73/2004

Given i Helsingfors den 30 januari 2004

Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om militära kommandomål, uniform, emblem och förtjänsttecken inom gränsbevakningsväsendet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av inrikesministern,

ändras i republikens presidents förordning av den 3 mars 2000 om militära kommandomål, uniform, emblem och förtjänsttecken inom gränsbevakningsväsendet (268/2000) 4, 6 och 9 §, av dem 4 § sådan den lyder i förordning 488/2000 samt

fogas till 10 §, sådan den lyder i nämnda förordning 488/2000, ett nytt 2 mom. som följer:

4 §
Militära grader

De militära graderna för personer som tjänstgör inom gränsbevakningsväsendet kan vara

1) soldat,

2) korpral, övermatros,

3) undersergeant,

4) sergeant,

5) översergeant,

6) fältväbel, båtsman,

7) militärmästare, fänrik, underlöjtnant,

8) löjtnant,

9) premiärlöjtnant,

10) kapten, kaptenlöjtnant,

11) major, kommendörkapten,

12) överstelöjtnant, kommendör,

13) överste, kommodor,

14) brigadgeneral, flottiljamiral,

15) generalmajor, konteramiral,

16) generallöjtnant, viceamiral,

17) general och amiral.

De militära graderna för personer i officerstjänster vid gränsbevakningsväsendet är de militära grader som nämns i 1 mom. 8-17 punkten. Den militära graden för personer som avlagt officersexamen eller högre högskoleexamen för officer är dock de militära grader som nämns i 9–17 punkten och för personer som avlagt lägre högskoleexamen för officer eller institutofficersexamen de militära grader som nämns i 8–10 punkten.

De militära graderna för specialofficerare i militära tjänster vid gränsbevakningsväsendet är ingenjör- och teknikerlöjtnant, ingenjör- och teknikerpremiärlöjtnant, ingenjör- och teknikerkapten eller teknikerkaptenlöjtnant samt ingenjörmajor eller ingenjörkommendörkapten.

Chefen för gränsbevakningsväsendet bestämmer vilken militär förmansställning en officers, institutofficers och specialofficers militära grad motsvarar. Chefen för gränsbevakningsväsendet kan dessutom meddela föreskrifter om sådan tjänstgöringsgrad som skall användas i stället för andra militära grader än de som avses i 2 mom.

6 §
Allmänna förutsättningar för befordran av officerare och specialofficerare

En officer som avlagt lägre högskoleexamen för officer befordras till löjtnant och en officer som avlagt högre högskoleexamen för officer befordras till premiärlöjtnant.

Förutsättningen för att personer som tjänstgör som specialofficerare skall befordras till ingenjör- eller teknikerlöjtnant är att de utnämns till en militär tjänst som militäringenjör, militärtekniker eller militärövertekniker.

9 §
Militära grader för värnpliktiga och kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst

Om de militära graderna för värnpliktiga som fullgör sin värnplikt och kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst vid gränsbevakningsväsendet och om befordran till dessa grader gäller vad som bestäms eller genom militärorder föreskrivs om de militära graderna för personer som tjänstgör inom försvarsmakten samt om befordran till dem. Den militära graden för en soldat är dock vid gränsbevakningsväsendet gränsjägare och för en korpral övergränsjägare.

10 §
Tjänstgöringsgrader för sjöbevakare och gränsbevakare

Tjänstgöringsgraden för en översjöbevakare och övergränsbevakare är dessutom sjöbevakningsmästare och gränsbevakningsmästare enligt vad chefen för gränsbevakningsväsendet närmare bestämmer.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 januari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.