372/2004

Given i Helsingfors den 6 maj 2004

Statsrådets förordning om tillämpning av konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och tillämpning av konventionen innan konventionen trätt i kraft internationellt

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §

Innan den i Bryssel den 29 maj 2000 ingångna konventionen, upprättad av rådet på grundval av artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater har trätt i kraft internationellt, tillämpas den temporärt från den 25 maj 2004 mellan Finland och de medlemsstater som har lämnat en sådan förklaring som avses i artikel 27.5 i konventionen, så som därom har avtalats. Konventionen har godkänts av riksdagen den 9 december 2003 och av statsrådet den 19 februari 2004. Godkännandet har anmälts till generalsekreteraren för Europeiska unionens råd den 25 februari 2004.

2 §

Lagen den 20 februari 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och tillämpning av konventionen (148/2004) tillämpas före konventionens internationella ikraftträdande på ett sätt som motsvarar vad som föreskrivs om konventionen i 1 § i denna förordning.

3 §

Finland har lämnat följande förklaringar gällande konventionen:

1) Artikel 9.6 i konventionen

En överenskommelse enligt artikel 9.1 kräver samtycke enligt artikel 9.3 om den person som skall överföras är finsk medborgare.

2) Artikel 24 i konventionen

Justitieministeriet är central myndighet för tillämpningen av artikel 6, inbegripet artikel 6.8.

Behöriga polis- och tullmyndigheter i fråga om artikel 6.5 är polisen, tullen och gränsbevakningsväsendets tjänstemän när de med stöd av förundersökningslagen är förundersökningsmyndighet i brottmål.

Behöriga myndigheter i fråga om artiklarna 18, 19 och 20 är polisen och, inom ramen för sin behörighet, tullen när de med stöd av förundersökningslagen är förundersökningsmyndighet i brottmål. För polisens del mottas och sänds framställningar enligt artiklarna 18, 19 och 20 genom centralkriminalpolisen. Centralkriminalpolisen är även kontaktpunkt enligt artikel 20.4 d.

3) Artikel 27.5 i konventionen

Före det internationella ikraftträdandet gäller konventionen Finlands förbindelser med de medlemsstater som har lämnat samma förklaring.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2004.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 57/2004)

Helsingfors den 6 maj 2004

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsdirektör
Jan Törnqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.