332/2004

Given i Helsingfors den 30 april 2004

Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 6 § 3 mom. och 31 §,

av dessa lagrum 6 § 3 mom. sådant det lyder i lag 83/1999, som följer:

6 §
Koncession

Vad som i 2 kap. 5 a §, 14 kap. 5 a § och 15 kap. 13 § lagen om försäkringsbolag föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium gäller i tillämpliga delar statsrådet när det är fråga om arbetspensionsförsäkringsbolag. Social- och hälsovårdsministeriet skall begära Försäkringsinspektionens utlåtande om ett arbetspensionsförsäkringsbolags ansökan om koncession eller om utvidgning av koncessionen.

31 §
Förbud att överlåta och pantsätta egendom

I syfte att trygga de försäkrades intressen kan Försäkringsinspektionen förbjuda ett arbetspensionsförsäkringsbolag att överlåta eller pantsätta sin egendom,

1) om arbetspensionsförsäkringsbolaget inte uppfyller kraven på täckning av ansvarsskulden enligt 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag,

2) om arbetspensionsförsäkringsbolaget inte uppfyller kraven på bolagets verksamhetskapital eller eget kapital enligt 17 § 2 eller 3 mom., samt

3) av synnerligen vägande skäl, om arbetspensionsförsäkringsbolaget inte längre uppfyller kraven på bolagets verksamhetskapital enligt 17 § 1 mom. och inspektionen har grundad anledning att anta att bolagets ekonomiska ställning ytterligare kommer att försämras eller om inspektionen anser att bolaget håller på att råka i en sådan situation.

Ett förbud att överlåta och pantsätta ett arbetspensionsförsäkringsbolags egendom får gälla i högst tre månader. Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl besluta att förlänga förbudet med högst tre månader.

Av Försäkringsinspektionens beslut enligt 1 mom. skall framgå tidpunkten för meddelandet av beslutet, den egendom överlåtelse- och pantsättningsförbudet gäller och förbudets giltighetstid, det ombud som med stöd av 14 kap. 8 § lagen om försäkringsbolag har förordnats att övervaka att förbudet iakttas samt inverkan av överklagande på beslutets verkställbarhet.


Denna lag träder i kraft den 15 maj 2004.

RP 149/2003
EkUB 3/2004
RSv 18/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/17/EG (32001L0017); EGT nr L 110, 20.4.2001, s. 28
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/64/EG (32000L0064); EGT nr L 290, 17.11.2000, s. 27

Helsingfors den 30 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.