233/2004

Given i Helsingfors den 2 april 2004

Finansministeriets förordning om fondprospekt och förenklade fondprospekt

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 92 § 3 mom. och 93 § 3 mom. lagen den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999), sådana de lyder i lag 224/2004

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller minimikraven på och utformningen av informationen i ett fondprospekt enligt 92 § och ett förenklat fondprospekt enligt 93 § lagen om placeringsfonder (48/1999).

2 §
Informationen i fondprospekt

Prospekten skall dateras och tydligt rubriceras som fondprospekt eller förenklat fondprospekt så att de kan skiljas från andra prospekt. Den information som enligt bestämmelserna skall framgå av prospektet skall utformas tydligt och begripligt med beaktande av den typiska investerarmålgruppen för placeringsfonden i fråga. Prospekten skall på begäran kunna tillhandahållas i pappersform.

Om ett fondprospekt består av separata delar, skall dessa delar tydligt anges.

Ett förenklat fondprospekt kan kombineras med ett fondprospekt och tillhandahållas som en separerbar sammanfattning av fondprospektet. Uppgifterna i ett förenklat fondprospekt som presenteras som en sammanfattning av ett fondprospekt behöver inte upprepas i de övriga delarna av fondprospektet.

2 kap.

Förenklat fondprospekt

1 §
Presentation av placeringsfonden

Av ett förenklat fondprospekt skall kortfattat framgå

1) placeringsfondens namn

2) senaste fastställelsedatum för placeringsfondens stadgar och det land där fastställelsen skett, datum då verksamheten inleddes samt placeringsfondens verksamhetsperiod, om en sådan har bestämts,

3) firman för det fondbolag som ansvarar för placeringsfondens förvaltning,

4) i vilken grad fondbolaget anlitar ombud i sin verksamhet,

5) firman för placeringsfondens förvaringsinstitut,

6) namnen på placeringsfondens revisorer och revisorssuppleanter eller namnet på den godkända revisionssammanslutningen samt

7) den finansiella koncern som vid sidan av fondbolaget eventuellt sköter placeringsfondens marknadsföring.

2 §
Uppgifter om placeringsfondens investeringar

Av ett förenklat fondprospekt skall kortfattat framgå

1) placeringsfondens investeringsverksamhet, dess mål och de särskilda risker som är förenade med verksamheten,

2) placeringsfondens tidigare avkastningsutveckling och en därmed förknippad varning om att värdet på en investering i en placeringsfond kan stiga eller sjunka och att en investerare vid inlösen av sin investering kan få tillbaka mindre än vad han eller hon ursprungligen investerade samt

3) placeringsfondens investerarmålgrupp.

Av uppgifterna i 1 mom. 1 punkten skall åtminstone framgå om målet i investeringsverksamheten eftersträvas med aktiva eller passiva förmögenhetsförvaltningsmedel och de huvudsakliga investeringsobjekten samt, i fråga om fonder som investerar i räntebärande investeringsobjekt, genomsnittlig löptid för ränteinvesteringarna och, i fråga om fonder som investerar i aktier, investeringsgraden på aktiemarknaden. Om en placeringsfond investerar i derivatkontrakt skall av den information som avses i punkten speciellt framgå om derivatkontrakten enbart kan användas som skydd mot riskerna i investeringsverksamheten eller också annars som en del av placeringsfondens målinriktade investeringsverksamhet. Av den information som avses i punkten skall också framgå om placeringsfondens värd har en tendens att variera avsevärt enligt sammansättningen av fondens tillgångar eller de metoder som används vid förvaltningen av tillgångarna.

3 §
Uppgifter om investering i placeringsfonden

I ett förenklat fondprospekt skall

1) ges en för andelsägarna behövlig kort redogörelse för den beskattning som tillämpas på placeringsfonden och enskilda andelsägare,

2) anges fondandelsägarnas kostnader för teckning och inlösen av fondandelar samt hur kostnaderna beräknas,

3) anges övriga eventuella kostnader som föranleds av verksamheten eller hur de beräknas, indelade i kostnader som placeringsfonden och kostnader som dess andelsägare skall betala,

4) anges när, var och hur fondandelarna emitteras och inlöses,

5) anges när, var och hur avkastningen av fondandelarna utbetalas samt

6) anges när, var och hur fondandelsvärdet offentliggörs.

Av uppgifterna i 1 mom. 3 punkten skall åtminstone framgå placeringsfondens årliga totalkostnadsförhållande och portföljens omsättningshastighet samt en redogörelse för hur de beräknas.

4 §
Övriga uppgifter

Av ett förenklat fondprospekt skall framgå

1) information om att placeringsfondens fondprospekt samt dess stadgar, årsberättelse och halvårsrapport och, i fråga om en specialplaceringsfond, även dess kvartalsrapport tillhandahålls kostnadsfritt före och efter teckningen av fondandelar samt om var dessa tillhandahålls,

2) kontaktinformation för erhållande av ytterligare upplysningar,

3) tillsynsmyndigheten för fondbolaget och placeringsfonden samt

4) när det förenklade fondprospektet har publicerats.

3 kap.

Fondprospekt

1 §
Uppgifter om placeringsfonden

Utöver vad som enligt 2 kap. 1 § 1―2 och 6 punkten samt 2 och 3 § skall framgå av ett förenklat fondprospekt skall i fondprospektet

1) nämnas var placeringsfondens årsberättelse, halvårsrapport och, i fråga om en specialplaceringsfond, också dess kvartalsrapport tillhandahålls,

2) anges tidpunkten för placeringsfondens bokslut,

3) anges reglerna för värdering av placeringsfondens tillgångar,

4) nämnas den omständigheten att en fondandel berättigar till en viss andel av placeringsfondens tillgångar, beroende på det sammanlagda antalet fondandelar med hänsyn till de relativa värdena av fondandelsserierna och -arterna,

5) informeras om fondandelsägarstämman och om rätten att utöva rösträtt vid denna,

6) informeras om de reglerade marknadsplatser där fondandelarna är föremål för offentlig handel,

7) anges i vilka situationer återköp och inlösen av fondandelar kan avbrytas,

8) anges hur och när tecknings- och inlösningspriserna för fondandelarna fastställs,

9) anges var och när tecknings- och inlösningspriserna för fondandelarna offentliggörs samt

10) anges målen med ägarstyrningen av placeringsfonden.

Om sammanlagt mer än en tiondel av placeringsfondens tillgångar enligt fondens stadgar kan investeras i andra placeringsfonders eller fondföretags andelar, skall av placeringsfondens fondprospekt speciellt framgå maximibeloppet av förvaltningsprovisionerna för skötseln av placeringsfonden och de placeringsfonder eller fondföretag som placeringsfonden investerar i.

2 §
Uppgifter om fondbolaget

Utöver vad som enligt 2 kap. 1 § 3 och 4 punkten skall framgå av ett förenklat fondprospekt skall i fondprospektet

1) anges fondbolagets hemort och huvudkontor, om detta inte finns på hemorten,

2) anges datum då fondbolaget grundades samt dess verksamhetsperiod, om denna har bestämts,

3) anges fondbolagets verksamhetsområde,

4) ges uppgifter om andra placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget,

5) anges namnen på medlemmarna och suppleanterna i fondbolagets styrelse,

6) anges namnet på fondbolagets verkställande direktör, samt

7) anges fondbolagets aktiekapital.

I fondprospektet skall i detalj redogöras för de i 1 mom. 4 och 5 punkten avsedda personernas viktigaste sysselsättningar utanför fondbolaget, om dessa har betydelse från fondbolagets synpunkt.

3 §
Uppgifter om förvaringsinstitutet

Utöver vad som enligt 2 kap. 1 § 5 punkten skall framgå av ett förenklat fondprospekt skall i fondprospektet

1) anges förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhetsområde samt

2) anges förvaringsinstitutets hemort och huvudkontor, om detta inte finns på hemorten.

4 §
Undantag i fråga om fondprospektets innehåll

De uppgifter som avses i 1―3 § med undantag för de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. inledningsstycket och 8 punkten, kan utelämnas ur fondprospektet om de framgår av placeringsfondens stadgar som har fogats till fondprospektet.

4 kap.

Ikraftträdande

1 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 april 2004.

Denna förordning skall tillämpas senast på sådana fondprospekt och förenklade fondprospekt som offentliggörs den 1 oktober 2004 och därefter.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG (32001L01107); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 20-34
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG (32001L01108); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 35-42

Helsingfors den 2 april 2004

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Jarkko Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.