333/2004

Given i Helsingfors den 30 april 2004

Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 12 kap 6 c §, 6 d § 4 mom. och 7 §, 13 kap., 14 kap. 17 § 5 mom., 16 kap. 7 §, 9 § 1 mom. 9 punkten och 10 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 12 kap. 6 c §, 14 kap. 17 § 5 mom. och 16 kap. 7 § och 9 § 1 mom. 9 punkten i lag 340/2000, 12 kap. 6 d § 4 mom. och 7 § i lag 952/2000, 13 kap. jämte ändringar och 16 kap. 10 § 2 mom. i lag 638/2000, som följer:

12 kap.

Tillsynen över försäkringsföreningarna

6 c §

I syfte att trygga de försäkrades intressen kan Försäkringsinspektionen förbjuda en försäkringsförening att överlåta eller pantsätta sin egendom, om

1) föreningen inte uppfyller kraven på täckning av ansvarsskulden enligt 10 kap. 3 a §,

2) föreningen inte uppfyller de i 6 b § 2 mom. nämnda kraven på föreningens verksamhetskapital och eget kapital,

3) föreningen inte längre uppfyller de i 6 b § 1 mom. nämnda kraven på föreningens verksamhetskapital och Försäkringsinspektionen har anledning att anta att föreningens ekonomiska ställning ytterligare kommer att försämras, eller om

4) Försäkringsinspektionen anser att föreningen håller på att råka i en sådan situation som avses i 3 punkten.

Ett förbud att överlåta och pantsätta en försäkringsförenings egendom får gälla i högst tre månader. Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl besluta att förlänga förbudet med högst tre månader.

Av Försäkringsinspektionens beslut enligt 1 mom. skall framgå tidpunkten för meddelandet av beslutet, den egendom överlåtelse- och pantsättningsförbudet gäller och förbudets giltighetstid, det ombud som med stöd av 4 mom. har förordnats att övervaka att förbudet iakttas samt inverkan av överklagande på beslutets verkställbarhet.

Försäkringsinspektionen skall tillsätta ett ombud enligt 6 d § vid försäkringsföreningen. Ombudet skall övervaka att föreningen iakttar förbudet att överlåta och pantsätta egendom. Utöver de befogenheter som nämns i 6 d § har ombudet rätt att besluta om samtycke till de rättshandlingar som avses i 14 kap. 10 § lagen om försäkringsbolag.

På förbud att överlåta och pantsätta en försäkringsförenings egendom tillämpas dessutom vad som i 14 kap. 9―20 § och 15 a kap. lagen om försäkringsbolag bestäms om förbud för ett försäkringsbolag att överlåta och pantsätta egendom.

6 d §

Ombudet skall lämna Försäkringsinspektionen de utredningar som inspektionen bestämmer. Ombudets löneförmåner fastställs av Försäkringsinspektionen och de betalas av försäkringsföreningens medel på det sätt som inspektionen bestämmer. Föreningen svarar också för övriga kostnader som uppkommer när ombudet utför sitt uppdrag.

7 §

Ett beslut eller förordnande som meddelats med stöd av en bestämmelse i 4―6 eller 6 a―6 c §, 6 kap. 4 §, 12 a kap. 7―9 eller 11 § eller 13 kap. 3, 6, 11, 19 eller 22 § kan verkställas även om besvär har anförts.

13 kap.

Likvidation och konkurs

Definition
1 §

I detta kapitel avses med försäkringsfordran varje fordran som en försäkringsförening enligt ett direktförsäkringsavtal ansvarar för gentemot försäkringstagare, försäkrade personer, förmånstagare eller sådana skadelidande vilka har rätt att kräva ersättning enligt försäkringsavtalet direkt av försäkringsföreningen, inbegripet reserver för okända skador. Som försäkringsfordringar betraktas även försäkringspremier som en försäkringsförening är skyldig att återbetala till försäkringstagaren antingen med stöd av 45 § lagen om försäkringsavtal eller därför att försäkringsavtalet inte har trätt i kraft eller har upphävts.

Bestämmelser om likvidation
2 §

Beträffande beslut om likvidation av en försäkringsförening, likvidationsförfarandet och dess verkningar tillämpas bestämmelserna om likvidation i detta kapitel.

3 §

En försäkringsförening skall träda i likvidation och upplösas, om de krav som föreskrivs i 12 kap. 6 b § 2 mom. inte uppfyllts inom tre månader efter det saken meddelats föreningsstämman. Försäkringsinspektionen har dock rätt att förlänga fristen till högst ett år, om inte de försäkrade förmånerna därigenom äventyras.

Föreningsstämman kan, utöver vad som bestäms i 1 mom., besluta att föreningen skall träda i likvidation och upplösas.

Är antalet försäkringstagare i föreningen under två år i följd mindre än 300, kan Försäkringsinspektionen vidta åtgärder för att föreningen skall träda i likvidation och upplösas, om inte Försäkringsinspektionen anser att föreningens verksamhet alltjämt bygger på sunda försäkringsprinciper.

4 §

I kallelsen till den föreningsstämma som skall behandla frågan om likvidation skall det huvudsakliga innehållet i förslaget till beslut anges. Förslaget jämte bilagor skall på försäkringsföreningens huvudkontor hållas framlagda för delägarna i minst en vecka före föreningsstämman och omedelbart sändas till de delägare som ber om det, samt läggas fram vid föreningsstämman.

Ett beslut av försäkringsföreningens föreningsstämma om att föreningen skall träda i likvidation och upplösas i fall som avses i 3 § 1 mom. är giltigt, om delägare med mer än hälften av de avgivna rösterna har biträtt beslutet eller, när rösterna fallit lika, om ordföranden har förenat sig om beslutet. I annat fall är beslutet giltigt endast om det har biträtts av delägare med minst två tredjedelar eller en i stadgarna bestämd större andel av de vid stämman avgivna rösterna.

Likvidationen inträder då beslut därom har fattats. Föreningsstämman kan dock i fall som avses i 3 § 2 mom. bestämma även en senare dag för likvidationens inträde.

5 §

Om det kan antas att en stor försäkringsförenings verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som föreskrivs i 10 a kap. eller att försäkringsföreningens eget kapital inte uppfyller minimikravet på eget kapital, skall styrelsen och verkställande direktören utan dröjsmål upprätta bokslut och verksamhetsberättelse för den tid för vilken bokslut och verksamhetsberättelse ännu inte framlagts vid föreningsstämma, och överlämna dem till revisorerna för granskning. I tillämpliga delar skall härvid iakttas vad som ovan bestäms om bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. Omfattar tiden för bokslutet och verksamhetsberättelsen även föregående räkenskapsperiod, skall för denna räkenskapsperiod upprättas ett särskilt bokslut och en särskild verksamhetsberättelse.

Om ett bokslut som avses i 1 mom. utvisar att försäkringsföreningen inte uppfyller de i 1 mom. avsedda krav som ställs på verksamhetskapitalet eller det egna kapitalet, skall föreningsstämma hållas inom två månader efter det att bokslutet upprättades. Styrelsen skall underrätta Försäkringsinspektionen om kallelsen till föreningsstämman.

Har styrelsen och verkställande direktören inte i fall som avses i 1 mom. upprättat bokslut och verksamhetsberättelse, skall Försäkringsinspektionen uppmana styrelsen och verkställande direktören att utan dröjsmål upprätta bokslut och verksamhetsberättelse och överlämna dem till revisorerna för granskning. Följs inte uppmaningen, har Försäkringsinspektionen rätt att låta upprätta bokslut och verksamhetsberättelse, överlämna dem till revisorerna för granskning och i det fall som nämns i 2 mom. sammankalla föreningsstämma.

6 §

Har försäkringsföreningen inte före utgången av den i 3 § 1 mom. angivna fristen uppfyllt de i 5 § 1 mom. avsedda krav som ställs på verksamhetskapitalet eller det egna kapitalet, skall föreningsstämman besluta att föreningen skall träda i likvidation och upplösas. Fattar föreningsstämman inte detta beslut, skall Försäkringsinspektionen förordna att föreningen träder i likvidation och upplöses.

Till styrelsens förslag till beslut skall fogas det bokslut och den verksamhetsberättelse som avses i 5 § samt revisorernas utlåtande om dem.

Domstolen kan förordna att en förening skall träda i likvidation i de fall som avses i 7 och 8 §. Domstolen skall utan dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen om sitt beslut, om möjligt innan likvidationsförfarandet inleds eller i annat fall omedelbart därefter.

7 §

Har en delägare i försäkringsföreningen genom att delta i ett sådant beslut av föreningsstämman som är ägnat att bereda en delägare eller annan person orättmätig fördel på föreningens eller någon annan delägares bekostnad eller på något annat sätt uppsåtligen missbrukat sitt inflytande i föreningen, kan domstolen, om det finns synnerligen vägande skäl till det, på talan av en annan delägare och efter att ha hört Försäkringsinspektionen, förordna att föreningen skall träda i likvidation.

8 §

Domstolen skall med anledning av talan mot en försäkringsförening förordna att föreningen skall träda i likvidation, om

1) det är fråga om i 7 § avsett missbruk av delägares inflytande, eller

2) föreningen enligt en bestämmelse i stadgarna skall träda i likvidation, men föreningsstämman inte har fattat ett sådant beslut.

Före ett förordnande om likvidation skall domstolen höra Försäkringsinspektionen i saken.

Föreningen skall ersätta motpartens rättegångskostnader, om det förordnas att föreningen skall träda i likvidation eller om domstolen annars finner det skäligt.

Domstolen skall på tjänstens vägnar underrätta Försäkringsinspektionen och för registrering registermyndigheten om förordnandet att träda i likvidation och valet av likvidatorer.

9 §

Domstolstalan om likvidation kan föras av Försäkringsinspektionen, styrelsen, en styrelsemedlem, verkställande direktören, en revisor, delägare, borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av förordnande om likvidation. Registermyndigheten kan av särskilda skäl anhängiggöra ärendet vid domstol.

10 §

Om domstolen anser det nödvändigt, skall den i de situationer som avses i 8 § uppmana de delägare och borgenärer som önskar göra anmärkningar om förordnandet om likvidation att infinna sig vid domstolen på utsatt dag. Uppmaningen skall publiceras i den officiella tidningen tidigast fyra och senast två månader före utsatt dag. Domstolen skall för registrering tillställa registermyndigheten uppgift om uppmaningen.

11 §

När föreningsstämman, Försäkringsinspektionen eller en domstol fattar beslut om likvidation, skall samtidigt en eller flera likvidatorer utses i stället för styrelse, verkställande direktör och eventuellt förvaltningsråd. Försäkringsinspektionen har dessutom rätt att förordna en likvidator. Vad som i denna lag föreskrivs om styrelsen och styrelsemedlemmarna gäller i tillämpliga delar likvidatorerna, om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel. Domstolen väljer likvidatorer enligt Försäkringsinspektionens framställning.

Saknar en försäkringsförening som trätt i likvidation i registret införda behöriga likvidatorer, skall Försäkringsinspektionen förordna likvidatorerna. Förordnande kan sökas av den vars rätt kan vara beroende av att föreningen har en företrädare.

12 §

Försäkringsföreningens likvidator skall låta kungöra beslutet om likvidation i den officiella tidningen och underrätta om kungörelsen i åtminstone en tidning som utkommer på föreningens hemort. Dessutom skall likvidatorn underrätta registermyndigheten, som skall registrera beslutet om förordnande om likvidation och valet av likvidatorer.

13 §

Likvidatorerna sköter försäkringsföreningens angelägenheter under likvidationen. Likvidatorerna har rätt att fortsätta föreningens affärsverksamhet i den omfattning det är nödvändigt för att trygga de försäkrades intressen och sköta likvidationsförfarandet på ett ändamålsenligt sätt.

Oavsett den förmånsrätt för försäkringsfordringar som föreskrivs i 24 § skall under likvidationen av försäkringsföreningens medel betalas fordringar avseende sakrättsligt skyddade tillgångar och fordringar till följd av likvidationsförfarandet.

Likvidatorn skall söka offentlig stämning på försäkringsföreningens borgenärer. I fråga om offentlig stämning föreskrivs särskilt. Likvidatorn skall sända en anmälan om offentlig stämning till försäkringsföreningens kända borgenärer. I anmälan skall det särskilt anges tidsfrister, påföljder vid försummelse av tidsfristerna, den myndighet som är behörig att ta emot anmälningar av fordringar eller synpunkter angående fordringar samt huruvida borgenärer vilkas fordringar har förmånsrätt eller för vilka finns realsäkerhet måste anmäla sina fordringar.

Under försäkringsföreningens likvidation är alla borgenärer, inbegripet skattemyndigheter och socialförsäkringsmyndigheter i en annan EES-stat, och deras fordringar av samma art i samma inbördes ställning och fordringarna omfattas av samma företrädesordning.

Om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag, skall borgenären underrätta likvidatorn om fordringens art, uppkomstdatum och belopp. Borgenären skall dessutom ange om han gör gällande förmånsrätt, realsäkerhet eller äganderättsförbehåll för fordran och för vilka tillgångar hans säkerhet gäller. Likvidatorn skall tillställas kopior av eventuella verifikationer.

14 §

I fråga om föreningsstämman för en försäkringsförening som har trätt i likvidation skall bestämmelserna om föreningsstämma i denna lag tillämpas, om inte något annat följer av detta kapitel. Föreningsstämman kan, om det behövs för avslutande av likvidationen och fortsättande av verksamheten, också besluta om ändring av stadgarna, ökning av garantikapitalet och upptagande av kapitallån med iakttagande av bestämmelserna i denna lag.

15 §

Revisorernas uppdrag upphör inte när försäkringsföreningen träder i likvidation. Bestämmelserna i 9 kap. skall i tillämpliga delar iakttas under likvidationen. Revisionsberättelsen skall dessutom innehålla ett uttalande om huruvida likvidationen enligt revisorernas mening onödigt fördröjts.

16 §

Efter den inställelsedag som är utsatt i den offentliga stämningen på försäkringsföreningens borgenärer skall likvidatorn betala alla kända skulder. Om en skuld är tvistig eller om den inte förfallit till betalning eller av annan orsak inte kan betalas, skall behövliga medel reserveras, om föreningens tillgångar förslår till detta. Därefter skall garantikapitalet jämte ränta återbetalas. De återstående tillgångarna skall delas mellan delägarna på det sätt som föreskrivs i stadgarna. I stadgarna kan föreskrivas att om de tillgångar som skall skiftas är ringa kan även annat beslut fattas om deras användning.

Vill en delägare klandra skiftet, skall talan mot föreningen väckas inom tre månader efter det att slutredovisningen lades fram på föreningsstämman.

Har en delägare inte inom fem år efter det slutredovisning lades fram på föreningsstämman anmält sig för att lyfta sin skiftesandel, har han förlorat sin rätt därtill. Är skiftesandelen ringa i förhållande till de skiftade tillgångarna, kan Försäkringsinspektionen på anmälan av likvidatorerna förordna att den skall tillfalla staten. I annat fall skall 19 § iakttas.

17 §

Sedan likvidatorn fullgjort sitt uppdrag skall likvidatorn så snart som möjligt avge slutredovisning över sin förvaltning genom att uppgöra en berättelse över likvidationsförfarandet i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redogörelse för skiftet av försäkringsföreningens tillgångar. Till berättelsen skall fogas bokslutshandlingarna och verksamhetsberättelsehandlingarna för hela likvidationstiden. Berättelsen jämte bilagor skall överlämnas till revisorerna, som inom en månad skall avge revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen.

Sedan likvidatorn fått revisionsberättelsen skall han utan dröjsmål sammankalla föreningsstämman för granskning av slutredovisningen.

18 §

Försäkringsföreningen anses upplöst när slutredovisningen lagts fram vid föreningsstämman. Likvidatorn skall utan dröjsmål göra anmälan om upplösningen för registrering.

Utan hinder av 1 mom. kan delägare i en försäkringsförening vilka innehar minst en tredjedel av de avgivna rösterna vid den föreningsstämma som behandlat slutredovisningen, kräva att likvidatorn sammankallar föreningsstämma för behandling av frågan om väckande av talan enligt 15 kap. 6 §. Dessutom skall bestämmelserna i 7 kap. 11 § 2 mom. iakttas. Talan skall väckas inom ett år efter det att slutredovisningen lades fram.

19 §

Om det efter försäkringsföreningens upplösning uppdagas nya tillgångar, om talan väcks mot föreningen eller om likvidationsåtgärder annars är påkallade, skall likvidationen fortsättas. Likvidatorn skall utan dröjsmål göra anmälan om detta för registrering. Kallelse till första föreningsstämma efter det att likvidationen återupptagits skall ske i enlighet med stadgarna.

Om det efter avregistreringen av försäkringsföreningen behövs likvidationsåtgärder, skall Försäkringsinspektionen på ansökan av den vars rätt saken gäller förordna att föreningen skall träda i likvidation.

Likvidationen fortsätts dock inte i det fall som avses i 1 mom., och föreningen förordnas inte träda i likvidation i det fall som avses i 2 mom., om föreningens tillgångar inte förslår till betalning av likvidationskostnaderna eller om uppgift inte kan fås om tillgångarnas storlek, och en delägare, borgenär eller någon annan inte meddelar att han påtar sig ansvaret för likvidationskostnaderna.

20 §

Har en försäkringsförening trätt i likvidation genom beslut av föreningsstämma i det fall som avses i 3 § 2 mom., kan föreningsstämman, sedan revisorerna gett utlåtande i saken, med ovan i 4 § 2 mom. andra meningen föreskriven röstmajoritet besluta att likvidationen skall avslutas och föreningens verksamhet fortsättas. Ett sådant beslut får dock inte fattas, om en i denna lag föreskriven likvidationsgrund föreligger eller om föreningens tillgångar har skiftats.

Vad som bestäms 1 mom. skall tillämpas på motsvarande sätt

1) om en stor förening som trätt i likvidation på grund av att dess verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som föreskrivs i 10 a kap. eller

2) om en försäkringsförening vars eget kapital underskrider minimikravet på eget kapital

åter uppfyller dessa krav.

Sedan beslut fattats om att likvidationen skall avslutas och föreningens verksamhet fortsätta, skall för föreningen väljas ledning i enlighet med stadgarna.

Sedan styrelse har valts skall likvidatorerna utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen göra anmälan om beslutet att avsluta likvidationen och om valet av styrelse samt till registermyndigheten för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registrering skett. Offentlig stämning på föreningens borgenärer är utan verkan då likvidationen har avslutats i enlighet med denna paragraf.

Bestämmelser om konkurs
21 §

Beträffande försäkringsföreningars konkurs tillämpas bestämmelserna om konkurs, om inte något annat bestäms i denna lag.

22 §

En försäkringsförenings egendom kan avträdas till konkurs endast genom beslut av styrelsen eller, om föreningen är i likvidation, av likvidatorerna. Under konkurs företräds föreningen såsom konkursgäldenär av styrelsen och verkställande direktören eller av de likvidatorer som utsetts innan konkursen började. Under konkursen kan dock nya styrelsemedlemmar eller nya likvidatorer väljas.

När försäkringsföreningen har försatts i konkurs skall domstolen utan dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen om detta samt om bevakningsdagen. Domstolen skall likaså, om Försäkringsinspektionen gör framställning därom, till boförvaltare utöver de valda förordna en av Försäkringsinspektionen föreslagen person. Denna boförvaltare skall särskilt bevaka intressena för innehavarna av försäkringsfordringarna.

Om någon egendom inte återstår då konkursen avslutas, skall föreningen anses upplöst då slutredovisningen i konkursen har godkänts. Boförvaltaren skall utan dröjsmål göra anmälan till Rättsregistercentralen, som förmedlar uppgiften till registermyndigheten för registrering.

Om egendom återstår och föreningen inte var i likvidation då dess egendom avträddes till konkurs, skall styrelsen så snart som möjligt sammankalla föreningsstämma för att besluta att föreningen skall träda i likvidation. Om föreningen var i likvidation när den försattes i konkurs, skall 19 § iakttas.

Gemensamma bestämmelser om likvidation och konkurs
23 §

Försäkringsföreningens föreningsstämma, Försäkringsinspektionen eller en finsk domstol är behörig att besluta om likvidation avseende en finsk försäkringsförening. En finsk domstol är behörig att besluta om konkurs. Beslutet kan fattas utan föregående, i 12 kap. 6 c § avsedda åtgärder eller efter det att dessa åtgärder har vidtagits.

24 §

Vid likvidation eller konkurs har försäkringsfordringarna på lika grunder samma förmånsrätt till försäkringsföreningens tillgångar som innehavare av handfången pant har till den pantsatta egendomen (förmånsrätt för försäkringsfordringar).

25 §

Under den tid en försäkringsförening är i likvidation kan likvidatorn eller vid konkurs boförvaltaren betala andra än fordringar till följd av likvidations- eller konkursförfarandet endast enligt den plan som avses i 26 § 1 mom. eller med tillstånd som Försäkringsinspektionen beviljar i enskilda fall och under tillsyn av den. Arvodet för det ombud som förordnats att övervaka det förbud att överlåta och pantsätta egendom som avses i 12 kap. 6 c § och som föregick likvidationen eller konkursen samt räntan på detta belopp till den tidpunkt då medlen redovisas och övriga kostnader för genomförandet av åtgärden har bästa förmånsrätt till betalning efter försäkringsfordringarna, förutsatt att likvidationen eller konkursen har inletts under tiden för förbudet att överlåta eller pantsätta egendom eller inom tre månader efter det att förbudet har upphört att gälla.

26 §

Likvidatorn eller boförvaltaren skall göra upp en plan för den fortsatta affärsverksamheten. I planen föreslås hur försäkringsfordringar och fordringar till följd av den fortsatta verksamheten skall betalas. Planen skall tillställas Försäkringsinspektionen för godkännande.

Fordringar till följd av den fortsatta affärsverksamheten skall betalas utan hinder av 24 §, dock med iakttagande av vad som bestäms i 25 §.

Med fordringar till följd av den fortsatta affärsverksamheten avses

1) i försäkringsavtalsförhållanden sådana fordringar hos en försäkringsförening där föreningens förbindelse eller annan rättsgrund för en fordran har uppstått två månader efter det att likvidationen eller konkursen började; som annan rättsgrund för en fordran betraktas rätt till ersättning eller annan förmån till den del försäkringen har fortsatt efter det att likvidationen eller konkursen började och försäkringstagaren har betalt försäkringspremier för tiden efter det att likvidationen eller konkursen började, samt

2) i andra skuldförhållanden sådana fordringar hos en försäkringsförening i fråga om vilka föreningens förbindelse eller annan rättsgrund för fordran har uppstått efter det att likvidationen eller konkursen började, dock så att i fortlöpande skuldförhållanden som fordringar till följd av fortsatt verksamhet betraktas den del av fordran som gäller tiden efter det att likvidationen eller konkursen började.

27 §

Försäkringsföreningarna ansvarar för de fordringar som har i 24 § nämnd förmånsrätt, till den del de inte ens efter det att delägarna har fullgjort sin skyldighet att erlägga tilläggsavgift kan betalas med den försäkringsförenings medel som har trätt i likvidation eller försatts i konkurs.

Ansvaret fördelar sig mellan föreningarna i förhållande till de försäkringspremieinkomster som framgår av de senast fastställda boksluten.

Likvidatorn eller boförvaltaren skall utan dröjsmål göra upp en förteckning över betalningar som baserar sig på föreningarnas ansvar enligt 2 mom. och de proportionstal enligt vilka dessa har fastställts samt tillställa Försäkringsinspektionen förteckningen, där den skall hållas framlagd för dem som saken gäller under en tid av 30 dagar. Försäkringsinspektionen skall i den officiella tidningen med iakttagande av förfarandet enligt 14 kap. 11 § meddela att förteckningen är framlagd och på begäran delge dem som saken gäller förteckningen. Föreningarna kan söka rättelse i de betalningar som fastställts för föreningarna och i de proportionstal enligt vilka de fastställts hos Försäkringsinpektionen inom 30 dagar från utgången av den tid förteckningen hållits framlagd.

När förteckningen har vunnit laga kraft skall likvidatorn eller boförvaltaren hos föreningarna ta ut betalningarna enligt förteckningen.

28 §

Försäkringsföreningar som är i likvidation eller konkurs får inte bevilja nya försäkringar.

29 §

I fråga om en försäkringsförenings likvidation och konkurs skall dessutom i tillämpliga delar iakttas vad som i 15 kap. 25 § 2 mom. samt 26―30 och 34 § lagen om försäkringsbolag bestäms om likvidation och konkurs avseende försäkringsbolag.

Lagvalsbestämmelser som skall iakttas inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
30 §

På ett sådant förbud att överlåta och pantsätta en försäkringsförenings egendom som avses i 12 kap. 6 c § samt på rättsverkningarna av likvidations- och konkursförfarande tillämpas dessutom vad som i 15 a kap. lagen om försäkringsbolag bestäms om tillämplig lag i fråga om rättsverkningarna av förbud att överlåta och pantsätta försäkringsbolags egendom samt likvidations- och konkursförfarande.

14 kap.

Fusion

17 §

Den överlåtande föreningens styrelse och verkställande direktör skall avge slutredovisning vid den stämma som hålls av den överlåtande föreningens delägare. Redovisningen skall innehålla bokslut och verksamhetsberättelse för den tid för vilken bokslut och verksamhetsberättelse ännu inte har lagts fram på föreningsstämman samt utredning om hur vederlaget skiftats. I fråga om granskning av slutredovisningen tillämpas vad som bestäms om revision. I fråga om delägarnas stämma tillämpas vad som bestäms om föreningsstämma. På klander av vederlagsskiftet och slutredovisningen, på lyftande av skiftesandel samt på fortsatt likvidation efter det att den överlåtande föreningen upplösts tillämpas 13 kap. 16 § 2 och 3 mom. och, i fråga om talan som avses i 15 kap. 1 eller 5 §, vad som bestäms i 13 kap. 18 § 2 mom. och 19 § 1 mom. Slutredovisningen skall anmälas för registrering så som bestäms i 10 kap. 11 §.

16 kap.

Särskilda stadganden

7 §

Den som uppsåtligen

1) bedriver försäkringsrörelse i strid med 1 kap. 4 § eller 5 § 1 mom., eller

2) beviljar nya försäkringar i strid med 13 kap. 28 § eller i strid med något förbud som Försäkringsinspektionen meddelat med stöd av 12 kap. 6 § 4 mom.,

skall, om gärningen inte är ringa, för olovligt bedrivande av försäkringsrörelse dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

9 §

Den som uppsåtligen


9) bryter mot vad som i denna lag föreskrivs om upprättande av bokslut, verksamhetsberättelse, koncernbokslut, mellanbokslut eller bokslut enligt 13 kap. 5 § 1 mom. eller om avgivande av slutredovisning vid försäkringsföreningars fusion eller likvidation,

skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff föreskrivs i någon annan lag, för försäkringsföreningsförseelse dömas till böter.


10 §

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av försäkringshemligheten till

1) en åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning av brott,

2) Finansinspektionen och andra finska myndigheter som övervakar finansmarknaden,

3) de myndigheter i andra EES-stater som utövar tillsyn över försäkrings- eller finansieringsverksamheten eller över finansmarknaden,

4) en revisor vid en försäkringsförening,

5) sådana myndigheter i Finland eller i andra EES-stater som har till uppgift att delta i försäkringsföretagens likvidations- eller konkursförfarande eller i motsvarande förfaranden,

6) sådana myndigheter i Finland eller i andra EES-stater som svarar för tillsynen över de organ som deltar i försäkringsföretagens likvidations- eller konkursförfarande eller i motsvarande förfaranden,

7) sådana myndigheter i Finland eller i andra EES-stater som svarar för tillsynen över de personer som utför lagstadgad revision i försäkringsföretag, kreditinstitut, värdepappersföretag eller andra finansiella institut,

8) sådana oberoende försäkringsmatematiker i EES-stater som utövar laglighetsövervakning av försäkringsföretag och till de organ som svarar för tillsynen över dessa försäkringsmatematiker,

9) sådana myndigheter och organ i EES-stater som enligt lag svarar för övervakningen av att bolagsrätten iakttas och för undersökningen av överträdelser,

10) centralbanken i Finland eller i någon annan EES-stat och till andra organ som har en liknande uppgift såsom penningpolitisk myndighet samt till andra myndigheter som svarar för tillsynen över betalningssystemen, och till

11) myndigheter eller organ enligt 3―8 punkten i andra stater än en EES-stat för utförande av tillsynsuppgifter, om de uppgifter som skall lämnas omfattas av tystnadsplikten i staten i fråga på det sätt som avses i 1 mom.Denna lag träder i kraft den 15 maj 2004.

Denna lag tillämpas på likvidation om vilken det fattats beslut eller givits förordnande efter lagens ikraftträdande och på konkurs om vilken ansökan lämnats in till domstol efter lagens ikraftträdande.

RP 149/2003
EkUB 3/2004
RSv 18/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/17/EG (32001L0017); EGT nr L 110, 20.4.2001, s. 28
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/64/EG (32000L0064); EGT nr L 290, 17.11.2000, s. 27

Helsingfors den 30 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.