188/2004

Given i Helsingfors den 18 mars 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om frukt- och grönsaksproducentorganisationer och sammanslutningar av sådana

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2003 om frukt- och grönsaksproducentorganisationer och sammanslutningar av sådana (1347/2003) 2―5 och 9 § som följer:

2 §
Förutsättningar för godkännande av en producentorganisation

Jord- och skogsbruksministeriet godkänner som producentorganisation en producentgrupp som

1) uppfyller villkoren enligt artikel 11 i förordningen om organisationen av marknaden,

2) uppfyller villkoren i förordningen om förhandserkännande,

3) är ett aktiebolag eller ett andelslag, samt

4) består av minst fem och högst nio myndiga producentmedlemmar och värdet av producentorganisationens saluförda produktion uppgår till minst 500 000 euro eller består av minst tio myndiga producentmedlemmar och värdet av den saluförda produktionen är minst 250 000 euro.

Det i 1 mom. 4 punkten avsedda värdet av den saluförda produktionen grundar sig på den produktion som producentorganisationernas medlemmar har i enlighet med artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 1433/2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 med avseende på driftsfonder, verksamhetsprogram och ekonomiskt stöd, nedan förordningen om fondstöd. Värdet av den saluförda produktionen beräknas utifrån den period på 12 månader som en producentgrupp uppger i sin ansökan om godkännande. Beräkningen av värdet av produktionen skall grunda sig på producentgruppens bokföringsuppgifter. Om en medlems produktion inte har sålts via producentgruppen, skall beräkningen av värdet av produktionen grunda sig på medlemmens bokföringsuppgifter eller på därmed jämförbara uppgifter.

3 §
Förutsättningar för godkännande som en sammanslutning av producentorganisationer

Jord- och skogsbruksministeriet kan som en sådan sammanslutning av producentorganisationer som avses i artikel 16 i förordningen om organisationen av marknaden godkänna en sammanslutning av erkända producentorganisationer som har formen av aktiebolag, andelslag eller registrerad förening.

Innan sammanslutningen av producentorganisationer godkänns skall ministeriet försäkra sig om att godkännandet inte föranleder missbruk av i artikel 9.2 förordningen om erkännande avsedd dominerande ställning eller avtal som begränsar konkurrensen.

4 §
Medlemskap i en producentorganisation

Medlem i en producentorganisation kan vara producent som yrkesmässigt odlar produkter enligt producentorganisationens klass för godkännande.

Medlem i en producentorganisation kan även vara en fysisk eller juridisk person som tidigare yrkesmässigt har odlat produkter som överensstämmer med producentorganisationens klass för godkännande eller som yrkesmässigt odlar eller har odlat andra jordbruks- eller trädgårdsprodukter. Jord- och skogsbruksministeriet kan dessutom av särskilda skäl godkänna att det i organisationen även i mindre utsträckning finns andra medlemmar än sådana som avses i 1 mom. eller detta moment. Medlemmar som avses i detta moment kan delta i omröstningar gällande producentorganisationens driftsfond endast i den utsträckning som organisationens stadgar tillåter.

De medlemmar i en producentorganisation som avses i 2 mom. hänförs inte till minimiantalet medlemmar i producentorganisationen, och dessa medlemmar kan inte

1) vara aktörer i ekonomiskt betydande ställning, sammanslutningar i parti- eller detaljhandelsledet eller finansiella institut,

2) inneha sammanlagt över 49 procent av rösträtten i producentorganisationen, eller

3) direkt dra nytta av det ekonomiska stöd som Europeiska gemenskapen beviljar producentorganisationen.

Vid tillämpningen av 1 och 2 mom. hänförs till medlemmar i en producentorganisation även dödsbon, beskattningssammanslutningar och andra därmed jämförbara grupper av fysiska eller juridiska personer oberoende av vilken rättslig ställning gruppen och dess medlemmar har.

5 §
Producentorganisationens verksamhet

Producentorganisationen kan överföra utförandet av uppgifterna enligt förordningen om organisationen av marknaden och förordningen om erkännande till en utomstående instans, om uppgifterna sköts ändamålsenligt och under tillsyn av producentorganisationen.

Producentorganisationen skall ha sådan bokföring att det är möjligt att följa vilken andelen av producentorganisationsmedlemmarnas produkter som hör till organisationens klass för godkännande är av värdet av den saluförda produktionen inom organisationen.

En producentorganisation som har godkänts med stöd av denna förordning skall på begäran av jord- och skogsbruksministeriet tillställa ministeriet de uppgifter som avses i del 1 i bilaga III till förordningen om fondstöd.

Värdet av den produktion som en godkänd producentorganisation saluför skall permanent uppgå till åtminstone det värde som föreskrivs i 2 § 1 mom. 4 punkten. Värdet av en godkänd producentorganisations produktion beräknas utifrån den referensperiod som anges i artikel 4 i förordningen om fondstöd. Om en godkänd producentorganisation inte har lagt fram ett verksamhetsprogram, används som grund för fastställandet av den referensperiod som avses i artikel 4 det år som är föremål för tillsynen i stället för det år då verksamhetsprogrammet genomförts.

9 §
Förfarandet för godkännande

Godkännande av frukt- och grönsaksproducentorganisationerna och sammanslutningar av sådana söks hos jord- och skogsbruksministeriet på ministeriets blankett nummer 353. Till ansökan skall fogas de utredningar som nämns på blanketten.

En producentgrupp kan godkännas som producentorganisation efter det att aktiebolagets eller andelslagets stiftelseurkund har undertecknats, trots att organisationen ännu inte har registrerats på det sätt som förutsätts i handelsregisterlagen (129/1979).


Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2004.

Helsingfors den 18 mars 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.