340/2004

Given i Helsingfors den 6 maj 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995) 2 och 9 §, rubriken för 17 § och 17 § 1 och 3 mom., 18, 21, 22 och 24 §, rubriken för 9 kap., 30―32 och 35 §, 51 § 5 mom., 51 a §, 53 § 3 mom., 54 § 2 mom., rubriken för 57 § och 57 § 1 mom. samt 58, 61, 62 och 68 §,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i förordning 1246/2002, 9 § sådan den lyder i förordning 1117/2003, rubriken för 17 § och 17 § 1 och 3 mom. samt 21, 22, 30, 32, 35 och 62 § sådana de lyder i förordning 186/1999, 18 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 1246/2002, 51 § 5 mom. sådant det lyder i förordning 109/2001, 51 a § sådan den lyder i förordning 770/2001, 58 § sådan den lyder i förordning 764/2000 och 68 § sådan den lyder i förordning 1242/1999, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

a) register fordonstrafikregister som avses i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003),

b) avtalsregistrerare en sådan avtalsregistrerare som avses i 3 § lagen om registrering av fordon (1100/1998),

c) den som utför registrering Fordonsförvaltningscentralen och en behörig avtalsregistrerare enligt ett avtal som avses i 6 § i den lag som nämns i b-punkten,

d) första registrering registrering av ett fordon i Finland första gången,

e) förhandsanmälan lämnande av uppgifter om ett nytt fordon till registerföraren före den första registreringen,

f) omregistrering registrering av ett fordon som efter registrering i Finland har avregistrerats,

g) ändringsregistrering en av den som utför registrering utförd registrering av ändringar som har skett i uppgifterna om ett fordon som har införts i registret,

h) registreringsanmälan en anmälan om uppgifter som behövs för första registrering eller omregistrering och avregistrering av ett fordon samt om andra förändringar i registeruppgifterna,

i) registreringsintyg en handling som utfärdas av den som utför registrering och som utgör ett bevis över att fordonet är registrerat och av vars del I (teknisk del) framgår uppgifter som gäller fordonets ägare och innehavare samt tekniska data och vars del II (anmälningsdel) är avsedd för lämnande av registreringsanmälan,

j) intyg om överensstämmelse en av fordonets tillverkare upprättad handling som visar att ett fordon av kategori M1 motsvarar en fordonstyp godkänd enligt rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, att ett fordon av kategori L motsvarar en fordonstyp godkänd enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG eller att en traktor motsvarar en fordonstyp godkänt enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul 74/150/EEG,

k) förhandsanmälningsintyg en av Fordonsförvaltningscentralen given handling av vilken framgår att en förhandsanmälan om fordonet har gjorts,

l) registreringstecken en av den som utför registrering given bokstavs- och sifferserie som identifierar fordonet,

m) registreringsskylt en skylt som skall fästas på fordonet och anger fordonets registreringstecken och som kan ha nationalitetsbeteckning i vänstra kanten,

n) registreringsdag den dag då registreringsanmälan har inlämnats till den som utför registrering,

o) ibruktagningsdag den dag då fordonet har registrerats första gången i Finland eller utomlands, om inte någon annan dag av särskilda skäl skall införas i registret som den faktiska ibruktagningsdagen,

p) innehavare en annan fysisk eller juridisk person än ägaren, på vilken den huvudsakliga användningen av fordonet har övergått eller till vilken fordonet enligt avtal har överlåtits för längre tid än 30 dagar,

q) förflyttningsmärke ett märke som anger registreringstecken och som skall fästas på fordonet,

r) EES-stat en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9 §
Förutsättningar för den första registreringen

1. För den första registreringen av ett fordon förutsätts att

a) en utredning företes över att de skatter och avgifter som hänför sig till import, tillverkning eller överlåtelse av fordonet har betalts,

b) en tillbörlig skriftlig utredning över äganderätten till fordonet företes,

c) fordonet är försett med ett av tillverkaren, en myndighet eller ett besiktningsställe givet tillverkningsnummer,

d) för fordonet har tagits trafikförsäkring,

e) fordonet har förhandsanmälts eller registreringsbesiktigats eller att för fordonet givits ett typregisterutdrag,

f) i 3 kap. statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret (1116/2003) nämnda uppgifter om fordonet i tillämpliga delar meddelas registret för anteckning,

g) vid registrering av ett fordon som tidigare har registrerats i någon annan EES-stat än Finland skall i samband med registreringen företes ett registreringsintyg som endast består av en del; i fråga om intyg som består av två delar skall båda delarna företes.

2. Den utredning som avses i 1 mom. a-punkten behöver inte företes i samband med den första registreringen av ett fordon som har förhandsanmälts till registret.

3. Ifall för fordon inte har företetts i 1 mom. g-punkten avsedd del II av tidigare registreringsstats registreringsintyg som består av två delar, kan ett fordon godkännas för att antecknas i registret, om Fordonsförvaltningscentralen förmedlar uppgifter från den myndighet som ansvarar för registrering i den tidigare registreringsstaten om att det inte finns något hinder för registrering. Ifall för fordon inte har företetts ett registreringsintyg som består av endast en del eller del I av registreringsintyg som består av två delar, kan fordonet av särskilda skäl även då registreras, om Fordonsförvaltningscentralen förmedlar uppgifter från den myndighet som ansvarar för registrering i den tidigare registreringsstaten om att det inte finns något hinder för registrering.

17 §
Icke avhämtade registreringsintyg eller registreringsskyltar

1. Den som utför registrering skall avregistrera ett fordon, om ett registreringsintyg eller registreringsskyltar som har omhändertagits av en myndighet och tillställts Fordonsförvaltningscentralen eller den som innehar koncession för besiktning inte har avhämtats inom sex månader från omhändertagandet.


3. Med registreringsintyg och registreringsskyltar från avregistrerade fordon förfars på det sätt som Fordonsförvaltningscentralen föreskriver.

18 §
Registreringsanmälan

1. En anmälan enligt 4, 5 eller 6 kap. skall göras på den senast givna, gällande

a) anmälningsdelen till förhandsanmälningsintyget, om det är fråga om första registrering av ett förhandsanmält fordon,

b) del II till registreringintyget, om det är fråga om ändringsregistrering eller avregistrering,

c) del II till intyget över registreringsbesiktning, om det är fråga om första registrering av ett icke förhandsanmält fordon,

d) del II till intyget över registreringsbesiktning eller registreringsintyg, om det är fråga om omregistrering av ett fordon, eller

e) typregisterutdraget om det är fråga om första registrering av ett typgodkänt och icke förhandsanmält fordon som inte tidigare har registrerats någon annanstans och registreringen kan ske utan registreringsbesiktning.

2. Om en sådan handling som avses i 1 mom. förkommit, skall anmälan göras på en ny handling som rekvirerats av den som givit handlingen i fråga.

3. Anmälan om fordon som avses i 14 § 2 mom. kan göras på en avregistreringsblankett som fastställts av Fordonsförvaltningscentralen eller med hjälp av automatisk databehandling.

4. Till registreringsanmälan skall fogas behövliga utredningar om uppfyllandet av villkoren i 9, 10 och 12 §.

21 §
Mottagningsplatser för registreringsanmälningar och registreringsskyltar

1. Registreringsanmälan skall inlämnas till den som utför registrering. Samtidigt skall del I till registreringsintyget eller intyget över registreringsbesiktning eller förhandsanmälningsintygets tekniska del företes. Den anteckning om inlämnande av registreringsanmälan som den som mottagit anmälan har gjort på del I till registreringsintyget eller intyget över registreringsbesiktning eller förhandsanmälningsintygets tekniska del berättigar, om det inte finns något annat hinder, att använda fordonet i trafik tills det nya registreringsintyget har anlänt, dock högst 30 dagar. Fordonsförvaltningscentralen kan på begäran förlänga tiden. Den som utför registrering kan för fordonet utfärda ett interimsintyg som ger rätt att använda fordonet i trafik under den tid som antecknas på intyget.

2. Då anmälan om avregistrering av ett fordon inlämnas skall den som mottar anmälan anteckna datum för mottagandet av registreringsskyltarna på del I och II till registreringsintyget.

3. Den som utför registrering kan av särskilda skäl utan hinder av vad som bestäms i 1 och 2 mom. ta emot en registreringsanmälan fastän del I till registreringsintyget eller intyget över registreringsbesiktning eller förhandsanmälningsintygets tekniska del inte företes.

22 §
Anmälningstid

1. Registreringsanmälan skall inlämnas inom sju dagar efter det den ändring som skall antecknas i registret inträffat. Om registreringsintyget då ändringen inträffar på grund av tidigare registrering innehas av den som utför registrering, skall registreringsanmälan inlämnas inom 14 dagar från det utskrivningsdatum som antecknats på registreringsintyget.

2. Om inte fordonets ägare eller innehavare inom 30 dagar från det registreringsanmälan inlämnats fått ett nytt registreringsintyg, är ägaren eller innehavaren skyldig att av den som utför registrering inom sju dagar begära ett nytt registreringsintyg i stället för det som förkommit vid behandlingen av ärendet.

24 §
Datum för registreringsbeslut

Som datum för ett registreringsbeslut anses den dag då registreringsintyget överlåtits eller inlämnats för vidarebefordran av posten.

9 kap.

Registreringsintyg

30 §
Utfärdande av registreringsintyg

1. För ett fordon som har antecknats i registret utfärdar den som utför registrering åt ägaren eller med hans eller hennes samtycke åt innehavaren ett registreringsintyg som innehåller uppgifter om fordonet samt om ägaren och innehavaren samt del I som innehåller tekniska data om fordonet och del II för ändringsanmälan eller anmälan om avregistrering av fordonet.

2. För användning i trafik kan den som utför registrering av grundad anledning ge en sådan kopia av del I till registreringsintyget som gäller en bestämd tid. Om skyldigheten att förete denna kopia gäller vad som bestämts om skyldigheten att förete del I av registreringsintyget.

31 §
Skyldighet att förvara och medföra registreringsintyg

Ett registreringsintyg skall förvaras omsorgsfullt. Del I till det senast utfärdade registreringsintyget skall medföras när fordonet används i trafik och vid uppmaning företes för sådan myndighet som övervakar trafiken. Då en släpvagn och ett hyrt fordon framförs skall antingen del I till registreringsintyget eller en högst sex månader tidigare bestyrkt kopia därav medföras.

32 §
Förkommet registreringsintyg

Har ett registreringsintyg eller en del därav förkommit eller förstörts, skall en skriftlig anhållan om ett nytt intyg göras hos den som utför registrering. Samtidigt skall det skriftligen redogöras för hur intyget eller en del av det förkommit.

35 §
Förkomna eller förstörda registreringsskyltar

Om en registreringsskylt har förkommit eller förstörts, skall när en ny skylt beställs tillämpas vad som i 32 § bestäms om ett nytt registreringsintyg. Den som utför registrering kan genom att på del I till registreringsintyget göra en anteckning om att en ny registreringsskylt har beställts ge tillstånd till att med avvikelse från 34 § i högst en månads tid på fordonet använda någon annan tillfällig skylt som anger fordonets registreringstecken. Fordonsförvaltningscentralen kan på begäran förlänga tiden.

51 §
Fordon som har registrerats i länder som anslutit sig till Genève- och Wien- konventionerna

5. Förutsättningarna för att ett fordon som avses i 1―4 mom. skall få användas är att

a) fordonet är försett med registreringsstatens registreringsskyltar och nationalitetsbeteckning,

b) fordonets eller fordonskombinationens huvudmått och massa inte överskrider de värden som är tillåtna i Finland,

c) för fordonet har tecknats en trafikförsäkring som gäller i Finland,

d) fordonets förare har med sig ett i registreringslandet givet intyg över att fordonet är registrerat och ett intyg över sin rätt att inneha fordonet, om det inte är registrerat i en medföljande persons namn, och

e) om en släpvagn har tagits i bruk i en stat där släpvagnar inte registreras, släpvagnen i stället för registreringsskylt har en nummerbeteckning given av ägaren eller en myndighet eller att dragbilens registreringsskylt fästs bak på släpvagnen. I stället för intyg över registrering skall dragbilens förare ha ett intyg från ägaren eller en myndighet över de massor som tillåts för släpvagnen och ett intyg över en besiktning eller en motsvarande teknisk inspektion som har förrättats högst ett år tidigare.

51 a §
Fordon som har registrerats i Kosovo

Bestämmelserna i 51 § 1 mom. gäller även en person som är fast bosatt i Kosovo. Bestämmelserna i 51 § 2 mom. gäller även en sammanslutning eller person vars hemort är i Kosovo, om ett fordon som avses i nämnda 1 eller 2 mom. har registrerats av Förenta Nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo (UNMIK), nedan det interimistiska uppdraget. När ett sådant fordon används i Finland är en förutsättning för användningen dessutom att det som föreskrivs i 51 § 5 mom. uppfylls. Registreringsskyltar som det interimistiska uppdraget beviljat räknas dock som sådana registreringsstatens registreringsskyltar som avses i a-punkten i nämnda 5 mom., och i stället för nationalitetsbeteckning kan en beteckning som anger det interimistiska uppdraget användas. De registreringshandlingar som det interimistiska uppdraget utfärdat betraktas som ett sådant intyg över fordonsregistrering givet i registreringslandet som avses i d-punkten i nämnda 5 mom.

53 §
Koppling av en utomlands eller i landskapet Åland registrerad släpvagn till en finländsk dragbil

3. Om släpvagnen har tagits i bruk i en stat där släpvagnar inte registreras, får under de förutsättningar som nämns i 1 och 2 mom. också en sådan släpvagn användas kopplad till en dragbil som har registrerats i Finland. I stället för en registreringsskylt skall släpvagnen vara försedd med en nummerbeteckning given av dess ägare eller en myndighet, eller skall dragbilens registreringsskylt fästas bak på släpvagnen. Dragbilens förare skall i stället för ett intyg över registreringen ha ett av släpvagnens ägare eller en myndighet utfärdat intyg över de massor som tillåts för släpvagnen och ett intyg över en besiktning eller en motsvarande teknisk inspektion som har förrättats högst ett år tidigare.

54 §
Koppling av en utomlands eller i landskapet Åland registrerad bil till en finländsk släpvagn

2. Förutsättningar för användningen är att

a) bilen är försedd med registreringslandets eller landskapet Ålands registreringsskylt eller nationalitetsbeteckning och

b) bilens förare har bilens och släpvagnens intyg över registrering med sig; i stället för släpvagnens intyg över registrering godkänns en högst sex månader tidigare daterad bestyrkt kopia av utdraget.

57 §
Anmälningar till EES-stater och till landskapet Åland

1. Fordonsförvaltningscentralen skall underrätta registerföraren i respektive land då ett fordon som har varit registrerat i någon EES-stat registreras i Finland.


58 §
Internationella intyg över registrering

Fordonsförvaltningscentralen kan på villkor som den bestämmer berättiga en i Finland registrerad organisation inom bilbranschen eller en avtalsregistrerare att utfärda intyg över registrering enligt ett internationellt vägtrafikavtal. Ett sådant intyg får utfärdas endast för ett i Finland registrerat fordon som till sin konstruktion och utrustning motsvarar bestämmelserna i avtalet och som är försett med nationalitetsbeteckning.

61 §
Överlåtelse av registreringsintyg och registreringsskyltar

När ett registrerat fordon övergår till en ny ägare skall den tidigare ägaren återställa del I och II till registreringsintyget samt registreringsskyltarna.

62 §
Felaktiga handlingar

1. Avtalsregistreraren, den som innehar koncession för besiktning, polisen, tullverket och gränsbevakningsväsendet är skyldiga att underrätta Fordonsförvaltningscentralen om sådana intyg om överensstämmelse, förhandsanmälningsintyg, registreringsintyg och andra till registreringen eller tillhandahållandet av registreringsskyltar hörande handlingar som befunnits vara felaktiga.

2. Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att på anmodan av Fordonsförvaltningscentralen återställa en felaktig handling till Fordonsförvaltningscentralen.

68 §
Uppgifter och mått som skall antecknas på blanketter och i registreringsintyget samt mått på registreringsskyltar

1. Registreringsintyget skall uppfylla kraven enligt rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 2003/127/EG. Kravet gäller dock inte det exportregistreringsintyg som avses i 40 §. Regisreringsintyget skrivs ut på pappersblanketter som fastställs av Fordonsförvaltningscentralen.

2. Fordonsförvaltningscentralen fastställer vilka uppgifter som skall antecknas i de blanketter som skall användas vid registrering av fordon och givande av provnummerskyltar och förflyttningstillstånd, fastställer formulär för blanketterna samt bestämmer närmare vilka uppgifter som skall antecknas i registreringsintyget. Fordonsförvaltningscentralen fastställer också registreringsskyltarnas och förflyttningsmärkenas mått och övriga egenskaper.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2004. Den som utför registrering kan dock redan från den 10 maj 2004 utfärda registreringsintyg enligt denna förordning på vilka denna förordning skall tillämpas.

2. Det som bestäms i 9 § 1 mom. g-punkten och 3 mom. i denna förordning gäller registreringsintyg som avses i 68 § 1 mom. nämnda direktivet och har utfärdats den 1 juni 2004 eller senare.

3. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

4. Då denna förordning träder i kraft, är registerutdrag för fordon som sådana i kraft, tills ett registreringsintyg enligt denna förordning utfärdas.

5. Det som i denna förordning bestäms om registreringsintyg, gäller i tillämpliga delar sådana registrerutdrag som utfärdats innan denna förordning träder i kraft, vad som i denna förordning bestäms om del I till registreringsintyget, gäller i tillämpliga delar registerutdragets tekniska del som har utfärdats innan denna förordning träder i kraft och vad som i denna förordning bestäms om del II i registreringsintyget, gäller i tillämpliga delar registerutdragets anmälningsdel som har utfärdats innan denna förordning träder i kraft.

Rådets direktiv 1999/37/EG (31999L0037); EGT nr L 138, 1.6.1999, s. 57
Komissionens direktiv 2003/127/EG (32003L0127), EGT nr L 10, 16.1.2004, s. 29

Helsingfors den 6 maj 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.