405/2004

Given i Helsingfors den 19 maj 2004

Lag om ändring av 15 § lagen om unga arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 november 1993 om unga arbetstagare (998/1993) 15 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 408/1996 och 754/1998, som följer:

15 §
Dispens

Arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå kan på villkor som den bestämmer tillåta

1) av särskilda skäl att en person som avses i 2 § 3 mom. arbetar som aktör eller assistent i konstnärliga eller kulturella föreställningar samt vid andra liknande evenemang, förutsatt att verksamheten inte utgör någon fara för barnets säkerhet eller inverkar menligt på barnets hälsa, utveckling eller skolgång,

2) att en ung arbetstagare som har fyllt 14 år hålls i arbete med avvikelse från 2 § 2 mom. 2 punkten och 2 kap., om hans eller hennes utveckling i ett yrke eller någon annan viktig orsak förutsätter detta.

Arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå kan dock inte ge tillstånd till att en ung arbetstagare utöver det i 5 § tillåtna antalet övertidstimmar hålls i övertidsarbete mera än 40 timmar under ett och samma kalenderår. Arbetarskyddsbyrån kan inte heller bevilja undantag från de bestämmelser i 8 § 1 och 2 mom. som gäller vilotid.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

RP 142/2003
AjUB 1/2004
RSv 35/2004

Helsingfors den 19 maj 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.