139/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Lag om ändring av 19 § handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 19 § som följer:

19 §

Har en i handelsregistret antecknad näringsidkares gäldenärer meddelats offentlig stämning eller har näringsidkaren försatts i konkurs eller har domstolen beslutat att konkursen skall läggas ned eller förfalla, eller har beslutet att försätta gäldenären i konkurs upphävts, skall domstolen utan dröjsmål tillställa registermyndigheten meddelande om detta för anteckning i registret. Uppgifterna kan lämnas genom konkurs- och företagssaneringsregistrets förmedling enligt vad som bestäms genom förordning av justitieministeriet.

När slutredovisningen har godkänts i en konkurs, skall boförvaltaren utan dröjsmål göra anmälan om slutredovisningen till Rättsregistercentralen, som förmedlar uppgiften till registermyndigheten för anteckning i registret. Anmälan skall undertecknas av minst en boförvaltare.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 153/2003
LaUB 8/2003
RSv 131/2003

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.