183/2004

Given i Helsingfors den 18 mars 2004

Statsrådets förordning om tidsfördelning i fråga om mättjänster i eldistributionsnäten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 10 § 2 mom. elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/1995), sådant detta lagrum lyder i lag 444/2003:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på en elnätsinnehavares mättjänster i eldistributionsnäten.

2 §
Allmän tidsfördelning i fråga om mättjänster

Distributionsnätsinnehavaren skall erbjuda kunderna inom sitt ansvarsområde mättjänster enligt den allmänna tidsfördelningen.

Mättjänster enligt den allmänna tidsfördelningen är

1) mättjänst för entidsöverföring,

2) mättjänst för tvåtidsöverföring som grundar sig på natt- och dagenergi,

3) mättjänst för säsongöverföring som grundar sig på vintervardagsenergi och annan energi, samt

4) mättjänst som grundar sig på energimätning och registrering som sker timvis.

3 §
Riksomfattande tidsfördelning i fråga om mättjänster

En distributionsnätsinnehavare kan, om denne så önskar, tillämpa den riksomfattande tidsfördelningen i fråga om mättjänster (mättjänster enligt den riksomfattande tidsfördelningen) som sådan allmän tidsfördelning i fråga om mättjänster som avses i 2 §.

Mättjänster enligt den riksomfattande tidsfördelningen är

1) mättjänst för entidsöverföring,

2) riksomfattande mättjänst för tvåtidsöverföring vilken grundar sig på natt- och dagenergi; med dagenergi avses den energi som förbrukas alla veckodagar klockan 7.00―22.00; energi som förbrukas annan tid är nattenergi,

3) riksomfattande mättjänst för säsongöverföring som grundar sig på vintervardagsenergi och annan energi; med vintervardagsenergi avses energi som förbrukas 1.11―31.3 från måndag till lördag klockan 7.00―22.00; energi som förbrukas under andra tider är annan energi, samt

4) mättjänst som grundar sig på energimätning och registrering som sker timvis.

4 §
Lokal tidsfördelning i fråga om mättjänster

Distributionsnätsinnehavaren kan utöver mättjänster med allmän tidsfördelning också erbjuda kunderna på sitt ansvarsområde mättjänster som grundar sig på lokal tidsfördelning, vilka till sin struktur avviker från mättjänster enligt den allmänna tidsfördelningen.

5 §
Tillämpningen av finsk normaltid vid tidsfördelningen i fråga om mättjänster

Distributionsnätsinnehavaren kan, om denne så önskar, tillämpa den finska normaltid som avses i 12 § 2 mom. måttenhetsförordningen (371/1992) vid de mättjänster som avses i 2 och 4 §. Om distributionsnätsinnehavaren tillämpar en tidsfördelning som är bunden vid finsk normaltid för den mättjänst som denne bjuder ut, skall distributionsnätsinnehavaren informera om förfarandet på ett adekvat sätt till de kunder som omfattas av tidsfördelningen i fråga.

6 §
Organiserandet av mättjänster

Distributionsnätsinnehavaren kan erbjuda mättjänster som avses i denna förordning antingen som eget arbete eller skaffa tjänsterna av utomstående. Tjänster kan härvid skaffas också av övriga parter inom elhandeln.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 18 mars 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultative tjänstemannen
Arto Rajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.