194/2004

Given i Helsingfors den 18 mars 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakning av matavfall som härrör från internationella trafikmedel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 och 12 § lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), dessa lagrum sådana de lyder, det förstnämnda i lag 424/1994 och det senare nämnda delvis ändrat i lagarna 809/1992 och 424/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om övervakning av matavfall som härrör från internationella trafikmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, (nedan biproduktsförordningen).

Utöver vad som bestäms i denna förordning skall dessutom iakttas vad som särskilt bestäms i avfallslagen (1072/1993), miljöskyddslagen (86/2000), statsrådets förordning om avfallsförbränning (362/2003) samt statsrådets beslut om avstjälpningsplatser (861/1997).

2 §
Tillsyn

Tillsynen över iakttagandet av denna förordning leds av jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa.

Tillsynen över att förordningen iakttas utövas av Kontrollcentralen för växtproduktion. Kontrollcentralen för växtproduktion skall övervaka att uppsamling, transport och bortskaffande av matavfall som härrör från internationell trafik uppfyller kraven enligt biproduktsförordningen. Kontrollcentralen för växtproduktion godkänner aktörernas förfaranden för uppsamling, transport och bortskaffande av matavfall som härrör från internationell trafik samt besiktigar aktörerna årligen. Över besiktningarna skall föras journal. Besiktningsjournalerna skall bevaras minst tio år.

Kontrollcentralen för växtproduktion skall föra förteckning över de aktörer som den har godkänt och årligen skicka förteckningen till jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa för kännedom senast den 31 januari.

3 §
Förhindrande av spridning av djursjukdomar

Om denna förordning inte iakttas vid uppsamling, transport eller bortskaffande av matavfall som härrör från internationell trafik, skall Kontrollcentralen för växtproduktion, ifall det för konstaterande av en sjukdom, förhindrande av dess spridning eller för utrotning av den är nödvändigt, enligt meddelade föreskrifter och anvisningar begränsa eller förbjuda överlåtelse av matavfall som härrör från internationell trafik, ombesörja isolering av matavfallet och området samt tvätt och desinficering eller bortskaffande av föremål och varor som har kommit i beröring med avfallet eller vidta andra behövliga åtgärder. I allvarliga fall skall Kontrollcentralen för växtproduktion meddela om saken till länsveterinären, som utfärdar närmare anvisningar om åtgärder. Tillsynsmyndigheterna har rätt att få tillträde till platser där matavfall som härrör från internationell trafik uppsamlas, lagras, transporteras eller bortskaffas.

4 §
Sökande av ändring

Om sökande av ändring i beslut av Kontrollcentralen för växtproduktion bestäms i 6 § lagen om Kontrollcentralen för växtproduktion (1201/1992).

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om behandlingen av matavfall och smittbärande avfall som härrör från utlandstrafik samt av smittbärande avfall som härrör från transitotrafik (605/1994).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 (32002R1774); EGT nr L 273, 10.10.2002, s. 1

Helsingfors den 18 mars 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Pirjo Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.