163/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Lag om ändring av arkivlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i arkivlagen av den 23 september 1994 (831/1994) 5 och 21 §, samt

fogas till 3 § ett nytt 2 mom. som följer:

3 §

Statsrådet beslutar om landsarkivens distriktsindelning.

5 §

Arkivverket och riksarkivet leds av en generaldirektör. Generaldirektören beslutar om utfärdandet av rättsnormer som faller under arkivverkets behörighet samt fastställer arkivverkets och riksarkivets arbetsordning. Generaldirektören avgör också andra ärenden som ankommer på riksarkivet, om det inte har föreskrivits eller i arbetsordningen bestämts att någon annan tjänsteman skall avgöra dem. Genom förordning av statsrådet bestäms vilka ärenden som i arbetsordningen inte kan uppdras åt andra tjänstemän att avgöra.

Direktören för ett landsarkiv fastställer landsarkivets arbetsordning. Direktören avgör de ärenden som ankommer på landsarkivet, om beslutanderätten inte i arbetsordningen har överförts på någon annan tjänsteman.

Närmare bestämmelser om arkivverkets uppgifter, personal, besättandet av tjänster samt förordnande av en ställföreträdare för generaldirektören utfärdas genom förordning av statsrådet.

I arbetsordningar bestäms närmare om ärenden inom arkivverkets interna förvaltning.

21 §

Ändring får inte sökas särskilt i fråga om ett sådant i 20 § 1 mom. avsett förordnande om temporär förvaring som givits av arkivverket. Ett beslut som arkivverket har fattat med stöd av 19 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 120/2003
KuUB 6/2003
RSv 120/2003

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.