189/2004

Given i Helsingfors den 17 mars 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992):

1 §
Tillämpningsområde

För social- och hälsovårdsministeriets prestationer enligt gentekniklagen (377/1995) uppbärs avgifter till staten i enlighet med denna förordning, om inte något annat bestäms.

2 §
Avgifter för inspektörernas verksamheter

Olika former av verksamhet utövad av inspektörer som avses i 7 § gentekniklagen är sådana offentlig-rättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet för en enskild prestation uppbärs. Självkostnadsvärdet grundar sig på ett timpris som är 50 euro.

3 §
Avgifter för behandling av anmälningar

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka uppbärs avgifter i enlighet med följande avgiftstabell är:

1) behandling av anmälan om lokaler som avses i 18 § genteknikförordningen (821/1995), sådant detta lagrum lyder i förordning 491/2000;

2) behandling av anmälan om användning av genetiskt modifierade mikroorganismer som avses i 19 och 20 § genteknikförordningen, sådana de lyder i förordning 491/2000, samt behandling av anmälan om växter och djur som avses i 14 a § gentekniklagen, sådant detta lagrum lyder i lag 490/2000;

3) behandling av anmälan om forsknings- och utvecklingsförsök som avses i 26 § genteknikförordningen; och

4) behandling av anmälan om utsläppande av produkter på marknaden som avses i 29 § genteknikförordningen.

4 §
Avgifter för prestationer

För i denna förordning avsedda prestationer uppbärs följande avgifter:

1) anmälan om lokaler 340,00 euro;

2) anmälan om inledande av användning av genetiskt modifierade mikroorganismer enligt klass 2, 340,00 euro;

3) anmälan om inledande av användning av genetiskt modifierade mikroorganismer enligt klass 3 eller klass 4, 850,00 euro;

4) anmälan om inledande av användning av genetiskt modifierade växter och djur enligt 14 a § gentekniklagen prissätts enligt punkterna 3 och 4;

5) anmälan om forsknings- och utvecklingsförsök 4 200,00 euro; och

6) anmälan om utsläppande av produkter på marknaden 8 400,00 euro.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2004 och gäller till den 31 december 2004.

Helsingfors den 17 mars 2004

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Överinspektör
Katariina Haavanlammi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.