76/2004

Given i Helsingfors den 30 januari 2004

Lag om underrättelser till Europeiska gemenskapernas kommission om åtgärder för att begränsa utsläppande på marknaden, saluföring och användning av vissa produkter som medför allvarlig risk

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Denna lag gäller underrättelser om de åtgärder som har vidtagits i Finland i sådana fall då utsläppandet på marknaden, saluföringen eller användningen av produkter som är avsedda för konsumenter eller som rimligen kan komma att användas av konsumenter begränsas på grund av att produkten medför allvarlig risk.

Denna lag tillämpas inte på underrättelser om åtgärder i syfte att begränsa utsläppandet på marknaden, saluföringen eller användningen av livsmedel, läkemedel eller medicintekniska produkter.

2 §

Om Finland vidtar eller beslutar att vidta, rekommendera eller komma överens med näringsidkarna om frivilliga eller obligatoriska åtgärder för att hindra eller inskränka eller knyta speciella villkor till saluföringen eller den eventuella användningen av en produkt i Finland på grund av att produkten medför allvarlig risk, skall Europeiska gemenskapernas kommission omedelbart underrättas om detta.

Om verkningarna av den allvarliga risk som produkten medför inte går utöver eller kan gå utöver Finlands territorium, skall underrättelse enligt 1 mom. sändas endast om åtgärderna omfattar upplysningar som ur produktsäkerhetssynvinkel kan vara av intresse för Europeiska unionens andra medlemsstater.

3 §

Konsumentverket skall sända underrättelserna enligt 2 § till kommissionen. Konsumentverket skall också, enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet, ta emot kommissionens underrättelser om de åtgärder som andra medlemsstater har vidtagit för att begränsa utsläppandet på marknaden, saluföringen eller användningen av produkter som är avsedda för konsumenter eller rimligen kan komma att användas av konsumenter, och vidarebefordra underrättelserna utan dröjsmål till de nationella tillsynsmyndigheter i Finland som är behöriga när det gäller produkterna i fråga.

Den tillsynsmyndighet som vidtar en åtgärd enligt 2 § om vilken Europeiska gemenskapernas kommission skall underrättas, skall utan dröjsmål underrätta Konsumentverket om åtgärden så att verket kan skicka en underrättelse enligt 1 mom. i denna paragraf till kommissionen. Om tillsynsmyndigheten anser att verkningarna av den risk som produkten medför inte kan gå utöver Finlands territorium och att någon underrättelse om åtgärder enligt 2 § således inte behöver sändas till Europeiska gemenskapernas kommission, lämnar den ingen underrättelse till Konsumentverket.

Tillsynsmyndigheten skall utan dröjsmål underrätta Konsumentverket om huruvida åtgärder har vidtagits i Finland med anledning av en underrättelse enligt 1 mom. från kommissionen om åtgärder som har vidtagits av någon annan medlemsstat, och om vilka dessa är.

4 §

Närmare bestämmelser om det förfarande för underrättelser som avses i denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §

Denna lag träder i kraft den 16 februari 2004.

RP 127/2003
EkUB 10/2003
RSv 129/2003
Europaparlamentets och rådets direktiv 01/95/EG (32001L0095); EGT nr L 11, 15.1.2002, s. 4

Helsingfors den 30 januari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.