271/2004

Given i Helsingfors den 15 april 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 juli 2001 om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (666/2001) 3 § 1 mom., 4 och 8―10 § som följer:

3 §
Specialbestämmelse om förutsättningarna för godkännande

En förutsättning för att ett lån som beviljats för uppförande eller ombyggnad av en hyresbostad eller ett bostadsrättshus skall godkännas som räntestödslån är att Statens bostadsfond har godkänt byggnadsplanerna och -kostnaderna eller ombyggnadsplanerna och -kostnaderna. Bostadsfonden kan dock av särskilda skäl ge tillstånd till att arbetet inleds innan planerna och kostnaderna har godkänts.


4 §
Låneandelar

Den andel av räntestödslånet för vilket lånet beviljas sänks från de belopp som anges i 10 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) så att den uppgår till

1) högst 90 procent av de godkända byggnads- eller anskaffningskostnaderna då ett räntestödslån godkänns för hyreshus, för anskaffning av ett hyreshus, för en hyresbostad eller för anskaffning av en hyresbostad på egen tomt,

2) högst 85 procent av de godkända byggnads- eller anskaffningskostnaderna då ett räntestödslån godkänns för hyreshus, för anskaffning av ett hyreshus, för en hyresbostad eller för anskaffning av en hyresbostad då det är fråga om ett objekt där det finns sådana delägarbostäder som finansierats med räntestödslån för hyresbostäder som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder (232/2002),

3) högst 85 procent av de godkända byggnads- eller anskaffningskostnaderna då ett räntestödslån godkänns för byggande eller anskaffning av ett bostadsrättshus,

4) högst 80 procent eller av särskild anledning, om boendekostnaderna annars blir oskäligt höga, högst 95 procent av de godkända ombyggnadskostnaderna, då ett räntestödslån godkänns för ombyggnad vid hyresboende eller för ombyggnad av ett bostadsrättshus.

8 §
Räntestöd

Den bassjälvriskandel för räntan på räntestödslånet som låntagaren själv skall betala är 3,4 procent. Om låneobjektet är ett bostadsrättshus, den bassjälvriskandel för räntan på räntestödslånet som låntagaren själv skall betala är dock 3,5 procent.

Om ett räntestödslån som godkänts för byggande eller ombyggnad lyfts innan byggnaden eller ombyggnaden är färdig, och om den årliga räntan på lånet är större än beloppet för bassjälvriskandelen, betalas den överskjutande delen som räntestödslån under 12 månaders tid efter att den första raten av räntestödslånet har lyfts (byggnadstiden).

Om den årliga ränta som efter byggnadstiden bärs upp för ett räntestödslån som godkänts för byggande av en hyresbostad, eller som bärs upp för ett räntestödslån som godkänts för anskaffning av en hyresbostad, är större än beloppet för bassjälvriskandelen, betalas för den överskjutande delen årligen som räntestöd en procentandel enligt följande tabell:

Låneår Räntestöd för den ränta som går över bassjälvriskandelen
1 95 %
2 93 %
3 91 %
4 89 %
5 87 %
6 84 %
7 82 %
8 80 %
9 78 %
10 76 %
11 74 %
12 72 %
13 68 %
14 64 %
15 60 %
16 56 %
17 52 %
18 48 %
19 40 %
20 32 %
21 24 %
22 16 %
23 8 %

Om den årliga ränta som efter byggnadstiden bärs upp för ett räntestödslån som godkänts för byggande av ett bostadsrättshus, eller som bärs upp för ett räntestödslån som godkänts för anskaffning av ett bostadsrättshus överstiger beloppet för bassjälvriskandelen, betalas i räntestöd för den övergående delen 95 procent under första låneåret. Procentbeloppet för det räntestöd som betalas för ränta som övergår bassjälvriskandelen minskar därefter under de första tio låneåren årligen med fyra procentenheter Därefter minskar beloppet årligen med sex procentenheter.

Om den årliga ränta som efter byggnadstiden bärs upp för ett räntestödslån som godkänts för ombyggnad av en hyresbostad eller ett bostadsrättshus överstiger beloppet för bassjälvriskandelen, betalas i räntestöd för den övergående delen 95 procent under första låneåret. Procentbeloppet för det räntestöd som betalas för ränta som övergår bassjälvriskandelen minskar därefter årligen med sex procentenheter.

Om långivningen för byggande eller anskaffning gäller ett hyreshus där det finns sådana delägarbostäder som finansierats med räntestödslån för hyresbostäder som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder, betalas dock för den del av räntan som går över bassjälvriskandelen under första året efter byggnadstiden 90 procent som räntestöd. Detta procenttal minskar därefter med 6 procentenheter per år.

9 §
Räntestödslån med fasta avkortningar

Ett räntestödslån som godkänts för byggande och anskaffning för en hyresbostad skall efter byggnadstiden under varje femårsperiod sammanlagt avkortas minst på följande sätt:

År Avkortning på det ursprungliga lånekapitalet
1―5 1,7 %
6―10 3,3 %
11―15 5,3 %
16―20 7,5 %
21―25 9,9 %
26―30 15,0 %
31―35 23,3 %
36―40 34,0 %

Ett räntestödslån som godkänts för byggande och anskaffning för ett bostadsrättshus skall efter byggnadstiden under varje femårsperiod sammanlagt avkortas på följande sätt:

År Avkortning på det ursprungliga lånekapitalet
1―5 3,0 %
6―10 5,0 %
11―15 7,0 %
16―20 10,5 %
21―25 17,5 %
26―30 28,5 %
31―35 28,5 %

Ett räntestödslån som har godkänts för ombyggnad för en hyresbostad skall efter byggnadstiden dock under varje femårsperiod sammanlagt avkortas minst på följande sätt:

År Avkortning på det ursprungliga lånekapitalet
1―5 2,5 %
6―10 5,5 %
11―15 9,0 %
16―20 16,0 %
21―25 27,5 %
26―30 39,5 %

Ett räntestödslån som har godkänts för ombyggnad för ett bostadsrättshus skall efter byggnadstiden dock under varje femårsperiod sammanlagt avkortas på följande sätt:

År Avkortning på det ursprungliga lånekapitalet
1―5 8,5 %
6―10 11,5 %
11―15 16,5 %
16―20 25,0 %
21―25 38,5 %

Ett räntestödslån som har godkänts för byggande eller anskaffning av ett hyreshus där det finns sådana delägarbostäder som finansierats med räntestödslån för hyresbostäder som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder skall efter byggnadstiden, avvikande från vad som föreskrivs i 1 mom., sammanlagt avkortas minst på följande sätt:

År Avkortningsprocent på detursprungliga lånekapitalet minskat med de tilläggs- och slutandelar som minoritetsägare löst in
1―5 3,5 %
6―10 4,0 %
11―15 5,5 %
16―20 8,5 %
21―25 14,0 %
26―30 22,0 %
31―35 32,5%
36―40 10,0%

Låntagaren och den som beviljar lånet kan komma överens om att räntestödslånet avkortas mer än vad som föreskrivs ovan i denna paragraf om räntan på räntestödslånet är mycket låg eller av något annat särskilt skäl, om boendekostnaderna inte ökar oskäligt.

10 §
Räntestödslån som bygger på de totala kapitalutgifterna

Kapitalutgifterna för ett räntestödslån för en hyresbostad, vari ingår såväl den ränta som låntagaren skall betala som avkortningarna på räntestödslånet, kan utan hinder av 9 § under första året efter byggnadstiden uppgå till 3,7 procent av det ursprungliga belopp som godkänts som räntestödslån.

Kapitalutgifterna för ett räntestödslån för ett bostadsrättshus, vari ingår såväl den ränta som låntagaren skall betala som avkortningarna på räntestödslånet, kan utan hinder av 9 § under första året efter byggnadstiden uppgå till 4,1 procent av det ursprungliga belopp som godkänts som räntestödslån.

Om det är fråga om ett räntestödslån som godkänts för ombyggnad av en hyresbostad, är kapitalutgifterna under första låneåret dock 3,9 procent av det ursprungliga beloppet.

Om det är fråga om ett räntestödslån som godkänts för ombyggnad av ett bostadsrättshus, är kapitalutgifterna under första låneåret dock 5,1 procent av det ursprungliga beloppet.

Om lånet har beviljats för ett hyreshus där det ingår sådana delägarbostäder som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder, är kapitalutgifterna för räntestödslånet under första låneåret till 4,2 procent av det ursprungliga lånebeloppet.

Om den ränta som låntagaren skall betala är högre än så, är den första kapitalutgiften dock av samma storlek som den ränta som låntagaren skall betala.

Därefter ökat kapitalutgifterna för ett räntestödslån som har godkänts för byggande eller anskaffning av en hyresbostad årligen med ett belopp som motsvarar förändringen i konsumentprisindex om året.

Därefter ökat kapitalutgifterna för ett ombyggnadslån för en hyresbostad årligen med ett belopp som motsvarar förändringen i konsumentprisindex. ökad med 1,5 procentenheter om året.

Därefter ökat kapitalutgifterna för ett räntestödslån för ett bostadsrättshus årligen med ett belopp som motsvarar förändringen i konsumentprisindex ökad med 0,6 procentenheter om året.

Om det vid utgången av det 39 låneåret på basis av det återstående lånekapitalet är sannolikt att lånet inte kommer att återbetalas inom 45 år med en utveckling av kapitalutgifterna enligt 2 mom., kan kapitalutgifterna under 30 låneåret och därefter vara större än så för att säkra att boendeutgifterna utvecklas jämnt.


Denna förordning träder i kraft den 21 april 2004. Den tillämpas på lån som har godkänts som räntestödslån den 1 januari 2004 eller därefter.

Helsingfors den 15 april 2004

Minister
Hannes Manninen

Lagstiftningsrådet
Tiina Rautio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.