58/2004

Given i Helsingfors den 29 januari 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 26 juni 2003 om finansministeriet (610/2003) 4 § 2 och 3 mom., 5 § 7 punkten och 6 § 2 mom. samt

fogas till 3 § ett nytt 2 mom, varvid de nuvarande 2 och 3 momenten blir 3 och 4 moment, till 5 § en ny 3 a -punkt, till 6 § ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. blir 3 mom. och det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., samt till 7 § ett nytt 4 mom. som följer:

3 §
Ministeriets uppgifter

Ministeriet har också finanscontrollerfunktionen.


4 §
Ledande tjänstemän

Chefer för avdelningarna är avdelningscheferna, chef för den enhet som ansvarar för ministeriets förvaltning är ett regeringsråd som förvaltningsdirektör, chef för enheten för statsrådets informationsförvaltning är informationsteknologidirektören och chef för finanscontrollerfunktionen är controllern vid statsrådet.

En avdelningschef kan biträdas av en biträdande avdelningschef eller en annan motsvarande tjänsteman. Biträdande controllern vid statsrådet kan biträda och vara ställföreträdare för chefen för finanscontrollerfunktionen.


5 §
Tjänstemännens behörighetskrav

Behörighetskrav är:


3 a) för controller och biträdande controller vid statsrådet högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,


7) för informationsteknologidirektören, förhandlingsdirektören, lagstiftningsråd, finansråd, budgetråd och konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och, om tjänsteställningen förutsätter det, i praktiken visad ledarförmåga,


6 §
Besättande av tjänster

Om utnämning av controller och biträdande controller vid statsrådet bestäms i lagen om statsbudgeten (423/1988).

Statsrådet utnämner de övriga i 5 § 1―9 punkten avsedda tjänstemännen.


7 §
Utövande av beslutanderätten

I lagen om statsbudgeten bestäms hur vissa ärenden som behandlas inom finanscontrollerfunktionen skall avgöras.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 januari 2004

Finansminister
Antti Kalliomäki

Regeringsråd, förvaltningsdirektör
Heikki Euramo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.