346/2004

Given i Helsingfors den 7 maj 2004

Lag om ändring av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 10 januari 1997 om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) 8 §,

ändras 2―7 och 10 §, av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i lagarna 637/1998 och 344/2001, 3 § sådan den lyder i sistnämnda lag, 4, 6 och 7 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 637/1998 och 5 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 637/1998 och 344/2001, samt

fogas till lagen nya 3 a och 4 a § som följer:

2 §
Utbildning som berättigar till stöd för skolresor

Berättigade till stöd för skolresor är studerande som är bosatta i Finland och bedriver heltidsstudier i Finland inom sådan gymnasieutbildning som föreskrivs i gymnasielagen (629/1998) eller sådan grundläggande yrkesutbildning som föreskrivs i lagen om yrkesutbildning (630/1998). I fråga om vilka studier som är heltidsstudier gäller vad som bestäms i lagen om studiestöd (65/1994).

Berättigade till stöd för skolresor är studerande som deltar i studier i huslig ekonomi som ordnas i annan form än som grundläggande yrkesutbildning, i undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte för handikappade studerande eller i sådana studier för invandrare vilka förbereder för den grundläggande yrkesutbildningen.

Berättigade till stöd för skolresor är dock inte studerande som deltar i utbildning som ordnas som distans- eller privatundervisning eller som avgiftsbelagd service, i läroavtalsutbildning eller i utbildning som förbereder för yrkesinriktad grundexamen som avläggs genom en fristående examen.

3 §
Villkor för beviljande av stöd för skolresor

Ett villkor för att stöd för skolresor skall beviljas är att skolvägen är lång och att färdsättet är lämpligt. När dessa bestäms skall beaktas de regelbundna resekostnaderna per månad, den studerandes möjligheter att anlita kollektivtrafik samt huruvida studierna bedrivs i en följd.

Stöd för skolresor kan beviljas en studerande

1) vars skolväg i ena riktningen är minst 10 kilometer,

2) vars skolresekostnader per månad överstiger 50,45 euro, samt

3) som utnyttjar kollektivtrafik eller skoltransport som utbildningsanordnaren ordnar eller, om dessa färdsätt inte kan utnyttjas, något annat lämpligt eget färdsätt när de villkor som föreskrivs i 4 a § uppfylls.

Ett villkor för beviljande av stöd för skolresor är dessutom att den studerande per vecka har minst sju sådana resor i ena riktningen som berättigar till stöd för skolresor under en sammanhängande tid av minst 18 dagar.

3 a §
Begränsningar i fråga om beviljande av stöd för skolresor

Stöd för skolresor beviljas inte en studerande som

1) får minst 505 euro i månaden i förvärvsinkomst på basis av inlärning i arbetet,

2) har möjlighet att bo avgiftsfritt i en bostad som utbildningsanordnaren svarar för, om det inte finns särskilda skäl för att den studerande inte kan ta emot bostaden, eller

3) enligt någon annan lag får stöd för de kostnader som föranleds av skolresan.

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas om hälso- eller familjerelaterade skäl eller andra likartade särskilda skäl på basis av vilka en studerande inte anses kunna ta emot en bostad som utbildningsanordnaren svarar för.

4 §
Hur resekostnaderna bestäms och räknas ut

När en studerande för sin skolresa anlitar kollektivtrafik, ersätts resekostnaderna för det anlitade färdmedlet enligt den för den studerande billigaste biljettprodukten för en tid som motsvarar en månad.

När en studerande för sin skolresa använder sådan skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar, bestäms resekostnaderna enligt den sträcka som den studerande utnyttjar denna transport.

När en studerande för sin skolresa inte kan utnyttja kollektivtrafik eller den skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar eller om det är oskäligt svårt att anlita dessa, bestäms resekostnaderna enligt sträckan mellan den studerandes hem och läroanstalten.

När en studerande utnyttjar annan transport än kollektivtrafik för sin skolresa, räknas de månatliga resekostnaderna ut enligt 21,5 dagar på basis av den seriebiljettaxa för busstrafik som kommunikationsministeriet fastställt med stöd av 11 § lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991). Om en sådan taxa inte fastställs, bestäms om grunderna för beräkning av skolresekostnaderna genom förordning av undervisningsministeriet.

När en studerande för sin skolresa utnyttjar transport som utbildningsanordnaren ordnar och skolvägen i ena riktningen består av två eller flera färdsträckor, kan resekostnaderna räknas ut särskilt för varje sträcka.

Kostnadsersättning för fristående färdsträckor som understiger fem kilometer betalas inte separat. Om skolvägen, som är minst tio kilometer i ena riktningen, dock omfattar fristående färdsträckor som understiger fem kilometer och dessa tillsammans utgör minst fem kilometer, betalas den studerande ersättning för resekostnaderna för färdsträckorna till denna del enligt vad som föreskrivs i 5 § 3 mom.

Skolresekostnaderna beaktas inte till den del skolresan överstiger 100 kilometer i ena riktningen.

4 a §
Användning av eget färdsätt

En studerande som använder andra färdsätt än kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar kan beviljas stöd för skolresor om

1) mer än fem kilometer i ena riktningen av den studerandes skolväg inte omfattas av kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar,

2) den studerandes dagliga skolresa med väntetider inberäknade i medeltal tar mer än tre timmar i anspråk per dag under månaden i fråga, eller

3) den studerande under en månad har möjlighet att anlita kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar för i medeltal högst sex skolresor i ena riktningen per vecka.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. kan en studerande anses vara berättigad till stöd för skolresor, om han eller hon saknar möjlighet att anlita kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar därför att skolresan av andra skäl än de som avses i 1 mom. blir alltför svår eller ansträngande för den studerande.

5 §
Beloppet av stödet för skolresor och den studerandes betalningsandel

I form av stöd för skolresor ersätts den del av skolresekostnaderna som överskrider 50,45 euro i månaden ökad med 7,45 euro. Den studerande betalar då per månad högst 43 euro av de kalkylerade skolresekostnaderna, om inte något annat följer av 4 § eller 3 mom. i denna paragraf (studerandes betalningsandel).

När en studerande använder flera än ett färdsätt för sin skolresa, dras den studerandes betalningsandel av från resekostnaderna för kollektivtrafik. Finns inte resekostnader för kollektivtrafik, dras den studerandes betalningsandel av från de kostnader som orsakas av transport som utbildningsanordnaren har ordnat.

Stödet är 70 procent av stödet enligt 1 mom., om en studerande inte kan anlita kollektivtrafik eller skolskjuts som ordnas av utbildningsanordnaren eller om resekostnaderna förorsakas av flera sådana fristående färdsträckor om sammanlagt minst fem kilometer som avses i 4 §.

6 §
Ansökan

Stöd för skolresor söks hos Folkpensionsanstalten. Ansökan inlämnas till läroanstalten.

Läroanstalten skall till ansökan foga en utredning om hur lång den studerandes skolväg är samt om hans eller hennes möjligheter att utnyttja kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar.

Läroanstaltens utredning om skolvägen är bindande för Folkpensionsanstalten, om det inte finns grundad anledning att anta att uppgifterna i utredningen är felaktiga. Om det finns grundad anledning att anta att utredningen innehåller felaktiga uppgifter kan Folkpensionsanstalten avvika från utredningen när den fattar sitt beslut.

7 §
Beviljande och utbetalning

Stöd för skolresor beviljas av Folkpensionsanstalten. Stöd för skolresor beviljas enligt hela studiemånader för högst nio månader per läsår från den dag studierna inleds. En studiemånad berättigar till stöd för skolresor om den omfattar sammanlagt minst 18 sådana dagar i en följd som ingår i studietiden under läsåret.

Stöd för skolresor beviljas för högst ett läsår i sänder. Stöd för skolresor beviljas tidigast från ingången av den månad som föregår den då ansökan har lämnats in. Stöd för skolresor kan beviljas i samband med beviljande av stöd för nästa eller föregående läsår, om studierna inleds eller avslutas i juni, juli eller augusti.

Stöd för skolresor betalas månatligen, beroende på hur den studerande färdas, in på ett konto som antingen utbildningsanordnaren, den som säljer biljetter eller den studerande har uppgett i ett penninginstitut i Finland.

Närmare bestämmelser om fakturering av stödet utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Rättande av fel

Grundar sig Folkpensionsanstaltens beslut på klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, kan Folkpensionsanstalten med den berörda partens samtycke undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Innehåller Folkpensionsanstaltens beslut ett uppenbart skriv- eller räknefel, skall den rätta sitt beslut. Ett sådant fel får dock inte rättas om resultatet av rättelsen blir oskäligt för parten.

Anteckning om rättelse av beslut skall göras i Folkpensionsanstaltens liggarexemplar. Den berörda parten skall tillställas ett rättat eller nytt beslut. Om beslutet har överklagats, skall Folkpensionsanstalten meddela att rättelseärendet upptagits till behandling och tillställa besvärsnämnden för studiestöd eller försäkringsdomstolen sitt beslut i detta ärende.

I ett beslut genom vilket Folkpensionsanstalten inte har godkänt ett yrkande på rättelse av fel får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 93/2003
KuUB 3/2003
RSv 96/2003

Helsingfors den 7 maj 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.