404/2004

Given i Helsingfors den 19 maj 2004

Lag om ändring av arbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i arbetstidslagen av den 9 augusti 1996 (605/1996) 14 § 1 och 3 mom., 26 § 1 mom. 14 punkten, 27 § 1 mom. och 36 § som följer:

14 §
Exceptionell ordinarie arbetstid

Om arbetet till sin art är sådant att det utförs endast tidvis under den arbetstid per dygn under vilken arbetstagaren skall vara redo för arbete, kan arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå på de villkor som den fastställer ge tillstånd till undantag från 6 §.


Arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå kan på de villkor som den fastställer ge tillstånd att ordna arbetstiden enligt 7 § också i arbeten som inte nämns i lagrummet, om detta är nödvändigt.

26 §
Nattarbete

Arbete som utförs mellan klockan 23 och klockan 6 är nattarbete. Arbetsgivaren skall på begäran av arbetarskyddsmyndigheten lämna denna meddelande om nattarbete som utförs regelbundet. Nattarbete får utföras i följande fall:


14) med tillstånd av arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå och på de villkor som den fastställer, i arbete där arbetets tekniska art eller andra särskilda skäl kräver det.


27 §
Skiftarbete och nattskift i periodarbete

I skiftarbete skall skiften avlösa varandra regelbundet och växla vid på förhand överenskomna tidpunkter. Skiften anses avlösa varandra regelbundet då ett skift fortgår högst en timme in på följande skift eller om det blir högst en timmes paus mellan skiften. Arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå kan bevilja tillstånd till undantag från vad som föreskrivs i första meningen i detta moment.


36 §
Dispens

Om det på grund av arbetets oregelbundna natur är synnerligen svårt att göra upp en arbetsskiftsförteckning, kan arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå helt eller delvis bevilja befrielse från denna skyldighet. I tillståndet till undantag kan bestämmas att ledigheten per vecka skall framgå av arbetsskiftsförteckningen.

Om arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå har beviljat arbetsgivaren befrielse enligt 1 mom. och arbetsförhållandena inte har förändrats väsentligt efter att tillståndet beviljades, kan arbetsgivaren och arbetstagarnas representant som avses i 10 § komma överens om att den av arbetarskyddsbyrån beviljade befrielsen skall fortgå.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

RP 142/2003
AjUB 1/2004
RSv 35/2004

Helsingfors den 19 maj 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.