267/2004

Given i Helsingfors den 16 april 2004

Lag om ändring av 17 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 44/2000, som följer:

17 §
Förhöjda finansieringsstöd

Förhöjt stöd kan under åren 2004―2007 beviljas

1) för nybyggnad, utbyggnad och grundlig renovering av produktionsbyggnader inom sektorerna mjölkboskaps-, köttboskaps-, får- och gethushållning samt för produktionsteknologiska investeringar inom dessa sektorer, samt

2) för extra kostnader för byggande och maskinanskaffning som föranleds av miljövård, djurens välbefinnande och produktionshygien.

För de syften som avses i 1 mom. 1 punkten kan stöd beviljas till ett belopp som motsvarar 65 procent av de godtagbara maximikostnaderna. Till stödtagare som uppfyller förutsättningarna i artikel 8 i EG:s förordning om utveckling av landsbygden kan stöd som avses i nämnda punkt dock beviljas till ett belopp som motsvarar 70 procent av de godtagbara maximikostnaderna, om det inte har förflutit fem år från etableringen av gårdsbruksenheten.

Det stöd som avses ovan i 1 mom. 2 punkten kan beviljas till ett belopp som motsvarar 75 procent av de godtagbara extra kostnaderna. Förutsättningar för beviljande av stöd är att de extra kostnaderna föranleds av investeringar som går utöver det som förutsätts i de gällande minimikraven i fråga om miljövård, djurens välbefinnande och produktionshygien eller av uppfyllandet av nyligen införda minimikrav, och att investeringarna inte ökar gårdens produktionskapacitet.

Förhöjt stöd beviljas i form av bidrag eller räntestöd för räntestödslån eller en kombination av dessa. Närmare bestämmelser om förutsättningarna och villkoren för beviljande av förhöjt stöd utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 21 april 2004.

I fråga om Finlands stödregioner C1―C4 enligt artikel 142 i fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen träder lagen dock i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 31/2004
JsUB 3/2004
RSv 34/2004

Helsingfors den 16 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.