323/2004

Given i Helsingfors den 29 april 2004

Statsrådets förordning om ändring av elsäkerhetsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

upphävs i elsäkerhetsförordningen av den 28 juni 1996 (498/1996) 1–4 § samt

ändras rubriken för 1 kap. samt 5–8 och 20 § som följer:

1 kap.

Utnämning

5 §

Ansökan om utnämning av ett besiktningsorgan som avses i 14 § elsäkerhetslagen (410/1996) skall sändas till handels- och industriministeriet. Ansökan om utnämning av ett bedömningsorgan som avses i 10 § elsäkerhetslagen och ett auktoriserat organ som avses i 23 och 24 § i lagen samt auktorisering för besiktningsman och certifieringsbehörighet för elentreprenör skall sändas till elsäkerhetsmyndigheten.

Till ansökan skall fogas de handlingar som behövs för bedömning av kraven enligt 22 a, 24 a och 24 b § elsäkerhetslagen.

Organen skall dessutom till ansökan foga

1) ett intyg eller en utredning som mätteknikcentralen eller en motsvarande organisation har utfärdat, eller

2) ett intyg eller en utredning av annat slag, som ministeriet i fråga om ett besiktningsorgan och elsäkerhetsmyndigheten i fråga om andra anser utgöra tillräcklig dokumentering.

6 §

Efter att ha säkerställt att de gällande kraven är uppfyllda, utnämner ministeriet organet till ett sådant besiktningsorgan som avses i elsäkerhetslagen.

Elsäkerhetsmyndigheten skall, efter att ha säkerställt att de gällande kraven är uppfyllda, på motsvarande sätt utnämna ett organ till ett sådant bedömningsorgan eller auktoriserat organ samt en person till en sådan auktoriserad besiktningsman och bevilja en elentreprenör sådan certifieringsbehörighet som avses i elsäkerhetslagen. Behörigheten för en elentreprenör kan på ansökan också beviljas i begränsad omfattning.

Utnämningen av ett organ kan beviljas att gälla en viss tid eller tills vidare. Utnämningen av en auktoriserad besiktningsman och certifieringsbehörigheten för en elentreprenör är i kraft högst fem år i sänder. Ministeriet och elsäkerhetsmyndigheten kan i de beslut som avses i 1 och 2 mom. ta in villkor, begränsningar och anvisningar.

7 §

Ett besiktningsorgan, ett auktoriserat organ, ett bedömningsorgan, en auktoriserad besiktningsman och en elentreprenör som har fått certifieringsbehörighet är skyldiga att till tillsynsmyndigheten anmäla alla förändringar som påverkar uppfyllandet av gällande krav. Organen, besiktningsmännen och elentreprenörerna med certifieringsbehörighet skall dessutom till tillsynsmyndigheten årligen överlämna en berättelse om sin verksamhet.

8 §

Om ett besiktningsorgan, ett auktoriserat organ, ett bedömningsorgan, en auktoriserad besiktningsman eller en elentreprenör som fått certifieringsbehörighet förfar i strid med bestämmelserna eller föreskrifterna, eller inte uppfyller de uppställda kraven eller inte iakttar villkoren eller begränsningarna, skall den myndighet som utnämnt organet eller beviljat certifieringsbehörighet uppmana organet eller personen ifråga att avhjälpa bristen inom utsatt tid. Om bristen inte avhjälps inom utsatt tid eller om det med hänsyn till situationens allvarlighet i övrigt är nödvändigt, skall den myndighet som utnämnt organet eller beviljat certifieringsbehörighet vidta behövliga åtgärder för att återkalla utnämningen eller certifieringsbehörigheten.

20 §

En olycka skall anses vara allvarlig, om

1) den har dödlig utgång eller förorsakar en allvarlig skada på en persons hälsa,

2) den medför annan än mindre miljö- eller sakskada, eller

3) den har förorsakat uppenbar risk för person-, sak- eller miljöskada.


Denna förordning träder i kraft den 5 maj 2004.

Helsingfors den 29 april 2004

Minister
Seppo Kääriäinen

Industriråd
Seppo Ahvenainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.