230/2004

Given i Helsingfors den 2 april 2004

Lag om ändring av 14 § handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 14 § 3 och 4 mom., sådana de lyder, 14 § 3 mom. i lag 55/1999 och 14 § 4 mom. i lag 525/1998, som följer:

14 §

Registermyndigheten skall innan den godkänner ett i lagen om placeringsfonder (48/1999) avsett fondbolags och ett i 9 § i nämnda lag avsett förvaringsinstituts bolagsordning och ändring av denna ge Finansinspektionen minst 30 dygn att uttala sig om bolagsordningen eller ändringen.

Registermyndigheten skall innan den godkänner en sådan ändring i bolagsordningen eller stadgarna som avses i 14 § kreditinstitutslagen (1607/1993) ge Finansinspektionen minst 30 dygn att uttala sig om ändringen.


Denna lag träder i kraft den 8 april 2004.

RP 110/2003
GrUU 16/2003
EkUB 2/2004
RSv 12/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG (32001L01107); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 20-34
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG (32001L01108); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 35-42

Helsingfors den 2 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.