254/2004

Given i Helsingfors den 7 april 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

upphävs i förordningen den 11 december 1992 om statsbudgeten (1243/1992) 3 § 3 mom., 5 § 4 mom., 13 § 1 mom., 26 §, 31 § 3 mom., 41 § 3 mom., 41 a § 1 mom. och 57 §,

av dessa lagrum 3 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 1111/1998, 5 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 1054/2000, 26 § och 31 § 3 mom. sådana de lyder i förordning 263/2000 samt 41 § 3 mom., 41 a § 1 mom. och 57 § sådana de lyder i förordning 600/1997,

ändras 1 b, 8―11, 14, 23, 29, 30 och 37―39 §, 41 § 2 mom., 42 a § 1 mom., rubriken för 7 kap., 55, 62―65 och 66 h §, 67 § och mellanrubriken före 67 § samt 68 och 69 §,

av dessa lagrum 1 b § sådan den lyder i förordning 321/2003, 23 §, 41 § 2 mom., 42 a § 1 mom., rubriken för 7 kap., 55, 62, 64, 65 och 66 h §, mellanrubriken före 67 samt 68 § sådana de lyder i nämnda förordning 600/1997, 29, 30 och 37 § sådana de lyder i förordning 718/2002, 63 och 67 § sådana de lyder i nämnda förordningar 600/1997 och 1111/1998 samt 69 a § sådan den lyder i nämnda förordning 263/2000, samt

fogas till förordningen nya 54 a, 65 a och 65 b §, till 66 f §, sådan den lyder i nämnda förordning 600/1997, ett nytt 2 mom., till förordningen en ny 66 i § och en ny mellanrubrik före 66 i § samt nya 67 a, 67 b, 68 a, 68 b, 69 b och 69 c § samt en ny 71 §, i stället för den 71 § som upphävts genom nämnda förordning 263/2000, som följer:

1 b §

Budgetförslagen skall innehålla förslag till anslag och inkomstposter som skall ingå i budgeten, till användningsändamål för anslagen och till andra motiveringar i budgeten som är avsedda att vara riksdagens ställningstaganden samt förslag till motiveringar som skall ingå i förklaringsdelarna i den budgetproposition som avlåts till riksdagen.

Budgetförslagen skall innehålla

1) förslag till de mål för utvecklingen av de samhälleliga verkningarna av statens verksamhet och finansiering inom vederbörande ministeriums ansvarsområde som statsrådet har uppställt och som skall ingå i förklaringsdelarna i budgetpropositionen,

2) ministeriets preliminära resultatmål för utvecklingen av de samhälleliga verkningarna av statens verksamhet och finansiering inom ministeriets ansvarsområde,

3) ministeriets preliminära resultatmål för de viktigaste omständigheterna med tanke på resultatet av verksamheten vid de viktigaste ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet.

De mål som gäller resultatet av verksamheten indelas såsom motivering till de förslag som gäller anslag och inkomstposter samt andra beslutsdelar i budgeten i mål för den funktionella effektivitet, produktion och kvalitetsledning som avses i 65 § samt vid behov i mål för hantering och utveckling av mänskliga resurser. Resultatmålen anges i mån av möjlighet med nyckeltal, som vid behov kompletteras med kvalitetsmål.

Förslagen till ramar för statsfinanserna jämte motivering samt budgetförslagen jämte motivering skall uppgöras i enlighet med de tidsfrister och föreskrifter som statsrådet och finansministeriet meddelar.

8 §

Syftet med verksamhets- och ekonomiplaneringen är att

1) stöda resultaten av verksamheten och den ekonomiska lönsamheten,

2) utgöra grund för uppgörandet av ramarna för statsfinanserna och den årliga statsbudgeten,

3) utgöra grund för medverkan inom ministeriernas ansvarsområden och för ledningen och styrningen av ämbetsverken och inrättningarna samt för uppställandet av resultatmålen.

9 §

Den mångåriga verksamhets- och ekonomiplaneringen omfattar förutom planeringen av statsförvaltningens verksamhet och ekonomi även förvaltningsområdenas samt ämbetsverkens och inrättningarnas verksamhets- och ekonomiplanering.

I verksamhets- och ekonomiplaneringen beaktas utöver målen gällande framtiden också utfallsuppgifterna och boksluten samt analyserna av dessa, liksom även de utvärderingar av verkningarna och resultatutvecklingen som görs regelbundet.

Som ett resultat av verksamhets- och ekonomiplaneringen uppgör ämbetsverken och inrättningarna sina verksamhets- och ekonomiplaner och sänder dem till respektive ministerium så som ministeriet bestämmer.

Varje ministerium uppgör årligen en verksamhets- och ekonomiplan för sitt förvaltningsområde utgående från de riktlinjer för statsfinanserna och statens verksamhetspolitik som gäller verksamhets- och ekonomiplaneringsperioden och som statsrådet har godkänt samt med beaktande av ämbetsverkens och inrättningarnas planer enligt 3 mom. Ministeriet tillställer finansministeriet verksamhets- och ekonomiplanen för sitt förvaltningsområde.

10 §

I verksamhets- och ekonomiplanerna skall ingå förslag till ämbetsverkets eller inrättningens viktigaste riktlinjer för verksamheten samt mångåriga resultatmål.

Verksamhets- och ekonomiplanen för ett ministeriums förvaltningsområde innehåller planer gällande riktlinjerna och de viktigaste målen samt nyckeltal för statsrådets och ministeriets och dess förvaltningsområdes verksamhetspolitik inom respektive sektor.

Verksamhets- och ekonomiplanerna skall uppgöras enligt de föreskrifter som statsrådet och finansministeriet meddelar.

11 §

Sedan riksdagen har godkänt statsbudgeten skall ministeriet utan dröjsmål fastställa den detaljerade indelningen av budgeten.

Sedan riksdagen har godkänt statsbudgeten skall ministeriet utan dröjsmål fastställa de viktigaste målen för utvecklingen av de samhälleliga verkningarna inom ministeriets ansvarsområde samt för resultaten av verksamheten inom förvaltningsområdet och vid dess viktigaste ämbetsverk och inrättningar. När det gäller resultatet av verksamheten skall resultatmålen innehålla specificerade mål för den funktionella effektivitet samt produktion och kvalitetsledning som avses i 65 § samt dessutom vid behov mål för omständigheter i samband med hanteringen av mänskliga resurser.

Resultatmålen anges i mån av möjlighet med nyckeltal som beskriver dem och som vid behov kompletteras med kvalitetsmål.

De resultatmål som ministeriet fastställt för ett ämbetsverk eller en inrättning kan ingå i den handling gällande resultatmålen som ministeriet och ämbetsverket eller inrättningen har undertecknat tillsammans.

14 §

De detaljerade indelningar av budgeten som ministerierna har fastställt enligt 11 § 1 mom., de viktigaste resultatmålen enligt 11 § 2 mom. samt ändringar av dem skall utan dröjsmål tillställas statens revisionsverk och statskontoret. De detaljerade indelningarna publiceras av statskontoret. De fastställda detaljerade indelningarna och resultatmålen samt de verksamhets- och ekonomiplaner som uppgjorts inom verksamhets- och ekonomiplaneringen läggs ut på den informationstjänst som statskontoret administrerar och som finns tillgänglig i ett allmänt datanät, om inte något annat följer av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), nedan offentlighetslagen.

23 §

Statens budgetekonomi är en bokföringsskyldig ekonomienhet. Budgetekonomin är uppdelad på räkenskapsverk, som gör upp ämbetsverkens och inrättningarnas i 21 § lagen om statsbudgeten avsedda bokslut jämte därtill hörande verksamhetsberättelse (räkenskapsverkets bokslut) samt ansvarar för statens betalningsrörelse och bokföring.

För statens betalningsrörelse och bokföring ansvarar utöver räkenskapsverken även betalningsställena i de fall som avses i 25 § 1 mom. och 50 §. Statens centralbokföring sköts av statskontoret.

29 §

Ett räkenskapsverk skall öppna inkomst- och utgiftskontona i ämbetsverkets eller inrättningens eller, av särskilda skäl, i myndighetens namn. Räkenskapsverket godkänner innehavarna av betalningsrörelsekontona.

Ett betalningsrörelsekonto får användas endast av de två personer tillsammans som bestäms i den ekonomistadga som avses i 69 b § eller med stöd av den. Statskontoret kan dock av särskilda skäl tillåta att betalningsrörelsekontot får användas av en person ensam.

30 §

Statens checkkonto i Finlands Bank sköts och används av statskontoret.

Uttag på statens checkkonto görs av de personer som förordnats till uppgiften i statskontorets ekonomistadga eller med stöd av den.

37 §

På den lönebokföring som skall föras över de löner, arvoden och pensioner som ämbetsverken eller inrättningarna betalar tillämpas vad som i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) och förordningen om förskottsuppbörd (1124/1996) bestäms om en bokföringsskyldig betalares lönebokföring.

Statskontoret meddelar vid behov närmare föreskrifter om lönebokföringen och löneuträkningen.

38 §

Som ett led i förfarandena inom den interna kontrollen enligt 69 § skall räkenskapsverket se till att statens inkomster inom ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhetsområde uppbärs på ändamålsenligt sätt till rätt belopp.

En kalkyl, faktura eller annan handling som utgiften baserar sig på skall granskas. Vid granskningen skall kontrolleras att handlingens innehåll både sakligt och numeriskt sett är riktigt.

Innan en utgift betalas skall den som i den ekonomistadga som avses i 69 b § eller med stöd av den har förordnats till denna uppgift godkänna utgiften. Som ett led i förfarandena inom den interna kontrollen enligt 69 § skall den som godkänner utgiften försäkra sig om att utgiften har laglig grund eller att den baserar sig på ett lagligen fattat beslut samt att anslaget är tillräckligt. Godkännandet skall dateras och undertecknas. Av anteckningen om godkännande skall dessutom framgå vilka konton utgiften skall påföras.

39 §

Som ett led i förfarandena inom den interna kontrollen enligt 69 § skall räkenskapsverket säkerställa att endast behörigen godkända utgifter betalas och att utgifterna i övrigt betalas på behörigt sätt till rätt belopp.

I ekonomistadgan skall bestämmas om förfarandet vid debitering av utgifter vid räkenskapsverket. Statskontoret meddelar vid behov närmare föreskrifter om förfarandet vid debitering.

41 §

Ämbetsverkens och inrättningarnas bokföring samt centralbokföringen består av affärsbokföring och budgetbokföring samt bokföring av fullmakter. Bokföringen för statliga fonder utanför budgeten är affärsbokföring och vid behov bokföring av fullmakter.


42 a §

Vid bokföringen skall principerna för dubbel bokföring iakttas, om inte annat bestäms nedan. Om bokföringen av fullmakter bestäms i 54 a §.


54 a §

Ämbetsverken och inrättningarna skall inom sina verksamhetsområden ordna kontrollen av de fullmakter som avses i 10 § lagen om statsbudgeten och som beviljats i samband med behandlingen av budgeten samt av andra fullmakter som grundar sig på lag (bokföring av fullmakter).

I bokföringen av fullmakter antecknas de fullmakter som beviljats i samband med behandlingen av budgeten och fullmakter som grundar sig på lag samt användningen av dem. I samband med bokföringen av fullmakter följs också utgifterna för användningen av fullmakten samt behoven av anslag till följd av användningen av fullmakten under kommande finansår.

Statskontoret meddelar närmare föreskrifter om detaljerna i bokföringen av fullmakter. Anmälan om fullmakterna och deras användning skall göras hos statskontoret på det sätt som detta bestämmer.

7 kap.

Resultatredovisning och ledningens redovisning samt övriga uppföljningssystem

55 §

Ämbetsverken och inrättningarna skall ordna sin bokföring enligt 41 § och därtill uppföljning av resultatet av verksamheten (resultatredovisning) så att de på ett ekonomiskt och tillförlitligt sätt producerar

1) sådana väsentliga uppgifter som behövs i den externa styrningen av ämbetsverket eller inrättningen och

2) de bokslutsuppgifter och uppgifter i verksamhetsberättelsen som anges i 63 och 65 §.

Vid ordnandet av resultatredovisningen och övriga uppföljningssystem beaktas verksamhetens kontinuitet så att de viktigaste uppgifterna om ekonomi och resultat som skall rapporteras i bokslutet och verksamhetsberättelsen kan jämföras med uppgifterna för innevarande år och dessutom med uppgifterna för de två föregående åren.

Ämbetsverken och inrättningarna skall ordna ledningens redovisning och utnyttjandet av den på det sätt som en resultatrik ledning av ämbetsverket eller inrättningen och förfarandena inom den interna kontrollen enligt 69 § förutsätter.

62 §

Finansministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om statsbokslutet samt bokslutet för räkenskapsverk och statliga fonder utanför budgeten och bilagorna till dessa samt om uppgörandet av boksluten.

Statskontoret meddelar nödvändiga föreskrifter om hur bokslutsuppgifterna och boksluten tekniskt skall tillställas statskontoret samt dessutom nödvändiga anvisningar om räkenskapsverkens bokslut och bilagorna till dessa samt om uppgörandet av bokslutet.

Finansministeriet kan i enskilda av särskilda skäl fall bevilja tillstånd att avvika från bestämmelserna om bokslut i denna förordning.

63 §

Ett ämbetsverk eller en inrättning som är räkenskapsverk skall för varje finansår göra upp räkenskapsverkets bokslut som består av

1) en verksamhetsberättelse som redogör för resultatet av verksamheten och utvecklingen av det samt dess effekt på utvecklingen av de samhälleliga verkningarna,

2) en utfallskalkyl för budgeten, som redogör för utfallet av budgeten,

3) en intäkts- och kostnadskalkyl som redogör för intäkterna och kostnaderna,

4) en balansräkning som redogör för den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen,

5) uppgifter som lämnas i bilagor (noter).

Räkenskapsverkets uppgifter i de bokslutskalkyler som avses i 1 mom. 2―5 punkten och i bilagorna till dem för det avslutade finansåret skall utarbetas och sändas till statskontoret inom den tid som det bestämmer. Bokslutet skall göras upp och godkännas senast den 15 mars efter finansåret.

Bokslutet godkänns och undertecknas av chefen för det ämbetsverk eller den inrättning som är räkenskapsverk. Om ämbetsverket eller inrättningen har en styrelse eller ett motsvarande kollegialt organ för den högsta ledningen och beslutsfattandet, godkänner och undertecknar dessutom styrelsen eller detta organ bokslutet. Den minister som är chef för ministeriet godkänner och undertecknar ministeriets bokslut på föredragning av den som sköter kanslichefens uppgifter vid ministeriet. Om också en annan minister har förordnats att behandla ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde, godkänner och undertecknar denna minister bokslutet när det gäller det egna uppgiftsområdet.

Sedan bokslutet har godkänts skall räkenskapsverket utan dröjsmål sända det till ministeriet, statens revisionsverk och statskontoret. Bokslutet läggs ut på den informationstjänst som statskontoret administrerar och som finns tillgänglig i ett allmänt datanät, om inte något annat följer av offentlighetslagen i fråga om vissa delar av bokslutet.

64 §

I utfallskalkylen för räkenskapsverkets budget skall enligt specificeringen i den detaljerade indelningen av bugeten anges

1) uppgifter om anslag som överförts från de föregående finansåren och om anslag som överförts till följande finansår, samt

2) uppgifter om fullmakter som beviljats i budgeten och användningen av dem, utgifterna för användningen under finansåret och behoven av anslag för användningen under senare finansår.

Budgetens utfallskalkyl, intäkts- och kostnadskalkylen och balansräkningen görs upp i enlighet med de scheman som finansministeriet föreskriver och övriga föreskrifter som finansministeriet meddelar.

Bokslutskalkylerna skall bekräftas med specifikationer till balansräkningen.

65 §

Den verksamhetsberättelse som ingår i räkenskapsverkets bokslut skall innehålla

1) ledningens översikt över verksamheten och i synnerhet över de viktigaste förändringar som skett i den samt ledningens bedömning av resultatet och dess utveckling under finansåret (ledningens översikt),

2) de viktigaste uppgifterna om verksamhetens effektivitet och produktivitet, den avgiftsbelagda verksamhetens resultat och lönsamhet samt den samfinansierade verksamhetens kostnadsmotsvarighet samt utvecklingen av dessa (uppgifter om den funktionella effektiviteten),

3) de viktigaste uppgifterna om antalet prestationer och åstadkomna offentliga nyttigheter samt de viktigaste uppgifterna om serviceförmåga, prestationernas och de offentliga nyttigheternas kvalitet samt utvecklingen av dessa, och likaså en redogörelse för verksamhetens effekter på utvecklingen av de samhälleliga verkningarna (uppgifter om produktion och kvalitetsledning),

4) de viktigaste uppgifterna om antalet anställda, personalstrukturen i olika uppgiftsgrupper, personalutgifterna och deras struktur samt arbetshälsa och utvecklingen av dessa samt dessutom om utvecklingen av kunnandet och annat immateriellt kapital och om förnyelser när det gäller funktioner och service (uppgifter om hanteringen av mänskliga resurser),

5) de viktigaste uppgifterna om effekterna av räkenskapsverkets statsbidrag samt andra statliga stöd och motsvarande överföringsutgifter samt realiserade investeringsutgifter (uppgifter om överförings- och investeringsutgifternas effekter),

6) en analys av bokslutskalkylerna i vilken utreds de omständigheter gällande den ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska strukturen som framgår av bokslutskalkylerna samt sambanden mellan ekonomi och resultat (bokslutsanalys),

7) en utvärdering av ändamålsenligheten och tillräckligheten när det gäller den interna kontrollen och den riskhantering som ingår i den samt ett utlåtande som utarbetats på basis av detta och som gäller den interna kontrollens tillstånd och de viktigaste utvecklingsbehoven (utlåtande om utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen),

8) de viktigaste uppgifterna om utvärderingarna av verksamhetens verkningar och effekter, om det under finansåret har gjorts en större utvärdering av den verksamhet som hör till räkenskapsverket med avseende på verkningarna och resultaten (utvärderingsresultaten),

9) en sammanfattning av konstaterade oegentligheter och brott som hänför sig till statens medel eller medel som staten ansvarar för samt av förundersökning och rättegångar och andra förfaranden som inletts med anledning av oegentligheterna och brotten (sammanfattning av uppgifterna om fel och oegentligheter) samt vid ett ämbetsverk eller en inrättning som är statsbidragsmyndighet eller annan myndighet som beviljar statlig finansiering dessutom en sammanfattning av återkravet av statliga stöd eller andra medel (sammanfattning av uppgifterna om återkrav).

De uppgifter enligt 1 mom. 2―5 punkten som gäller resultatet av verksamheten framställs i mån av möjlighet med hjälp av lämpliga nyckeltal som vid behov kompletteras med kvalitativa redogörelser. De uppgifter som gäller resultatet skall innehålla jämförelser med de resultatmål som fastställts enligt 11 § och redogörelser för avvikelser samt de viktigaste orsakerna till dessa.

65 a §

Om ministeriet på det sätt som anges i 11 § har fastställt resultatmålen för ett ämbetsverk eller en inrättning som inte är ett räkenskapsverk, skall ämbetsverket eller inrättningen göra upp en verksamhetsberättelse över sin verksamhet inom den tid ministeriet bestämmer, dock senast den 15 mars efter finansåret. Ämbetsverkets eller inrättningens verksamhetsberättelse skall innehålla de huvudsakliga uppgifterna om de omständigheter enligt 65 § 1 mom. 1―4 punkten som gäller resultaten av verksamheten samt det utlåtande om utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen som nämns i 7 punkten. Verksamhetsberättelsen godkänns och undertecknas av chefen för ämbetsverket eller inrättningen. Om ämbetsverket eller inrättningen har en styrelse eller ett motsvarande kollegialt organ för den högsta ledningen och beslutsfattandet, godkänner och undertecknar dessutom styrelsen eller detta organ verskamhetsberättelsen. I övrigt uppgörs verksamhetsberättelsen och lämnas uppgifterna i den på det sätt som ministeriet för respektive förvaltningsområde bestämmer. Ministeriet meddelar vid behov också närmare anvisningar om verksamhetsberättelsen enligt denna paragraf.

Sedan verksamhetsberättelsen har godkänts skall den utan dröjsmål sändas till ministeriet, statens revisionsverk och statskontoret. Verksamhetsberättelsen och de uppgifter om resultaten som ingår i den läggs ut på den informationstjänst som statskontoret administrerar och som finns tillgänglig i ett allmänt datanät, om inte något annat följer av offentlighetslagen när det gäller vissa delar av verksamhetsberättelsen.

65 b §

Om inte något annat följer av lag skall bokslutet för statliga fonder utanför budgeten innehålla

1) en verksamhetsberättelse som redogör för resultatet av verksamheten och utvecklingen av det samt dess effekt på utvecklingen av de samhälleliga verkningarna,

2) en intäkts- och kostnadskalkyl som redogör för intäkterna och kostnaderna,

3) en balansräkning som redogör för den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen,

4) en finansieringsanalys som redogör för penningflödet,

5) uppgifter som lämnas i bilagor (noter), till vilka hör uppgifterna om utfallet av dispositionsplanen för fondens medel eller av den budget som fastställts för fonden.

På bokslutet för statliga fonder utanför budgeten tillämpas i övrigt vad som i denna förordning bestäms om räkenskapsverkens bokslut.

66 f §

När det gäller inkomster av överlåtelse av en prestation som till sin omfattning är betydande och består av olika faser, och då den del av inkomsterna som motsvarar överlåtelsefasen eller prestationsgraden har hänförts som inkomst för finansåret i statsbudgeten enligt 5 b § 2 mom., skall överlåtelsen av prestationen i affärsbokföringen tas upp som intäkt på grundval av överlåtelsefasen eller prestationsgraden. Räkenskapsverket skall iaktta samma grund när alla inkomster som avses i detta moment tas upp som intäkter.

66 h §

Bilagorna till räkenskapsverkens bokslut skall innehålla

1) uppgifter om de principer och värderingsprinciper som iakttagits vid uppgörandet av bokslutet och om grunden för den kurs enligt vilken ämbetsverkets eller inrättningens fordringar samt skulder och andra förbindelser i utländsk valuta omräknats till finsk valuta samt om de omständigheter som inverkar på bokslutets jämförbarhet med bokslutet för föregående år,

2) en kalkyl över nettobudgeterade inkomstposter och anslag som kompletterar utfallskalkylen för budgeten,

3) uppgifter om överskridningar av förslagsanslag,

4) uppgifter om indragna överförda anslag,

5) en specifikation av personalkostnaderna som innefattar en redogörelse för fördelningen av ämbetsverkets eller inrättningens personalkostnader på löner, arvoden och resultatbaserade poster, ledningens löner och arvoden, det sammanlagda värdet av naturaförmåner, semesterlöneskulden, pensionskostnaderna och övriga lönebikostnader,

6) en redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan och ändringarna i dem,

7) en redogörelse för avskrivningarna av nationalförmögenhet och anläggningstillgångar samt andra utgifter med lång verkningstid specificerad enligt balansposterna,

8) en specifikation av finansiella intäkter och kostnader,

9) en specifikation av de vid utgången av finansåret löpande lån som ämbetsverket eller inrättningen beviljat inom statens budgetekonomi,

10) en redogörelse för de aktier och andelar av olika slag som är i ämbetsverkets eller inrättningens besittning samt för andra värdepapper som kan jämställas med aktier och likaså för ämbetsverkets eller inrättningens investeringar i form av eget kapital,

11) en redogörelse för finansiella poster i balansräkningen samt för den skuld inom statens budgetekonomi som ämbetsverket eller inrättningen sköter samt förändringarna i den,

12) en specifikation av de vid utgången av finansåret löpande statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra statliga ansvarsförbindelser som ämbetsverket eller inrättningen beviljat,

13) en specifikation av de fonderade medel som ingår i räkenskapsverkets balansräkning,

14) en specifikation av fonderade medel, stiftelser och föreningar som inte ingår i räkenskapsverkets balansräkning och som administreras av ämbetsverket eller inrättningen,

15) övriga redogörelser enligt vad finansministeriet bestämmer,

16) övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter.

Ministeriets ställningsstagande till bokslutet
66 i §

Varje ministerium skall årligen senast den 15 juni efter finansåret ge ett motiverat ställningstagande till bokslutet för de räkenskapsverk och statliga fonder som hör till ministeriets förvaltningsområde samt till de åtgärder som föranleds av bokslutet och den revisionsberättelse som statens revisionsverk gjort upp om det samt av andra redogörelser för och utlåtanden om verksamheten och ekonomin vid räkenskapsverket eller den statliga fonden utanför budgeten. För beredningen av ställningstagandet skall varje ministerium utarbeta och skaffa de redogörelser och utvärderingar som behövs.

I ställningsstagandet till bokslutet skall ministeriet

1) bedöma resultatet och dess utveckling samt uttala sig om uppnåendet av de resultatmål som ställts upp enligt 11 §,

2) uttala sig om huruvida de grunder som använts för resultatrapporteringen är ändamålsenliga med tanke på styrningen och resultatansvaret samt ta ställning till utvecklingsbehoven,

3) uttala sig om vilka åtgärder det är nödvändigt att vidta vid räkenskapsverket eller fonden samt i de ämbetsverk och inrättningar som eventuellt hör till räkenskapsverket, med anledning av bokslutet och för att förbättra resultatet,

4) uttala sig om vilka åtgärder ministeriet kommer att vidta med anledning av bokslutet och för att förbättra resultatet.

Om ministeriet i enlighet med 11 § har ställt upp resultatmål för ett ämbetsverk eller en inrättning som inte är ett räkenskapsverk, skall ministeriet ge ett motiverat ställningstagande beträffande de åtgärder som ämbetsverkets eller inrättningens verksamhetsberättelse och statens revisionsverks revisionsberättelser om ämbetsverkets eller inrättningens ekonomi och verksamhet ger anledning till. I fråga det ställningstagande som ges med anledning av verksamhetsberättelsen gäller i tillämpliga delar det som i 1 mom. föreskrivs om ställningstagandet till bokslutet.

Ministeriet skall sända sitt ställningstagande för kännedom till finansministeriet samt till statsrevisorerna, statens revisionsverk och statskontoret. Ställningstagandena läggs ut på den informationstjänst som statskontoret administrerar och som finns tillgänglig i ett allmänt datanät, om inte något annat följer av offentlighetslagen när det gäller vissa delar av ställningstagandet.

Statens bokslut och beredningen av bokslutsberättelsen
67 §

Utfallskalkylen för statsbudgeten görs upp på basis av huvudboken för statens budgetbokföring och uppgifterna i bokföringen av fullmakter. Utfallskalkylen innehåller uppgifter om budgetinkomster och budgetutgifter specificerade enligt avdelning och huvudtitel samt avdelning eller huvudtitel, kapitel och moment samt en på samma sätt specificerad jämförelse mellan utfallet av inkomstpostkontona och anslagskontona och statsbudgeten. I utfallskalkylen skall ingå uppgifter om de reservationsanslag som överförts från de föregående finansåren och om de reservationsanslag som överförts till det följande finansåret. I samband med utfallskalkylen lämnas uppgifter om fullmakterna och användningen av dem under finansåret, utgifterna för användningen under finansåret och behoven av anslag för användningen under senare finansår specificerade enligt huvudtitel samt huvudtitel och moment.

Om ett belopp motsvarande det överskott som avses i 3 b § 1 mom. lagen om statsbudgeten har tagits som täckning för budgeten, upptas beloppet som en separat post i utfallskalkylen för statsbudgeten i samband med budgetinkomsterna. Om ett anslag har tagits in i budgeten för att täcka det underskott som avses i 2 mom. i nämnda paragraf upptas anslaget som en separat post i utfallskalkylen i samband med budgetutgifterna. I utfallskalkylen anges dessutom, efter jämförelsen mellan de enligt avdelning och huvudtitel samt avdelning eller huvudtitel, kapitel och moment specificerade inkomstpostkontona och anslagskontona samt budgeten, beloppet av det kumulativa överskott eller underskott vid finansårets utgång som avses i 1 mom. i nämnda paragraf och som föreligger vid utgången av föregående finansår och utgången av innevarande finansår.

Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt statens balansräkning och finansieringsanalys görs upp på basis av den huvudbok för statens affärsbokföring som grundar sig på räkenskapsverkens kontouppgifter i enlighet med de scheman för intäkts- och kostnadskalkylen, balansräkningen och finansieringsanalysen som finansministeriet fastställt. Verkningarna av ämbetsverkens och inrättningarnas interna intäkter och kostnader samt interna fordringar och skulder elimineras med iakttagande av sakens vikt. Finansministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter.

67 a §

Bilagorna till statsbokslutet skall innehålla

1) uppgifter om de principer och värderingsprinciper som iakttagits vid uppgörandet av bokslutet och om grunden för den kurs enligt vilken fordringar samt skulder och andra förbindelser i utländsk valuta omräknats till finsk valuta samt en redogörelse för de omständigheter som inverkar på bokslutets jämförbarhet med bokslutet för föregående år,

2) uppgifter om de ändringar i budgeten som gjorts i tilläggsbudgetarna,

3) uppgifter om överskridningar av förslagsanslagen i budgeten,

4) uppgifter om överförda anslag som dragits in under finansåret,

5) en specifikation av statens finansiella intäkter och kostnader,

6) en redogörelse för lån som staten har beviljat inom budgetekonomin,

7) en redogörelse för de aktier och andelar som hör till statens anläggnings- och finansieringstillgångar samt om statens investeringar i form av eget kapital,

8) en redogörelse för förändringarna i statsskulden inom budgetekonomin,

9) en redogörelse för maturitetsfördelning och duration när det gäller statsskulden inom budgetekonomin,

10) en specifikation av finansieringsposterna i statens balansräkning,

11) en redogörelse för behovet av kassa och för likvida medel inom statens budgetekonomi,

12) en redogörelse för löpande statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra statliga ansvarsförbindelser vid utgången av finansåret,

13) övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter.

67 b §

Statskontoret utarbetar förslaget till statsbokslut jämte bilagor och ger det före utgången av april efter finansåret undertecknat till finansministeriet för uppgörande av statens bokslutsberättelse. Statskontoret utarbetar dessutom för finansministeriet de redogörelser som ministeriet begär och som behövs vid beredningen av statens bokslutsberättelse.

Statskontorets förslag till statsbokslut skall innehålla statskontorets lednings utlåtande om utvärdering och bekräftelse av ändamålsenligheten och tillräckligheten när det gäller den interna kontrollen enligt 69 § i anslutning till statens centralbokföring och sammanställandet av bokslutskalkylerna och bilagorna till dem samt förfarandena i samband med dessa.

Statskontoret utarbetar för ministerierna på det sätt som finansministeriet närmare bestämmer sådana kalkyler och redogörelser som grundar sig på statsbokslutet och centralbokföringen och som behövs för uppgörandet av det förslag till redogörelse för resultatet inom ministeriets ansvarsområde som skall ingå i statens bokslutsberättelse.

68 §

För uppgörandet av statsbokslutet och bilagorna till det skall räkenskapsverken och statens fonder utanför budgeten före en av statskontoret utsatt tidpunkt tillställa statskontoret de redogörelser, baserade på räkenskapsverkens eller fondernas bokföring och bokslut, som statskontoret bestämmer.

68 a §

För beredningen av statens bokslutsberättelse skall varje ministerium senast den 15 april efter finansåret ge finansministeriet ett förslag till en redogörelse som på det sätt som anges i 18 § lagen om statsbudgeten ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultaten av verksamheten inom ministeriets ansvarsområde. Ministeriet skall lämna översättningen av förslaget till redogörelse för resultaten inom ansvarsområdet till det andra nationalspråket senast den 22 april efter finansåret.

Varje ministerium skall senast den 30 april efter finansåret till finansministeriet lämna de fastställda boksluten för affärsverken och de statliga fonderna utanför budgeten inom sitt förvaltningsområde samt sådana andra förslag som uppgörandet av statens bokslutsberättelse förutsätter och som gäller redogörelser vilka skall ingå i berättelsen, samt översättningarna av dem till det andra nationalspråket.

Ministeriet skall lämna finansministeriet sådana uppgifter och redogörelser som uppgörandet av statens bokslutsberättelse förutsätter.

68 b §

Redogörelsen för resultaten av verksamheten inom ministeriets ansvarsområde skall innehålla

1) en översikt över verksamheten inom ministeriets ansvarsområde och de viktigaste förändringar som skett i den samt en bedömning av utvecklingen av de samhälleliga verkningarna och av resultaten av verksamheten inom ministeriets förvaltningsområde under finansåret,

2) en översikt över de viktigaste förändringarna och riskerna i ansvarsområdets omvärld samt en bedömning av deras betydelse för utvecklingen av de samhälleliga verkningarna av statens verksamhet och finansiering samt för utvecklingen av resultatet av verksamheten inom ministeriets förvaltningsområde och likaså för ordnandet av riskhanteringen inom förvaltningsområdet,

3) de viktigaste uppgifterna om utvecklingen av de samhälleliga verkningarna av statens verksamhet och finansiering och om åtgärdernas kostnadseffektivitet inom ministeriets ansvarsområde,

4) de viktigaste uppgifterna om och bedömningar av verkningarna av de överföringsutgifter som beviljats inom ministeriets förvaltningsområde samt om resultatet av den verksamhet som finansierats med dem,

5) de viktigaste uppgifterna om och bedömningar av verkningarna av de investeringsutgifter som använts inom ministeriets förvaltningsområde och om deras effektivitet och lönsamhet,

6) en sammanfattning av de viktigaste uppgifterna om utvecklingen av förvaltningsområdets och dess ämbetsverks och inrättningars i 65 § avsedda funktionella effektivitet, prestationer och kvalitetsledning samt hantering av mänskliga resurser,

7) en sammanfattning av de viktigaste uppgifterna om och bedömningar av utvecklingen av ekonomin och verksamhetsresultaten vid de statliga affärsverken och fonderna inom ministeriets förvaltningsområde,

8) en översikt över utvecklingen av och ägarpolitiken i statsbolagen inom ministeriets ansvarsområde samt de viktigaste uppgifterna om utvecklingen av statens övriga affärsverksamhet,

9) en analys av de viktigaste omständigheter som framkommer av statsbokslutet och boksluten för ämbetsverken och inrättningarna samt de statliga affärsverken och fonderna inom ministeriets förvaltningsområde och som gäller ekonomin och den ekonomiska strukturen och utvecklingen av ekonomin inom förvaltningsområdet, samt av sambanden mellan ekonomin och resultatutvecklingen,

10) de viktigaste uppgifterna om och resultaten av de utvärderingar av verkningarna av statens verksamhet och finansiering inom ansvarsområdet eller en del av det som görs bestämda år, om det under finansåret har gjorts en större utvärdering av verkningarna.

De uppgifter enligt 1 mom. 3―7 punkten som gäller resultatet samt i tillämpliga delar även de övriga uppgifter som avses i 1 mom. framställs i mån av möjlighet med hjälp av lämpliga nyckeltal som kompletteras med behövliga kvalitativa redogörelser. De uppgifter som gäller resultatet skall också innehålla jämförelser med de preliminära resultatmål som presenteras i motiveringen till budgetpropositionen samt med de fastställda resultatmålen.

Statsrådet och finansministeriet kan meddela närmare föreskrifter om uppgörandet av redogörelsen för resultatet inom ansvarsområdet samt de övriga redogörelser som skall ingå i bokslutsberättelsen.

69 a §

Vid förfarandena inom den interna kontrollen skall de verkningar som Europeiska gemenskapsrätten har med tanke på ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet beaktas. Dessutom skall de allmänna standarder och rekommendationer som gäller intern kontroll beaktas.

69 b §

Varje räkenskapsverk skall ha en ekonomistadga som det ämbetsverk eller den inrättning som är räkenskapsverk fastställer. Ekonomistadgan för ett räkenskapsverk som består av flera ämbetsverk och inrättningar godkänns av det ämbetsverk eller den inrättning som är räkenskapsverk efter det att de övriga ämbetsverk och inrättningar som hör till samma räkenskapsverk har hörts.

I ekonomistadgan skall ingå närmare bestämmelser om

1) organiseringen av verksamhets- och ekonomiplaneringen, uppgörandet och godkännandet av budgetförslagen och de föreslagna resultatmålen samt genomförandet av budgeten och uppfyllandet av de fastställda resultatmålen samt om uppgörandet och godkännandet av ämbetsverkets eller inrättningens interna planer, budgetar och resultatmål för ekonomin och verksamheten,

2) ekonomiförvaltningens organisation och uppgifter, förfarandena och ansvaret i ekonomiförvaltningens uppgifter samt om andra omständigheter som väsentligt inverkar på den interna kontrollen och riskhanteringen inom den,

3) befogenheterna för det ämbetsverk eller den inrättning som är räkenskapsverk och för dess ledning när det gäller ekonomiförvaltningsuppgifter, om räkenskapsverket omfattar flera ämbetsverk och inrättningar med separat förvaltning och uppgifter som grundar sig på lag eller förordning,

4) dem som använder räkenskapsverkets betalningsrörelsekonton och förfarandena vid användningen, godkännandet av inkomsterna och säkerställandet av uppbörden samt om uppbördsförfarandena, förbindelse om en utgift och om dem som godkänner utgifterna och förfarandena vid godkännandet samt om debiteringen av godkända utgifter,

5) organiseringen av bokföringen,

6) organiseringen av resultatredovisningen och ledningens redovisning samt de övriga uppföljningssystemen,

7) datasäkerheten i räkenskapsverkets ekonomiförvaltning och de system som hänför sig till den,

8) förfarandet vid överlåtelse av egendom som är i räkenskapsverkets besittning,

9) förfarandet då fel eller oegentligheter inom ekonomin konstateras,

10) beredningen av bokslutet och den verksamhetsberättelse som skall ingå i det.

I ekonomistadgan kan dessutom meddelas andra bestämmelser om verksamheten vid det ämbetsverk eller den inrättning som är räkenskapsverk eller vid de ämbetsverk och inrättningar som hör till räkenskapsverket. I ekonomistadgan kan bestämmas att föreskrifter om en del av de frågor som gäller förvaltningens interna verksamhet och som enligt denna förordning hör till ekonomistadgan i stället skall meddelas i något annat reglemente i enlighet med vad ämbetsverket eller inrättningen beslutar.

Ekonomistadgan skall uppgöras så att den tillsammans med de författningar som utfärdats om förvaltningen av det ämbetsverk eller den inrättning som är räkenskapsverk eller av de ämbetsverk och inrättningar som hör till räkenskapsverket och de arbetsordningar som utfärdats med stöd av författningarna skapar lämpliga och tillräckliga grunder för de förfaranden inom den interna kontrollen som avses i 69 och 69 a §.

Statskontoret kan meddela föreskrifter om innehållet i och uppgörandet av ekonomistadgorna för räkenskapsverken. Ekonomistadgan samt de andra reglementen som avses i 2 mom. samt ändringarna i dem skall tillställas respektive ministerium, statens revisionsverk och statskontoret för kännedom.

69 c §

Ämbetsverken och inrättningarna skall på begäran av ett annat ämbetsverk eller en annan inrättning utföra finansiella övervakningsuppgifter eller administrativa kontroller inom sin behörighet samt göra upp behövliga handlingar därom, om

1) ämbetsverket eller inrättningen använder statlig finansiering som anvisats för att förmedlas vidare till eller användas av det ämbetsverk eller den inrättning som framställer begäran, eller sådan annan finansiering som det ämbetsverk eller den inrättning som framställer begäran annars ansvarar för med stöd av lagstiftningen,

2) ämbetsverket eller inrättningen av de statliga medel som anvisats ämbetsverket eller inrättningen eller av andra medel som ämbetsverket eller inrättningen ansvarar för beviljar delfinansiering för projekt eller verksamhet som det ämbetsverk eller den inrättning som begär en övervaknings- eller kontrollåtgärd annars ansvarar för eller helt eller delvis finansierar,

3) det är fråga om ett annat gemensamt projekt eller annan gemensam verksamhet mellan det ämbetsverk eller den inrättning som begärt en övervaknings- eller kontrollåtgärd och det ämbetsverk eller den inrättning som tagit emot begäran.

71 §

I anslutning till finansministeriet finns en delegation för intern kontroll och riskhantering.

Delegationen skall

1) följa och bedöma läget och förfarandena när det gäller organiseringen av den interna kontrollen och den riskhantering som är en del av den inom statsförvaltningen, metoderna och den allmänna utvecklingen samt hur den interna kontrollen fungerar och metoderna utnyttjas i styrningen och ledningen av ekonomin och verksamheten,

2) ta initiativ till utveckling av den interna kontrollen och den riskhantering som är en del av den,

3) samordna förfarandena inom den interna kontrollen och den administrativa kontrollen av ekonomin vid olika myndigheter, ämbetsverk och inrättningar samt bereda de åtgärder som behövs för detta,

4) följa och bedöma läget när det gäller organiseringen av den interna revisionen, verksamhetens kvalitet och resultat, utnyttjandet av den i ledningen och styrningen samt metoderna för och den allmänna utvecklingen av den interna revisionen samt ta initiativ till utveckling av den interna revisionen och utnyttjandet av den,

5) organisera samarbetet inom den interna revisionen vid olika ämbetsverk och inrättningar och enligt behov samordna verksamheten inom den interna revisionen och utnyttjandet av resultaten vid olika ämbetsverk och inrättningar,

6) följa och bedöma kontrollen av och tillsynen över Europeiska unionens medel samt rapporteringen om dem i Finland samt samordna och utveckla olika myndigheters, ämbetsverks och inrättningars åtgärder och förfaranden härvid samt bereda åtgärder som behövs för samordningen och utvecklingen,

7) preliminärt behandla Finlands svar till kommissionen, vilket avses i artikel 143.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget, angående i revisionsrättens årsrapport,

8) följa och bedöma situationen i fråga om oegentligheter och brott som hänför sig till statliga medel eller statens egendom eller till medel eller egendom som staten ansvarar för, vilka har skett i verksamheten vid statliga ämbetsverk eller inrättningar, samt samordna och utveckla verksamheten och förfarandena vid olika myndigheter, ämbetsverk och inrättningar samt rapporteringen om oegentligheter och fel,

9) preliminärt behandla de uppgifter som i Finland sammanställs för den rapport som avses i artikel 280.5 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

10) ordna utbildning och samarbete samt sammanställa och sprida god praxis samt bereda förslag till rekommendationer och ge utlåtanden i ärenden inom sitt verksamhetsområde.

Controllern vid statsrådet är ordförande för delegationen för intern kontroll och riskhantering och biträdande controllern vid statsrådet vice ordförande. Statsrådet tillsätter delegationen och förordnar dess medlemmar och personliga suppleanter för medlemmarna för tre år i sänder så att det i delegationen finns en representant för varje ministerium och enligt behov representanter för centrala samarbetsparter inom delegationens verksamhetsområde samt sakkunniga inom finansförvaltning, offentlig ekonomi och ledning och inom finansiell tillsyn och granskning.

Vid delegationen kan finnas sektioner för beredning av de ärenden som skall behandlas i delegationen. Finansministeriet kallar medlemmarna i sektionerna. En uppgift som ankommer på delegationen kan av delegationen överföras på en sektion.


Denna förordning träder i kraft den 15 april 2004.

Förordningens 66 f § 2 mom. samt, 67, 67 a, 67 b, 68, 68 a, 68 b och 69 c § tillämpas första gången på budgeten för finansåret 2004 och på bokföringen, redovisningen och bokslutsrapporteringen för finansåret 2004. Ämbetsverken och inrättningarna skall lämna statskontoret de uppgifter om och redogörelser för fullmakter och användningen av dem för finansåret 2004 som statskontoret bestämmer och som behövs för uppgörandet av utfallskalkylen för statsbudgeten.

Förordningens 1 b, 11, 14, 23, 29, 30 och 37―39 §, 41 § 2 mom., 42 a § 1 mom. samt 54 a, 55, 62―65, 65 a, 65 b, 66 h och 66 i § tillämpas första gången på budgeten, bokföringen, redovisningen och bokslutsrapporteringen för finansåret 2005.

Förordningens 8―10 § tillämpas på den verksamhets- och ekonomiplaneringsperiod som börjar vid ingången av 2006.

Räkenskapsverkens ekonomistadgor skall revideras så att de motsvarar kraven i 69 b § senast den 31 december 2005. De bestämmelser som avses i 29, 30 och 37―39 § samt i 69 b § 2 mom. 4 punkten skall dock ingå i ekonomistadgorna senast den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 april 2004

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Tuomas Pöysti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.