224/2004

Given i Helsingfors den 2 april 2004

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 7 § 1 mom., 12―15 och 17 §, 41 § 2 mom. 1 och 5 punkten, 69 § 3 mom., 81 § 5 mom. och 117 § 4 och 5 mom.,

ändras det inledande stycket i 1 § 2 mom., 2 § 1 punkten, den finska språkdräkten i 2 § 8 punkten, 2 § 9―11 punkten, 5 och 6 §, 8 § 1 mom., 9 § 1 mom., 10 och 16 §, 26 § 2 och 3 mom., 27 och 29 §, 34 § 2 mom., 38 § 1 mom., 41 § 1 mom. 11 punkten, 43 § 2 och 3 mom., 48 § 3 mom., 50 § 2 mom., 51 §, 53 § 2 mom., 66 § 1 mom., det inledande stycket och 1 punkten i 69 § 1 mom., 69 § 2 mom., 71―74 §, det inledande stycket i 75 § 1 mom., 76―78 §, 79 § 2 mom., 80 §, 81 § 1―3 och 6 mom., 82 och 84 §, 88 § 1 mom., 92 § 2―4 mom., 93 §, 94 § 2 mom., 96 § 3 mom., 97 §, 99 § 1 mom. 4 punkten, 103 § 2 mom. 1 punkten, 107 § 1 mom., 108 § 1 mom. 1 punkten, 109 § 3 mom., 113 § 1 mom. 1 punkten, 114 § 3 mom., 116 §, 117 § 1―3 mom., 121 och 123―125 §, rubriken för 20 kap., 127 § 3 mom., 129 §, det inledande stycket och 3 punkten i 130 § 1 mom., 130 § 2 mom., 131 § 1 mom., 132 och 134 §, det inledande stycket i 145 § 1 mom., det inledande stycket och 2 punkten i 146 § samt 150 § 2 mom.,

av dessa 53 § 2 mom. och 81 § 1 och 6 mom. sådana de lyder i lag 1522/2001, samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom., till 2 § nya 12―15 punkter, till lagen nya 5 a―5 e och 9 a―9 d §, till 24 § ett nytt 3 mom., till 26 § ett nytt 4 mom., till lagen nya 26 a och 26 b §, till 28 § ett nytt 3 mom., till lagen ett nytt 4 a kap., till 41 § nya 4 och 5 mom., till 45 § ett nytt 3 mom., till 47 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till lagen nya 71 a, 73 a, 80 a, 117 a och 126 a―126 d § samt till 144 § ett nytt 4 mom., som följer:

1 §

Denna lag tillämpas inte på marknadsföring av fondföretags andelar om dessa marknadsförs endast till yrkesmässiga investerare. Som yrkesmässiga investerare skall anses


På fondbolag tillämpas lagen om värdepappersföretag (579/1996) enligt vad som föreskrivs i denna lag.

2 §

I denna lag avses med

1) fondverksamhet anskaffning av medel från allmänheten för kollektiva investeringar och investering av medlen huvudsakligen i finansiella instrument samt förvaltning av placeringsfonden,


9) fondföretagsdirektivet rådets direktiv (85/611/EEG) om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), jämte ändringar,

10) fondföretag en utländsk placeringsfond och ett därmed jämförbart utländskt företag för kollektiva investeringar,

11) hemstat den stat där ett fondföretag eller förvaringsinstitut har fått auktorisation,

12) finansiellt instrument investeringsobjekt som avses i 2 § lagen om värdepappersföretag, penningmarknadsinstrument och inlåning i kreditinstitut,

13) penningmarknadsinstrument skuldförbindelser som normalt omsätts på penningmarknaden samt är likvida och har ett värde som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas,

14) icke-standardiserade derivatinstrument andra än standardiserade derivatinstrument som avses i 1 kap. 2 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) samt derivatinstrument som enligt 10 kap. 1 a § värdepappersmarknadslagen är jämförbara med sådana, samt med

15) betydande bindning vad som föreskrivs i 4 a § kreditinstitutslagen (1607/1993).

5 §

Ett fondbolag får bedriva fondverksamhet och till fondverksamheten väsentligen hörande verksamhet, om denna inte är ägnad att skada fondandelsägarnas intressen.

Dessutom får fondbolaget tillhandahålla

1) förmögenhetsförvaltning, enligt vad som föreskrivs i 3 § 1 mom. 5 punkten lagen om värdepappersföretag,

2) investerings- och finansieringsrådgivning som gäller investeringsobjekt, enligt vad som föreskrivs i 16 § 1 mom. 4 punkten i den lag som nämns i 1 punkten, samt

3) förvarings- och förvaltningstjänster för andelar i placeringsfonder och fondföretag, enligt vad som föreskrivs i 16 § 1 mom. 5 punkten i den lag som nämns i 1 punkten.

Ett fondbolag kan inte beviljas tillstånd enbart för sådan verksamhet som avses i 2 mom. Ett fondbolag kan inte heller beviljas tillstånd enbart för verksamhet som avses i 2 mom. 2 eller 3 punkten, om verksamhetstillstånd inte har beviljats eller samtidigt inte söks också för verksamhet som avses i 2 mom. 1 punkten.

Om fondbolaget bedriver sådan verksamhet som avses i 2 mom., föreskrivs i lagen om värdepappersföretag om dess skyldighet att höra till ersättningsfonden för investerarskydd.

5 a §

Finansinspektionen beviljar på ansökan verksamhetstillstånd för fondbolag. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om de utredningar som skall fogas till tillståndsansökan.

5 b §

Verksamhetstillstånd skall beviljas finländska aktiebolag om det med ledning av utredning om aktieägarnas, med dessa enligt 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen jämförbara personers samt de inom förvaltningen verksamma personernas tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet samt med beaktande av den tilltänkta omfattningen av sökandens affärsverksamhet kan säkerställas att fondbolaget kommer att ledas med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. En förutsättning för beviljande av verksamhetstillstånd är dessutom att bolaget har sitt huvudkontor i Finland, tillförlitlig förvaltning och tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar och att det uppfyller de övriga krav som ställs i denna lag, om det inte utgående från den utredning som mottagits kan anses sannolikt att en effektiv tillsyn över fondbolaget hindras av en betydande bindning mellan fondbolaget och någon annan juridisk eller fysisk person eller av bestämmelser och administrativa föreskrifter i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vilka tillämpas på en fysisk eller juridisk person som har en sådan bindning. Verksamhetstillstånd kan beviljas också ett nytt fondbolag innan det registreras.

Ansökan skall avgöras inom sex månader efter att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om verksamhetstillstånd skall dock alltid fattas inom 12 månader efter att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom denna tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansinspektionen skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Finansinspektionen skall innan ärendet avgörs begära utlåtande om ansökan från ersättningsfonden för investerarskydd, om fondbolaget ansöker om tillstånd för verksamhet som avses i 5 § 2 mom.

Fondbolaget kan, om inte annat följer av tillståndsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter att verksamhetstillståndet har beviljats och, om verksamhetstillstånd har beviljats för ett nytt företag, efter att fondbolaget har registrerats. Fondbolaget skall underrätta Finansinspektionen om när det inleder sin verksamhet.

5 c §

Finansinspektionen skall anmäla ett verksamhetstillstånd för registrering. Om tillstånd har beviljats för verksamhet som avses i 5 § 2 mom., skall Finansinspektionen också för kännedom underrätta ersättningsfonden för investerarskydd om tillståndet. Ett verksamhetstillstånd som har beviljats för ett nytt fondbolag skall registreras samtidigt som företaget.

5 d §

I verksamhetstillståndet skall anges vilka av de tjänster som avses i 5 § som fondbolaget har rätt att tillhandahålla utöver fondverksamheten. Finansinspektionen kan efter att verksamhetstillståndet beviljats, på ansökan av fondbolaget ändra verksamhetstillståndet till den del som anges i detta moment.

Finansinspektionen har, efter att ha hört sökanden, rätt att förena verksamhetstillståndet med sådana för tillsynen nödvändiga begränsningar och villkor som gäller fondbolagets affärsverksamhet.

5 e §

Ett fondbolags styrelse och verkställande direktör skall leda fondbolaget med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare skall vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. Styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare skall dessutom ha sådan allmän kännedom om fondverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av fondbolagets verksamhet. Om fondbolaget har beviljats tillstånd för verksamhet som avses i 5 § 2 mom. skall styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare dessutom ha sådan allmän kännedom om investeringsverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten om omfattningen av fondbolagets verksamhet. De styrelsemedlemmar som i enlighet med 8 § 2 mom. väljs av fondandelsägarna förutsätts inte ha kännedom om fondverksamhet eller investeringsverksamhet.

En person som avses i 1 mom. anses inte vara tillförlitlig, om han eller hon under de fem senaste åren genom en dom som vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart olämplig som fondbolagets styrelsemedlem eller suppleant eller som verkställande direktör eller dennes ställföreträdare.

Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda en person att vara ett fondbolags styrelsemedlem eller suppleant eller verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, om

1) denne vid skötseln av sina uppgifter har ådagalagt uppenbar oskicklighet eller oförsiktighet och om det är uppenbart att detta allvarligt kan skada stabiliteten i fondbolagets eller i en av det förvaltad placeringsfonds verksamhet, fondandelsägarnas eller investerarnas ställning eller borgenärernas fördel, eller om

2) denne inte uppfyller de krav som föreskrivs i 1 mom.

Fondbolaget skall omedelbart underrätta Finansinspektionen om utbyte av de personer som avses i 1 mom.

6 §

Ett fondbolag skall ha ett aktiekapital på minst 125 000 euro. Hela aktiekapitalet skall vara tecknat när verksamhetstillståndet beviljas.

Fondbolaget skall utöver det minimikapital som föreskrivs i 1 mom. ha en kapitalbas som utgör 0,02 hundradedelar av det belopp varmed det sammanlagda värdet av de placeringsfonder som fondbolaget förvaltar överskrider 250 miljoner euro. Fondbolagets sammanlagda kapitalbas behöver emellertid inte överstiga 10 miljoner euro.

Vid beräkningen av det kapitalkrav som föreskrivs i 2 mom. skall i värdet av de placeringsfonder som fondbolaget förvaltar räknas in samtliga placeringsfonder som fondbolaget förvaltar, inklusive de placeringsfonder vilkas investeringsverksamhet har getts i uppdrag åt ett annat bolag. Vid beräkningen av kapitalkravet beaktas inte de placeringsfonders tillgångar som fondbolaget sköter på uppdrag av ett annat fondbolag.

Oavsett de krav som ställs i 2 mom. får fondbolagets kapitalbas inte underskrida en fjärdedel av de fasta kostnader som har upptagits i den för föregående räkenskapsperiod godkända resultaträkningen eller, om det efter att bokslutet fastställts har skett betydande förändringar i fondbolagets verksamhet, det belopp som Finansinspektionen har fastställt på ansökan av fondbolaget.

Om fondbolaget bedriver verksamhet som avses i 5 § 2 mom. skall dess kapitalbas alltid uppfylla de krav som föreskrivs i 31 § lagen om värdepappersföretag.

Finansinspektionen meddelar sådana närmare föreskrifter om tillämpningen av de krav som i denna paragraf ställs på ett fondbolags kapitalbas som behövs för att genomföra fondföretagsdirektivet.

8 §

Fondbolagets styrelse skall ha minst tre medlemmar.


9 §

Finansinspektionen beviljar på ansökan verksamhetstillstånd för ett förvaringsinstitut. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om de utredningar som skall fogas till tillståndsansökan.


9 a §

Verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut skall beviljas finländska aktiebolag om det med ledning av utredning om aktieägarnas, med dessa enligt 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen jämförbara personers samt de inom förvaltningen verksamma personernas tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet samt med beaktande av den tilltänkta omfattningen av sökandens affärsverksamhet kan säkerställas att förvaringsinstitutet kommer att ledas med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. En förutsättning för beviljande av verksamhetstillstånd är dessutom att bolaget har sitt huvudkontor i Finland, tillförlitlig förvaltning och tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar och att det uppfyller de övriga krav som ställs i denna lag, om det inte utgående från den utredning som mottagits kan anses sannolikt att en effektiv tillsyn över förvaringsinstitutet hindras av en betydande bindning mellan förvaringsinstitutet och någon annan juridisk eller fysisk person eller av bestämmelser och administrativa föreskrifter i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vilka tillämpas på en fysisk eller juridisk person som har en sådan bindning. Verksamhetstillstånd kan beviljas också ett nytt förvaringsinstitut innan det registreras.

Ansökan skall avgöras inom sex månader efter att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, efter att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för att avgöra saken. Beslut om verksamhetstillstånd skall dock alltid fattas inom 12 månader efter att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom denna tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansinspektionen skall underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om detta har meddelats efter att besvär anförts. Beträffande anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

Förvaringsinstitutet kan, om inte annat följer av tillståndsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter att verksamhetstillståndet har beviljats och, om verksamhetstillstånd har beviljats för ett nytt företag, efter att förvaringsinstitutet har registrerats. Förvaringsinstitutet skall underrätta Finansinspektionen om när det inleder sin verksamhet.

9 b §

Finansinspektionen skall anmäla ett förvaringsinstituts verksamhetstillstånd för registrering. Ett verksamhetstillstånd som har beviljats för ett nytt förvaringsinstitut skall registreras samtidigt som företaget.

9 c §

I ett förvaringsinstituts verksamhetstillstånd skall anges vilka av de tjänster som avses i 9 § 2 mom. som förvaringsinstitutet har rätt att tillhandahålla utöver förvaringsverksamheten. Finansinspektionen kan efter att verksamhetstillståndet beviljats, på ansökan av förvaringsinstitutet ändra verksamhetstillståndet till den del som anges i detta moment.

Finansinspektionen har, efter att ha hört sökanden, rätt att förena verksamhetstillståndet med sådana för tillsynen nödvändiga begränsningar och villkor som gäller förvaringsinstitutets affärsverksamhet.

9 d §

Ett förvaringsinstituts styrelse och verkställande direktör skall leda förvaringsinstitutet med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare skall vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. Styrelsemedlemmarna och suppleanterna samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare skall dessutom ha sådan allmän kännedom om förvaringsinstitutsverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av förvaringsinstitutets verksamhet.

En person som avses i 1 mom. anses inte vara tillförlitlig, om han eller hon under de fem senaste åren genom en dom som vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart olämplig som förvaringsinstitutets styrelsemedlem eller suppleant eller som verkställande direktör eller dennes ställföreträdare.

Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda en person att vara ett förvaringsinstituts styrelsemedlem eller suppleant eller verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, om

1) denne vid skötseln av sina uppgifter har ådagalagt uppenbar oskicklighet eller oförsiktighet och om det är uppenbart att detta allvarligt kan skada stabiliteten i förvaringsinstitutets verksamhet eller i en sådan placeringsfonds verksamhet vars tillgångar förvaringsinstitutet förvarar enligt 31 §, fondandelsägarnas eller investerarnas ställning eller borgenärernas fördel, eller om

2) denne inte uppfyller de krav som föreskrivs i 1 mom.

Förvaringsinstitutet skall omedelbart underrätta Finansinspektionen om utbyte av de personer som avses i 1 mom.

10 §

Ett förvaringsinstitut skall ha ett aktiekapital på minst 730 000 euro. Hela aktiekapitalet skall vara tecknat när verksamhetstillståndet beviljas.

16 §

På fondbolag och förvaringsinstitut tillämpas vad som i 14 och 15 § lagen om värdepappersföretag föreskrivs om anmälan om förvärv av aktier samt om rätten att motsätta sig förvärv.

24 §

Om fondbolaget inte har inlett fondverksamhet inom två år efter att dess stadgar första gången fastställts i enlighet med 43 § skall fastställelsen av stadgarna anses ha förfallit.

26 §

Fondbolaget skall inom sin fondverksamhet och vid organiseringen av sin affärsverksamhet undvika intressekonflikter och, när sådana är oundvikliga, se till att de placeringsfonder som fondbolaget förvaltar, fondandelsägarna och fondbolagets övriga kunder får en rättvis behandling. Finansinspektionen kan meddela fondbolagen närmare föreskrifter om undvikande av intressekonflikter.

Finansinspektionen kan i syfte att uppfylla de krav som ställs i fondföretagsdirektivet meddela fondbolagen närmare föreskrifter om de förfaranden som fondbolagen i enlighet med denna paragraf skall iaktta när de bedriver fondverksamhet.

Ett fondbolag som bedriver verksamhet som avses i 5 § 2 mom. 1 punkten får inte investera sina kunders tillgångar i andelar i placeringsfonder som fondbolaget förvaltar, om det inte på förhand har fått kundens godkännande.

26 a §

Ett fondbolag skall för sin verksamhet ha minst ett fast förrättningsställe. Det kan dessutom bedriva verksamhet på andra verksamhetsställen. Fondbolaget kan bedriva affärsverksamhet också genom ett ombud, om anlitandet av ombud inte försvårar fondbolagets riskkontroll och interna kontroll eller övrig skötsel av fondbolagets affärsverksamhet.

När fondbolaget låter ett ombud sköta affärsverksamheten skall det se till att ombudet fortlöpande ger fondbolaget de uppgifter som behövs för myndighetstillsynen över fondbolaget samt för fondbolagets riskkontroll och interna kontroll, och att fondbolaget kan lämna dessa uppgifter vidare till Finansinspektionen.

Ett fondbolag som har för avsikt att bedriva affärsverksamhet genom ett ombud som inte hör till samma konsolideringsgrupp eller till samma i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) avsedda sammanslutning som fondbolaget, skall anmäla detta till Finansinspektionen innan verksamheten överförs till ombudet. Anmälan behövs inte om fondbolaget endast i obetydlig omfattning bedriver affärsverksamhet genom ombud. Betydande förändringar i avtalsförhållandet mellan fondbolaget och ombudet skall anmälas till Finansinspektionen. Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om innehållet i anmälan samt om när den affärsverksamhet som bedrivs genom ombud, med beaktande av verksamhetens art och omfattning, kan anses vara obetydlig.

26 b §

Anlitandet av ombud får inte hindra fondbolaget att handla i överensstämmelse med deras intresse som äger andelar i placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget. Det ombud som fondbolaget anlitar skall ha tillräcklig yrkesskicklighet med beaktande av de uppgifter som anförtrotts ombudet. Fondbolaget skall se till att det när som helst under uppdraget kan ge ombudet ytterligare anvisningar och återkalla uppdraget med omedelbar verkan om detta ligger i andelsägarnas intresse.

Om ett ombud anlitas för investeringsverksamheten måste ombudet vara en sammanslutning som har fått tillstånd eller registrerats för ändamålet och vars verksamhet med tanke på stabiliteten är föremål till tillsyn. Om ombudet har hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall samarbetet mellan tillsynsmyndigheten och Finansinspektionen säkerställas i tillräcklig utsträckning. Fondbolaget skall regelbundet meddela ombudet föreskrifter om de allmänna grunderna för investeringsverksamheten.

För skötsel av uppgifter i samband med förvaltningen av en placeringsfond får såsom ombud inte anlitas placeringsfondens förvaringsinstitut eller någon annan sammanslutning vars intressen kan stå i konflikt med fondbolagets eller andelsägarnas intressen. Avtal om överföring av fondbolagets ansvar på tredje part är ogiltiga. På ombudet tillämpas 133 § 1 mom.

Till den del det är fråga om uppgifter som hör till förvaltningen av en placeringsfond och om förvaringsinstitutets uppgifter enligt 31 § 1 mom., får fondbolaget eller dess ombud och förvaringsinstitutet för en placeringsfond som fondbolaget förvaltar inte ha gemensam personal.

I en placeringsfonds fondprospekt och förenklade fondprospekt skall nämnas till vilken del fondbolaget anlitar ombud i sin verksamhet.

27 §

En placeringsfonds tillgångar (minimikapital) skall uppgå till minst två miljoner euro och fonden skall ha minst 50 andelsägare. När antalet fondandelsägare räknas skall som en helhet betraktas en fondandelsägare jämte sådana i 1 kap. 5 § bokföringslagen avsedda sammanslutningar och därmed jämförbara utländska företag som fondandelsägaren har bestämmande inflytande i. Minimikapitalet samt minimiantalet fondandelsägare skall uppnås inom sex månader efter att placeringsfonden har inlett sin verksamhet.

Finansinspektionen kan av särskilda skäl, i syfte att säkra förtroendet för värdepappersmarknaden eller trygga fondandelsägarnas intressen, bevilja undantag från den i 1 mom. angivna tid inom vilken placeringsfondens minimikapital samt minimiantalet fondandelsägare skall uppnås, för högst sex månader efter utgången av den tid som avses i 1 mom.

Fondbolaget skall omedelbart underrätta Finansinspektionen då det minimikapital eller det minimiantal fondandelsägare som avses i 1 mom. uppnår, överskrider eller sjunker under den i momentet angivna gränsen.

28 §

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om anmälan av de i 27 § avsedda uppgifterna om placeringsfonders kapital och antalet andelsägare och de i 1 och 2 mom. avsedda uppgifterna om placering av placeringsfonders tillgångar.

29 §

Ett fondbolags styrelse skall godkänna målsättningen och sättet för utövande av den rösträtt på aktiebolags bolagsstämma, som de i placeringsfondens tillgångar ingående aktierna medför. I fondprospektet skall uppges målsättningen för ägarutövandet. I placeringsfondens halvårsrapport och årsberättelse skall redogöras för hur den rösträtt som tillkommer placeringsfonden har utövats under rapportperioden.

4 a kap.

Fondbolags soliditet och riskkontroll

30 a §

Ett fondbolag får inte i sin verksamhet ta så stora risker att dess soliditet utsätts för väsentlig fara. Fondbolaget skall ha med hänsyn till verksamheten tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskkontrollsystem.

På överföringen av uppgifter som ansluter sig till ett fondbolags riskkontroll och övriga interna kontroll till ett företag som inte hör till samma konsolideringsgrupp eller till samma i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform avsedda sammanslutning som fondbolaget skall tillämpas 26 a § 2 och 3 mom.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om de krav som ställs på de i 1 mom. avsedda riskkontrollsystemen och på den övriga interna kontrollen samt på en tillförlitlig förvaltning liksom om anmälan som avses i 2 mom. och om när uppgifter som har överförts till ett annat företag, med beaktande av verksamhetens art och omfattning, kan anses vara så obetydliga att någon anmälan inte behöver göras.

30 b §

Om ett fondbolag bedriver verksamhet som avses i 5 § 2 mom. skall dess likviditet vara tryggad på ett med hänsyn till fondbolagets verksamhet tillräckligt sätt.

30 c §

Ett fondbolags sammanlagda kapitalbas skall alltid uppgå till minst det minimikapital som föreskrivs i 6 §. Vid fusion mellan minst två fondbolag kan Finansinspektionen bevilja undantag från detta krav. Det övertagande fondbolagets eller det nya fondbolagets kapitalbas får emellertid inte sjunka under den sammanlagda kapitalbas som de fusionerade fondbolagen hade vid fusionstidpunkten.

Om fondbolagets kapitalbas sjunker under det minimibelopp som anges i 6 §, skall fondbolaget utan dröjsmål rapportera detta till Finansinspektionen och vidta åtgärder för att uppfylla de krav som ställs på kapitalbasen. Finansinspektionen skall, efter att ha fått den rapport som avses ovan eller efter att annars ha fått besked om att kapitalbasen har sjunkit under det i lagen angivna beloppet, sätta ut en tid inom vilken kravet på kapitalbasen skall vara uppfyllt, vid äventyr att verksamhetstillståndet återkallas. Om kravet inte uppfylls inom den utsatta tiden kan Finansinspektionen återkalla verksamhetstillståndet.

Om fondbolagets kapitalbas sjunker under det belopp som anges i 6 § får fondbolaget inte dela ut vinst eller annan avkastning på det egna kapitalet, om inte Finansinspektionen beviljar dispens för viss tid. Dispens kan beviljas om fondbolaget har tillställt Finansinspektionen ett mellanbokslut som varit föremål för revision och Finansinspektionen anser att dispensen enligt vad som föreskrivs i 2 mom. inte äventyrar fondbolagets möjligheter att inom den utsatta tiden uppfylla kapitalbaskravet.

Vid beräkning av fondbolagets kapitalbas tillämpas 72 § 3 mom. kreditinstitutslagen.

34 §

Fondbolaget skall omedelbart för kännedom tillställa Finansinspektionen förvaringsinstitutsavtalet för en placeringsfond som det förvaltar samt ändringar i avtalet.


38 §

Åtminstone en av de revisorer som avses i 36 § 2 mom. skall minst sex gånger per år, med minst en och högst tre månaders intervaller, granska att fondandelsvärdet har beräknats på rätt sätt.


41 §

I en placeringsfonds stadgar skall åtminstone anges


11) när och var placeringsfondens prospekt, förenklade prospekt, halvårsrapport och, i sådana fall som avses i 95 §, kvartalsrapport samt placeringsfondens och fondbolagets årsberättelse hålls tillgängliga för allmänheten,


Om derivatinstrument används i placeringsfondens investeringsverksamhet, skall i fondens stadgar nämnas

1) derivatinstrumentens användningsändamål samt deras art och i vilken omfattning de skall användas,

2) motparterna i icke-standardiserade derivatinstrument, samt

3) de riskkontrollmetoder som fondbolaget har för avsikt att tillämpa.

I placeringsfondens stadgar skall anges

1) om fondbolaget har för avsikt att ingå låne- eller återköpsavtal avseende värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till fondens tillgångar,

2) den maximala andel av placeringsfondens investeringar i värdepapper och penningmarknadsinstrument eller av dess tillgångar som samtidigt kan vara föremål för sådana avtal som avses i 1 punkten, samt

3) vilka i 1 mom. avsedda sammanslutningars tjänster som fondbolaget har för avsikt att anlita.

43 §

Finansinspektionen fastställer på ansökan av fondbolaget en specialplaceringsfonds stadgar och ändringar i dem. En specialplaceringsfonds stadgar och ändringar i dem skall fastställas om de stämmer överens med lagen och om det inte med stöd av erhållen utredning kan anses sannolikt att finansmarknadens stabilitet eller funktion eller förtroendet för verksamheten på finansmarknaden skulle äventyras och att de risker som är förenade med specialplaceringsfondens investeringsverksamhet sprids i tillräcklig utsträckning. Genom förordning av finansministeriet kan meddelas närmare bestämmelser om omständigheter som skall beaktas vid bedömningen av den inverkan som specialplaceringsfondens verksamhet har på finansmarknadens stabilitet och funktion samt på förtroendet för verksamheten på finansmarknaden. När Finansinspektionen fastställer specialplaceringsfondens stadgar och ändringar i dem har den, efter att ha hört sökanden, rätt att uppställa sådana begränsningar och villkor för fondbolagets och specialplaceringsfondens verksamhet som krävs för tillsynen.

En ändring av en placeringsfonds stadgar träder i kraft en månad efter att Finansinspektionen har fastställt ändringen och fondandelsägarna har underrättats om den så som föreskrivs i placeringsfondens stadgar, om inte Finansinspektionen med beaktande av ändringens omfattning och fondandelsägarnas intressen bestämmer något annat.

45 §

Finansinspektionen kan bestämma att en emission av fondandelar skall avbrytas, om detta är nödvändigt för att säkerställa förtroendet för värdepappersmarknaden, för att trygga fondandelsägarnas intressen eller av andra särskilt vägande skäl.

47 §

I fondbolagets stadgar kan föreskrivas att fondandelarna kan avvika från varandra när det gäller det belopp som fondbolaget debiterar en placeringsfond som ersättning för förvaltningen av denna. I stadgarna skall härvid föreskrivas under vilka förutsättningar investerare kan teckna andelar som avviker från varandra i fråga om ersättningen.


48 §

Placeringsfondens tillgångar värderas enligt marknadsvärdet. Om något sådant inte finns eller om på det grund av omständigheterna inte kan fås, skall värdet av ett investeringsobjekt beräknas enligt de grunder som anges i placeringsfondens stadgar. I fondens stadgar skall även i övrigt bestämmas närmare om beräkning av fondandelsvärdet.


50 §

Fondbolaget skall avbryta inlösen av fondandelar om värdet av placeringsfondens egendom eller antalet fondandelsägare underskrider den gräns som bestäms i lag eller i fondens stadgar, om situationen inte har rättats till inom 90 dygn efter att gränsen underskreds. Inlösningsförbudet tillämpas emellertid inte före utgången av den tid som avses i 27 §. I allt placeringsfondens marknadsföringsmaterial skall medan avbrottet pågår nämnas fondens exceptionella situation.

51 §

Finansinspektionen kan bestämma att inlösen av fondandelar skall avbrytas, om detta är nödvändigt för att säkerställa förtroendet för värdepappersmarknaden, för att trygga fondandelsägarnas intressen eller av andra särskilt vägande skäl.

53 §

Anteckningar i fondandelsregistret får göras först när hela teckningspriset för en fondandel har betalts. Teckningspriset skall betalas i pengar eller genom att placeringsfonden ges värdepapper eller penningmarknadsinstrument som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten till ett belopp som motsvarar teckningspriset, så att fördelningen av olika slag av värdepapper eller penningmarknadsinstrument vid tidpunkten för bestämmandet av teckningspriset motsvarar den i placeringsfondens stadgar för varje enskilt slag av värdepapper eller penningmarknadsinstrument specificerade investeringsverksamheten och värdepapperens eller penningmarknadsinstrumentens sammanlagda marknadsvärde motsvarar värdet av den fondandel som ges mot dem.


66 §

Rätt att delta i en sådan placeringsfonds fondandelsägarstämma vars fondandelar har överförts till värdeandelssystemet har endast fondandelsägare som tio dagar före stämman har antecknats som ägare i fondandelsägarförteckningen, om inte något annat följer av 62 § 2 mom. När en fondandelsägares röstetal räknas ut beaktas inte de fondandelar som efter ovan nämnda dag har införts för ägaren i fondandelsägarförteckningen.


69 §

Ett fondbolag får placera en placeringsfonds tillgångar i

1) värdepapper och penningmarknadsinstrument med vilka bedrivs offentlig handel på fondbörsens börslista eller med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, och i


Finansinspektionen kan efter att ha bett sammanslutningen av fondbolag om ett utlåtande meddela närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en marknadsplats kan anses uppfylla de krav som anges i 1 mom. 1 punkten.

71 §

Ett fondbolag får investera en placeringsfonds tillgångar i penningmarknadsinstru-ment som inte är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten, under förutsättning att för emissionen eller emittenten gäller bestämmelserna om investerarskydd och inlåningsskydd samt förutsatt att

1) emittenten eller garanten är en central-, regional- eller lokalmyndighet eller centralbanken i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat i en sådan stat, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller att

2) emittenten är en sammanslutning vars emitterade värdepapper är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten, eller att

3) emittenten eller garanten är en sammanslutning vars stabilitet övervakas i enlighet med grunder som definieras i Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller att

4) emittenten är någon annan sammanslutning som har emitterat penningmarknadsinstrument på vilka tillämpas ett investerarskydd som motsvarar vad som föreskrivs ovan i 1, 2 eller 3 punkten och att emittentens eget kapital uppgår till minst 10 miljoner euro samt förutsatt att emittenten upprättar och offentliggör sitt bokslut i enlighet med rådets direktiv 78/660/EEG, eller en sammanslutning som hör till en koncern bestående av ett eller flera bolag som har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten och som har specialiserat sig på att finansiera koncernen, eller en sammanslutning som har specialiserat sig på att finansiera värdepapperisering som omfattas av kreditförstärkning från en bank.

Fondbolaget får investera högst en tiondedel av en placeringsfonds tillgångar i andra värdepapper och penningmarknadsinstrument än sådana som avses i 69 § och i denna paragraf.

71 a §

Ett fondbolag får investera en placeringsfonds tillgångar i inlåning i kreditinstitut, förutsatt att

1) inlåningen skall återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom 12 månader, och att

2) kreditinstitutet har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller, om kreditinstitutet har sin hemort i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutsatt att på kreditinstitutet i dess hemstat tillämpas tillsynsregler som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning.

72 §

Ett fondbolag får investera tillgångar som tillhör en placeringsfond som det förvaltar i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag, om fondernas eller företagens syfte är att kollektivt investera medel som har anskaffats från allmänheten i sådana finansiella instrument som avses i 2 § 12 punkten, om de tillämpar riskspridningsprincipen och om deras andelar direkt eller indirekt inlöses på yrkande av innehavaren med medel ur dessa företag för kollektiva investeringar. Placeringsfondens tillgångar kan emellertid inte investeras i andelar i en sådan placeringsfond eller ett sådant fondföretag vars regler eller bolagsordning föreskriver att sammanlagt över en tiondedel av dess tillgångar får investeras i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag.

En placeringsfonds tillgångar kan investeras i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag än sådana som avses i fondföretagsdirektivet under följande förutsättningar, som avser den placeringsfond eller det fondföretag som är investeringsobjekt:

1) enligt hemstatens lagstiftning skall investeringsobjektet vara föremål för tillsyn som motsvarar den tillsyn som fastställs i Europeiska gemenskapens lagstiftning och det skall vara tillräckligt säkerställt att tillsynsmyndigheten samarbetar med Finansinspektionen,

2) skyddsnivån för andelsägarna skall motsvara det skydd som andelsägare i en placeringsfond och ett fondföretag har enligt fondföretagsdirektivet, särskilt genom att reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning och försäljning av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som företaget inte innehar uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet, och

3) över verksamheten skall offentliggöras halvårsrapporter och årsberättelser, så att det kan ske en värdering av tillgångar och skulder samt intäkter och investeringsverksamhet under rapportperioden.

De investeringar som avses i 2 mom. får sammanlagt uppgå till högst tre tiondedelar av placeringsfondens tillgångar.

Om en placeringsfonds tillgångar investeras i andelar i sådana placeringsfonder eller fondföretag som direkt eller genom delegering förvaltas av samma fondbolag eller ett annat bolag till vilket fondbolaget är anknutet via gemensam företagsledning eller ägarkontroll eller genom ett betydande direkt eller indirekt ägande, får detta fondbolag eller det andra bolaget inte debitera avgifter för teckning eller inlösen av placeringsfondens investeringar i andelar i dessa andra placeringsfonder eller fondföretag.

Ett fondbolag får investera högst en femtedel av en placeringsfonds tillgångar i andelar i en enda placeringsfond eller i ett enda fondföretag.

Vid beräkning av de investeringsbegränsningar som avses i detta kapitel beaktas inte de placeringsfonders eller fondföretags tillgångar som placeringsfondens tillgångar har investerats i.

73 §

Av en placeringsfonds tillgångar får högst en tiondedel investeras i samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument. Högst en femtedel får investeras i inlåning i ett och samma kreditinstitut.

Riskexponeringen mot samma motpart får vid investering i icke-standardiserade derivatinstrument inte överstiga en tiondedel av placeringsfondens tillgångar, om motparten är ett kreditinstitut som avses i 71 a § och, i andra fall, en tjugondedel av placeringsfondens tillgångar.

Sådana investeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger en tjugondedel av placeringsfondens tillgångar får sammanlagt uppgå till högst två femtedelar av placeringsfondens tillgångar. Denna begränsning tillämpas inte på inlåning och inte heller på investering i sådana icke-standardiserade derivatinstrument i vilka motparten är ett kreditinstitut som avses i 71 a §.

Sammanlagt högst en femtedel av en placeringsfonds tillgångar får investeras i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av sammanslutningen eller i sådana icke-standardiserade derivatinstrument som för placeringsfonden innebär en riskexponering mot den ifrågavarande sammanslutningen.

Vid beräkningen av de gränser som anges i denna paragraf samt i 75 §, 76 § 1 mom. och 77 § 1 mom. skall sammanslutningar som enligt 1 kap. 6 § bokföringslagen hör till samma koncern betraktas som en helhet. Utan hinder av detta får emellertid sammanlagt högst en femtedel av placeringsfondens tillgångar investeras i värdepapper och penningmarknadsinstrument som har emitterats av sammanslutningar inom samma koncern.

73 a §

Utan hinder av de gränser som fastställs i 73 § får ett fondbolag investera sammanlagt högst en femtedel av en placeringsfonds tillgångar i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev, om syftet med placeringsfondens investeringsverksamhet enligt fondens stadgar är att efterbilda sammansättningen av ett visst aktieindex eller index för masskuldebrev som är allmänt känt på finansmarknaden. Det index som efterbildas skall ha en tillräckligt diversifierad sammansättning och utgöra en tillräckligt noggrann referens för den marknad vars utveckling det hänför sig till. Tillräckliga uppgifter skall offentliggöras om indexets sammansättning och utveckling.

Under de förutsättningar som nämns i 1 mom. får fondbolaget i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev investera högst 35 hundradedelar av en placeringsfonds tillgångar, om detta är motiverat på grund av exceptionella marknadsvillkor och särskilt på reglerade marknader där vissa värdepapper i hög grad dominerar. Investeringar upp till denna gräns är bara tillåtna i fråga om en enda emittent.

74 §

Ett fondbolag får av tillgångarna i placeringsfonder som det förvaltar, i ett och samma aktiebolags aktier investera högst ett belopp som inte överstiger en tiondedel av bolagets aktiekapital eller en tjugondedel av det röstetal som samtliga aktier medför. De ovan nämnda begränsningarna skall tillämpas också då en placeringsfonds tillgångar investeras i sådana placeringsfonders eller fondföretags andelar som inte på anmodan löses in direkt eller indirekt med medel ur dessa företag för kollektiva investeringar.

Fondbolaget får till en placeringsfond förvärva högst en tiondedel av en och samma emittents

1) aktier utan rösträtt,

2) masskuldebrev, och

3) penningmarknadsinstrument.

Fondbolaget får till en placeringsfond förvärva högst en fjärdedel av andelarna i en och samma placeringsfond eller ett och samma fondföretag.

De begränsningar som nämns i 2 mom. 2 och 3 punkten samt i 3 mom. behöver inte iakttas om det vid förvärvstidpunkten inte är möjligt att beräkna det sammanlagda antalet masskuldebrev eller penningmarknadsinstrument eller nettoantalet emitterade andelar i en placeringsfond eller i ett fondföretag.

75 §

Utan hinder av 73 § 1, 3 och 4 mom. får ett fondbolag investera högst en fjärdedel av en placeringsfonds tillgångar i en och samma emittents masskuldebrev, om


76 §

Utan hinder av 73 § 1, 3 och 4 mom. samt 74 § 2 mom. 2 och 3 punkten får ett fondbolag investera högst 35 hundradedelar av en placeringsfonds tillgångar i en och samma emittents eller garants värdepapper eller penningmarknadsinstrument, förutsatt att emittenten eller garanten är finska staten, en finländsk kommun eller samkommun eller en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, en delstat eller något annat lokalt offentligt samfund i en sådan stat, någon annan medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Fondbolaget får med tillämpning av principen om riskspridning investera mer än 35 hundradedelar av en placeringsfonds tillgångar i sådana värdepapper eller penningmarknadsinstrument som avses i 1 mom. En förutsättning är att ett omnämnande av detta har tagits in i placeringsfondens stadgar och att värdepapperen eller penningmarknadsinstrumenten enligt stadgarna härrör från minst sex olika emissioner och förutsatt att avsikten inte är att i en och samma emission investera ett belopp som överstiger 3 tiondedelar av fondens tillgångar samt förutsatt att fondandelsägarna kan garanteras motsvarande skydd som i en placeringsfond som iakttar de begränsningar som nämns i 73 § 1, 3 och 4 mom. och 74 § 2 mom. 2 och 3 punkten.

77 §

Ovan i 73 § 1―4 mom., 75 § och 76 § 1 mom. avsedda investeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument eller i inlåning som den mottagit eller i icke-standardiserade derivatinstrument i vilka sammanslutningen är motpart, får inte överstiga ett belopp som motsvarar 35 hundradedelar av placeringsfondens tillgångar.

Sådana värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses 75 § och 76 § 1 mom. behöver inte beaktas vid tillämpningen av den i 73 § 3 mom. nämnda två femtedels begränsningen.

De ovan i detta kapitel angivna begränsningarna behöver inte iakttas när teckningsrätter som har samband med värdepapper eller penningmarknadsinstrument som ingår i placeringsfondens tillgångar utnyttjas. Om begränsningarna har överskridits av skäl som är oberoende av fondbolaget eller på grund av att teckningsrätter har utnyttjats, skall fondbolaget i sin fondverksamhet i första hand rätta till detta förhållande i överensstämmelse med fondandelsägarnas intressen.

78 §

Ett fondbolag får vid investering av en placeringsfonds tillgångar, med iakttagande av principen om riskspridning avvika från de begränsningar som anges i 72, 73, 73 a, 75 och 76 § samt i 77 § 1 mom. under högst sex månader efter att fondverksamheten inletts.

79 §

Investeringar enligt 1 mom. kan göras endast om de begränsningar som nämns i 72, 73, 74 och 75 §, 76 § 1 mom. och 77 § 1 mom. iakttas i bolagets verksamhet. Om de i 72 §, 73 § 1 och 3 mom., 75 §, 76 § 1 mom. och 77 § 1 mom. avsedda begränsningarna överskrids till följd av att teckningsrätter utnyttjas eller av skäl som är oberoende av fondbolaget eller när det fråga om en av fondbolaget förvaltad placeringsfond vars verksamhet har inletts under de senaste sex månaderna, skall i tillämpliga delar iakttas 77 § 3 mom. och 78 §.

80 §

Ett fondbolag får investera en placeringsfonds tillgångar i sådana standardiserade derivatinstrument som avses i 1 kap. 2 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer samt i därmed enligt 10 kap. 1 a § värdepappersmarknadslagen jämförbara derivatinstrument, inklusive motsvarande kontantavräknade instrument, samt i icke-standardiserade derivatinstrument, förutsatt att

1) de underliggande tillgångarna utgörs av instrument som avses i 2 § 12 punkten, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor, som motsvarar de investeringsmål som anges i placeringsfondens stadgar,

2) motparten vid affärer med icke-standardiserade derivatinstrument är en sammanslutning som omfattas av tillsyn i enlighet med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar tillsynsregler som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning, och att

3) fondbolaget från dag till dag tillförlitligt och verifierat kan värdera de icke-standardiserade derivatinstrumenten samt att de vid varje tidpunkt, på fondbolagets initiativ, kan säljas, omvandlas i pengar eller avslutas genom en utjämnande transaktion till gängse värde.

Den totala riskexponeringen för en placeringsfonds derivatinstrument får inte överskrida det sammanlagda nettovärdet av fondens samtliga investeringar. Vid riskanalysen beaktas nuvärdet av placeringsfondens tillgångar, motpartsrisken, marknadsprognoserna och den tid som behövs för att omvandla investeringarna i pengar.

Fondbolaget skall använda sig av riskkontrollmetoder som möjliggör kontinuerlig uppföljning och mätning av vilka risker som är förknippade med enskilda investeringar samt hur dessa risker påverkar den totala riskexponeringen för placeringsfondens investeringar.

Fondbolaget skall varje år meddela Finansinspektionen vilka typer av derivatinstrument som har använts i de av fondbolaget förvaltade placeringsfondernas investeringsverksamhet, vilka risker som är förknippade med derivatinstrumenten, vilka riskanalysmetoder som har använts samt vilka kvantitativa begränsningar som gäller, på det sätt som Finansinspektionen närmare föreskriver.

80 a §

När en placeringsfonds tillgångar investeras i derivatinstrument får de investeringsgränser som anges i detta kapitel inte överskridas. När begränsningarna beräknas beaktas emellertid inte investeringar i derivatinstrument vilkas underliggande tillgångar utgörs av finansiella index som uppfyller förutsättningarna i 73 a § 1 mom.

Om ett värdepapper eller ett penningmarknadsinstrument innefattar ett derivatinstrument skall detta beaktas när de krav som anges i 80 § och i denna paragraf iakttas.

81 §

I syfte att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning får ett fondbolag ingå låne- och återköpsavtal avseende värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till en placeringsfonds tillgångar, om de clearas av en clearingorganisation som avses i värdepappersmarknadslagen eller av ett optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer eller i en motsvarande utländsk sammanslutning eller, om clearingen sker någon annanstans, om motparten är en i värdepappersmarknadslagen avsedd värdepappersförmedlare och villkoren är sedvanliga och allmänt kända på marknaden.

Värdepapper och penningmarknadsinstrument som ingår i en placeringsfonds tillgångar kan överlåtas som skuld och återköpsavtal om dem kan ingås endast mot tillräcklig säkerhet. Fondbolaget skall dagligen se till att säkerhetens värde är tillräckligt under hela giltighetstiden för låne- eller återköpsavtalet. Clearingorganisationen eller optionsföretaget eller en annan sammanslutning under Finansinspektionens eller motsvarande behöriga myndighets tillsyn skall för fondens räkning förvara säkerheten till utgången av låne- eller återköpsavtalet.

En placeringsfond får ingå låneavtal till sammanlagt högst en fjärdedel av värdet av sina investeringar i värdepapper och penningmarknadsinstrument. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och avser värdepapper vilka på anmodan omedelbart kan återfås.


Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om fondbolagets rätt att ingå låne- eller återköpsavtal om värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till en placeringsfonds tillgångar.

82 §

Ett fondbolag får inte för en placeringsfonds räkning utan täckning avyttra värdepapper, penningmarknadsinstrument eller derivatinstrument.

84 §

Ett fondbolag får inte bevilja kredit av en placeringsfonds tillgångar och inte heller ställa borgen eller annan säkerhet för tredje parts åtaganden. Till en placeringsfond kan dock förvärvas värdepapper, penningmarknadsinstrument eller derivatinstrument som inte är helt betalda.

88 §

När en specialplaceringsfonds investeringsverksamhet förutsätter det kan dess stadgar avvika från 45, 48 och 49 § samt från 98 § 1 och 2 mom.


92 §

Fondprospektet skall innehålla väsentlig och tillräcklig information om målsättningarna för placeringsfondens investeringsverksamhet samt om fondens övriga egenskaper, om det fondbolag som förvaltar placeringsfonden samt om det förvaringsinstitut som placeringsfonden anlitar för att investerare skall kunna göra en tillförlitlig bedömning av placeringsfonden och särskilt av de risker som är förenade med den.

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om fondprospektets innehåll samt hur informationen skall framställas.

Vid all marknadsföring av en placeringsfond skall nämnas fondprospektet samt var det finns att få eller hur allmänheten annars kan ta del av det.


93 §

Ett fondbolag skall för varje placeringsfond som det förvaltar offentliggöra ett förenklat fondprospekt som skall uppdateras.

Det förenklade fondprospektet skall innehålla väsentlig och tillräcklig information om målsättningarna för placeringsfondens investeringsverksamhet och om de risker som är förenade med den samt om fondens kostnadsstruktur och förvaltning, för att investerare tillförlitligt skall kunna bedöma placeringsfonden och särskilt de risker som är förenade med den.

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om det förenklade fondprospektets innehåll samt hur informationen skall framställas.

Fondbolaget skall omedelbart för kännedom tillställa Finansinspektionen det förenklade fondprospektet för en placeringsfond som fondbolaget förvaltar samt ändringar som har gjorts i prospektet.

Vid all marknadsföring av en placeringsfond skall nämnas det förenklade fondprospektet samt var det finns att få eller hur allmänheten annars kan ta del av det.

94 §

Av halvårsrapporten skall framgå placeringsfondens tillgångar och skulder, antalet emitterade andelar, fondandelens värde, hur investeringarna är fördelade med beaktande av placeringsfondens investeringsinriktning samt vilka förändringar som under rapportperioden har skett i investeringarnas sammansättning. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om halvårsrapportens innehåll samt hur halvårsrapportens information skall framställas.

96 §

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om årsberättelsens innehåll samt hur årsberättelsens information skall framställas.

97 §

Den som ämnar teckna en fondandel skall kostnadsfritt av fondbolaget erbjudas placeringsfondens förenklade fondprospekt. Dessutom skall kunden på begäran kostnadsfritt tillhandahållas fondens senaste årsberättelse, en eventuell därefter offentliggjord halvårsrapport samt en eventuell för en specialplaceringsfond efter halvårsrapporten offentliggjord kvartalsrapport samt fondprospektet.

Fondbolaget skall se till att placeringsfondens senaste årsberättelse och halvårsrapport samt en specialplaceringsfonds kvartalsrapport finns tillgängliga för allmänheten på platser som anges i fondprospektet och i det förenklade fondprospektet eller på något annat sådant sätt som framgår av fondprospektet och av det förenklade fondprospektet. Årsberättelsen samt halvårsrapporten och den eventuellt därefter offentliggjorda kvartalsrapporten för en specialplaceringsfond skall på begäran kostnadsfritt sändas till fondandelsägarna.

På begäran av en kund skall fondbolaget tillhandahålla kompletterande information om metoderna och de kvantitativa gränserna för en placeringsfonds riskkontroll och om den senaste utvecklingen på marknaden när det gäller riskerna med och avkastningen från de viktigaste instrumentkategorierna i fråga om placeringsfondens investeringsverksamhet.

99 §

Innehav av andelar i placeringsfonder är offentliga, om fondandelsägaren (den anmälningsskyldige) är


4) en person vars intressebevakare är en person som avses i 1―3 punkten,


103 §

De fondbolag som deltar i överlåtelsen av placeringsfondens förvaltning skall upprätta en skriftlig överlåtelseplan som skall godkännas av styrelserna för det överlåtande och det övertagande fondbolaget. Av den daterade och undertecknade överlåtelseplanen skall åtminstone framgå

1) fondbolagens firmor, företags- och organisationsnummer, adresser och hemorter,


107 §

En placeringsfond (överlåtande placeringsfond) kan fusioneras med en annan placeringsfond (övertagande placeringsfond) om fonderna i sin investeringsverksamhet följer samma principer. Av särskilda skäl kan avvikelse ske från kravet på överensstämmelse mellan fondernas investeringsverksamhet, om fusionen inte är ägnad att skada fondandelsägarnas intressen.


108 §

De fondbolag som förvaltar de i fusionen deltagande placeringsfonderna skall upprätta en skriftlig fusionsplan som godkänns av fondbolagens styrelser. Av den daterade och undertecknade fusionsplanen skall åtminstone framgå

1) fondbolagens firmor, företags- och organisationsnummer, adresser och hemorter,


109 §

Om Finansinspektionen har beviljat tillstånd att verkställa fusionen, skall de fondbolag som har beslutat om den omedelbart skriftligen underrätta fondandelsägarna om detta och publicera ett meddelande om saken i minst en rikstidning senast en månad innan fusionen verkställs. I meddelandet skall nämnas verkställighetstillståndets och fusionsplanens innehåll.

113 §

Ett fondbolags styrelse skall upprätta och godkänna en delningsplan. Av den daterade och undertecknade delningsplanen skall åtminstone framgå

1) fondbolagets firma, företags- och organisationsnummer, adress och hemort,


114 §

Om Finansinspektionen har beviljat tillstånd att verkställa delningen, skall det fondbolag som beslutat om delningen omedelbart skriftligen underrätta fondandelsägarna om detta och publicera ett meddelande om saken i minst en rikstidning senast en månad innan delningen verkställs. I meddelandet skall nämnas verkställighetstillståndets och delningsplanens innehåll.

116 §

Om ett fondbolag inte längre har för avsikt att bedriva fondverksamhet, skall det ansöka om att Finansinspektionen återkallar dess verksamhetstillstånd. Till ansökan skall fondbolaget foga bolagsstämmans beslut om att ansöka om återkallelse av tillståndet samt en utredning om hur fondbolaget har ordnat förvaltningen av de placeringsfonder som bolaget förvaltar.

117 §

Finansinspektionen kan återkalla ett fondbolags verksamhetstillstånd, om

1) bolaget i sin verksamhet väsentligen har brutit mot lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lag, mot fondbolagets bolagsordning, mot tillståndsvillkoren eller mot stadgarna för en placeringsfond som fondbolaget förvaltar,

2) det inte längre finns förutsättningar för beviljande av tillstånd,

3) bolaget inte inom 12 månader efter att tillståndet beviljades har inlett verksamheten eller en del av den,

4) bolagets syfte inte längre är att bedriva fondverksamhet,

5) bolaget inte har bedrivit verksamhet på sex månader, eller om

6) i ansökan om verksamhetstillstånd har lämnats väsentligt vilseledande uppgifter om omständigheter som är betydelsefulla med tanke på regleringen och tillsynen.

Innan Finansinspektionen fattar ett beslut som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten skall den för fondbolaget bestämma en tid för avhjälpande av bristfälligheterna i verksamheten.

Finansinspektionen kan för viss tid begränsa fondbolagets verksamhet som det bedriver enligt tillståndsvillkoren, om det har konstaterats förekomma oskicklighet eller oförsiktighet i verksamheten och om det är uppenbart att fortsatt verksamhet är ägnad att allvarligt skada stabiliteten på värdepappersmarknaden eller investerarnas ställning. Om rättelse inte har skett inom utsatt tid kan Finansinspektionen efter tidsfristen ändra tillståndsvillkoren i syfte att varaktigt begränsa verksamheten.

117 a §

Finansinspektionen skall göra registeranmälan om att ett fondbolags verksamhetstillstånd har återkallats. Om fondbolaget har beviljats tillstånd för verksamhet som avses i 5 § 2 mom., skall Finansinspektionen för kännedom underrätta också ersättningsfonden för investerarskydd om att verksamhetstillståndet återkallats.

Samtidigt som Finansinspektionen beslutar återkalla verksamhetstillståndet för ett fondbolag som har beviljats tillstånd för verksamhet som avses i 5 § 2 mom., kan den bestämma att investerarnas fordringar i enlighet med 6 kap. lagen om värdepappersföretag skall betalas ur ersättningsfonden för investerarskydd.

121 §

Ett fondbolag skall upplösa en placeringsfond enligt 119 § eller vidta åtgärder för att fusionera placeringsfonden enligt 16 kap. om det i lagen eller i fondens stadgar angivna minimikapitalet eller minimiantalet andelsägare inte har nåtts inom sex månader från det att fondens verksamhet inleddes eller om placeringsfondens tillgångar eller antalet fondandelsägare har sjunkit under den i lagen eller stadgarna bestämda minimigränsen och situationen inte har kunnat avhjälpas inom 90 dygn efter den i 50 § 2 mom. bestämda tidens utgång, eller om någon annan av de i fondens stadgar bestämda upplösningsgrunderna föreligger.

123 §

Om ett fondbolags verksamhetstillstånd återkallas eller begränsas, om inlösen av fondandelar avbryts och om en placeringsfond upplöses skall de behöriga myndigheterna i alla de stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet underrättas där fondbolaget är verksamt eller där det har förekommit marknadsföring av fondandelar i en placeringsfond som fondbolaget förvaltar eller som åtgärden riktar sig mot.

Meddelandet skall i sådana fall som avses i 116, 117 och 122 § sändas av Finansinspektionen, i sådana fall som avses i 119 och 121 § av fondbolaget och i sådana fall som avses i 118 § 5 mom. av förvaringsinstitutet.

124 §

Om ett förvaringsinstitut inte längre har som syfte att bedriva förvaringsinstitutsverksamhet skall det ansöka om att Finansinspektionen återkallar dess verksamhetstillstånd. Till ansökan skall förvaringsinstitutet foga bolagsstämmans beslut om att ansöka om återkallelse av tillståndet samt en utredning om att förvaringsinstitutet inte längre sköter sådana uppgifter som avses i 31 §.

125 §

Finansinspektionen kan återkalla ett förvaringsinstituts verksamhetstillstånd, om

1) institutet i sin verksamhet väsentligen har brutit mot lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lag, mot sin bolagsordning, mot tillståndsvillkoren eller mot stadgarna för en placeringsfond som ett fondbolag förvaltar,

2) det inte längre finns förutsättningar för beviljande av verksamhetstillstånd,

3) institutet inte inom 12 månader efter att tillståndet beviljades har inlett verksamheten eller en del av den,

4) institutet inte längre har som syfte att bedriva förvaringsinstitutsverksamhet,

5) institutet inte har varit verksamt på sex månader, eller om

6) i ansökan om verksamhetstillstånd har lämnats väsentligt vilseledande uppgifter om omständigheter som är betydelsefulla med tanke på regleringen och tillsynen.

Innan Finansinspektionen fattar ett beslut som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten skall den för förvaringsinstitutet bestämma en tid för avhjälpande av bristfälligheterna i verksamheten.

Finansinspektionen kan för viss tid begränsa förvaringsinstitutets verksamhet som det bedriver enligt tillståndsvillkoren, om det har konstaterats förekomma oskicklighet eller oförsiktighet i verksamheten och om det är uppenbart att fortsatt verksamhet är ägnad att allvarligt skada stabiliteten på värdepappersmarknaden eller investerarnas ställning. Om rättelse inte har skett inom utsatt tid kan Finansinspektionen efter tidsfristen ändra tillståndsvillkoren i syfte att varaktigt begränsa verksamheten.

Finansinspektionen skall göra registeranmälan om att ett förvaringsinstituts verksamhetstillstånd har återkallats.

20 kap.

Fondbolags verksamhet utanför Finland och fondföretags verksamhet i Finland

126 a §

Ett fondbolag som har för avsikt att etablera en filial i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall i god tid på förhand anmäla detta till Finansinspektionen. Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om de uppgifter om den tilltänkta verksamheten samt om filialens förvaltning och ledning, som skall fogas till anmälan.

Finansinspektionen skall inom tre månader efter att ha fått den anmälan som avses i 1 mom. vidarebefordra informationen om filialetableringen till motsvarande tillsynsmyndighet i värdstaten samt informera fondbolaget om saken. Till anmälan skall fogas den information som avses i 1 mom. samt uppgifter om filialens investerarskyddssystem eller ett omnämnande av att ett sådant ersättningssystem saknas. Finansinspektionen kan inom två månader efter mottagandet av den anmälan som avses i 1 mom. besluta att inte sända någon sådan information, om den konstaterar att det med hänsyn till fondbolagets finansiella ställning och förvaltning inte är motiverat att etablera någon filial. En filial får inte etableras om Finansinspektionen har vägrat vidarebefordra informationen.

Om det sker förändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. skall fondbolaget underrätta Finansinspektionen samt motsvarande tillsynsmyndighet i värdstaten om dem minst en månad innan ändringarna är avsedda att genomföras.

Om det sker väsentliga förändringar i de uppgifter som avses i 2 mom. skall Finansinspektionen underrätta motsvarande tillsynsmyndighet i värdstaten om dem.

126 b §

Ett fondbolag som har för avsikt att etablera en filial i någon annan stat än en sådan som avses i 126 a § skall ansöka om etableringstillstånd hos Finansinspektionen. Tillstånd skall beviljas om tillräcklig tillsyn över filialen kan ordnas och om etableringen inte med hänsyn till fondbolagets förvaltning och ekonomiska tillstånd är ägnad att äventyra fondbolagets verksamhet. Ett utlåtande från Finlands Bank skall begäras om tillståndsansökan. Efter att ha hört sökanden kan Finansinspektionen förena tillståndet med sådana begränsningar och villkor för filialens verksamhet som är nödvändiga för tillsynen.

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om de utredningar som skall fogas till tillståndsansökan.

126 c §

Om ett fondbolag inte uppfyller de förutsättningar som anges i 126 a och 126 b § kan Finansinspektionen sätta ut en tid för korrigering av situationen och, om kravet inte uppfylls inom den utsatta tiden, i tillämpliga delar iaktta vad som föreskrivs i 117 §.

126 d §

Ett fondbolag som har för avsikt att börja bedriva verksamhet som avses i 5 § inom en annan stats territorium, utan att etablera någon filial, skall i god tid på förhand underrätta Finansinspektionen om vilka tjänster fondbolaget avser att tillhandahålla samt var och hur detta skall ske.

Finansinspektionen skall inom en månad efter att ha mottagit den i 1 mom. angivna underrättelsen vidarebefordra uppgifterna till motsvarande tillsynsmyndighet i den till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hörande värdstaten. Till underrättelsen skall fogas uppgifter om ett investerarskyddssystem eller ett omnämnande av att ett sådant ersättningssystem saknas.

Om det sker förändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. skall fondbolaget underrätta Finansinspektionen samt motsvarande tillsynsmyndighet i värdstaten om dem innan ändringarna är avsedda att genomföras.

127 §

Fondbolaget kan marknadsföra fondandelar i en specialplaceringsfond också utanför Finland samt andelar i en placeringsfond som uppfyller fondföretagsdirektivets villkor också i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Finansinspektionen skall vid behov utan dröjsmål på ansökan ge fondbolaget ett intyg över att den specialplaceringsfond som ansökan avser eller placeringsfonden är registrerad i Finland och står under Finansinspektionens tillsyn.

129 §

Andra än i 128 § avsedda fondföretags andelar får med Finansinspektionens tillstånd i Finland marknadsföras till allmänheten. Sådant tillstånd kan beviljas om andelsägarna kan anses få ett skydd som i tillräcklig utsträckning motsvarar det som avses i denna lag och förutsatt att det enligt lagstiftningen i fondföretagets hemstat står under tillsyn som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning samt att samarbetet mellan tillsynsmyndigheten och Finansinspektionen har säkerställts i tillräcklig utsträckning.

I samband med ett sådant beslut som avses i 1 mom. kan Finansinspektionen, efter att ha hört sökanden, ställa krav på den information som fondföretaget är skyldigt att offentliggöra i Finland och som det skall ge i samband med marknadsföringen av andelarna.

130 §

Innan ett fondföretag som avses i 128 § börjar marknadsföra sina andelar i Finland skall det tillställa Finansinspektionen


3) sitt fondprospekt, sitt förenklade fondprospekt, sin senaste årsberättelse och sin därefter offentliggjorda halvårsrapport samt övriga handlingar och uppgifter som det skall offentliggöra i sin hemstat,


De utredningar som avses i 1 mom. skall fondföretaget foga också till en sådan ansökan som avses i 129 § 1 mom., om inte Finansinspektionen av särskilda skäl beviljar undantag från detta. Finansinspektionen kan avkräva sökanden också andra utredningar som den anser vara behövliga för att kontrollera att fondföretaget uppfyller de krav som ställs i 129 § 1 mom.


131 §

Ett fondföretag som marknadsför sina andelar i Finland skall hålla sina stadgar eller sin bolagsordning, sitt fondprospekt, sitt förenklade fondprospekt, sin årsberättelse samt sina halvårsrapporter tillgängliga för allmänheten med iakttagande av samma förfaranden som föreskrivs i hemstaten. Informationen skall offentliggöras på finska eller svenska eller på något annat språk som Finansinspektionen har godkänt.


132 §

Vid marknadsföringen av andelar i ett fondföretag får inte användas enbart det namn eller den firma som har registrerats i fondföretagets hemstat, om dess användning i Finland vore ägnad att vilseleda allmänheten. Finansinspektionen kan i förtydligande syfte kräva att namnet eller firman skall åtföljas av ett förklarande tillägg.

134 §

Ett fondbolag är skyldigt att ersätta skada som bolaget i sin verksamhet enligt denna lag uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsamkat fondandelsägare eller andra.

144 §

När det gäller identifiering av fondbolagets kunder i samband med verksamhet som avses i 5 § 2 mom. tillämpas 49 § lagen om värdepappersföretag.

145 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet


146 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet


2) försummar de skyldigheter som fondbolag, förvaringsinstitut och anmälningsskyldiga har enligt 25 § 2 mom., 26 § 1 mom., 28 §, 31 § 2 mom., 45 §, 47 § 3 mom., 49 §, 52 § 1 mom., 92―96 §, 99 § 2 och 3 mom., 100 § och 118 § 2 och 3 mom.,


150 §

Om ett fondföretag i något väsentligt avseende bryter mot bestämmelser som avses i 1 mom., kan Finansinspektionen förbjuda det att fortsätta marknadsföringen av sina andelar i Finland. Finansinspektionen skall underrätta de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemstat om sitt beslut.


Denna lag träder i kraft den 8 april 2004.

Har hos finansministeriet ansökts om verksamhetstillstånd, annat tillstånd eller om fastställelse av en specialplaceringsfonds stadgar innan denna lag trätt i kraft, skall på behandlingen av tillståndet eller ansökan tillämpas den lag som gällde innan denna lag trädde i kraft. Med sökandens samtycke kan ärendet emellertid överföras till Finansinspektionen.

Finansinspektionen kan uppta en ansökan som gäller verksamhetstillstånd, annat tillstånd eller en placeringsfonds stadgar till behandling i enlighet med denna lag redan innan lagen har trätt i kraft.

Finansministeriet skall inom ett år efter att denna lag trätt i kraft för registrering anmäla verksamhetstillstånd som har beviljats innan denna lag trädde i kraft.

Ett värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag och som enligt sitt verksamhetstillstånd får bedriva endast verksamhet som avses i 5 § 2 mom. kan avstå från sitt tillstånd att verka som värdepappersföretag och i enlighet med 5 a § ansöka om tillstånd att verka som fondbolag.

Ett fondbolags kapitalbas skall senast den 13 februari 2007 uppfylla de krav som anges i 6 § 2―4 mom.

På beloppet av en placeringsfonds minimikapital skall till och med den 31 december 2005 tillämpas de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft.

Ett fondbolag skall se till att sådana i fondföretagsdirektivet avsedda placeringsfonder, vilkas stadgar har fastställts senast den 13 februari 2002, har anpassat sin investeringsverksamhet och sina stadgar till denna lag senast den 31 december 2005.

I lagens 26 a § 3 mom. och 30 a § 2 mom. avsedda uppgifter om sådana avtal om utläggning av verksamhet som gällde när lagen trädde i kraft skall anmälas till Finansinspektionen inom sex månader efter att denna lag trätt i kraft.

Lagens 26 b § 5 mom., skyldigheten enligt 29 § att i fondprospektet uppge målsättningen för ägarutövandet samt lagens 92, 93 och 97 § tillämpas emellertid först från den 1 oktober 2004. Fram till dess tillämpas de bestämmelser om fondprospekt och förenklade fondprospekt som gäller när denna lag träder i kraft. Fondbolagen får offentliggöra fondprospekt och förenklade fondprospekt i enlighet med denna lag före den 1 oktober 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 110/2003
GrUU 16/2003
EkUB 2/2004
RSv 12/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG (32001L01107); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 20-34
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG (32001L01108); EGT nr L 041, 13.2.2002 s. 35-42

Helsingfors den 2 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.