335/2004

Given i Helsingfors den 3 maj 2004

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om ibruktagning och drivande av elanläggningar

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets beslut av den 5 juli 1996 om ibruktagning och drivande av elanläggningar (517/1996) 2 §, 5 § 2 mom., 8, 10–12 och 14 § samt 17 § 1 mom. som följer:

2 §

I detta beslut avses med

1) elanläggning av klass 1

a) en elanläggning i ett bostadshus med fler än två lägenheter,

b) annan elanläggning än elanläggning i bostadshus vilken som skyddsanordning har ett överströmsskydd med märkström på över 35 ampere och vilken inte hör till klasserna 2 eller 3,

d) en elanläggning i ett explosionsfarligt utrymme, i vilket för tillverkning, hantering eller upplagring av en farlig kemikalie krävs en anmälan,

2) elanläggning av klass 2

b) en elanläggning i ett behandlingsrum på sjukhus, hälsocentral eller privat läkarstation i vilket inga sådana kirurgiska åtgärder utförs som kräver allmän anestesi eller större blockad,

c) en elanläggning till vilken hör delar med över 1 000 V nominell spänning, med undantag av sådan elanläggning som innehåller endast elmateriel med över 1 000 V spänning som matas med högst 1 000 V nominell spänning eller med den jämförbara anläggningar, och

d) en elanläggning vars anslutningseffekt, som här avser totalvärdet av anslutningseffekterna för anslutningar i anläggningsinnehavarens fastighet eller i en enhetlig fastighetsgrupp, överstiger 1 600 kilovoltampere, samt

3) elanläggning av klass 3

a) en elanläggning i ett explosionsfarligt utrymme, i vilket för tillverkning, hantering eller upplagring av en farlig kemikalie eller tillverkning av sprängämne krävs tillstånd,

b) en elanläggning i ett behandlingsrum på sjukhus, hälsocentral eller privat läkarstation i vilket sådana kirurgiska åtgärder utförs för vilka krävs allmän anestesi eller större blockad, och

c) nätinnehavarens distributions- och överföringsnät och annat motsvarande elnät.

5 §

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. krävs certifieringsbesiktning inte för ändringsarbeten på elanläggningar av klass 1 och 2 och sådana elanläggningar av klass 3 som avses i 2 § 3 b- och c-punkterna, med undantag av elanläggningar i operationssalar, då

1) den elanläggning som ändras har högst 1 000 V nominell spänning och märk- eller inställningsströmmen för arbetsområdets överströmsskydd är högst 35 ampere, om någon ledare för drift- eller servicearbeten inte behövs, och i andra fall 250 ampere, eller

2) ändringsarbetena utförs på ett ställverk utan att ställverkets nominella värden ändras.

8 §

Certifieringsbesiktningen kan utföras av ett auktoriserat organ. I fråga om andra elanläggningar än sådana som avses i 2 § 3 a-punkten kan besiktningen också utföras av en auktoriserad besiktningsman.

Med undantag av sådana elanläggningar av klass 3 som avses i 2 § 3 a-punkten kan certifieringsbesiktningen ersättas med en certifiering, som utförs av den elentreprenör som har byggt anläggningen eller som har svarat för byggandet och som har rätt till certifiering.

10 §

Den som innehar en elanläggning skall se till att anläggningens skick och säkerhet övervakas och att de brister och fel som upptäckts i anläggningen avhjälps tillräckligt snabbt.

11 §

För elanläggningar av klass 2 och 3 skall på förhand göras upp ett underhållsprogram för upprätthållande av elsäkerheten. För andra elanläggningars del kan underhållsprogrammet ersättas med bruks- och serviceanvisningar för apparatur och anläggningar.

12 §

På en elanläggning som tagits i bruk skall utföras periodiska besiktningar som följer:

1) elanläggningar av klass 1, med undantag av bostadshus, skall genomgå periodisk besiktning med femton års intervaller; om dock en del av bostadshuset består av affärslokaler eller andra utrymmen som i huvudsak tjänar något annat syfte än boende och som skyddsanordning har ett överströmsskydd med märkström på över 35 ampere, skall en periodisk besiktning på elanläggningarna i dem utföras med femton års intervaller,

2) elanläggningar av klass 2 skall genomgå periodisk besiktning med tio års intervaller och

3) elanläggningar av klass 3 skall genomgå periodisk besiktning med fem års intervaller.

14 §

Periodisk besiktning kan utföras av ett auktoriserat organ. I fråga om andra elanläggningar av klass 3 än sådana som avses i 2 § 3 a-punkten kan den periodiska besiktningen också utföras av en auktoriserad besiktningsman.

17 §

Anmälan skall göras till elsäkerhetsmyndigheten om sådana elanläggningar av klass 2 som avses i 2 § 2 c- och d-punkten och om elanläggningar av klass 3. I övrigt skall anmälan göras till den distributionsnätinnehavare på vars ansvarsområde anläggningen är belägen.Denna förordning träder i kraft den 5 maj 2004.

För de elanläggningar enligt 11 § som enligt denna förordning skall omfattas av skyldigheten att göra upp ett underhållsprogram, skall programmet göras upp före utgången av april 2005.

Helsingfors den 3 maj 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Industriråd
Seppo Ahvenainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.