282/2004

Given i Helsingfors den 23 april 2004

Lag om Museiverket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Verksamhetsområde

För skyddet av kulturarvet och för landets allmänna museiväsen finns Museiverket, som är underställt undervisningsministeriet.

2 §
Uppgifter

Museiverket har, om inte något annat bestäms genom lag eller med stöd av lag, till uppgift att

1) sörja för att den kulturhistoriska nationalegendomen utökas, vårdas och ställs ut,

2) vara sakkunnigmyndighet med ansvar för skyddet av kulturarvet och kulturmiljön,

3) svara för vården och tillsynen i fråga om fornlämningar och, om ärendet inte hör till ansvarsområdet för någon annan myndighet, i fråga om kulturmiljön,

4) sörja för forskning i kulturarvet och för dokumentation, bevarande och tillgängliggörande av information om kulturarvet.

Närmare bestämmelser om Museiverkets uppgifter utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

3 §
Organisation

Vid Museiverket finns Finlands nationalmuseum, som är kulturhistoriskt riksmuseum, och andra verksamhetsenheter. Museiverket kan dessutom ha regionala enheter.

4 §
Ledning och beslutanderätt

Museiverket leds av en generaldirektör. Museiverket har en arbetsordning, som fastställs av generaldirektören.

I Museiverket fattas viktiga och vittgående beslut av ett särskilt sammanträde, vars uppgifter bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

Generaldirektören avgör de ärenden som ankommer på Museiverket, om det inte har föreskrivits eller i arbetsordningen bestämts att någon annan tjänsteman vid Museiverket skall avgöra dem. Genom förordning av statsrådet bestäms vilka ärenden som i arbetsordningen inte kan uppdras åt andra tjänstemän att avgöra.

5 §
Avgifter

Museiverket kan för sina prestationer ta ut avgifter vars storlek bestäms med iakttagande av vad som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och med stöd av den i förordning av undervisningsministeriet.

Med avvikelse från lagen om grunderna för avgifter till staten kan inträdesavgift till museer som lyder under Museiverket, till utställningar och andra för allmänheten avsedda tillställningar och förevisningar sänkas eller ingen avgift tas ut, när det är ändamålsenligt med tanke på undervisning eller vetenskap eller annars med hänsyn till allmänt intresse.

Med avvikelse från lagen om grunderna för avgifter till staten kan på företagsekonomiska grunder prissatta hyror för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och för lokaler i dem av kulturpolitiska skäl sänkas så att en hyra som motsvarar gällande gängse prisnivå tas ut för dem eller, om det bör anses överensstämma med statens fördel, så att hyran får vara lägre än den gängse eller att ingen hyra tas ut.

6 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet bestäms om besättandet av tjänster vid Museiverket, om de uppgifter som generaldirektören och andra tjänstemän i förmansställning har i anslutning till sin förmansställning samt om förordnande av en ställföreträdare för generaldirektören.

Närmare bestämmelser om organisationen och verksamhetsenheterna, enheternas uppgifter, andra än i 1 mom. avsedda vikariat, den interna ledningen samt andra ärenden inom den interna förvaltningen ges i arbetsordningen.

7 §
Donationer och testamenten

Museiverket får ta emot donationer och testamenten.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

Genom denna lag upphävs lagen den 14 januari 1972 om museiverket (31/1972) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 3/2004
KuUB 3/2004
RSv 19/2004

Helsingfors den 23 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.