1082/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § 2 mom. i universitetslagen av den 24 juli 2009 (558/2009):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om i vilka fall verksamheten vid de universitet som avses i 1 § i universitetslagen (558/2009) ska vara avgiftsbelagd och om avgifterna.

2 §
Avgifter för undervisning

När ett universitet beviljar en studerande begränsad rätt att avlägga studier som ingår i examina som avses i statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004), antingen i form av öppen universitetsundervisning som avses i 7 § i universitetslagen eller som övriga fristående studier utan rätt att avlägga examen, kan universitetet ta ut högst tio euro per studiepoäng som ingår i studierätten av den studerande för dessa studier.

Sådana studier inom lärarutbildningen enligt 19 § i statsrådets förordning om universitetsexamina som fullgörs som fristående studier samt specialiseringsutbildning som avses i 11 § i nämnda förordning är dock avgiftsfria för den studerande.

3 §
Avgifter för läromedel och förnödenheter

Om ett universitet för den studerandes personliga bruk ger en studerande läromedel eller arbetsredskap, anordningar, material eller andra förnödenheter som den studerande efter slutförda studier får behålla får universitetet ta ut en avgift för dem enligt självkostnadsvärdet.

Som sådana läromedel och förnödenheter som avses i 1 mom. betraktas inte arbetsredskap, maskiner, anordningar, skyddskläder, i bestämmelserna om skydd i arbetet föreskriven utrustning, i undervisningen behövliga material och förnödenheter som tillhör universitetet samt annan motsvarande utrustning som används i undervisningen och som behövs för att undervisningen ska kunna ordnas i sådan i 8 § i universitetslagen avsedd utbildning som leder till examen och i utbildning som avses i 2 § i denna förordning.

4 §
Universitetens avgiftsbelagda beslut och prov

Om en studerande har gått miste om sin studierätt på grund av att han eller hon har försummat sin i 39 § i universitetslagen avsedde anmälningsskyldighet och studeranden ansöker om förnyad studierätt enligt 43 § i nämnda lag tas det ut 35 euro för behandlingen av ansökan.

För ett sådant intyg över motsvarande studieprestation i anslutning till lärarutbildningen som det föreskrivs om i 26 § 5 mom. i statsrådets förordning om universitetsexamina eller för ett beslut om avslag på en ansökan om intyg tas det ut 126 euro.

För deltagande i ett skriftligt förhör enligt 1 § i veterinärvårdsförordningen (1039/1990) som gäller kännedom om lagstiftningen om kontroll av livsmedel från djur samt för deltagande i ett skriftligt förhör enligt 3 § i förordningen om statens köttbesiktningspersonal (1337/1996) som gäller kännedom om lagstiftningen om köttbesiktning tas det ut 34 euro. För intyg som utfärdas utan skriftligt förhör tas det ut 17 euro.

För deltagande i ett sådant lämplighetsprov som avses i 8 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007) och i ett sådant förhör som avses i 14 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) tas det ut avgift enligt följande:

1) för de yrkesprov, teoriprov och praktiska prov som förutsätts för beviljande av rätt att utöva tandläkaryrket uttas kostnaderna för anordnandet av provet, dock sammanlagt högst 2 200 euro,

2) för de yrkesprov, teoriprov och praktiska prov som förutsätts för beviljande av rätt att utöva yrket som läkare, veterinär och specialveterinär uttas kostnaderna för anordnandet av provet, dock högst 1 300 euro,

3) för lämplighetsprov för andra yrkesutbildade personer uttas kostnaderna för anordnandet av provet, dock sammanlagt högst 500 euro.

För omtagning av ett prov som avses i 1―3 punkten eller av en del av ett prov tas det ut samma avgift som för underkänd prestation. För intyg över godkänt prov tas det ut en avgift på 20 euro.

5 §
Universitetens avgifter för biblioteks- och informationstjänster

Lokallån ur bibliotekens egna samlingar och annan lokal användning av medierna samt sökning i bibliotekens egna samlingskataloger och öppna publikationsarkiv är avgiftsfria. Sökning i nationalbibliotekets nationalbibliografi, nationaldiskografi och den nationella webbtesaurusen är också avgiftsfri.

För fjärrlåneservice till statliga och kommunala bibliotek, till statliga och kommunala myndigheter samt till bibliotek som får statsunderstöd eller statsandel för sin verksamhet tas försändelsekostnaderna och produktionskostnaderna ut enligt självkostnadsvärdet.

För kopior och utskrifter tas det ut en avgift enligt självkostnadsvärdet.

6 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Bestämmelserna i 2 och 3 § tillämpas dock på de avgifter som tas ut för den öppna universitetsundervisningen från och med den 1 augusti 2010.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets förordning av den 20 juni 2007 om avgifter för universitetens prestationer (737/2007) jämte ändringar. Bestämmelserna i 5 § i den förordning som upphävs samt bilagan till förordningen tillämpas dock på de avgifter som tas ut för den öppna universitetsundervisningen till och med den 31 juli 2010. Bestämmelserna i 2 § i den förordning som upphävs samt bilagan till den tillämpas fortfarande på avgifter som tas ut för fristående studier som inletts innan denna förordning har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2009

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Regeringsråd
Eerikki Nurmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.