394/2004

Given i Helsingfors den 19 maj 2004

Lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 december 1994 om accis på flytande bränslen (1472/1994) 2 § 1 mom. 4 och 5 punkten samt

ändras 2 § 1 mom. 6 och 8 punkten, 6 a § 1 mom. samt den accistabell som utgör bilaga till lagen,

av dessa 2 § 1 mom. 6 punkten och 6 a § 1 mom. sådana de lyder i lag 1159/1998 och accistabellen sådan den lyder i lag 1169/2002, som följer:

2 §

I denna lag avses med


6) reformulerad svavelfri motorbensin produkt vars nedan nämnda egenskaper motsvarar angivna gränsvärden

Egenskap Gränsvärde
Syrehalt 2,0≤O≤2,7 viktprocent
Svavelhalt Högst 10 milligram per kilogram
Ångtryck:
― produkt som överlåtits till konsumtion 1.6.―31.8.,
nämnda dagar medräknade Högst 70 kPa
― produkt som överlåtits till
konsumtion 1.9.―31.5.,
nämnda dagar medräknade Högst 90 kPa

8) svavelfri dieselolja dieselolja som hör till position 2710 i tulltariffen och vars svavelhalt är högst 10 milligram per kilogram,


6 a §

En auktoriserad lagerhållare har rätt att från den accis och försörjningsberedskapsavgift som skall betalas för skatteperioden avdra den accis och den försörjningsberedskapsavgift som under skatteperioden på basis av överlåtelse till konsumtion som är belagd med accis och försörjningsberedskapsavgift skall betalas för kolväten som uppsamlats från motorbensin. Beloppen bestäms enligt produktgrupp 11 i den till lagen bifogade accistabellen. En förutsättning för avdragsrätt är att de uppsamlade kolvätena kondenseras till bensin i ett skattefritt lager.


ACCISTABELL
Produkt Produktgrupp Grundaccis Tilläggsaccis Försörjningsberedskapsavgift
Motorbensin c/l
― reformulerad svavelfri 11 53,85 4,23 0,68
― annan typ 21 56,50 4,23 0,68
Dieselolja c/l
― svavelfri 31 26,83 4,76 0,35
― annan typ 41 29,48 4,76 0,35
Lätt brännolja c/l 51 1,93 4,78 0,35
Tung brännolja c/kg 61 5,68 0,28

Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 22/2004
FiUB 2/2004
RSv 42/2004

Helsingfors den 19 maj 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.