14/2004

Given i Helsingfors den 20 januari 2004

Lag om fusion av pensionskassan enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare med arbetspensionsförsäkringsbolaget enligt lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Genom denna lag fusioneras den pensionskassa som avses i 2 § 2 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) (pensionskassa) med det i lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag (255/2003) avsedda ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget (arbetspensionsförsäkringsbolag) som fortsätter verkställigheten av pensionsskyddet enligt den förstnämnda lagen.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Efter fusionen tillämpas lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare på arbetspensionsförsäkringsbolaget, om inte något annat bestäms i denna lag.

Vad som i övrigt någon annanstans i lag bestäms eller med stöd av lag föreskrivs om pensionskassan gäller vid tillämpningen av denna lag även arbetspensionsförsäkringsbolaget.

På arbetspensionsförsäkringsbolaget tillämpas dock inte 2 § 2 mom., 2 a § 1 mom. och 3―5 mom., 2 b, 9 och 9 a §, 9 b § 1 och 2 mom. samt 9 c―9 j § lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare.

3 §
Fusionsplan

Pensionskassans och arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelser skall göra upp en skriftlig fusionsplan som skall dateras och undertecknas. I fusionsplanen skall ingå

1) firma, registeruppgifter, adress och hemort för parterna i fusionen,

2) ett förslag till ändring av arbetspensionsförsäkringsbolagets bolagsordning,

3) en utredning om de arbetsgivares och arbetstagares delägarskap i arbetspensionsförsäkringsbolaget vilka omfattas av pensionskassans pensionsarrangemang,

4) ett förslag till registreringstidpunkt för verkställande av fusionen,

5) en utredning om hur verksamhetskapitalet efter fusionen bildas av pensionskassans och arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital före fusionen, den planerade nivån på verksamhetskapitalet och hur verksamhetskapitalet är avsett att användas vid fastställandet av försäkringspremierna, samt

6) en utredning om till vilka delar försäkringsbeståndet enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare sköts och avskiljs från försäkringsbeståndet enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962).

Till fusionsplanen skall fogas pensionskassans och arbetspensionsförsäkringsbolagets mellanbokslut som upprättats med iakttagande av de bestämmelser och föreskrifter som gäller pensionskassans och arbetspensionsförsäkringsbolagets bokslut. Mellanboksluten upprättas för den tid för vilken bokslut ännu inte upprättats och som utgår högst sex månader före den planerade fusionstidpunkten. Till mellanboksluten skall fogas en uppskattning av pensionskassans och arbetspensionsförsäkringsbolagets verksamhetskapital vid fusionstidpunkten.

4 §
Beslut om fusion

I pensionskassan fattas beslutet om fusion av delegationen med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna.

I arbetspensionsförsäkringsbolaget fattas beslutet om fusion av bolagsstämman med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna.

5 §
Försäkringsinspektionens samtycke

Inom två månader efter det att pensionskassan och arbetspensionsförsäkringsbolaget har fattat beslut om fusionen skall de ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till fusionsplanen och om fastställelse av den ändring av arbetspensionsförsäkringsbolagets bolagsordning som fusionen kräver.

Försäkringsinspektionen skall på arbetspensionsförsäkringsbolagets bekostnad kungöra ansökan om fusion i den officiella tidningen. I kungörelsen skall de försäkringsborgenärer och andra borgenärer i fråga om pensionskassan och arbetspensionsförsäkringsbolaget som önskar framställa anmärkningar mot ansökan uppmanas att framställa dem till Försäkringsinspektionen inom en av den utsatt tid som inte får vara längre än två månader. Pensionskassan och arbetspensionsförsäkringsbolaget skall informera om kungörelsen i åtminstone en tidning som utkommer på pensionskassans hemort samt dessutom på det sätt som Försäkringsinspektionen bestämmer närmare.

Försäkringsinspektionen skall inom sex månader från det att ansökan enligt 1 mom. gjorts ge sitt samtycke till fusionen, om

1) fusionen inte inkräktar på de förmåner som försäkringarna omfattar,

2) fusionen inte anses äventyra en sund utveckling av försäkringsverksamheten,

3) fusionen anses motiverad med tanke på verkställigheten av arbetspensionssystemet, samt

4) arbetspensionsförsäkringsbolagets koncession har utvidgats så att bolaget kan sköta verkställigheten av pensionsskyddet enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare.

Pensionskassan och arbetspensionsförsäkringsbolaget samt den som framställt en anmärkning och som anser att Försäkringsinspektionens beslut kränker hans rätt, har rätt att anföra besvär över Försäkringsinspektionens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen så som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär som avses i detta moment skall behandlas i brådskande ordning.

6 §
Registrering av fusionen

Pensionskassan och arbetspensionsförsäkringsbolaget skall anmäla fusionen till registermyndigheten för registrering inom fyra månader från Försäkringsinspektionens samtycke. I annat fall förfaller fusionen. Till anmälan skall fusionsplanen med bilagor samt fusionsbesluten fogas. I anmälan skall företes en utredning om att Försäkringsinspektionens samtycke har vunnit laga kraft. Om samtycket inte har vunnit laga kraft senast vid ovan avsedda tidpunkt, skall registermyndigheten skjuta upp behandlingen av anmälan till dess samtycket har vunnit laga kraft.

Vid registreringen skall den planerade registreringstidpunkten för fusionen beaktas, om det inte föreligger något hinder för detta och tidpunkten inte infaller senare än fyra månader från anmälan.

7 §
Fusion

Pensionskassans tillgångar och skulder övergår utan likvidationsförfarande till arbetspensionsförsäkringsbolaget när fusionen har registrerats. Samtidigt upplöses pensionskassan. Vid beskattningen skall 52 a och 52 b § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) tillämpas på fusionen.

Om det efter fusionen framkommer tillgångar som baserar sig på pensionskassans verksamhet före fusionen, anses även dessa tillgångar ha blivit en del av arbetspensionsförsäkringsbolagets tillgångar.

Arbetspensionsförsäkringsbolaget ansvarar för de skulder och andra förbindelser som framkommer efter fusionen och som baserar sig på pensionskassans verksamhet och som pensionskassan skulle ha varit ansvarig för.

8 §
Särskilda bestämmelser om tillgångar och skulder

Pensionskassans tillgångar och skulder överförs till arbetspensionsförsäkringsbolaget till värden som överensstämmer med det bokslut som upprättats och fastställts vid fusionstidpunkten.

9 §
Pensionskassans bokslut och revision

Pensionskassans styrelse och verkställande direktör skall upprätta bokslut och koncernbokslut för den tid för vilken bokslut ännu inte har lagts fram och som utgår vid fusionstidpunkten.

Vid revisionen iakttas bestämmelserna i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare. Revisorerna avger dock sin berättelse till arbetspensionsförsäkringsbolagets bolagsstämma, som beslutar om fastställande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet för medlemmarna i pensionskassans styrelse och för pensionskassans verkställande direktör. Detta skall ske inom sex månader från fusionen vid arbetspensionsförsäkringsbolagets ordinarie eller extraordinarie bolagsstämma.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 131/2003
ShUB 21/2003
RSv 82/2003

Helsingfors den 20 januari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.