaldirektören tjänstledighet av sin ställföreträdare.

I övriga fall beviljas tjänstledighet av generaldirektören, «om» inte något annat bestäms i arbetsordningen. Tjänstemännen vid Finlands nationalmuseum beviljas dock tjänstledighet av överdirektören.

«Om» utnämningar till tjänsteförhållande för viss tid beslutar samma myndighet som beviljar tjänstledighet.

Särskilda bestämmelser
13 §

«Museiverket» har en delegation som stöder dess verksamhet. Den består förutom av generaldirektören av högst 11 andra medlemmar, av vilka Museiverkets personal inom sig väljer en medlem. Undervisningsministeriet utnämner på förslag av «Museiverket» de övriga medlemmarna för en viss tid, dock högst fyra år.

Undervisningsministeriet fastställer de arvoden som betalas till delegationens medlemmar.

14 §

«Museiverket» kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstol, skiljeförfarande och hos andra myndigheter statens rätt och fördel i ärenden som berör verket.

Förvaltningsdirektören och en av denne utsedd tjänsteman har rätt att utan särskild fullmakt bevaka eller befullmäktiga ett ombud att bevaka statens rätt och fördel i ärenden som avses i 1 mom. samt att på Museiverkets vägnar ta emot delgivning av stämning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
15 §

Denna «förordning» träder i kraft den 1 juni 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

16 §

De bestämmelser i arbetsordningen som givits med stöd av den «förordning» som gällde vid denna förordnings ikraftträdande och som inte står i strid med denna «förordning», tillämpas tills en ny arbetsordning enligt denna «förordning» träder i kraft.

Helsingfors den 19 maj 2004

Kulturminister
Tanja Karpela

Regeringsråd
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.