182/2004

Given i Helsingfors den 18 mars 2004

Statsrådets förordning om ändring av elmarknadsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i elmarknadsförordningen av den 7 april 1995 (518/1995) rubriken för 4 kap. samt 4 kap. 6 § 4 mom., 7 och 8 §, av dessa lagrum 6 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 438/1998 och 7 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning, samt

fogas till förordningen nya 5 a, 8 a och 8 b § som följer:

4 kap.

Mätning av elleveranser i distributionsnät och i en fastighets interna elnät

5 a §

Ett eldriftsställe som har anslutits till ett distributionsnät skall utrustas med mätapparatur som mäter elförbrukningen. Om elanslutningen omfattar flera eldriftsställen till vilka el säljs via ett distributionsnät, skall varje eldriftsställe separat utrustas med mätapparatur.

Mätapparatur är inte obligatorisk i distributionsnätsinnehavares elutrustningar som har anslutits till distributionsnätet och inte i eldriftsställen med huvudsäkringar som är mindre än 3 x 25 ampere.

6 §

Distributionsnätsinnehavaren utreder årligen i fråga om varje elförsäljares kunder skillnaderna mellan de sammanlagda energimängder som har beräknats och uppmätts i förfarandet med typbelastningskurva (utjämningsberäkning). Summan av dessa skillnader gottgörs och debiteras mellan de elförsäljare som är verksamma i distributionsnätet. Det elpris som skall användas vid utjämningsberäkningen anges för varje typförbrukargrupp viktat i enlighet med fördelningen av timenergimängderna i de jämförelsekurvor som beräknats på modellerna över typbelastningskurvor samt antingen i enlighet med den riksomfattande tidsfördelningen eller, om distributionsnätsinnehavaren så önskar, den tidsfördelning som nätinnehavaren har använt i sina leveransvillkor. I utjämningsberäkningen används som timpris det pris på de timprodukter i den dagliga handeln som baserar sig på den fysiska elleveransen, vilket bildats inom det finska området under den tidsperiod som är föremål för utjämningsberäkningen. Detta pris skall multipliceras med 1,1.


7 §

Distributionsnätsinnehavaren bör ordna mätningen av elförbrukningen så att detta förorsakar så små kostnader som möjligt för elanvändarna och elförsäljarna.

Distributionsnätsinnehavaren kan antingen erbjuda mättjänster för elförbrukningen som eget arbete eller skaffa tjänsterna av utomstående. Tjänsterna kan härvid skaffas också av övriga parter inom elhandeln.

Elanvändaren har rätt att skaffa och äga sådan mätapparatur som avses i 6 § 1 mom., som skall anslutas till nätet och som uppfyller de tekniska krav som distributionsnätsinnehavaren ställer.

8 §

Mätapparaturen i ett eldriftsställe som har anslutits till distributionsnätet bör avläsas regelbundet. Omfattas ett eldriftsställe av förfarandet med typbelastningskurva, skall mätapparaturen avläsas minst en gång per år. Omfattas ett eldriftsställe inte av förfarandet med typbelastningskurva, skall annan mätapparatur än en sådan som avses i 6 § 1 mom. avläsas minst vartannat år eller, ifall eldriftsstället inte är i användning året om minst vart fjärde år. Distributionsnätsinnehavaren har rätt att uppskatta mätapparaturens mätvärden utgående från eldriftsställets tidigare elförbrukning, om mätapparaturen är placerad så att nätinnehavaren inte har tillträde till den och kunden inte inom en skälig tid, som nätinnehavaren har ställt, har lämnat nätinnehavaren det avlästa värdet efter att nätinnehavaren begärt uppgift om värdet.

Distributionsnätsinnehavaren har dessutom rätt att utgående från driftsställets tidigare elförbrukning uppskatta mätvärdena hos en annan mätapparatur än en sådan som avses i 6 § 1 mom. när elförsäljaren byts på eldriftsstället, ifall kunden inte inom en skälig tid, som nätinnehavaren har ställt, har lämnat nätinnehavaren det avlästa värdet efter att nätinnehavaren begärt uppgift om värdet, eller om mätapparaturen är placerad så att kunden inte har tillträde till den. Som grund för uppskattningen kan också användas den avläsning av mätapparaturen som har gjorts sedan elförsäljaren bytts ut och som distributionsnätsinnehavaren har utfört innan kunden har fått slutfakturan från den tidigare elförsäljaren.

Distributionsnätsinnehavaren kan komma överens med elanvändaren och elförsäljaren om avläsning av mätapparaturen på ett sätt som kompletterar bestämmelserna i denna förordning.

8 a §

Separata bostadslägenheter och affärslokaler i en nybyggnad skall utrustas med mätapparatur som mäter elförbrukningen, om el säljs till elanvändare via ett internt elnät i en fastighet eller en motsvarande fastighetsgrupp. Mätningen av elförbrukningen skall härvid organiseras så att när elanvändaren vill byta elförsäljare, den elförbrukning som den lägenhetsbaserade mätapparaturen har mätt, på ett enkelt och tekniskt tillförlitligt sätt både kan fogas till och skiljas från den totala förbrukning som uppmätts i fastigheten eller i motsvarande fastighetsgrupp genom utnyttjande av de mätimpulser som mätapparaturen sänder eller dess fjärravläsningsegenskap. Mätningen skall också organiseras så att de kostnader den medför är så små som möjligt för elanvändarna och elförsäljarna.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas också på en fastighet eller en motsvarande fastighetsgrupp vars interna elnät ändras så att el efter ändringen säljs till elanvändarna via fastighetens interna elnät.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte tvingande på

1) fastigheter med bostäder som huvudsakligen används för specialboende,

2) fastigheter med lägenheter som huvudsakligen används för fritidsboende; bestämmelserna i paragrafen tillämpas dock tvingande på en fritidsbostad som är i användning året om samt på en fritidsbostad i en fastighet eller en motsvarande fastighetsgrupp som besitts av ett bostads- eller fastighetsaktiebolag och består av flera separata fritidsbostäder,

3) fastigheter som i huvudsak används av sjukhus, åldrings- eller vårdhem, läroinrättning, fängelse, garnison eller en annan inrättning som är i med dessa jämförbart bruk,

4) gårdsbrukslägenheter,

5) inkvarteringsrörelser och tidsandelsobjekt, och

6) lägenheter eller andra utrymmen med huvudsäkringar som är mindre än 3 x 25 ampere.

8 b §

På avläsningen av mätapparatur som hör till en fastighets eller motsvarande fastighetsgrupps interna elnät tillämpas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 8 § om avläsning av mätapparatur i ett eldriftsställe som har anslutits till ett distributionsnät. En elanvändare har rätt att till sitt förfogande få uppgifterna om den elförbrukning som uppmätts i en lägenhet som han eller hon besitter också i det fall att faktureringen av elinköpet i hans eller hennes fall inte grundar sig på uppmätt elförbrukning.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.

Förordningens 5 a § tillämpas på de utebelysningsnät i samhällena som tas i bruk eller för vilka utebelysningscentralerna förnyas efter att denna förordning har trätt i kraft.

Förordningens 8 a och 8 b § tillämpas på en fastighet och en motsvarande fastighetsgrupp, där byggnadsarbetet på en nybyggnad har påbörjats på det sätt som avses i 72 § markanvändnings- och byggförordningen (895/1999) efter att denna förordning har trätt i kraft eller, där sådana ändringsarbeten på ett internt elnät som är inriktat på elförsäljning till elanvändarna via fastighetens eller fastighetsgruppens interna elnät annars har inletts efter att denna förordning har trätt i kraft.

Helsingfors den 18 mars 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultative tjänstemannen
Arto Rajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.