326/2004

Given i Helsingfors den 29 april 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992) 24 § 3 mom., 26 § 3 mom. samt 31 §, sådana de lyder, 24 § 3 mom. i förordning 544/2003, 26 § 3 mom. i förordning 230/2002, samt 31 § i förordning 560/1999, som följer:

24 §
Längden på bilar, släpvagnar och kombinationer bestående av dessa

3. En fordonskombinations längd får inte överskrida följande värden:

a) kombination av personbil eller buss (kategori M) och släpvagn samt kombination av paketbil (kategori N1) och släpvagn 18,75 m,
b) kombination av lastbil (kategori N2 eller N3) och påhängsvagn samt annan än i c- eller d-punkten avsedd fordonskombination 16,50 m,
c) kombination av bil och medelaxelsläpvagn 18,75 m,
varav summan av lastutrymmenas yttre mått 15,65 m
och avståndet från främre delen av dragbilens lastutrymme till bakre ändan av släpvagnens lastutrymme 16,40 m,
d) kombination av lastbil (kategori N2 eller N3) och två- eller fleraxlad egentlig släpvagn eller kombination av lastbil, dolly och påhängsvagn eller kombination av lastbil, påhängsvagn och därtill kopplad medelaxelsläpvagn eller påhängsvagn 25,25 m,
varav summan av lastutrymmenas yttre mått med hänsyn till mätningssättet enligt 2 mom. a-punkten 21,42 m

26 §
Vändningsförmågan hos fordonskombinationer

3. En över 22,00 meter lång kombination av en bil och en släpvagn eller två släpvagnar skall kunna vända så, att när dess yttersta främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 12,50 meters radie, rör sig dess inre sida längs en cirkelbåge med minst 2,00 meters radie. Hos en påhängsvagn eller en egentlig släpvagn som används i en sådan kombination får avståndet från kopplingstappen eller framaxelns vridningscentrum till bakaxeln eller till mittlinjen för den bakre axelgruppens fasta axlar vara högst 8,15 meter. Om släpvagnens samtliga bakaxlar är styrbara eller en del av axlarna är medspårande eller om bakaxlarna för koppling av en annan påhängsvagn kan flyttas bakåt på grund av en vändskiva som monterats på axlarna, får det mått som nämns ovan vara större inom ramen för det villkor för svängningsradie som nämns i detta moment.


31 §
Allmänna krav för koppling av släpfordon

1. Till ett motordrivet fordon får kopplas bara ett släpfordon åt gången om inte annat föranleds av denna paragraf eller av 32 § 3 mom. eller 35 § 4 mom.

2. Fördelningen av en fordonskombinations massa skall vara sådan att släpfordonets kopplingsmassa inte överstiger det maximivärde som kopplingsbestämmelserna nedan tillåter.

3. Med undantag av korta transferkörningar som hänför sig till lossning eller lastning får lasten i en släpvagn som kopplats till en påhängsvagn inte vara så stor att den föranleder ett lastningsförhållande där släpvagnens kopplingsmassa är större än massan hos den dragande påhängsvagnskombinationen. På motsvarande sätt får lasten i en annan kombination, med undantag av påhängsvagnskombinationer, inte föranleda att släpvagnens massa är mer än dubbelt så stor som dragbilens massa.

4. Kopplingsanordningarna mellan det dragande fordonet och släpfordonet i en fordonskombination skall vara ändamålsenliga och pålitliga samt sådana som fordonets och kopplingsanordningens tillverkare avsett för ifrågavarande användning och belastning.

5. Ett motordrivet fordon och ett släpfordon som kopplas till det skall i fråga om bredd, längd och andra kopplingsmått samt broms- och elsystem och övriga kopplingsanordningar vara lämpliga att kopplas till varandra.

6. Vid släpvagnstransporter av personer till sevärdheter och tillställningar för allmänheten får dock två eller flera släpvagnar kopplas till en bil eller en traktor. Fordonskombinationens längd får vara högst 25,25 m och släpvagnarnas gemensamma kopplingsmassa högst tre gånger så stor som egenmassan hos det dragande fordonet.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2004.

2. Sådana egentliga släpvagnar som innan denna förordning träder i kraft använts kopplade till påhängsvagnar får användas på detta sätt kopplade till och med den 31 december 2006.

Helsingfors den 29 april 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.