232/2004

Given i Helsingfors den 2 april 2004

Lag om ändring av 16 § lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 16 § 1 och 2 mom. som följer:

16 §
Överlåtelser till utlänningar

Skatt skall inte betalas på överlåtelsen om varken överlåtaren eller förvärvaren är allmänt skattskyldig i Finland enligt inkomstskattelagen (1535/1992) och inte heller ett utländskt kreditinstituts, värdepappersföretags eller fondbolags filial i Finland.

Om förvärvaren i andra situationer än de som avses i 1 mom. enligt inkomstskattelagen är en annan begränsat skattskyldig än ett utländskt kreditinstituts, värdepappersföretags eller fondbolags filial i Finland, är överlåtaren skyldig att bära upp skatten hos förvärvaren.Denna lag träder i kraft den 8 april 2004.

RP 110/2003
GrUU 16/2003
EkUB 2/2004
RSv 12/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG (32001L01107); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 20-34
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG (32001L01108); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 35-42

Helsingfors den 2 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.