330/2004

Given i Helsingfors den 30 april 2004

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 1 kap. 4 a §, 10 kap. 3 § 1 mom., i 3 mom. det inledande stycket och 1 punkten samt 6 mom., 12 kap. 4 § 2 mom., 14 kap. 5 a § 2 mom., 5 c § 4 mom. och 6―10 §, 15 kap., 16 kap. 18 § 5 mom. samt 18 kap. 3 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom., 5 § 1 mom. 6 och 12 punkten samt 6 a och 7 §,

av dessa lagrum 1 kap. 4 a §, 16 kap. 18 § 5 mom., 18 kap. 3 § 1 mom. 2 punkten och 5 § 1 mom. 12 punkten sådana de lyder i lag 611/1997, 10 kap. 3 § 1 mom. och 3 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 752/1993, i 10 kap. 3 § 3 mom. det inledande stycket sådant det lyder i lag 79/1999, 10 kap. 3 § 6 mom. och 14 kap. 5 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 389/1995, 12 kap. 4 § 2 mom. och 18 kap. 5 § 1 mom. 6 punkten sådana de lyder i lag 355/1997, 14 kap. 5 c § 4 mom. och 10 § sådana de lyder i lag 949/2000, 14 kap. 6 § sådan den lyder i nämnda lagar 389/1995 och 355/1997, 14 kap. 7 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 389/1995, 14 kap. 8 § sådan den lyder i nämnda lagar 389/1995 och 79/1999, 15 kap. sådant det lyder jämte ändringar, 18 kap. 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag 318/1989, 18 kap. 6 a § sådan den lyder i lag 989/1999 och 18 kap. 7 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 79/1999, samt

fogas till 14 kap. nya 11―21 § och till lagen ett nytt 15 a kap. som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

4 a §

Ett försäkringsbolag får ställa säkerhet bara för sina egna förbindelser samt för ett dottersamfunds förbindelser, förutsatt att detta inte är ett försäkringsbolag, kreditinstitut, finansiellt institut eller fondbolag. En förutsättning för ställande av säkerhet för ett dottersamfunds förbindelser är att försäkringsbolaget får en betryggande motsäkerhet för den säkerhet det ställt eller att beloppet av den skuldförbindelse för vilken säkerhet ställs och beloppet av de skuldförbindelser som har samma eller bättre förmånsrätt till dottersamfundets egendom än den förstnämnda skuldförbindelsen inte sammanlagt överstiger 80 procent av det gängse värdet av dottersamfundets egendom. Vad som bestäms ovan i detta moment gäller inte givande av kredit- eller borgensförsäkring. Ett försäkringsbolag får inte ställa säkerhet för uppfyllelsen av en förpliktelse som baserar sig på ett försäkringsavtal, om inte något annat följer av en lag, en förordning, myndighetsföreskrifter eller etablerad återförsäkringspraxis.

Försäkringsinspektionen kan på ansökan bevilja tillstånd till undantag från 1 mom.

10 kap.

Bokslut, koncernbokslut och täckning av ansvarsskuld

3 §

Ett försäkringsbolag skall täcka den ansvarsskuld som avses i 2 § samt de fordringar som under försäkringsbolagets likvidation eller konkurs skall betalas trots den förmånsrätt för försäkringsfordringar som föreskrivs i 15 kap. 31 §.


Ett försäkringsbolag som bedriver direkt försäkring skall täcka ansvarsskulden samt de fordringar som under försäkringsbolagets likvidation eller konkurs skall betalas trots den förmånsrätt för försäkringsfordringar som föreskrivs i 15 kap. 31 § med sådana slag av tillgångar som anges nedan i denna paragraf och som, värderade till gängse värde på sådana grunder som Försäkringsinspektionen har fastställt, räcker till för att täcka ovan nämnda fordringar och ansvarsskulden, från vilken följande poster först har dragits av:

1) en andel som motsvarar avgiven återförsäkringsrörelse, högst till det belopp som Försäkringsinspektionen godkänner,


Försäkringsinspektionen kan på försäkringsbolagets begäran som täckning av ansvarsskulden för en bestämd tid godkänna även andra tillgångar än de som avses i 5 mom.


12 kap.

Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar

4 §

Bolagsstämman kan dock genom ett beslut, som har biträtts av delägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och i försäkringsaktiebolag minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de vid stämman företrädda aktierna, av vinsten till allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål anslå belopp vilka i förhållande till det i 11 kap. 6 § angivna egna kapitalet inte är av nämnvärd betydelse.

14 kap.

Tillsynen över försäkringsbolag

5 a §

Koncessionen skall återkallas, om försäkringsbolaget har trätt i likvidation eller dess egendom har avträtts till konkurs.

5 c §

Ombudet skall lämna Försäkringsinspektionen de utredningar som inspektionen bestämmer. Ombudets löneförmåner fastställs av Försäkringsinspektionen och de betalas av försäkringsbolagets medel på det sätt som inspektionen bestämmer. Försäkringsbolaget svarar också för övriga kostnader som uppkommer när ombudet utför sitt uppdrag.

6 §

I syfte att trygga de försäkrades intressen kan Försäkringsinspektionen förbjuda ett finskt försäkringsbolag att överlåta eller pantsätta sin egendom, om

1) försäkringsbolaget inte uppfyller kraven på täckning av ansvarsskulden enligt 10 kap. 3 eller 3 a §,

2) försäkringsbolaget inte uppfyller de i 11 kap. fastställda krav på bolagets verksamhetskapital och eget kapital som nämns i 5 b § 2 mom. i detta kapitel, samt

3) försäkringsbolaget inte längre uppfyller de i 11 kap. fastställda krav på bolagets verksamhetskapital som nämns i 5 b § 1 mom. i detta kapitel och Försäkringsinspektionen har anledning att anta att bolagets ekonomiska ställning ytterligare kommer att försämras eller om inspektionen anser att bolaget håller på att råka i en sådan situation.

På de villkor som anges i 1 mom. kan Försäkringsinspektionen också förbjuda försäkringsbolaget att betala återköpsvärdet till försäkringstagarna. På beslut om förbud tillämpas vad som i denna lag bestäms om förbud att överlåta och pantsätta egendom med de undantag som anges nedan i 10 § 2 mom.

Försäkringsinspektionen kan begära att de myndigheter som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i sådana EES-stater där bolaget bedriver försäkringsrörelse enligt 2 a kap. 1 § 1 mom. eller 8 § 1 mom. i sin hemstat vidtar sådana åtgärder som avses i 1 och 2 mom.

Ett förbud att överlåta och pantsätta ett försäkringsbolags egendom får gälla i högst tre månader. Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl besluta att förlänga förbudet med högst tre månader.

7 §

Av Försäkringsinspektionens beslut enligt 6 § skall framgå tidpunkten för meddelandet av beslutet, den egendom överlåtelse- och pantsättningsförbudet gäller och förbudets giltighetstid, det ombud som med stöd av 8 § har förordnats att övervaka att förbudet iakttas samt inverkan av överklagande på beslutets verkställbarhet.

Ändring i Försäkringsinspektionens beslut om förbud att överlåta och pantsätta egendom får sökas med iakttagande av 6 § lagen om Försäkringsinspektionen (78/1999). Besvär skall anföras inom 30 dagar från det att inspektionens beslut har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

8 §

Försäkringsinspektionen skall tillsätta ett i 5 c § avsett ombud vid försäkringsbolaget. Ombudet skall övervaka att bolaget iakttar förbudet att överlåta och pantsätta egendom. Utöver de befogenheter som nämns i 5 c § har ombudet rätt att besluta om samtycke till de rättshandlingar som avses i 10 §.

Vid utförandet av det uppdrag som avses i 1 mom. har ombudet rätt att anlita sakkunniga eller biträden i den omfattning det är ändamålsenligt.

Försäkringsinspektionen skall ge ombudet ett intyg över förordnandet till det uppdrag som avses i 1 mom.

Ombudet är skyldigt att ersätta skada som han eller hon vid skötseln av de uppdrag som föreskrivs i denna paragraf genom fel eller försummelse har åsamkat försäkringsbolaget, en borgenär, en borgensman eller den som ställt säkerhet.

9 §

Försäkringsbolaget är skyldigt att lämna ombudet de uppgifter som han eller hon kräver om omständigheter som är av betydelse för förbudet att överlåta och pantsätta egendom. Försäkringsbolaget är skyldigt att medverka till att ombudet kan sköta sitt uppdrag som sig bör.

10 §

Förbud att överlåta och pantsätta egendom påverkar inte ställningen eller uppgifterna för försäkringsbolagets styrelse, verkställande direktören eller ett eventuellt förvaltningsråd. Under den tid förbudet att överlåta och pantsätta egendom gäller behåller försäkringsbolaget sin rätt att bestämma om sin verksamhet och egendom, om inte något annat följer av 2 mom.

Försäkringsbolaget får överlåta eller pantsätta egendom som omfattas av förbudet bara om ombudet samtycker till det. Förbudet hindrar inte att egendomen används på normalt sätt. Samtycke behövs dock inte, om det är fråga om en åtgärd som hänför sig till bolagets sedvanliga affärsverksamhet och som inte är ovanlig till sina villkor, sin betydelse eller sina risker. Försäkringens återköpsvärde får dock inte betalas till försäkringstagarna utan ombudets samtycke.

En åtgärd i strid med förbudet är utan verkan, utom när den andra parten inte visste eller borde ha vetat att försäkringsbolaget inte hade rätt att företa rättshandlingen i fråga.

11 §

Efter det att förbud att överlåta och pantsätta försäkringsbolagets egendom har utfärdats i enlighet med 6 § får denna egendom inte längre bli föremål för utmätning eller säkringsåtgärder. Om egendomen redan före förbudet blivit föremål för utmätning eller säkringsåtgärder, kan verkställigheten trots allt fortsätta för den sökande borgenärens räkning.

12 §

Det som ovan sägs om förbud att överlåta och pantsätta egendom samt om utmätning eller säkringsåtgärder som gäller egendomen hindrar inte en pantborgenär att utöva sina på panträtten baserade rättigheter.

13 §

Försäkringsinspektionen skall utan dröjsmål underrätta de myndigheter i alla andra EES-stater som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten om sitt beslut om förbud att överlåta och pantsätta egendom. Inspektionen skall också utan dröjsmål se till att beslutet om förbudet publiceras i den officiella tidningen, Europeiska unionens officiella tidning samt vid behov i en dagstidning eller flera.

14 §

Ombudet skall utan dröjsmål underrätta vissa myndigheter om Försäkringsinspektionens beslut om förbud att överlåta och pantsätta egendom, och myndigheterna skall registera beslutet i handelsregistret och i registren över vissa slag av tillgångar och över inteckningar så som bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Detsamma gäller när förbudet återkallas eller upphör att gälla av någon annan orsak än att tidsfristen har löpt ut.

15 §

Ett förbud att överlåta och pantsätta egendom börjar gälla oavsett om den anmälan och kungörelse som avses i 13 och 14 § har gjorts.

Bestämmelserna i 13 och 14 § tillämpas inte om förbudet att överlåta och pantsätta egendom inverkar uteslutande på rättigheterna för sådana delägare eller arbetstagare i försäkringsbolaget som inte samtidigt är försäkringstagare. Försäkringsinspektionen beslutar hur de som påverkas av åtgärden skall underrättas.

16 §

I den anmälan som avses i 13 och 14 § skall nämnas de omständigheter som föreskrivs i 7 §. I den kungörelse som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning skall dessutom nämnas vilken lag som är tillämplig på åtgärden.

17 §

Ombudet skall utan dröjsmål underrätta försäkringsbolagets kända borgenärer om förbud att överlåta och pantsätta egendom. Av anmälan skall framgå de omständigheter som nämns i 7 §. Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om anmälningssättet.

Anmälan skall göras på finska eller svenska. Om en borgenär som är bosatt, har sin hemort eller sitt huvudkontor i någon annan EES-stat än Finland innehar en försäkringsfordran, skall anmälan dock göras på det officiella språket eller något av de officiella språken i EES-staten.

18 §

Ombudet skall begära att förbudet att överlåta och pantsätta egendom registreras i ett fastighetsregister, handelsregister eller något annat offentligt register som förs i en annan EES-stat, om en registeranteckning om dylika åtgärder förutsätts i lagstiftningen i staten i fråga.

19 §

Rättsverkningarna av förbudet att överlåta och pantsätta egendom gäller tills förbudet upphör i enlighet med 20 §.

20 §

Försäkringsinspektionen skall utan dröjsmål återkalla ett förbud att överlåta och pantsätta egendom, om det inte längre föreligger förutsättningar för förbudet. Förbudet upphör när den utsatta tiden enligt det beslut som avses i 6 § 2 mom. går ut. Förbudet upphör också om försäkringsbolaget träder i likvidation eller dess egendom avträds till konkurs.

21 §

Beslut eller förordnande som meddelats med stöd av en bestämmelse i 3―5, 5 a―5 c eller 6 § i detta kapitel, 7 kap. 4 §, 14 b kap. 7―9 eller 11 § eller 15 kap. 7, 12, 21, 24 eller 36 § kan verkställas även om besvär har anförts.

15 kap.

Likvidation och konkurs

Definition
1 §

I detta kapitel avses med försäkringsfordran varje fordran som ett försäkringsbolag enligt ett direktförsäkringsavtal ansvarar för gentemot försäkringstagare, försäkrade, förmånstagare eller sådana skadelidande vilka har rätt att kräva ersättning enligt försäkringsavtalet direkt av försäkringsbolaget, inbegripet reserver för okända skador. Som försäkringsfordringar betraktas även försäkringspremier som ett försäkringsbolag är skyldigt att återbetala till försäkringstagaren antingen med stöd av 45 § lagen om försäkringsavtal eller därför att försäkringsavtalet inte har trätt i kraft eller har upphävts.

Bestämmelser om likvidation
2 §

Beträffande beslut om likvidation för ett försäkringsbolag och dess representation i en annan EES-stat, likvidationsförfarandet och dess verkningar tillämpas bestämmelserna om likvidation i detta kapitel samt i tillämpliga delar bestämmelserna i 13 kap. 4 b §, 11 § 1 mom. och 11 a § lagen om aktiebolag.

3 §

Ett försäkringsbolag vars koncession har återkallats är i likvidation och skall upplösas.

Om återkallandet av koncessionen beror på att ett försäkringsaktiebolag, vars hela försäkringsbestånd har överlåtits till ett annat försäkringsbolag, meddelar att det avstår från att bedriva försäkringsrörelse, får bolaget emellertid efter att ha gjort nödvändiga ändringar i bolagsordningen fortsätta med sin verksamhet som ett aktiebolag som bedriver annan affärsverksamhet utan det likvidations- och upplösningsförfarande som anges i detta kapitel. Ändringen av bolagsordningen skall anmälas för registrering inom sex månader efter det att koncessionen återkallats. Om ändringen av bolagsordningen inte har anmälts för registrering inom nämnda tid eller om registrering har förvägrats och beslutet om detta har vunnit laga kraft, har beslutet om fortsatt verksamhet förfallit. En sådan ändring av bolagsordningen som avses i detta moment behöver inte fastställas av Försäkringsinspektionen.

4 §

Ett försäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som föreskrivs i 11 kap., ett arbetspensionsförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som anges i 17 § 2 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag samt ett försäkringsbolag vars eget kapital inte uppfyller minimikraven i 11 kap. eller i 17 § 3 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag skall träda i likvidation och upplösas, om ovan nämnda krav inte uppfylls inom tre månader efter det saken meddelats bolagsstämman. Försäkringsinspektionen kan dock förlänga fristen till högst ett år, om inte de försäkrade förmånerna därigenom äventyras.

Utöver vad som bestäms i 3 § 1 mom. och i 1 mom. ovan kan bolagsstämman besluta att bolaget skall träda i likvidation och upplösas. I fråga om livförsäkringsbolag får här avsett beslut dock fattas endast om bolaget har överfört hela sitt försäkringsbestånd på ett annat försäkringsbolag.

Ett beslut av försäkringsbolagets bolagsstämma om att bolaget skall träda i likvidation och upplösas i fall som avses i 1 mom. är giltigt, om delägare med mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna har biträtt beslutet eller, om rösterna fallit lika, ordföranden har förenat sig om beslutet. I annat fall är beslutet giltigt endast om det har biträtts av delägare med minst två tredjedelar eller en i bolagsordningen bestämd större andel av de vid stämman avgivna rösterna och i försäkringsaktiebolag minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de vid stämman företrädda aktierna. Om det i det sistnämnda fallet i försäkringsaktiebolaget finns aktier av olika slag som medför rösträtt, krävs för beslutet dessutom att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av de vid stämman företrädda aktierna inom varje aktieslag.

5 §

Likvidationen inträder då beslut därom har fattats. Bolagsstämman kan dock i fall som avses i 4 § 2 mom. bestämma även en senare dag för likvidationens inträde.

I kallelsen till den bolagsstämma som skall behandla frågan om likvidation skall det huvudsakliga innehållet i förslaget till beslut anges. Förslaget jämte bilagor skall på försäkringsbolagets huvudkontor hållas framlagda för delägarna i minst en vecka före bolagsstämman och omedelbart sändas till de delägare som ber om det, samt läggas fram vid bolagsstämman. Om det föreslås att bolaget skall träda i likvidation och upplösas i det fall som avses i 4 § 2 mom., skall kallelsen dock utfärdas minst en månad före bolagsstämman eller den i 8 kap. 1 a § 2 mom. avsedda sista anmälningsdagen, om inte en längre tid anges i bolagsordningen.

6 §

Om det kan antas att försäkringsbolaget inte uppfyller de i 4 § 1 mom. fastställda kraven på verksamhetskapitalet eller det egna kapitalet, skall styrelsen och verkställande direktören utan dröjsmål upprätta bokslut och verksamhetsberättelse för den tid för vilken bokslut och verksamhetsberättelse ännu inte framlagts vid bolagsstämma, och överlämna dem till revisorerna för granskning. I tillämpliga delar skall härvid iakttas vad som ovan bestäms om bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. Omfattar tiden för bokslutet och verksamhetsberättelsen även föregående räkenskapsperiod, skall för denna räkenskapsperiod upprättas ett särskilt bokslut och en särskild verksamhetsberättelse.

Om ett bokslut som avses i 1 mom. utvisar att försäkringsbolaget inte uppfyller de i 4 § 1 mom. nämnda kraven, skall bolagsstämma hållas inom två månader efter det att bokslutet har upprättats. Styrelsen skall underrätta Försäkringsinspektionen om kallelsen till bolagsstämman.

Har styrelsen och verkställande direktören inte i fall som avses i 1 mom. upprättat bokslut och verksamhetsberättelse, skall Försäkringsinspektionen uppmana styrelsen och verkställande direktören att utan dröjsmål upprätta bokslut och verksamhetsberättelse och överlämna dem till revisorerna för granskning. Följs inte uppmaningen, har inspektionen rätt att låta upprätta bokslut och verksamhetsberättelse, överlämna dem till revisorerna för granskning och i det fall som avses i 2 mom. sammankalla bolagsstämma.

7 §

Har bolaget inte före utgången av den i 4 § 1 mom. angivna fristen eller förlängningen av denna uppfyllt de i nämnda moment angivna krav som ställs på verksamhetskapitalet eller det egna kapitalet, skall bolagsstämman besluta att bolaget skall träda i likvidation och upplösas. Fattar bolagsstämman inte detta beslut, skall Försäkringsinspektionen förordna att bolaget träder i likvidation och upplöses.

Till styrelsens förslag till beslut skall fogas det bokslut och den verksamhetsberättelse som avses i 6 § samt revisorernas utlåtande om dem.

Domstolen kan förordna att ett bolag skall träda i likvidation i de fall som avses i 8 och 9 §. Domstolen skall utan dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen om sitt beslut, om möjligt innan likvidationsförfarandet inleds eller i annat fall omedelbart därefter.

8 §

Har en delägare i ett försäkringsbolag genom att delta i ett sådant bolagsstämmobeslut som avses i 9 kap. 16 § lagen om aktiebolag eller på något annat sätt uppsåtligen missbrukat sitt inflytande i bolaget, kan domstolen, om synnerligen vägande skäl därtill föreligger, på talan av en annan delägare och efter att ha hört Försäkringsinspektionen, förordna att bolaget skall träda i likvidation.

Om förutsättningar för ett beslut som avses i 1 mom. föreligger för ett försäkringsaktiebolag, kan domstolen på yrkande av en part, i stället för att förordna om likvidation ålägga bolaget att inom viss tid inlösa kärandens aktier. Lösenbeloppet skall bestämmas så att det är skäligt med hänsyn till bolagets ställning och övriga omständigheter. Försummar bolaget att inlösa aktierna inom utsatt tid, skall domstolen på yrkande av den lösningsberättigade förordna att bolaget skall träda i likvidation.

Vid övervägande av frågan om bolaget skall förordnas att träda i likvidation eller åläggas att inlösa kärandens aktier, skall de försäkrade förmånerna beaktas. Inlösen kan åläggas endast om bolaget efter inlösningen uppfyller de i 4 § 1 mom. ställda kraven på verksamhetskapitalet eller det egna kapitalet.

9 §

Domstolen skall med anledning av talan mot ett försäkringsbolag förordna att bolaget skall träda i likvidation, om

1) det är fråga om i 8 § avsett missbruk av delägares inflytande, eller

2) bolaget enligt en bestämmelse i bolagsordningen skall träda i likvidation, men bolagsstämman inte har fattat ett sådant beslut.

Före ett förordnande om likvidation skall domstolen höra Försäkringsinspektionen i saken.

Bolaget skall ersätta motpartens rättegångskostnader, om det förordnas att bolaget skall träda i likvidation eller om domstolen annars finner det skäligt.

Domstolen skall på tjänstens vägnar underrätta Försäkringsinspektionen och för registrering registermyndigheten om förordnandet att träda i likvidation och valet av likvidatorer.

10 §

Domstolstalan om likvidation kan föras av Försäkringsinspektionen, styrelsen, en styrelsemedlem, verkställande direktören, en revisor, delägare, borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av förordnande om likvidation. Registermyndigheten kan av särskilda skäl anhängiggöra ärendet vid domstol.

11 §

Om domstolen anser det nödvändigt, skall den i de situationer som avses i 9 § uppmana de delägare och borgenärer som önskar göra anmärkningar om förordnandet om likvidation att infinna sig vid domstolen på utsatt dag. Uppmaningen skall publiceras i den officiella tidningen tidigast fyra och senast två månader före utsatt dag. Domstolen skall för registrering tillställa registermyndigheten uppgift om uppmaningen.

12 §

När bolagsstämman, Försäkringsinspektionen eller en domstol fattar beslut om likvidation, skall samtidigt en eller flera likvidatorer utses i stället för styrelse, verkställande direktör och eventuellt förvaltningsråd. Försäkringsinspektionen har dessutom rätt att förordna en likvidator. Det som i denna lag föreskrivs om styrelsen och styrelsemedlemmarna gäller i tillämpliga delar likvidatorerna, om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel. Domstolen väljer likvidatorer enligt Försäkringsinspektionens framställning.

Saknar ett försäkringsbolag som trätt i likvidation i registret införda behöriga likvidatorer, skall Försäkringsinspektionen förordna likvidatorerna. Förordnande kan sökas av den vars rätt kan vara beroende av att bolaget har en företrädare.

13 §

När social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 14 kap. 5 a § 1 mom. återkallar ett försäkringsbolags koncession, skall Försäkringsinspektionen utse en eller flera likvidatorer för bolaget.

14 §

Försäkringsbolagets likvidator skall låta kungöra beslutet om likvidation i den officiella tidningen och underrätta om kungörelsen i åtminstone en tidning som utkommer på bolagets hemort. Dessutom skall likvidatorn underrätta registermyndigheten, som skall registrera beslutet om förordnande om likvidation och valet av likvidatorer.

15 §

Likvidatorerna sköter försäkringsbolagets angelägenheter under likvidationen. Likvidatorerna har rätt att fortsätta bolagets affärsverksamhet i den omfattning det är nödvändigt för att trygga de försäkrades intressen och sköta likvidationsförfarandet på ett ändamålsenligt sätt.

Oavsett den förmånsrätt för försäkringsfordringar som föreskrivs i 31 § skall under likvidationen av försäkringsbolagets medel betalas fordringar avseende sakrättsligt skyddade tillgångar och fordringar till följd av likvidationsförfarandet.

Likvidatorn skall söka offentlig stämning på försäkringsbolagets borgenärer. I fråga om offentlig stämning bestäms särskilt. Likvidatorn skall sända en anmälan om offentlig stämning till försäkringsbolagets kända borgenärer. I anmälan skall det särskilt anges tidsfrister, påföljder vid försummelse av tidsfristerna, den myndighet som är behörig att ta emot anmälningar av fordringar eller synpunkter angående fordringar samt huruvid borgenärer vilkas fordringar har förmånsrätt eller för vilka finns realsäkerhet måste anmäla sina fordringar.

Under försäkringsbolagets likvidation är alla borgenärer, inbegripet skattemyndigheter och socialförsäkringsmyndigheter i en annan EES-stat, och deras fordringar av samma art i samma inbördes ställning och fordringarna omfattas av samma företrädesordning.

Om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag, skall borgenären underrätta likvidatorn om fordringens art, uppkomstdatum och belopp. Borgenären skall dessutom ange om han gör gällande förmånsrätt, realsäkerhet eller äganderättsförbehåll för fordran och för vilka tillgångar hans säkerhet gäller. Likvidatorn skall tillställas kopior av eventuella verifikationer.

16 §

I fråga om bolagsstämman i ett försäkringsbolag som har trätt i likvidation skall tillämpas denna lags bestämmelser om bolagsstämma, om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel. Bolagsstämman kan, om det behövs för avslutande av likvidationen och fortsättande av verksamheten, också besluta om ändring av bolagsordningen, ökning av aktiekapitalet, emission av optionsrätter samt om upptagande av lån mot konvertibla skuldebrev och av kapitallån med iakttagande av bestämmelserna i denna lag.

17 §

Revisorernas uppdrag upphör inte när bolaget träder i likvidation. Bestämmelserna i 9 kap. skall i tillämpliga delar iakttas under likvidationen. Revisionsberättelsen skall dessutom innehålla uttalande om huruvida likvidationen enligt revisorernas mening onödigt fördröjts.

18 §

Finns i försäkringsbolaget tillgångar efter förfarandet enligt 35 och 36 §, skall likvidatorn betala alla kända skulder när den i den offentliga stämningen på bolagets borgenärer utsatta inställelsedagen är förbi. Om en skuld är tvistig eller om den inte förfallit till betalning eller av annan orsak inte kan betalas, skall behövliga medel reserveras, om bolagets tillgångar förslår till detta. I ett ömsesidigt försäkringsbolag skall garantikapitalet jämte ränta därefter återbetalas. De tillgångar som återstår delas i ett ömsesidigt bolag mellan delägarna på det sätt föreskrivs i bolagsordningen. I bolagsordningen kan bestämmas att om de tillgångar som skall skiftas är ringa kan även annat beslut fattas om deras användning. I försäkringsaktiebolag är aktieägarna, om inte något annat följer av bolagsordningen, berättigade att av bolagets nettoförmögenhet få vad som belöper sig på deras aktier.

Vill en delägare klandra skiftet, skall talan mot bolaget väckas inom tre månader efter det slutredovisning lades fram på bolagsstämman.

Har en delägare inte inom fem år efter det slutredovisning lades fram på bolagsstämman anmält sig för att lyfta sin skiftesandel, har han förlorat sin rätt därtill. Är skiftesandelen ringa i förhållande till de skiftade tillgångarna, kan Försäkringsinspektionen på anmälan av likvidatorerna förordna att den skall tillfalla staten. I annat fall skall 21 § iakttas.

19 §

Sedan likvidatorn fullgjort sitt uppdrag skall likvidatorn så snart som möjligt avge slutredovisning över sin förvaltning genom att uppgöra en berättelse över likvidationsförfarandet i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redogörelse för skiftet av bolagets tillgångar. Till berättelsen skall fogas bokslutshandlingarna och verksamhetsberättelsehandlingarna för hela likvidationstiden. Berättelsen jämte bilagor skall lämnas till revisorerna, som inom en månad skall avge revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen.

Sedan likvidatorn fått revisionsberättelsen skall han utan dröjsmål sammankalla bolagsstämman för granskning av slutredovisningen.

20 §

Försäkringsbolaget anses upplöst när slutredovisningen framlagts vid bolagsstämman. Likvidatorn skall utan dröjsmål göra anmälan om upplösningen för registrering.

Utan hinder av 1 mom. kan aktieägare i ett försäkringsaktiebolag vilka innehar minst en tiondel av det röstetal som företrätts vid den bolagsstämma som behandlat slutredovisningen eller minst en tiondel av försäkringsaktiebolagets samtliga aktier, eller delägare i ett ömsesidigt försäkringsbolag vilka innehar minst en tredjedel av det röstetal som företrätts vid den bolagsstämma som behandlat slutredovisningen, kräva att likvidatorn sammankallar bolagsstämma för behandling av frågan om väckande av talan enligt 17 kap. 2 §. Bestämmelserna i 8 kap. 9 § skall tillämpas på motsvarande sätt. Talan skall väckas inom ett år efter det att slutredovisningen lades fram.

21 §

Uppdagas efter försäkringsbolagets upplösning nya tillgångar eller väcks talan mot bolaget eller krävs annars likvidationsåtgärder, skall likvidationen fortsättas. Likvidatorn skall utan dröjsmål göra anmälan om detta för registrering. Kallelse till första bolagsstämma efter likvidationens återupptagande skall ske i enlighet med bolagsordningen. Skriftlig kallelse skall dessutom i försäkringsaktiebolag sändas till varje aktieägare, vars adress är känd för bolaget. Om bolaget vid den fortsatta likvidationen saknar behöriga likvidatorer, skall Försäkringsinspektionen på ansökan förordna en likvidator i enlighet med 12 §.

Om det efter avregistreringen av försäkringsbolaget behövs likvidationsåtgärder, skall Försäkringsinspektionen på ansökan av den vars rätt saken gäller förordna att bolaget skall träda i likvidation.

Likvidationen fortsätts dock inte i det fall som avses i 1 mom., och bolaget förordnas inte träda i likvidation i det fall som avses i 2 mom., om bolagets tillgångar inte förslår till betalning av likvidationskostnaderna eller om uppgift inte kan fås om tillgångarnas storlek, och en delägare, borgenär eller någon annan inte meddelar att han påtar sig ansvaret för likvidationskostnaderna.

22 §

Har ett försäkringsbolag trätt i likvidation genom beslut av bolagsstämma i enlighet med 4 § 2 mom., kan bolagsstämman, sedan revisorerna gett utlåtande i ärendet, med ovan i 4 § 3 mom. andra meningen föreskriven röstmajoritet besluta att likvidationen skall avslutas och bolagets verksamhet fortsättas. Ett sådant beslut får dock inte fattas, om likvidationsgrund enligt denna lag föreligger eller om bolagets tillgångar har skiftats. Ett bolag som fortsätter med sin verksamhet skall på nytt ansöka om koncession med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 2 kap.

Vad som bestäms i 1 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas, om ett bolag som trätt i likvidation på grund av att det inte uppfyller kravet i 11 kap. på garantibelopp eller minimibelopp för eget kapital eller kraven i 17 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, åter uppfyller nämnda krav.

Sedan beslut fattats om att likvidationen skall avslutas och bolagets verksamhet fortsätta, skall för bolaget väljas ledning i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen.

Sedan styrelse har valts skall likvidatorn utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen göra anmälan om beslutet att avsluta likvidationen och om valet av styrelse samt till registermyndigheten för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registrering skett. Offentlig stämning på bolagets borgenärer är utan verkan då likvidationen har avslutats i enlighet med bestämmelserna i denna paragraf.

Bestämmelser om konkurs
23 §

Beträffande försäkringsbolags konkurs tillämpas bestämmelserna om konkurs, om inte något annat bestäms i denna lag.

24 §

Försäkringsbolag kan sökas i konkurs endast genom beslut av styrelsen eller, om bolaget är i likvidation, av likvidatorerna. Under konkurs företräds bolaget såsom konkursgäldenär av styrelsen och verkställande direktören eller av de likvidatorer som utsetts innan konkursen började. Under konkursen kan dock nya styrelsemedlemmar eller nya likvidatorer väljas.

När försäkringsbolaget har försatts i konkurs skall domstolen utan dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen om detta samt om bevakningsdagen. Domstolen skall, om Försäkringsinspektionen gör framställning om det, till boförvaltare utöver de valda förordna en av Försäkringsinspektionen föreslagen person. Denna boförvaltare skall särskilt bevaka intressena för innehavarna av försäkringsfordringarna.

Om någon egendom inte återstår då konkursen avslutas, skall bolaget anses upplöst då slutredovisningen i konkursen har godkänts. Boförvaltaren skall utan dröjsmål göra anmälan om upplösningen till Rättsregistercentralen, som förmedlar uppgiften till registermyndigheten för registrering.

Om egendom återstår och bolaget inte var i likvidation då dess egendom avträddes till konkurs, skall styrelsen så snart som möjligt sammankalla bolagsstämma för att besluta att bolaget skall träda i likvidation. Om bolaget var i likvidation när det försattes i konkurs, skall 21 § iakttas.

Gemensamma bestämmelser om likvidation och konkurs
25 §

Försäkringsbolagets bolagsstämma, Försäkringsinspektionen eller en finsk domstol är behörig att besluta om likvidation avseende ett finskt försäkringsbolag och dess representation. En finsk domstol är behörig att besluta om konkurs.

Beslutet kan fattas utan föregående, i 14 kap. 6 § avsedda åtgärder eller efter det att dessa åtgärder har vidtagits.

Försäkringsinspektionen skall utan dröjsmål underrätta de myndigheter i alla andra EES-stater som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten om beslutet att inleda likvidation eller konkurs och om eventuella verkningar av förfarandet.

26 §

Vid likvidation av ett försäkringsbolag skall likvidatorn och vid konkurs boförvaltaren kungöra i Europeiska unionens officiella tidning att likvidation eller konkurs inleds eller avslutas. Anmälan skall göras på åtminstone finska och svenska.

I den anmälan som avses i 1 mom. skall samtidigt anges vilka myndigheter som deltar i förfarandet och deras behörighet, tillämplig lagstiftning samt likvidatorn eller boförvaltaren.

27 §

Försäkringsinspektionen eller domstolen skall ge likvidatorn och boförvaltaren ett intyg över förordnandet till uppdraget. Har bolaget trätt i likvidation genom beslut av bolagsstämman, har likvidatorn rätt att få ett utdrag ur bolagsstämmans protokoll angående beslutet om likvidation.

Vid utförandet av uppdraget har likvidatorn och boförvaltaren rätt att anlita sakkunniga eller biträden i den omfattning det är ändamålsenligt.

28 §

Likvidatorn, boförvaltaren eller Försäkringsinspektionen skall begära att likvidationen eller inledandet av konkurs registreras i ett fastighetsregister, handelsregister eller något annat offentligt register som förs i en annan EES-stat, om en registeranteckning om inledande av likvidations- eller konkursförfarande förutsätts i lagstiftningen i staten i fråga.

29 §

I anmälan till försäkringsbolagets borgenärer skall utöver vad som annars föreskrivs, i fråga om försäkringsfordringar anges likvidationens eller konkursens allmänna verkningar på försäkringsavtalen samt försäkringstagarens och den försäkrades rättigheter och skyldigheter enligt försäkringsavtalet. När Försäkringsinspektionen i enlighet med 36 § bestämmer vid vilken tidpunkt försäkringarna upphör att gälla, skall försäkringstagarna också underrättas om detta.

Anmälan till försäkringsbolagets borgenärer skall göras på finska eller svenska. I detta syfte skall användas en blankett med rubriken "Anmodan att anmäla fordran och att inkomma med synpunkter angående en fordran - tidsfrister att beakta", utformad på samtliga EES-staters officiella språk.

Om en borgenär som är bosatt, har sin hemort eller sitt huvudkontor i någon annan EES-stat än Finland innehar en försäkringsfordran, skall anmälan dock göras på det officiella språket eller något av de officiella språken i EES-staten.

30 §

Under försäkringsbolagets likvidation och konkurs har varje borgenär, inbegripet skattemyndigheter och socialförsäkringsmyndigheter i en annan EES-stat, rätt att anmäla eller bevaka sina fordringar eller lägga fram skriftliga synpunkter angående fordringar. Försäkringsfordringar behöver inte anmälas vid likvidation, eller bevakas eller förmånsrätt krävas vid konkurs.

En borgenär som är bosatt, har sin hemort eller sitt huvudkontor i någon annan EES-stat än Finland får anmäla sin fordran eller inkomma med synpunkter angående fordringar på denna andra stats officiella språk eller på något av dess officiella språk. I detta fall skall dock anmälan av fordran eller framförandet av synpunkter angående fordringar vara rubricerad "Anmälan eller bevakning av fordran" respektive "Synpunkter angående fordringar" på finska eller svenska.

31 §

Vid likvidation eller konkurs har försäkringsfordringarna på lika grunder samma förmånsrätt till försäkringsbolagets tillgångar som innehavare av handfången pant har till den pantsatta egendomen (förmånsrätt för försäkringsfordringar).

32 §

Under den tid ett försäkringsbolag är i likvidation kan likvidatorn eller vid konkurs boförvaltaren betala andra än fordringar till följd av likvidations- eller konkursförfarandet endast enligt den plan som avses i 33 § 1 mom. eller med tillstånd som Försäkringsinspektionen beviljar i enskilda fall och under tillsyn av den. Arvodet för det ombud som förordnats att övervaka det förbud att överlåta och pantsätta egendom som avses i 14 kap. 6 § och som föregick likvidationen eller konkursen samt räntan på detta belopp till den tidpunkt då medlen redovisas och övriga kostnader för genomförandet av åtgärden har bästa förmånsrätt till betalning efter försäkringsfordringarna, förutsatt att likvidationen eller konkursen har inletts under tiden för förbudet att överlåta eller pantsätta egendom eller inom tre månader efter det att förbudet har upphört att gälla. Ersättningar som baserar sig på trafikförsäkringslagen, patientskadelagen (585/1986) och lagen om olycksfallsförsäkring skall dock utbetalas enligt dessa lagar. Likvidatorn och boförvaltaren har för detta ändamål rätt att uppta lån för att trygga ersättningsutbetalningen.

33 §

Likvidatorn eller boförvaltaren skall göra upp en plan för den fortsatta affärsverksamheten. I planen föreslås hur försäkringsfordringar och fordringar till följd av den fortsatta verksamheten skall betalas under likvidationen eller konkursen. Planen skall tillställas Försäkringsinspektionen för godkännande.

Fordringar till följd av den fortsatta affärsverksamheten skall betalas utan hinder av 31 §, dock med iakttagande av vad som bestäms i 32 §.

Med fordringar till följd av den fortsatta affärsverksamheten avses

1) i försäkringsavtalsförhållanden sådana fordringar hos ett försäkringsbolag där bolagets förbindelse eller annan rättsgrund för en fordran har uppstått två månader efter det att likvidationen eller konkursen började; som annan rättsgrund för en fordran betraktas rätt till ersättning eller annan förmån till den del försäkringen har fortsatt efter det att likvidationen eller konkursen började och försäkringstagaren har betalt försäkringspremier för tiden efter det att likvidationen eller konkursen började, samt

2) i andra skuldförhållanden sådana fordringar hos ett försäkringsbolag i fråga om vilka bolagets förbindelse eller annan rättsgrund för fordran har uppstått efter det att likvidationen eller konkursen började, dock så att i fortlöpande skuldförhållanden som fordringar till följd av fortsatt verksamhet betraktas den del av fordran som gäller tiden efter det att likvidationen eller konkursen började.

34 §

Likvidatorn och boförvaltaren skall regelbundet på det sätt som Försäkringsinspektionen bestämmer informera borgenärerna om hur likvidations- eller konkursförfarandet framskrider.

Försäkringsinspektionen skall på begäran lämna de myndigheter i EES-staterna som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten uppgifter om hur likvidations- och konkursförfarandet framskrider.

35 §

När ett försäkringsbolag har trätt i likvidation skall likvidatorn och vid konkurs boförvaltaren så snart som möjligt med ett försäkringsbolag eller flera försöka få till stånd en plan för överlåtelse av försäkringsbeståndet i enlighet med 16 a kap.

Om det finns motiverad anledning att anta att försäkringsbolagets tillgångar inte räcker till för att täcka ansvaret med anledning av försäkringsfordringarna, kan likvidatorn eller boförvaltaren med ett annat försäkringsbolag göra upp en plan för överlåtelse av försäkringsbeståndet eller en del av det så att försäkringarna fortgår i det övertagande försäkringsbolaget med särskilda villkor eller begränsningar. Innan planen görs upp skall en försäkringstagare som motsätter sig planen ges möjlighet att lämna sin försäkring utanför överlåtelsen av försäkringsbeståndet, varvid försäkringstagaren sedan försäkringen har upphört har rätt att få den andel av försäkringsbolagets tillgångar som hör till hans försäkring så som bestäms i 36 §.

36 §

Om någon plan för överlåtelse av försäkringsbeståndet inte fås till stånd, skall Försäkringsinspektionen bestämma den tidpunkt, som får infalla högst fem år efter det att likvidations- eller konkursförfarandet började, då andra försäkringar än de som baserar sig på trafikförsäkringslagen, patientskadelagen och lagen om olycksfallsförsäkring skall upphöra, samt den tidpunkt då beståndet av försäkringar baserade på nämnda lagar samt mot försäkringsbeståndet svarande proportionella andel av försäkringsbolagets tillgångar skall överföras från bolaget till att förvaltas av trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund. När den proportionella andelen räknas ut beaktas inte garantiavgiftsposten enligt 10 kap. 2 §, utan den mot posten svarande proportionella andelen av försäkringsbolagets tillgångar skall direkt i första hand användas till förmån för dem som enligt ifrågavarande lagar är berättigade till ersättning. Vid överföring av försäkringsbestånd jämte motsvarande tillgångar gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som i 16 a kap. 9 § 1―3 mom. bestäms om överlåtelse av försäkringsbestånd. Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl flytta fram den tidpunkt den bestämt för försäkringarnas upphörande med ytterligare högst fem år från den tidpunkt den först bestämt.

När försäkringarna har upphört skall försäkringsbolagets andra än i 1 mom. nämnda tillgångar förvandlas i pengar och fordringarna till följd av likvidations- och konkursförfarandet betalas. Därefter betalas de försäkringsfordringar som har förmånsrätt. Om ett skadeförsäkringsbolags tillgångar inte förslår till full gottgörelse för försäkringsfordringarna, har fordringar som grundar sig på skada som en konsument, ett bostadsaktiebolag eller ett främst för bostadsändamål grundat fastighetsbolag lidit förmånsrätt framför andra fordringar. Förslår tillgångarna inte till full gottgörelse för de fordringar som avses i föregående mening, skall tillgångarna skiftas till förmån för fordringarna i förhållande till deras andel i ansvarsskulden. Tillgångarna i ett livförsäkringsbolag skall före delning av tillgångarna först fördelas mellan fondförsäkringsbeståndet och det övriga försäkringsbeståndet. Delningen skall göras så att även skälighetssynpunkter beaktas.

Om det är fråga om ett arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, skall bolagets tillgångar med avvikelse från 1 och 2 mom. och så som Försäkringsinspektionen föreskriver användas för de kostnader som orsakas av att liknande pensionsskydd ordnas i ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag eller i en pensionsstiftelse enligt lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) eller i en pensionskassa enligt lagen om försäkringskassor (1164/1992). Härvid skall i första hand de kostnader minimeras som tillämpningen av 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare orsakar.

Likvidatorn eller boförvaltaren skall utan dröjsmål göra upp en förteckning över de proportionstal enligt vilka tillgångarna skall skiftas. Förteckningen skall tillställas Försäkringsinspektionen, där den skall hållas tillgänglig för dem som saken gäller under en tid av 30 dagar. Inspektionen skall med iakttagande av förfarandet enligt 16 kap. 13 § publicera ett meddelande i den officiella tidningen och Europeiska unionens officiella tidning om att förteckningen finns tillgänglig. Om det är fråga om ett arbetspensionsförsäkringsbolag som avses i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, behöver det inte meddelas i Europeiska unionens officiella tidning att förteckningen är tillgänglig. Försäkringsinspektionen, likvidatorn eller boförvaltaren skall på begäran delge bolagets borgenärer förteckningen. Rättelse av proportionstalen får sökas hos Försäkringsinspektionen inom 30 dagar från utgången av den tid förteckningen hållits tillgänglig.

När förteckningen har vunnit laga kraft, skall försäkringsfordringarnas i enlighet med 1 och 2 mom. uträknade andel av försäkringsbolagets tillgångar fördelas mellan de berättigade.

37 §

Försäkringsbolag som befinner sig i likvidation eller konkurs får inte bevilja nya försäkringar.

15 a kap.

Lagvalsbestämmelser som skall iakttas inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

1 §

På ett sådant förbud att överlåta och pantsätta ett försäkringsbolags egendom som avses i 14 kap. 6 § samt på ett försäkringsbolags likvidation och konkurs samt deras rättsverkningar tillämpas finsk lag, om inte något annat bestäms nedan i detta kapitel.

2 §

Rättsverkningarna beträffande arbetsavtal och anställningsförhållanden regleras uteslutande av den lag i en EES-stat som tillämpas på arbetsavtalet eller anställningsförhållandet i fråga.

3 §

Rättsverkningarna beträffande avtal om nyttjanderätt eller överlåtelseavtal i fråga om fast egendom regleras uteslutande av lagen i den EES-stat inom vars territorium den fasta egendomen är belägen.

4 §

Rättsverkningarna på försäkringsbolagets rätt till fast egendom, fartyg eller luftfartyg vilka är föremål för offentlig registrering, regleras av lagen i den EES-stat under vars överinseende registret förs.

5 §

Om det när en åtgärd eller ett förfarande som avses i 1 § inleds pågår en rättegång som gäller tillgångar eller rättigheter för ett försäkringsbolag som omfattas av åtgärden eller förfarandet, regleras rättsverkningarna beträffande rättegången uteslutande av lagen i den EES-stat där rättegången pågår.

6 §

Om försäkringsbolaget efter det att en åtgärd eller ett förfarande som avses i 1 § har inletts, mot vederlag disponerar över fast egendom, fartyg eller luftfartyg vilka är föremål för offentlig registrering eller värdepapper beträffande vilka därav följande rättigheter registreras i ett register eller på ett konto som avses i lag eller i ett system för centraliserad förvaltning som regleras i en EES-stat, regleras giltigheten av en sådan rättshandling av lagen i den EES-stat på vars territorium den fasta egendomen är belägen eller som är ansvarig för registret, kontot eller systemet.

7 §

Rättsverkningarna beträffande de rättigheter och skyldigheter som parterna har på en reglerad marknad bestäms uteslutande av den lag som är tillämplig på marknaden. På sakrättsliga frågor tillämpas dock 8 § 1 mom.

Bestämmelserna i 1 mom. påverkar inte åberopande av ogiltighet, och hindrar inte att en rättshandling återgår enligt den lag som är tillämplig på marknaden.

8 §

Att en åtgärd eller ett förfarande enligt 1 § inleds påverkar inte borgenärernas eller tredje mans sakrättsliga skydd vad avser försäkringsbolagets tillgångar som vid den tidpunkt då åtgärden eller förfarandet inleds finns inom en annan EES-stats än Finlands territorium. Detsamma gäller rättigheter som grundar sig på ett äganderättsförbehåll, om tillgången vid den tidpunkt då åtgärden eller förfarandet inleds finns inom en annan EES-stats än Finlands territorium.

Att en åtgärd eller ett förfarande som avses i 1 § inleds påverkar inte en borgenärs rätt att kvitta en fordran mot en fordran som försäkringsbolaget har på honom, om sådan kvittning är tillåten enligt den lag som är tillämplig på försäkringsbolagets fordran.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. påverkar inte åberopande av ogiltighet och hindrar inte att en rättshandling återgår enligt den lag som är tillämplig enligt 1 §.

9 §

Bestämmelserna i 1 § och 8 § 3 mom. tillämpas inte beträffande ogiltighet eller återgång av rättshandling, om den som haft vinning av en rättshandling som skadat borgenärerna visar att lagstiftningen i någon annan EES-stat än Finland tillämpas på rättshandlingen och att denna lag i det aktuella fallet inte ger någon möjlighet att föra talan om handlingen.

16 kap.

Fusion och inlösen av minoritetsaktier

18 §

Det överlåtande bolagets styrelse och verkställande direktör skall avge slutredovisning vid den stämma som hålls av det överlåtande bolagets delägare eller representanter. Redovisningen skall innehålla bokslut och koncernbokslut samt verksamhetsberättelse för den tid för vilken bokslut och verksamhetsberättelse ännu inte har lagts fram på bolagsstämman samt utredning om hur vederlaget skiftats. I fråga om granskningen av slutredovisningen tillämpas vad som bestäms om revision. I fråga om delägarnas och representanternas stämma tillämpas vad som bestäms om bolagsstämma eller representantskap. På klander av vederlagsskiftet och slutredovisningen, på lyftande av skiftesandel samt på fortsatt likvidation efter att det överlåtande bolaget upplösts tillämpas 15 kap. 18 § 2 och 3 mom. och, i fråga om talan som avses i 15 kap. 5 § lagen om aktiebolag eller 17 kap. 1 § i denna lag, vad som bestäms i 15 kap. 20 § 2 mom. och 21 § i denna lag. Slutredovisningen skall anmälas för registrering så som bestäms i 11 kap. 14 § lagen om aktiebolag.

18 kap.

Särskilda stadganden

3 §

Den som uppsåtligen


2) i strid med 15 kap. 37 § eller i strid med förbud som Försäkringsinspektionen meddelat med stöd av 14 kap. 5 § beviljar nya försäkringar,

skall, såframt gärningen ej är ringa, för olovligt bedrivande av försäkringsrörelse dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.

Allmän åklagare skall innan åtal väcks för ett brott som avses i 1 mom. inhämta Försäkringsinspektionens utlåtande. När domstolen behandlar brottmålet skall den ge Försäkringsinspektionen tillfälle att bli hörd.

5 §

Den som uppsåtligen


6) i strid med Försäkringsinspektionens förbud som har meddelats med stöd av 3 kap. 4 § 1 mom. eller med stöd av 7 § 4 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag förvärvar aktier eller garantiandelar;


12) bryter mot vad denna lag eller sådana bestämmelser i lagen om aktiebolag som med stöd av denna lag skall tillämpas föreskriver om uppgörande av delårsrapport, mellanbokslut, bokslut, verksamhetsberättelse, koncernbokslut eller bokslut och verksamhetsberättelse som avses i 15 kap. 6 § 1 mom. eller om avgivande av slutredovisning vid försäkringsbolags fusion, delning eller likvidation,

skall, såframt gärningen ej är ringa eller annorstädes i lag strängare straff ej är stadgat, för försäkringsbolagsförseelse dömas till böter.


6 a §

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten till

1) en åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning av brott,

2) Finansinspektionen och andra finska myndigheter som övervakar finansmarknaden,

3) de myndigheter i andra EES-stater som utövar tillsyn över försäkrings- eller finansieringsverksamheten eller över finansmarknaden,

4) en revisor vid ett försäkringsbolag eller vid ett kreditinstitut eller finansiellt institut som hör till samma koncern som försäkringsbolaget,

5) sådana myndigheter i Finland eller i andra EES-stater som har till uppgift att delta i försäkringsbolagens likvidations- eller konkursförfarande eller i motsvarande förfaranden,

6) sådana myndigheter i Finland eller i andra EES-stater som svarar för tillsynen över de organ som deltar i försäkringsbolagens likvidations- eller konkursförfarande eller i motsvarande förfaranden,

7) sådana myndigheter i Finland eller i andra EES-stater som svarar för tillsynen över de personer som utför lagstadgad revision i försäkringsbolag, kreditinstitut, värdepappersföretag eller andra finansiella institut,

8) sådana oberoende försäkringsmatematiker i EES-stater som utövar laglighetsövervakning av försäkringsbolag och till de organ som svarar för tillsynen över dessa försäkringsmatematiker,

9) sådana myndigheter och organ i EES-stater som enligt lag svarar för övervakningen av att bolagsrätten iakttas och för undersökningen av överträdelser,

10) centralbanken i Finland eller i någon annan EES-stat och till andra organ som har en liknande uppgift såsom penningpolitisk myndighet samt till andra myndigheter som svarar för tillsynen över betalningssystemen, och till

11) myndigheter eller organ enligt 3―8 punkten i andra stater än en EES-stat för utförande av tillsynsuppgifter, om de uppgifter som skall lämnas omfattas av tystnadsplikten i staten i fråga på det sätt som avses i 6 §.

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och i 1 mom. har social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen rätt att till varandra lämna ut och använda uppgifter som omfattas av den tystnadsplikt som avses i 6 § endast för att

1) kontrollera att förutsättningarna för att inleda försäkringsverksamhet föreligger,

2) övervaka försäkringsbolagens verksamhet, särskilt den försäkringstekniska ansvarsskulden, verksamhetskapitalet, förvaltnings- och bokföringsförfarandet samt den interna revisionen, samt

3) förelägga sanktioner.

7 §

Social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen får publicera sådan statistik och därmed jämförbar information om försäkringsbolagens verksamhet, ställning och utveckling som har gjorts upp på enhetliga grunder för alla försäkringsbolag.


Denna lag träder i kraft den 15 maj 2004.

Denna lag tillämpas på likvidation om vilken det fattats beslut eller givits förordnande efter lagens ikraftträdande och på konkurs om vilken ansökan lämnats in till domstol efter lagens ikraftträdande.

RP 149/2003
EkUB 3/2004
RSv 18/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/17/EG (32001L0017); EGT nr L 110, 20.4.2001, s. 28
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/64/EG (32000L0064); EGT nr L 290, 17.11.2000, s. 27

Helsingfors den 30 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.