200/2004

Given i Helsingfors den 24 mars 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras bilagorna 2,4,5,6 och 7 i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 28 november 1995 om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar (1346/1995) sådant de lyder i beslut 532/1997 och i beslut 136/1998, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 30 april 2004.

Kommissionens förordning 2003/1398/EG (32003R1398); EGT nr L 198, 6.8.2003, s. 3

Helsingfors den 24 mars 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinäröverinspektör
Anne Lintilä

BILAGA 2

Farliga djursjukdomar

1) Aujeszky-sjuka (pseudorabies)

2) BSE (bovin spongiform encefalopati)

3) dourine (Trypanosoma equiperdum)

4) ebola

5) EHD (epizootic haemorrhagic disease)

6) EHN-sjuka hos fisk (epizootic haematopoietic necrosis)

7) OMV-sjuka hos fisk (Onchorhynchus masou-virus)

8) brucellos (Brucella abortus, Br. melitensis, Br.ovis, Br.suis)

9) bovin tuberkulos (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis)

10) mjältbrand (anthrax)

11) rabies

12) frasbrand (Clostridium chauvoei)

13) rots (malleus)

14) scrapie

15) TGE (Transmissible gastroenteritis ) hos svin

16) Teschen-sjuka

BILAGA 4

Djursjukdomar som skall övervakas och som skall anmälas till avdelningen en gång i månaden

1) salmonellos hos nötkreatur, svin och fjäderfä

2) BVD/MD (bovin virusbetingad diarré/mucosal disease)

3) trikinellos hos svin

4) grishosta i svinbesättning, som är ansluten till det frivilliga hälsokontrollprogrammet

5) nyssjuka, såsom i ovanstående punkt 4

6) dysenteri, såsom i ovanstående punkt 4

7) infektion med Actinobacillus pleuropneumoniae, såsom i ovanstående punkt 4

8) infektion med Clostridium perfringens typ C, såsom i ovanstående punkt 4

9) skabb (Sarcoptes scabiae var. suis), såsom i ovanstående punkt 4

10) infektion med Mycoplasma gallisepticum

11) infektion med Mycoplasma meleagridis

12) amerikansk yngelröta hos bin (Paenibacillus larvae sp. larvae)

BILAGA 5

Andra smittsamma djursjukdomar, som skall anmälas omedelbart

Zoonoser och sjukdomar hos flera djurarter1) apkoppor

2) infektion med Brucella canis

3) leptospiros

4) infektion med paramyxo-1-virus hos fåglar

5) Q-feber

6) andra smittsamma djursjukdomar som tidigare inte har påträffats i Finland

Sjukdomar hos nötkreatur

7) infektion med Campylobacter fetus

8) infektion med Parafilaria bovicola

9) infektion med Trichomonas

Sjukdomar hos svin

10) HEV-infektion

11) PED (porcine epidemic diarrhea)

12) PRCV (porcine respiratory corona virus), förutom de fall som avses i bilaga 3 punkt 10

13) svininfluensa, förutom de fall som avses i bilaga 3 punkt 11

Sjukdomar hos häst

14) CEM-sjuka (Taylorella equigenitalis)

15) hästskabb (Sarcoptes equi)

16) piroplasmos

17) smittsam kastning (Salmonella abortus equi)

Sjukdomar hos får och getter

18) enzootisk abort (Chlamydia psittaci)

19) kaseös lymfadenit (Corynebacterium pseudotuberculosis)

20) fårskabb (Psoroptes ovis)

21) infektion med Mycoplasma capricolum eller Mycoplasma mycoides var. mycoides

22) pulmonär adenomatos

23) smittsam juverinflammation (Mycoplasma agalactiae)

Sjukdomar hos fjäderfä

24) IB (avian infectious bronchitis)

25) ILT (avian infectious laryngotracheitis)

26) psittakos (Chlamydia psittaci)

Sjukdomar hos bin

27) skalbaggar av typen Aethina tumida

28) Tropilaelaps kvalster (Troplaelaps spp.)

BILAGA 6

Andra smittsamma djursjukdomar, som skall anmälas en gång i månaden

Zoonoser och sjukdomar hos flera djurarter

1) infektioner med atypiska mykobakterier

2) botulism

3) distomatos (Fasciola hepatica)

4) campylobakterios, förutom de fall som avses i bilaga 5 punkt 7

5) chlamydios/psittacos, förutom de fall som avses i bilaga 5 punkt 18 och 26

6) kokkidios

7) leishmaniasis

8) aviär tuberkulos (Mycobacterium avium)

9) listerios

10) orf (contagious pustular dermatitis)

11) paratuberkulos

12) pasteurellos, med undantag av fall som påvisas hos hare, kanin eller gnagare

13) ringorm

14) salmonellos, förutom de fall som avses i bilaga 4 punkt 1 och bilaga 5 punkt 17

15) kystikerkos (Cysticercus cellulosae och Cysticercus bovis)

16) toxoplasmos, med undantag av fall som påvisas hos hare, kanin eller gnagare

17) trikinellos,förutom de fall som avses i bilaga 4 punkt 3

18) tularemi

19) infektion med Yersinia enterocolitica

20) infektion med Yersinia pseudotuberculosis, med undantag av fall som påvisas hos hare, kanin eller gnagare

Sjukdomar hos nötkreatur

21) aktinomykos

22) lungmask

23) elakartad katarralfeber

24) betesfeber

25) paravaccinia (pseudocowpox)

26) piroplasmos

27) virusdiarré (Corona)

Sjukdomar hos svin

28) grishosta, förutom de fall som avses i bilaga 4 punkt 4

29) nyssjuka, förutom de fall som avses i bilaga 4 punkt 5

30) dysenteri, förutom de fall som avses i bilaga 4 punkt 6

31) infektion med Actinobacillus pleuropneumoniae, förutom de fall som avses i bilaga 4 punkt 7

32) infektion med Clostridium perfringens typ C, förutom de fall som avses i bilaga 4 punkt 8

33) skabb (Sarcoptes scabiae var. suis), förutom de fall som avses i bilaga 4 punkt 9

34) rödsjuka

35) ödemsjuka

Sjukdomar hos häst

36) hästinfluensa

37) kvarka

38) rhinopneumonit (virusabort)

39) virusarterit

Sjukdomar hos får och getter

40) enterotoxemi (Clostridium perfringes typ D)

41) Borders sjukdom

42) klövröta

Sjukdomar hos fjäderfä

43) AE (avian encephalomyelitis)

44) Gumboro-sjuka

45) hönskolera

46) leukos

47) Mareks sjukdom

48) blåvingesjuka

Sjukdomar hos pälsdjur

49) rävskabb (Sarcoptes scabiei var. vulpis)

50) virusenterit hos mink

51) valpsjuka

52) plasmacytos

Sjukdomar hos bin

53) akariosis(Acarapis woodi)

54) nosemos (Nosema apis)

55) europeisk yngelröta (Melissococcus pluton)

56) varrosis (Varroa jacobsoni)

Sjukdomar hos fisk och kräftor

57) furunkulos hos laxfiskar, med undantag av fall som avses i punkt 12 i bilaga 3

58) infektion med Gyrodactylus salaris, med undantag av fall som avses i punkt 14 i bilaga 3

59) infektion med Yersinia ruckeri

60) infektiös dermatit (ASA, Aeromonas salmonicida var. achromogenes)

61) atypisk furunkulos hos laxfiskar (ASS, atypisk A. salmonicida)

62) kräftpest

Sjukdomar hos sällskapsdjur

63) kattpest

64) valpsjuka hos hund

65) rävskabb hos hund (Sarcoptes scabiei)

BILAGA 7

Zoonoser som omedelbart skall anmälas till andra hälsömyndigheter

1) apkoppor

2) ebola

3) klamydios/psittakos

4) leishmanios

5) leptospiros

6) brusellos

7) bovin tuberkulos

8) orf (contagious pustular dermatitis)

9) mjältbrand

10) rabies

11) salmonellainfektioner hos nötkreatur, svin och fjäderfä

12) tularemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.