331/2004

Given i Helsingfors den 30 april 2004

Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) 53 och 54 §, av dessa lagrum 54 § sådan den lyder i lag 359/2002,

ändras 2 § 1 mom. 8 och 9 punkten, 13 §, 15 § 2 mom., 17 § 3 mom., 47, 49 och 52 §, 79 § 2 mom. och 84 § 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 1 mom. 8 punkten och 79 § 2 mom. i lag 637/2000, 2 § 1 mom. 9 punkten i lag 950/2000, 13 §, 15 § 2 mom., 17 § 3 mom. och 47 och 49 § samt 84 § 3 mom. i nämnda lag 359/2002 och 52 § delvis ändrad i sistnämnda lag, samt

fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lagar 637/2000 och 950/2000, nya 10―14 punkter, till lagen nya 15 a―15 d §, till 45 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 80/1999, ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 49 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


8) tjänsteföretag en sammanslutning som för ett utländskt försäkringsbolag producerar tjänster som hänför sig till bolagets huvudsakliga verksamhet,

9) ministeriet eller vederbörande ministerium social- och hälsovårdsministeriet,

10) rekonstruktionsåtgärd en åtgärd som baserar sig på beslut eller annan medverkan av en myndighet och som syftar till att trygga eller återställa ett försäkringsbolags finansiella ställning och som påverkar tredje mans rättigheter gentemot försäkringsbolaget,

11) likvidationsförfarande ett förfarande som gäller alla borgenärer och som genomförs genom beslut eller annan medverkan av en myndighet och som innebär att ett försäkringsbolags tillgångar förvandlas i pengar och skiftas mellan borgenärerna, delägarna eller medlemmarna på ett i lag föreskrivet sätt; med likvidationsförfarande avses också ett förfarande som avslutas med ackord eller annan motsvarande åtgärd,

12) rekonstruktör varje person eller organ som utses av de behöriga myndigheterna för att förvalta rekonstruktionsåtgärder,

13) förvaltare varje person eller organ som utses av de behöriga myndigheterna eller förvaltningsorganen i ett försäkringsbolag för att förvalta ett likvidationsförfarande, och med

14) försäkringsfordran varje fordran som ett utländskt försäkringsbolag enligt ett direktförsäkringsavtal ansvarar för gentemot försäkringstagare, försäkrade personer, förmånstagare eller sådana skadelidande vilka har rätt att kräva ersättning enligt försäkringsavtalet direkt av försäkringsbolaget, inbegripet reserver för okända skador; de försäkringspremier som ett utländskt försäkringsbolag är skyldigt till följd av att dessa försäkringsavtal och denna verksamhet inte har ingåtts eller har återgåtts enligt den lag som gäller för sådana avtal eller sådan verksamhet innan likvidationsförfarandet har inletts skall också betraktas som försäkringsfordran.


13 §
Verkningarna av att koncessionen återkallas

Om den koncession som ett utländskt EES-försäkringsbolag har beviljats i hemstaten återkallas, skall försäkringsbolaget utan dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen om saken. Efter det att koncessionen har återkallats kan det utländska EES-försäkringsbolaget inte bevilja nya försäkringar i Finland.

15 §
Hemstatens myndighets behörighet i Finland

Försäkringsinspektionen kan på begäran av den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat förbjuda bolaget att överlåta eller pantsätta sådan egendom som bolaget innehar i Finland eller förbjuda bolaget att betala återköpsvärdet till försäkringstagarna, om försäkringsbolaget enligt tillsynsmyndigheten i hemstaten inte uppfyller de krav som i staten i fråga uppställts för den försäkringstekniska ansvarsskulden eller solvensen.

15 a §
Erkännande av rekonstruktionsåtgärder och likvidationsförfaranden

Ett beslut enligt lagstiftningen i hemstaten för ett utländskt EES-försäkringsbolag om att inleda rekonstruktionsåtgärder och likvidationsförfaranden som gäller bolaget skall utan särskilda formaliteter träda i kraft i Finland samtidigt som beslutet träder i kraft i bolagets hemstat.

När Försäkringsinspektionen har underrättats om beslutet om rekonstruktionsåtgärderna eller likvidationsförfarandena skall Försäkringsinspektionen låta kungöra beslutet i den officiella tidningen och, om bolaget har en representation i Finland, underrätta om kungörelsen i åtminstone en tidning som utkommer på representationens hemort. Samtidigt som beslutet kungörs skall anges den myndighet som ansvarar för rekonstruktionsåtgärden eller likvidationsförfarandet, den lagstiftning som skall tillämpas på åtgärden eller förfarandet samt namnet på den eventuella rekonstruktören och förvaltaren. Kungörelsen skall göras på finska och svenska.

Kungörelseförfarandet enligt denna paragraf tillämpas inte på rekonstruktionsåtgärder som enbart inverkar på rättigheter som innehas av personer i deras egenskap av delägare, medlemmar eller anställda i ett utländskt EES-försäkringsbolag, om inte något annat bestäms om rekonstruktionsåtgärden i den lag som skall tillämpas. Försäkringsinspektionen beslutar hur de som påverkas av en dylik rekonstruktionsåtgärd skall underrättas om åtgärden i Finland.

15 b §
Rekonstruktör och förvaltare

Utnämningen av en rekonstruktör eller förvaltare för ett utländskt EES-försäkringsbolag skall styrkas genom en vidimerad kopia av det ursprungliga utnämningsbeslutet eller ett annat intyg som utfärdats av myndigheterna i bolagets hemstat. Det kan krävas en laggill översättning av beslutet eller intyget till finska eller svenska.

Rekonstruktören och förvaltaren har rätt att i Finland utöva alla de befogenheter som de har rätt att utöva i bolagets hemstat. Rekonstruktören och förvaltaren har rätt att i Finland anlita ett biträde, som utsetts enligt lagstiftningen i bolagets hemstat.

En rekonstruktör och förvaltare som arbetar i Finland skall följa finsk lag i synnerhet när det gäller förfaranden för förvandling av tillgångar i pengar och information till anställda.

15 c §
Utbyte av information

Försäkringsinspektionen kan av de myndigheter i ett utländskt EES-försäkringsbolags hemstat som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten begära upplysningar om hur bolagets rekonstruktion eller likvidation framskrider.

15 d §
Anteckning i register

Om inledandet av en rekonstruktionsåtgärd eller ett likvidationsförfarande med stöd av finsk lag antecknas i ett register, skall den registeransvarige på begäran av rekonstruktören, förvaltaren eller någon annan myndighet eller person i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat som har befogenhet till detta, registrera motsvarande åtgärd som gäller det utländska EES-försäkringsbolaget.

17 §
Tvångsmedel

Om de åtgärder som vidtas av den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat visar sig vara otillräckliga och bolaget fortsätter sitt felaktiga förfarande, kan Försäkringsinspektionen, efter att ha lämnat meddelande om detta till den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat, förena sin uppmaning eller sitt förbud med vite, förbjuda bolaget att överlåta eller pantsätta sådan egendom som bolaget innehar i Finland, förbjuda bolaget att betala återköpsvärdet till försäkringstagarna eller förbjuda bolaget att i Finland bevilja nya försäkringar tills saken har rättats till. Vitet döms ut av länsstyrelsen i det län där orten för det utländska EES-försäkringsbolagets representation är belägen eller, om bolaget inte har någon representation i Finland, av länsstyrelsen i Södra Finlands län.


45 §
Begränsande eller återkallande av koncession

Koncessionen skall återkallas om likvidationsförfarande inleds mot ett försäkringsbolag från tredje land.

47 §
Förbud att överlåta och pantsätta egendom

I syfte att trygga de försäkrades intressen kan Försäkringsinspektionen förbjuda ett försäkringsbolag från tredje land att överlåta eller pantsätta sin egendom i Finland, om

1) försäkringsbolagets representation i Finland inte uppfyller kraven enligt 34 § angående täckning av ansvarsskulden,

2) verksamhetskapitalet för den representation som ett försäkringsbolag från tredje land har i Finland understiger garantibeloppet enligt 30 § 2 eller 3 mom.,

3) verksamhetskapitalet för den representation som ett försäkringsbolag från tredje land har i Finland understiger minimibeloppet av verksamhetskapitalet enligt 30 § 2 eller 3 mom. och Försäkringsinspektionen har anledning att anta att representationens ekonomiska ställning ytterligare kommer att försämras eller om inspektionen anser att representationen håller på att råka i en sådan situation, samt om

4) försäkringsbolaget inte har iakttagit inspektionens med stöd av denna lag givna uppmaning att komplettera de tillgångar som motsvarar representationens grundkapital eller den säkerhet som bolaget har ställt.

På de villkor som anges i 1 mom. kan Försäkringsinspektionen också förbjuda försäkringsbolaget att betala återköpsvärdet till försäkringstagarna. På beslut om förbud tillämpas vad som i denna lag bestäms om förbud att överlåta och pantsätta egendom.

Ett förbud att överlåta och pantsätta egendom i ett försäkringsbolag från tredje land får gälla i högst tre månader. Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl besluta att förlänga förbudet med högst tre månader.

Av Försäkringsinspektionens beslut enligt 1 mom. skall framgå tidpunkten för meddelandet av beslutet, den egendom överlåtelse- och pantsättningsförbudet gäller och förbudets giltighetstid, det ombud som med stöd av 5 mom. har förordnats att övervaka att förbudet iakttas samt inverkan av överklagande på beslutets verkställbarhet.

Försäkringsinspektionen skall tillsätta ett ombud vid representationen för ett försäkringsbolag från tredje land. Ombudet skall övervaka att bolaget iakttar förbudet att överlåta och pantsätta egendom. Ombudet har de befogenheter som nämns i 14 kap. 5 c § lagen om försäkringsbolag. Beträffande ombudets rättigheter och skyldigheter tillämpas dessutom vad som bestäms i 14 kap. 8 § lagen om försäkringsbolag.

På förbud att överlåta och pantsätta egendom i ett försäkringsbolag från tredje land tillämpas dessutom vad som i 14 kap. 9―20 § och 15 a kap. lagen om försäkringsbolag bestäms om förbud för ett finskt försäkringsbolag att överlåta och pantsätta egendom.

49 §
Likvidationsförfarande

Har koncessionen för ett försäkringsbolag från tredje land återkallats eller annars upphört att gälla, skall bolaget utan dröjsmål sätta en likvidator i generalagentens ställe för att sköta likvidationen av bolagets försäkringsrörelse här. Försäkringsinspektionen har dessutom rätt att förordna en likvidator. Försäkringsinspektionen har likaså rätt att förordna en likvidator för bolaget, om bolaget inte fattar detta beslut.

För likvidator gäller i tillämpliga delar vad som i denna lag föreskrivs om generalagent och tillfällig generalagent.

Likvidatorn skall eftersträva att så snart som möjligt åstadkomma en plan för överlåtelse av försäkringsbeståndet vid bolagets representation i Finland i enlighet med 66 §. Om någon plan för överlåtelse av försäkringsbeståndet inte fås till stånd eller om försäkringsrörelsen inte kan likvideras på annat sätt, skall Försäkringsinspektionen bestämma den tidpunkt, högst fem år efter det att likvidationen inleddes, då andra försäkringar än de som baserar sig på trafikförsäkringslagen, patientskadelagen (585/1986) och lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) skall upphöra samt den tidpunkt då beståndet av försäkringar baserade på nämnda lagar samt den mot försäkringsbeståndet svarande proportionella andelen av bolagets tillgångar skall överföras till att förvaltas av Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund. Vid överföring av försäkringsbestånd jämte motsvarande tillgångar gäller i tillämpliga delar vad som i 16 a kap. 9 § lagen om försäkringsbolag och i 68 § 2 mom. i denna lag bestäms om överlåtelse av försäkringsbeståndet. Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl flytta fram den tidpunkt den bestämt för försäkringarnas upphörande med ytterligare högst fem år från den tidpunkt den först bestämt. I övrigt iakttas i tillämpliga delar 15 kap. 36 § lagen om försäkringsbolag.

Vid likvidation av en representation som ett försäkringsbolag från tredje land har i Finland iakttas dessutom i tillämpliga delar 15 kap. 15 § 2―5 mom., 26―34 § samt 15 a kap. lagen om försäkringsbolag.

49 a §
Samarbete mellan myndigheter

Om ett försäkringsbolag från tredje land som trätt i likvidation också har representationer i andra EES-stater än Finland, skall Försäkringsinspektionen och likvidatorn för representationen samarbeta med de behöriga myndigheterna i dessa länder när representatationerna likvideras.

52 §
Försättande i konkurs av en representation som ett försäkringsbolag från tredje land har i Finland

Beträffande konkurs i fråga om representationen för ett försäkringsbolag från tredje land tillämpas bestämmelserna om konkurs, om inte något annat bestäms i denna lag.

Den representation som ett försäkringsbolag från tredje land har i Finland kan sökas i konkurs genom beslut av generalagenten eller, när bolagets koncession har återkallats eller annars upphört, genom beslut av likvidatorn.

Under konkursen representeras bolaget såsom konkursgäldenär av generalagenten eller av den likvidator som har tillsatts före konkursens början. Under konkursen kan dock godkännas en ny generalagent eller nya likvidatorer.

När representationen har försatts i konkurs skall domstolen utan dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen om detta samt om bevakningsdagen. Domstolen skall, om Försäkringsinspektionen gör framställning om det, till boförvaltare utöver de valda förordna en av Försäkringsinspektionen föreslagen person. Denna boförvaltare skall särskilt bevaka intressena för innehavarna av försäkringsfordringarna.

Vid konkurs i fråga om en representation som ett försäkringsbolag från tredje land har i Finland iakttas dessutom i tillämpliga delar 15 kap. 25 § 2 och 3 mom., 26―34 § samt 15 a kap. lagen om försäkringsbolag.

79 §
Tystnadsplikt

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av försäkringshemligheten till

1) en åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning av brott,

2) Finansinspektionen och andra finska myndigheter som övervakar finansmarknaden,

3) de myndigheter i andra EES-stater som utövar tillsyn över försäkrings- eller finansieringsverksamheten eller över finansmarknaden,

4) en revisor vid ett försäkringsbolag,

5) sådana myndigheter i Finland eller i andra EES-stater som har till uppgift att delta i försäkringsföretagens likvidations- eller konkursförfarande eller i motsvarande förfaranden,

6) sådana myndigheter i Finland eller i andra EES-stater som svarar för tillsynen över de organ som deltar i försäkringsföretagens likvidations- eller konkursförfarande eller i motsvarande förfaranden,

7) sådana myndigheter i Finland eller i andra EES-stater som svarar för tillsynen över de personer som utför lagstadgad revision i försäkringsföretag, kreditinstitut, värdepappersföretag eller andra finansiella institut,

8) sådana oberoende försäkringsmatematiker i EES-stater som utövar laglighetsövervakning av försäkringsföretag och till de organ som svarar för tillsynen över dessa försäkringsmatematiker,

9) sådana myndigheter och organ i EES-stater som enligt lag svarar för övervakningen av att bolagsrätten iakttas och för undersökningen av överträdelser,

10) centralbanken i Finland eller i andra EES-stater och till andra organ som har en liknande uppgift såsom penningpolitisk myndighet samt till andra myndigheter som svarar för tillsynen över betalningssystemen, och till

11) myndigheter eller organ enligt 3―8 punkten i andra stater än en EES-stat för utförande av tillsynsuppgifter, om de uppgifter som skall lämnas omfattas av tystnadsplikten i staten i fråga på det sätt som avses i 1 mom.


84 §
Ändringssökande

Ett beslut som social- och hälsovårdsministeriet eller Försäkringsinspektionen har meddelat med stöd av 15 § 2 mom., 16 §, 17 § 1, 3 eller 4 mom., 41 §, 43 § 1 mom., 44 § 1 eller 3 mom., 45 eller 47 § eller 49 § 1 mom. kan verkställas trots besvär.


Denna lag träder i kraft den 15 maj 2004.

Denna lag tillämpas på likvidation om vilken det fattats beslut eller givits förordnande efter lagens ikraftträdande och på konkurs om vilken ansökan lämnats in till domstol efter lagens ikraftträdande.

RP 149/2003
EkUB 3/2004
RSv 18/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/17/EG (32001L0017); EGT nr L 110, 20.4.2001, s. 28
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/64/EG (32000L0064); EGT nr L 290, 17.11.2000, s. 27

Helsingfors den 30 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.